Į ką būtina atkreipti dėmesį samdantis meistrą?

lzinios.lt 2013-10-22 09:29
lzinios.lt
2013-10-22 09:29
blogs.telegraph.co.uk nuotrauka
Kas ga­li už­ti­krin­ti, kad sam­do­mas meis­tras dar­bus at­liks ko­ky­biš­kai? Dau­ge­lis at­sa­ky­tų vie­na­reikš­miš­kai – re­ko­men­da­ci­jos.

Ta­čiau pa­klau­si­nė­ti drau­gų ar pa­žįs­ta­mų ne vi­sa­da už­ten­ka, o kai­my­no re­ko­men­duo­tas meis­tras ga­li ge­ro­kai nu­vil­ti. 2012 me­tais Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai bu­vo pa­teik­ti 99 skun­dai dėl ran­gos dar­bų ne­tin­ka­mos ko­ky­bės ir su­tar­čių są­ly­gų ne­si­lai­ky­mo. Per tris 2013 me­tų ket­vir­čius tar­ny­ba nag­ri­nė­jo 54 var­to­to­jų skun­dus. Ne­ver­ta net kal­bė­ti apie nu­ken­tė­ju­sių būs­to sa­vi­nin­kų skai­čius, ku­rie ieš­ko­ti tie­sos yra su­riš­ti, nes sam­dė­si meis­trą be su­tar­ties...

Dėl ne­ko­ky­biš­ko būs­to re­mon­to skun­džia­si šim­tai žmonių

„Daž­nai ten­ka su­si­dur­ti su ne­at­leis­ti­nu sa­va­moks­lių meis­trų dar­bo bro­ku. Pa­vyz­džiui, vie­na­me bu­te bu­vo ne­tei­sin­gai su­ve­džio­tas šil­dy­mas: par­ink­ti ne­tin­ka­mi siurb­liai, ne­tei­sin­gai prie sis­te­mos pri­jung­tos šil­do­mos grin­dys, be jo­kios ga­li­my­bės su­ma­žin­ti tem­pe­ra­tū­rą, ne­pro­fe­sio­na­liai pa­jung­ti trys ra­dia­to­riai, ku­rie šil­do ne­to­ly­giai“ – pa­sa­ko­ja šil­dy­mo val­dy­mo sis­te­mo­mis pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Tau­sa­na“ eks­per­tas R. Jur­ge­lai­tis, už­si­mi­nęs, kad to­kių si­tua­ci­jų pa­si­tai­ko ko­ne kas­dien.

Už­ten­ka perž­velg­ti ke­le­tą sta­ty­bų fo­ru­mų, ku­riuo­se aps­tu nu­sis­kun­di­mų, kaip vie­nas ar ki­tas, liau­diš­ku žar­go­nu va­di­na­mas „chal­tūrš­či­kas“, su­kli­ja­vo fre­zuo­tą po­lis­ti­ro­lą ne ta pu­se ar nie­ko ne­pra­ne­šęs din­go ke­le­tui sa­vai­čių. Ži­no­ma, jei būs­to re­mon­tą at­li­ko ne įmo­nė, o in­di­vi­dua­liai dir­ban­tis meis­tras, ga­ran­ti­jos to­kiems dar­bams ti­krai ne­gau­si­te, o ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tą dar­bą teks tai­sy­ti pa­čam ar­ba kvies­ti ki­tą spe­cia­lis­tą.

Skū­pus mo­ka du kartus

Vy­rau­ja ste­reo­ti­pas, kad sam­dy­tis pri­va­tų meis­trą yra žy­miai pi­giau nei įmo­nę. Ta­čiau ši nuo­mo­nė ne vi­sa­da pa­si­tei­si­na. Pri­va­tus meis­tras kon­ku­ruo­ja tik vie­no­je ei­lu­tė­je iš bend­ros sta­ti­nio są­ma­tos – dar­bų kai­na. Ta­čiau ir šio­je vie­to­je ga­li­te vi­sa­da per­mo­kė­ti... ne­tie­sio­giai. „Jei­gu pla­nuo­ja­te būs­to vi­daus ap­dai­los dar­bų su­tar­tį su­da­ry­ti su fi­zi­niu as­me­niu, re­ko­men­duo­ti­na pa­pra­šy­ti pa­teik­ti in­di­vi­dua­lios veik­los vyk­dy­mo pa­žy­mą, pa­tvir­ti­nan­tį as­mens tei­sę vers­tis in­di­vi­dua­lios veik­los vyk­dy­mo pa­žy­mo­je nu­ro­dy­tos rū­šies veik­la.“ – pa­ta­ria Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos, Ne­są­ži­nin­gos ko­mer­ci­nės veik­los ir rek­la­mos sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Gri­gai­tė. Sam­dy­da­mi meis­trą, ku­ris ne­tu­ri in­di­vi­dua­lios veik­los liu­di­ji­mo, grei­čiau­siai pa­dė­si­te dar­bo bir­žai iš­lai­ky­ti „be­dar­bį“. To­kiu bū­du su­mo­kė­si­te dvi­gu­bai.

Ne­re­tai pa­vie­niai meis­trai klien­tui pa­da­ro meš­kos pa­slau­gą, su­ma­žin­da­mi dar­bų kai­ną me­džia­gų sąs­kai­ta. Ne­tu­rė­da­mi tie­kė­jų, to­kie meis­trai pa­pras­tai ieš­ko pi­giau­sių me­džia­gų, tad anks­čiau ar vė­liau ga­li „iš­lįs­ti“ bro­kas. R.Jur­ge­lai­tis tei­gia, kad per­kant me­džia­gas di­des­niais kie­kiais ar lo­ja­liems klien­tams – meis­trams siū­lo­mos pa­lan­kes­nės kai­nos, to­kiu bū­du už­sa­ko­vas ga­li įsi­gy­ti ko­ky­biš­ką pre­kę ir su­tau­py­ti. Be to, jei meis­tras ne­su­si­dū­ręs su tam ti­krais dar­bų rei­ka­la­vi­mais ar spe­ci­fi­ko­mis, eks­per­tai vi­sa­da pa­si­ruo­šę jį pa­kon­sul­tuo­ti ir su­teik­ti rei­ka­lin­gų ži­nių.

Būs­to re­mon­to ga­ran­ti­ja – su­tar­tis

„By­los dėl blo­gai at­lik­to būs­to re­mon­to nė­ra kas­die­nės, ta­čiau su­dė­tin­gos“ – sa­ko ad­vo­ka­tas Si­mo­nas Bal­tru­šai­tis. Pa­sak spe­cia­lis­to, ne­sant dar­bų at­li­ki­mą pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to, įro­dy­ti klien­to tei­su­mą yra komp­li­kuo­ta. Dar blo­giau, jei na­muo­se ne­tei­sin­gai at­lik­ti re­mon­to dar­bai yra pa­slėp­ti, t.y., san­tech­ni­kos dar­bai, sie­nų šil­dy­mas, ku­rių ants­to­lis ne­ga­li už­fik­suo­ti. To­kiu at­ve­ju rei­ka­lin­ga ne­prik­lau­so­ma eks­per­ti­zė, ku­rios kai­na ne­re­tai bū­na di­des­nė už at­lik­tų dar­bų są­ma­tą. Dau­ge­lį tie­sos ieš­ko­to­jų tai at­bai­do.

Sie­kiant su­si­tar­ti dėl būs­to vi­daus ap­dai­los dar­bų, Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Gri­gai­tė re­ko­men­duo­ja su­tar­ty­je de­ta­liai ap­tar­ti dar­bus, jų rū­šis, kai­ną, ap­mo­kė­ji­mo for­mą. Jei ky­la dve­jo­nių dėl meis­tro pa­ti­ki­mu­mo, in­ter­ne­to tink­la­la­py­je vvtat.lt ga­li­te pa­si­do­mė­ti, ar vers­li­nin­kas nė­ra įtrauk­tas į var­to­to­jų tei­sių pa­žei­dė­jų są­ra­šą. Ad­vo­ka­tas S. Bal­tru­šai­tis pri­du­ria, kad be su­tar­ties,vi­sa­da pra­var­tu pa­si­rū­pin­ti liu­di­nin­kais, ku­rie da­ly­vau­tų pi­ni­gi­nia­me san­do­ry­je bei ma­ty­tų re­mon­to dar­bus vyk­džiu­sį as­me­nį.

Vie­nu ar ki­tu at­ve­ju būs­to re­mon­tas ne­at­sie­ja­mas nuo di­de­lių iš­lai­dų. Ap­sid­raus­ti dėl ne­ko­ky­biš­ko būs­to re­mon­to ga­li­te tik vie­nu bū­du – pa­si­ra­šy­ti dar­bų su­tar­tį. Ki­ta ver­tus, vi­sa­da svar­bu at­kreip­ti į meis­tro iš­kal­bą, pro­fe­sio­na­lius pa­ta­ri­mus ir re­ko­men­da­ci­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami