Harmonija miegamojo kambaryje

PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-08 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-08 00:00
Modernaus stiliaus miegamasis atrodys nepriekaištingai, jeigu tarpusavyje derės baldai ir kiti poilsio zonos atributai. LŽ archyvo nuotrauka
Mie­ga­ma­ja­me žmo­gus pra­lei­džia maž­daug treč­da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo, tad šia­me kam­ba­ry­je svar­bu tin­ka­mai par­ink­ti tar­pu­sa­vy­je de­ran­čias spal­vas, pa­to­gius ir ko­ky­biš­kus bal­dus, funk­cio­na­liai su­pla­nuo­ti pa­tal­pą bei su­kur­ti jau­kią ir ma­lo­nią ap­lin­ką.

Baldų prekybos salonai siūlo tokią miegamojo baldų stilių bei formų įvairovę, kad gali susisukti galva. Neretai paprastam pirkėjui būna sunku išsirinkti tokioje pasiūlymų gausoje. Renkantis baldą svarbu žinoti, kokio stiliaus gaminys arčiausiai širdies. Šiuo atveju pravartu pasikonsultuoti su dizaineriais arba ryžtis eksperimentuoti.

Nesvarbu, ką apie pasirinktą baldą sakys draugai ar pažįstami - juk į miegamąjį svečiai dažniausiai nepatenka.

Kelios elementarios taisyklės

Bet kurio kambario funkcionalumą lemia tinkamas baldų išdėstymas. Jeigu namų interjerą projektuoja architektas - didesnių sunkumų kilti neturėtų, tačiau jeigu kambario išdėstymą planuoja ne profesionalas, gali kilti tam tikrų keblumų.

"Yra keletas bendrų nuostatų, kurias vertėtų žinoti planuojant miegamąjį. Svarbiausia nemiegoti galva į durų pusę - tai sukuria nejaukumo jausmą - nesimato, kas įeina į kambarį. Šios patalpos baldų išdėstymą reikia planuoti taip, kad galvūgalis būtų prie sienos ar bent jau prie pusaukštės dekoratyvinės sienelės", - svarbiausius miegamojo kambario principus vardijo vieno baldų prekybos salono dizainerė Egidija Tamulaitė.

Didelę įtaką miegamojo ir miego patogumui turi tinkamai parinkti baldai. Gana svarbu, kad baldai savo forma ir dydžiu atitiktų kambario erdvę. Dizaineriai nepataria statyti japoniško stiliaus lovos į mažą kambarį. Šiuo atveju sumažės miegamojo plotas, kuris šiame kambaryje reikalingas, kad būtų patogu vaikščioti. Jeigu tarp lovos galo ir spintos arba sienos lieka nedidelis tarpas, specialistai pataria rinktis lovą su paapvalintais kraštais, kad vaikštant nereikėtų daužyti kojų į stačius kampus.

Mažų standartinių daugiabučių miegamuosiuose gana patogu šalia lovos pastatyti šviesios spalvos spintą su stumdomosiomis durimis. Šviesus baldas vizualiai atrodys lengvesnis, o stumdomosios durys, kitaip nei varstomos, kambaryje neužims papildomo ploto.

Stiliaus diktatoriai

Kitas svarbus miegamojo interjero akcentas - aplinka ir stilius. Paprastai interjero specialistai miegamojo baldus skirsto į kelis stilius - klasikinį (baroko, renesanso, retro) ir modernųjį (funkcionalistinį, avangardinį).

Pasak E.Tamulaitės, modernius baldus dažniausiai renkasi jauni žmonės, o klasikiniai baldai labiau patinka vidutinio ir vyresniojo amžiaus žmonėms. Tiesa, ne visais atvejais baldo pasirinkimą lemia pirkėjo amžius.

"Kokybiški modernūs baldai palyginti pigesni už gerus klasikinius, tačiau klasikinių baldų mada ilgesnį laiką nekinta. Modernūs baldai po penkerių ar dešimties metų moraliai gali pasenti. Tiesa, modernių baldų pranašumas tas, kad jie lengvi, funkcionalūs, kambaryje neužima daug vietos. Klasikiniai baldai paprastai būna masyvūs, tamsesnių spalvų, reikalaujantys aplink save didelės erdvės", - pasakojo E.Tamulaitė.

Modernaus stiliaus miegamasis

Moderniems miegamojo baldams naudojamų medžiagų ir spalvų gama iš tiesų labai plati. Medis, fanera, laminuota plokštė, metalas, oda, gobelenas, plastikas, stiklas - visos šios medžiagos populiarios ir tinka modernaus stiliaus baldų gamybai.

Mažiausiai kainuoja baldai, pagaminti iš laminuotų plokščių. Nors šie gaminiai itin patvarūs, tačiau jų kokybė prastesnė nei medinių ar faneruotų baldų. Dėl atsparumo ir patrauklios kainos laminuoti baldai labiau tinka jaunuolio kambariui.

"Mediniai, faneruoti bei kombinuoti šių medžiagų baldai gana brangūs. Jie gaminami įvairių formų ir pasižymi ypatingu "šiltumu". Metalinius, plastikinius, oda ar gobelenu trauktus miegamojo baldus tarpusavyje lyginti gana sudėtinga. Viskas priklauso nuo gamintojo vardo bei gaminio kokybės", - pasakojo E.Tamulaitė. Ji pridūrė, kad gaminio kokybė dažniausiai priklauso nuo kainos ir atvirkščiai - kaina priklauso nuo gaminio kokybės.

"Kava su grietinėle"

Pastaruoju metu itališkų baldų gamintojai bei dizaineriai vėl grįžta prie pamėgtos vyšninės spalvos. Šilta konjako spalva baldams suteikia ypatingos prabangos, o tamsaus šokolado spalva, išpopuliarėjusi prieš keletą metų, išlieka madinga ir šiemet. Dizainerių nuomone, miegamojo kambariui rafinuotumo suteikia vadinamasis "kavos su grietinėle" spalvų derinys, kai tamsios spalvos derinamos su šviesiais atspalviais.

Tarpusavyje derantys baldai

Modernaus stiliaus lovos paprastai būna vizualiai lengvos. Baldui aptraukti naudojama oda, verstos odos pakaitalas arba įvairūs gobelenai. Prie modernaus stiliaus lovų dizaineriai siūlo derinti mažus naktinius stalelius. Dažniausiai jie būna lengvi, turi vieną arba kelis stalčius, papuošti matiniu stiklu bei stilingu apšvietimu.

Moderniuose miegamuosiuose populiariausios spintos su stumdomosiomis durimis. Šiuo metu madingos matinio stiklo konstrukcijos su aliuminio rėmeliais. Japoniško stiliaus interjere specialistai pataria derinti šviesios spalvos spintą, kurios rėmeliai ploni ir tamsūs.

Klasikinio arba modernaus stiliaus miegamojo kambarys atrodys nepriekaištingai, jeigu bus tinkamai suderintos ne tik skirtingos spalvos, bet ir baldai bei kiti šiai patalpai skirti atributai. Todėl planuojant miegamojo interjerą ne visada privalu vadovautis erdvės modeliavimo ar patalpos suplanavimo taisyklėmis. Mat vieniems jų miegamasis atrodys gražus ir racionaliai suplanuotas, kitiems tas pats kambarys gali pasirodyti akibrokštas poilsio zonai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami