Į madą grįžta patefonai

LŽ red@lzinios.lt 2015-07-23 06:00

red@lzinios.lt 2015-07-23 06:00
Nešiojamasis patefonas – stilingas daikčiukas, kuris leidžia patogiai klausytis muzikos namie ir lauke. Gamintojo nuotrauka
Įsi­reng­da­mi nau­jus na­mus ar at­nau­jin­da­mi se­nuo­sius žmo­nės vis dau­giau dė­me­sio ski­ria gar­so sis­te­moms. Vie­ni ren­ka­si vin­ta­ži­nius ar kla­si­ki­nius pa­te­fo­nus, ki­ti – vi­so na­mo ar bu­to mo­der­nias įgar­si­ni­mo sis­te­mas, val­do­mas be­vie­liu ry­šiu.

Pa­sta­ruo­ju me­tu nau­ja­ku­riai sten­gia­si nau­jas gar­so sis­te­mas pri­tai­ky­ti prie būs­to in­ter­je­ro. Tai bu­vo lin­ku­si pa­tvir­tin­ti ir „ID­Con­cept“ in­ter­je­ro stu­di­jos va­do­vė Dai­va Čes­naus­kai­tė.

„Kiek­vie­na de­ta­lė in­ter­je­rui ga­li su­teik­ti dau­giau "šar­mo" bei spal­vų, bet ne­tin­ka­mai par­ink­ta ga­li ir su­ga­din­ti vi­su­mą. Džiu­gu, kad vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si iš­raiš­kin­gą gar­so įran­gą, ieš­ko la­biau­siai jų na­mams tin­ka­mų ir jų sti­lių ge­riau­siai per­tei­kian­čių gar­so spren­di­mų. Pa­si­rink­ti ti­krai yra iš ko – įvai­raus di­zai­no gro­tu­vai ir stip­rin­tu­vai, vi­sų įma­no­mų spal­vų, for­mų ir ti­pų me­džio, me­ta­lo, plas­ti­ko gar­so ko­lo­nė­lės – da­bar ti­krai yra vi­sos ga­li­my­bės vis­ką pri­tai­ky­ti sa­vo in­ter­je­rui", – kal­bė­jo in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Tel­pa į lagaminą

Jau ku­rį lai­ką po­po­lia­rūs prieš ke­le­tą me­tų į ma­dą grį­žę vi­ni­li­nių plokš­te­lių pa­te­fo­nai. Kar­tu at­si­ra­do ir įvai­res­nė jų pa­siū­la – pa­te­fo­nai ski­ria­si ne tik tech­ni­niais par­ame­trais, bet ir di­zai­nu. Mu­zi­kan­tas, im­por­tuo­jan­tis į Lie­tu­vą gar­so ir vaiz­do įran­gą, ir pre­kės ženk­lo Gar­siau.lt va­do­vas Si­gi­tas Lo­bė tei­gė vis dau­giau su­lau­kian­tis spe­ci­fi­nių už­sa­ky­mų. „Nuo­lat gau­na­me pa­klau­si­mų dėl iš­skir­ti­nių pro­duk­tų įsi­gi­ji­mo ar­ba at­ve­ži­mo į Lie­tu­vą. Tai ro­do, kad žmo­nės vis la­biau ieš­ko nau­jų ir ne­tra­di­ci­nių gro­tu­vų bei ko­lo­nė­lių. Šią va­sa­rą Lie­tu­vo­je pri­sta­ty­si­me pir­muo­sius ne­šio­ja­muo­sius pa­te­fo­nus, ir nors siun­ta dar ne­at­vy­ko, ta­čiau jau da­lis jų par­duo­ta", – sa­kė S. Lo­bė.

Anot Gar­siau.lt va­do­vo, žmo­nės no­ri iš­reikš­ti sa­ve per mu­zi­ką – šiuo at­ve­ju per vin­ta­ži­nius „Cros­ley“ ne­šio­ja­muo­sius pa­te­fo­nus. „To­kio ti­po pa­te­fo­nai ypač mėgs­ta­mi Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se bei Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se. Vis dau­giau žmo­nių no­ri ne tik vi­sa­da gir­dė­ti sa­vo mėgs­ta­mą mu­zi­ką, bet no­ri tai da­ry­ti sti­lin­gai. Už­sie­ny­je yra įpras­ta pa­siim­ti ne­šio­ja­mą­jį pa­te­fo­ną į pik­ni­kus gam­to­je, drau­gų su­si­bū­ri­mus ar tie­siog ra­miai lei­džiant va­ka­rus na­mie klau­sy­tis mėgs­ta­mos mu­zi­kos iš vi­ni­li­nės plokš­te­lės. Be­vie­lės bluetooth gar­so ko­lo­nė­lės po­pu­lia­rios tarp pa­aug­lių ir jau­ni­mo, o ne­šio­ja­mie­ji pa­te­fo­nai la­biau pa­tin­ka sa­va­ran­kiš­kai gy­ve­nan­tiems jau­niems žmo­nėms bei jau­noms šei­moms", – aiš­ki­no vers­li­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, tik lai­ko klau­si­mas, ka­da ne­šio­ja­mie­ji pa­te­fo­nai pa­sklis po Lie­tu­vą. „Pa­ti vi­ni­li­nė plokš­te­lė ir pa­te­fo­nas iš­kart su­ku­ria tei­gia­mą įvaiz­dį, par­odo, kad žmo­gus mėgs­ta ti­krą ir ko­ky­biš­ką gar­są. Vinilai Lie­tu­vo­je at­gims­ta, ir la­bai smar­kiai. „Va­kar. Šian­dien. Ry­toj“, – to­kiu šū­kiu skel­bia­me apie su­grįž­tan­čią vi­ni­li­nę plokš­te­lę“, – kons­ta­ta­vo S. Lo­bė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami