Gyventojai išrūšiuoja 20 proc. daugiau atliekų

lzinios.lt 2013-09-27 10:44
lzinios.lt
2013-09-27 10:44
"VSA Vilnius" nuotrauka
Lie­tu­vos ­gy­ven­to­jai per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus kas­met iš­rū­šiuo­ja po 20 proc. dau­giau at­lie­kų, skai­čiuo­ja at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vė „VSA Vil­nius“.

Nors ir ne­pa­kan­ka­mai, bet pa­ge­rė­ju­sį rū­šia­vi­mą eks­per­tai sie­ja ne tik su iš­plė­to­tu kon­tei­ne­rių tink­lu, bet ir di­dė­jan­čiu gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mu ir su­pra­ti­mu, kad rū­šiuo­ti at­lie­kas yra eko­no­miš­kai nau­din­ga.

„Nors pa­gal iš­rū­šiuo­tą at­lie­kų kie­kį dar te­be­sa­me Eu­ro­pos aut­sai­de­riai, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais iš­rū­šiuo­ja­mų at­lie­kų kie­kis la­bai spar­čiai au­go – penk­ta­da­liu kas­met. Per pen­ke­rius me­tus Vil­niu­je rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių tink­las pa­di­dė­jo du­kart, bet ne­pai­sant to gy­ven­to­jai juos už­pil­do 30-40 proc. grei­čiau. Jei toks rū­šia­vi­mo au­gi­mas tęs­tų­si ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus, pa­siek­tu­me Va­ka­rų Eu­ro­pos ly­gį“, – sa­ko „VSA Vil­nius“ At­lie­kų par­uo­ši­mo per­dir­bi­mui sky­riaus va­do­vas Lau­ry­nas Kaz­laus­kas.

Ge­riau­siai rū­šiuo­ja stik­lą, pra­sčiau­siai – plastiką

Pa­sak L.Kaz­laus­ko, gy­ven­to­jai in­ten­sy­viau rū­šiuo­ja vi­sų ti­pų at­lie­kas. Ge­riau­siai gy­ven­to­jai at­ski­ria stik­lo at­lie­kas, pra­sčiau­siai – plas­ti­ko. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus gy­ven­to­jai ypač pa­to­bu­lė­jo rū­šiuo­da­mi „Te­tra Pak“ pa­kuo­tes ir gė­ri­mų skar­di­nes – vis dau­giau jų nu­gu­la ne­be į bui­ti­nių, o į plas­ti­kui skir­tą kon­tei­ne­rį.

„La­biau­siai rei­kė­tų pa­si­temp­ti rū­šiuo­jant plas­ti­ko ir po­pie­riaus at­lie­kas. Plas­ti­ko – nes ši at­lie­ka ne­suy­ra la­bai il­gą lai­ką, to­dėl itin ter­šia ap­lin­ką, o po­pie­riaus – nes jis la­bai daug sve­ria, tad gy­ven­to­jams yra eko­no­mi­nis in­te­re­sas rū­šiuo­ti po­pie­rių. Esa­me pa­skai­čia­vę, kad jei­gu gy­ven­to­jai kruopš­čiai rū­šiuo­tų po­pie­riaus at­lie­kas, at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tis jiems ga­lė­tų su­ma­žė­ti iki 20 pro­cen­tų“, – pa­sa­ko­jo L.Kaz­laus­kas.

Pa­ska­ti­no inf­ras­truk­tū­ros išplėtimas

Su­rink­ti dau­giau at­lie­kų pa­de­da ke­le­tas prie­žas­čių. Svar­biau­sia iš jų – mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se bu­vo spar­čiai iš­plės­tas rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių tink­las. „Są­ly­gos pa­to­giai rū­šiuo­ti yra es­mi­nė prie­žas­tis, ko­dėl rū­šia­vi­mas pa­sta­rai­siais me­tais au­go di­de­liais tem­pais. Pa­vyz­džiui, be­veik vi­sa­me Vil­niu­je an­tri­nėms ža­lia­voms skir­ti kon­tei­ne­riai jau pa­sta­ty­ti ne di­des­niu nei 300 m at­stu­mu, to­dėl gy­ven­to­jai ga­li leng­vai juos pa­siek­ti ei­da­mi pa­si­vaikš­čio­ti, ve­džio­da­mi šu­nį ar pa­ke­liui į dar­bą. Pa­sta­ruo­ju me­tu to­bu­li­na­mos są­ly­gos rū­šiuo­ti ir pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kams – jiems ne­mo­ka­mai da­li­na­me rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius ar­ba mai­šus, in­for­muo­ja­me, kaip tin­ka­mai rū­šiuo­ti at­lie­kas“, – sa­kė „L.Kaz­laus­kas.

Ka­dan­gi inf­ras­truk­tū­ra rū­šiuo­ti iš es­mės jau yra su­kur­ta, at­lie­kų tvar­ky­mo bend­ro­vės prog­no­zuo­ja, kad rū­šia­vi­mo au­gi­mo tem­pai at­ei­ty­je bus lė­tes­ni. „Ži­no­ma, mes ir to­liau to­bu­lin­si­me inf­ras­truk­tū­rą to­kio­mis prie­mo­nė­mis kaip, pa­vyz­džiui, kar­to­ni­nės dė­žės po­pie­riaus at­lie­koms laip­ti­nė­se, ta­čiau ma­no­me, kad di­džią­ja da­li­mi to­li­mes­nį rū­šia­vi­mo au­gi­mą lems žmo­nių įsi­trau­ki­mas ir su­pra­ti­mas, kad rū­šiuo­ti bū­ti­na“, – sa­kė L.Kaz­laus­kas.

Rū­šia­vi­mą ska­tins mokesčiais

Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, siek­da­mos di­din­ti iš­rū­šiuo­ja­mų at­lie­kų kie­kį, svars­to įvai­rias nau­jo­ves. Vie­na to­kių – de­po­zi­ti­nis mo­kes­tis PET bu­te­liams, koks da­bar eg­zis­tuo­ja stik­li­niams. Ki­tų ša­lių pra­kti­ka ro­do, kad šis mo­kes­tis pa­ska­ti­no gy­ven­to­jus grą­žin­ti PET bu­te­lius per­dir­bi­mui, ta­čiau at­lie­kų tvar­ky­to­jai pa­brė­žia, kad de­po­zi­ti­nė sis­te­ma var­to­to­jo at­žvil­giu yra bran­giau­sia.

„Ap­tar­nau­ti rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rius yra žy­miai pi­giau nei iš­lai­ky­ti de­po­zi­ti­nę sis­te­mą. Be to, ti­kė­ti­na, kad de­po­zi­tas gy­ven­to­jui už plas­ti­ki­nius bu­te­lius ga­li bū­ti ne­tgi di­des­nis, nei už stik­li­nius, nes mo­kes­tis už ne­sut­var­ky­tas plas­ti­ko at­lie­kas yra 6 kar­tus bran­ges­nis. Šis mo­kes­tis ga­li at­si­ras­ti jau 2016, o jo ga­lė­jo­me iš­veng­ti tik jei­gu vi­si gy­ven­to­jai bū­tų ak­ty­viau me­tę PET bu­te­lius į gel­to­nuo­sius plas­ti­ko kon­tei­ne­rius, – sa­kė „VSA Vil­nius“ at­sto­vas. – Aps­kri­tai, ma­to­me ten­den­ci­ją, kad val­džios ins­ti­tu­ci­jos ne­be­ti­ki, jog žmo­nės im­sis sa­va­no­riš­kai rū­šiuo­ti. Il­gai­niui at­si­ras vis di­des­ni mo­kes­čiai už bui­ti­nes at­lie­kas ir to­kio­mis fi­nan­si­nė­mis baus­mė­mis bus ska­ti­na­ma rū­šiuo­ti at­lie­kas.“

Dar vie­na val­džios svars­to­ma nau­jo­vė – bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų at­sky­ri­mas. Ver­ti­na­mos ga­li­my­bės kur­ti inf­ras­truk­tū­rą, ku­ri ska­tin­tų gy­ven­to­jus at­skir­ti mais­to at­lie­kas. Su­de­ri­nus stra­te­gi­nį at­lie­kų tvar­ky­mo pla­ną, prie rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių at­si­ras­tų dar vie­nas – ru­das – skir­tas mais­to at­lie­koms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami