Į kenkėjų širdis – per skrandį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-29 11:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-29 11:27
pixabay.com nuotrauka
Pa­si­ro­do, kad ani­ma­ci­nių fil­mu­kų su­for­muo­tas įsi­ti­ki­ni­mas, kad pe­lės mėgs­ta sū­rį, yra mi­tas. Daž­nas, nai­kin­da­mas grau­ži­kus, į spąs­tus de­da šį mais­to pro­duk­tą, ti­kė­da­mie­si pri­vi­lio­ti pe­lę, ir ste­bi­si, kad ji net ne­siar­ti­na.

„Sie­kiant iš na­mų iš­pra­šy­ti ne­kvies­tus sve­čius, grau­ži­kus, vabz­džius ar ki­tus ken­kė­jus, la­bai svar­bu iš­ma­ny­ti gy­vū­nų bio­lo­gi­nius įpro­čius, kad ge­bė­tu­me par­ink­ti tin­ka­mą nai­ki­ni­mo prie­mo­nę, ku­ri bū­tų ir sau­gi, ir veiks­min­ga. Sū­rio pa­tie­ka­lais pe­lės ne­su­vi­lio­si­te“, – sa­kė „De­zin­fa“ bio­lo­gas Liu­tau­ras Gri­ga­liū­nas.

Pe­lės mie­lai sma­gū­riau­ja šokoladu

Mies­tuo­se gy­ve­nan­čios pe­lės min­ta žmo­gaus mais­to pro­duk­tais, gam­to­je – grū­dais, au­ga­lų sėk­lo­mis.

„Šie grau­ži­kai ieš­ko ang­lia­van­de­niais ir cu­kru­mi pra­tur­tin­to mais­to. Šo­ko­la­das, že­mės rie­šu­tų svies­tas, sal­dūs dribs­niai – mėgs­ta­miau­si pe­lių pa­tie­ka­lai. Tai mais­tas, ku­ris grau­ži­kams su­tei­kia daug ener­gi­jos. Jei nu­spren­dė­me pe­les gau­dy­ti spąs­tais, grau­ži­kus, gy­ve­nan­čius dau­gia­bu­ty­je, ga­li­me pri­vi­lio­ti sau­sai­nio tru­pi­niais ar ga­ba­lė­liu šo­ko­la­do. In­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams į spąs­tus re­ko­men­duo­ja­ma pa­ber­ti grū­dų ar sėk­lų, džio­vin­tos duo­nos, pa­mir­ky­tos alie­ju­je“, – pa­ta­rė L. Gri­ga­liū­nas.

Re­ko­men­duo­ja­ma mais­tą lai­ky­ti san­da­riuo­se in­duo­se, kad jo kva­pas ne­vi­lio­tų grau­ži­kų. Bui­ti­nės at­lie­kos taip pat tu­ri bū­ti už­den­gia­mos san­da­riai, re­gu­lia­riai ša­li­na­mos. Svar­bu pa­si­rū­pin­ti ir pa­tal­pų san­da­ru­mu. San­da­rin­ti ply­šius ga­li­ma be­to­nu, me­ta­li­nė­mis de­ta­lė­mis ar­ba pa­pras­to­mis kie­tos gu­mos tar­pi­nė­mis, tan­kiais kie­to plau­ko še­pe­tė­liais ar ki­to­mis pa­na­šio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rių grau­ži­kai ne­ga­lė­tų įveik­ti.

Žiur­kės ėda net ce­men­tą

Ma­žiau mais­tui iš­ran­kios, ta­čiau daug at­sar­ges­nės yra žiur­kės.

„Ma­no­ma, kad mėgs­ta­miau­sias žiur­kių pa­tie­ka­las – sū­ris per­me­za­nas, – juo­kau­da­mas kal­bė­jo ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tas. – Žiur­kės yra itin pro­tin­gi ir at­sar­gūs prie įvai­rių gy­ve­ni­mo są­ly­gų pri­si­tai­kan­tys gy­vū­nai. Jos mėgs­ta ty­ri­nė­ti, ta­čiau mais­tą ren­ka­si la­bai at­sar­giai ir kar­tais su­ge­ba at­skir­ti už­nuo­dy­tą ma­sa­lą. Jei mais­tas yra ne­ži­no­mas, žiur­kės jo ne­puo­la ės­ti. Jei par­aga­vu­sios mais­to ima jaus­tis blo­gai, prie to daik­to ne­be­si­lie­čia“.

L. Gri­ga­liū­nas ti­ki­no, kad ko­vo­ti su žiur­kė­mis la­bai su­nku, nuo­dai (for­ma, kie­kis, vie­ta, kur jie pa­dė­ti) tu­ri bū­ti pri­tai­ky­ti in­di­vi­dua­liai at­siž­vel­giant į ap­lin­ką, už­krės­tu­mo ly­gį ir kt.

Fa­rao­ni­nės skruz­dė­lės – gurmanės

Jei na­muo­se ap­si­gy­ve­no fa­rao­ni­nės skruz­dė­les, jas ga­li­te „pa­vai­šin­ti“ ža­lios mė­sos ga­ba­lė­liu.

„Šias skruz­dė­les vi­lio­ja mais­to li­ku­čiai, mė­sa, žu­vis, si­ru­pai, li­go­ni­nė­se jas trau­kia gliu­ko­zės tir­pa­las, krau­jas, pū­liai. Fa­rao­ni­nių skruz­dė­lių prob­le­ma ūmi – jų ran­da­ma gim­dy­mo na­muo­se, li­go­ni­nė­se, vai­kų dar­že­liuo­se ir kt. Šiuos vabz­džius iš­nai­kin­ti ga­na su­dė­tin­ga – tą da­ry­ti rei­kia laips­niš­kai“, – ak­cen­ta­vo spe­cia­lis­tas.

Kaip tei­gė bio­lo­gas, nai­ki­nant fa­rao­ni­nes skruz­dė­les svar­biau­sia ne­grieb­ti po ran­ka pa­kliu­vu­sių nai­ki­ni­mo prie­mo­nių – purš­ki­mas yra ne­tin­ka­mas šių vabz­džių nai­ki­ni­mo bū­das, ka­dan­gi jis iš­skai­do ko­lo­ni­ją į dar ma­žes­nes ir jos pa­sis­kirs­to po pla­tes­nę te­ri­to­ri­ją, kas su­ke­lia dau­giau prob­le­mų. Svar­bu, kad skruz­dė­lės tin­ka­mas nai­ki­ni­mo me­džia­gas iš­ne­šio­tų į liz­dus, pa­mai­tin­tų mo­ti­nė­les, au­gan­čias ler­vu­tes ir po tru­pu­tį žū­tų vi­sa ko­lo­ni­ja. De­ja, esant di­de­liam už­kra­tui, tai ga­li už­truk­ti iki 3 mėn.

Ta­ra­ko­nams ne­rū­pi higiena

Be­si­lan­kan­tiems res­to­ra­nuo­se itin svar­bi hi­gie­na, bet tik ne ta­ra­ko­nams. At­virkš­čiai nei fa­rao­ni­nės skruz­dė­lės, ta­ra­ko­nai nė­ra to­kie gur­ma­nai ir ypač mėgs­ta ne­tvar­kin­gą ap­lin­ką.

„Ta­ra­ko­nai ne­si­mai­ti­nę ga­li gy­ven­ti iki mė­ne­sio, o be van­dens – iki dvie­jų sa­vai­čių. Pa­tal­po­se ne­ra­dę įpras­to mais­to, jie ga­li mis­ti mui­lu, po­pie­riu­mi, sa­vo pa­čių iš­ma­to­mis ir net ne­gy­vais sa­vo gen­tai­niais. Sie­kiant at­si­kra­ty­ti šiais įky­riais ir itin grei­tai plin­tan­čiais ken­kė­jais, pir­miau­siai rei­kia pa­si­rū­pin­ti šva­ra. Pa­tal­po­se ne­ga­li lik­ti nė men­kiau­sio mais­to ga­ba­liu­ko ar šiukš­lės at­rai­žė­lės, va­di­na­si, rei­kia ati­trauk­ti vi­sas spin­te­les, vi­ryk­lę, šal­dy­tu­vą ir ki­tus prie­tai­sus bei bal­dus, nu­va­ly­ti sie­nas bei ki­tus pa­vir­šius“, – pa­ta­rė L. Gri­ga­liū­nas, ken­kė­jų kon­tro­lės eks­per­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tomas  82.47.93.235 2016-01-31 01:05:42
Straipsnis melas 7 peles pagautos ant surio meluoja ir darosi sau reklama.
0 0  Netinkamas komentaras
Ričardas  78.60.220.136 2016-01-30 15:24:24
Tai gal vietoj teiginių, kad juos sunku naikinti, ką ir patys visi žino, parašytumėte, KAIP NAIKINTI...
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami