Įėjimas į namus – kaip fantastiniame filme

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-07 06:00
Biometrinė lauko durų spyna – vienas saugiausių, nors ir nepigiausių, užrakto sprendimų. Archiexpo.it nuotrauka
Šiuo­lai­ki­niai na­mo lau­ko du­rų už­rak­tai ir te­le­fons­py­nės pir­miau­sia tu­ri bū­ti funk­cio­na­lūs ir pa­to­gūs. Mo­der­nių pa­sta­tų šei­mi­nin­kai vis daž­niau pa­si­ti­ki ne tik lai­ko pa­ti­krin­tais, bet ir itin ino­va­ty­viais spren­di­mais, to­kiais kaip bio­me­tri­nės spy­nos.

Pa­sak bio­me­tri­jos įran­ga pre­kiau­jan­čios įmo­nės va­dy­bi­nin­ko And­riaus Ver­to­vo, mo­der­nūs bio­me­tri­niai skai­ty­tu­vai, pri­tai­ko­mi du­rų už­rak­tui, ga­li tu­rė­ti vei­do bruo­žų ar akių rai­ne­lės at­pa­ži­ni­mo funk­ci­jas. Ta­čiau daž­niau bio­me­tri­nės spy­nos val­dy­mas vyks­ta pa­si­tel­kus pirš­to at­spau­dų skai­ty­tu­vą.

Už­ti­kri­na mak­si­ma­lų saugumą

Kaip sa­kė A. Ver­to­vas, skir­tin­gų pirš­tų at­spau­dai ga­li at­lik­ti ne­vie­no­das, kon­kre­čiai už­rog­ra­muo­tas už­duo­tis. Pa­vyz­džiui, pri­glau­dus ro­do­mą­jį pirš­tą prie skai­ty­tu­vo bus at­ra­ki­na­mos prie­ki­nės du­rys, di­džiuo­ju pirš­tu ati­da­ro­mi ga­ra­žo var­tai, be­var­džiu pirš­tu įjun­gia­ma ar iš­jun­gia­ma sig­na­li­za­ci­jos sis­te­ma.

„Šiuo­lai­kiš­kas spy­nas, su­jun­tas su bio­me­tri­niu skai­ty­tu­vu, ga­li­ma prog­ra­muo­ti įvai­riai. Kar­tais klien­tai pa­si­ren­ka va­rian­tus, kai spy­ną ga­li­ma at­ra­kin­ti ne tik pri­glau­dus pirš­tą prie skai­ty­tu­vo, bet ir pa­si­lie­ka ga­li­my­bę at­ra­kin­ti du­ris kor­te­le, ko­du ar įpras­tu rak­tu. Ta­čiau kuo dau­giau bū­dų at­ra­kin­ti spy­ną, tuo ma­žes­nis sau­gu­mas. Iš es­mės vi­siš­kai pa­kan­ka pirš­tų at­spau­dų – šis bū­das sau­giau­sias ir už­ti­kri­na, kad, be šei­mos na­rių, nie­kas į na­mą ne­pa­teks. Esant rei­ka­lui, skai­ty­tu­vo at­min­tį ga­li­ma ne­sun­kiai pa­pil­dy­ti pa­pil­do­mais pirš­tų at­spau­dais. Da­lis pirš­to at­spau­dų skai­ty­tu­vų jau tu­ri ir pa­pil­do­mų iš­ma­nių funk­ci­jų, pa­vyz­džiui, ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie ne­di­de­lių pirš­to at­spau­do pa­si­kei­ti­mų au­gant vai­kui ar su­si­ža­lo­jus pirš­tą“, – pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Tai­kant ra­di­jo ban­gų daž­nio tech­no­lo­gi­ją, skai­ty­tu­vas nu­skai­to apa­ti­nį odos sluoks­nį, to­dėl ran­dai ir ne­šva­ru­mai ne­ap­sun­ki­na nu­skai­ty­mo. Pa­pil­do­mai ap­sau­go­ti pirš­tų at­spau­dų skai­ty­tu­vai yra su juo­sti­niu ju­tik­liu, kai pirš­tas prie skai­ty­tu­vo ne pri­glau­džia­mas, o tu­ri bū­ti perb­rauk­tas per ju­tik­lį. To­kiu bū­du mak­si­ma­liai ap­si­sau­go­ma, kad ant ju­tik­lio plokš­te­lės ne­lik­tų pirš­to at­spau­dų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ja­mi pikt­nau­džia­vi­mo tiks­lams.

„Aps­kri­tai bio­me­tri­nę įei­gos kon­tro­lės į na­mus sis­te­mą ren­ka­si tie šei­mi­nin­kai, ku­rie pa­gei­dau­ja mak­si­ma­laus sau­gu­mo bei do­mi­si šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Nors to­kios sis­te­mos nė­ra la­bai bran­gios – ko­ky­biš­ką bio­me­tri­nį už­rak­tą ga­li­ma įsi­reng­ti ir už ma­žiau nei tūks­tan­tį eu­rų. Įpras­tai bio­me­tri­nis už­rak­tas in­teg­ruo­ja­mas kar­tu su ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­jos sis­te­ma – taip su­pap­ras­ti­na­mas val­dy­mas. In­teg­ruo­to­je sis­te­mo­je įei­gos kon­tro­lė ne­leis iš­kart pa­tek­ti į te­ri­to­ri­ją ar pa­tal­pą, kur įjung­ta sig­na­li­za­ci­ja, taip iš­ven­giant klai­din­gų aliar­mų“, – pa­žy­mė­jo A.Ver­to­vas.

De­ri­na prie pa­sta­to eksterjero

Ne pa­sku­ti­nė vie­ta, kal­bant apie šiuo­lai­kiš­kus už­rak­tus ir na­mo ko­mu­ni­ka­ci­jos sis­te­mas, ten­ka jų di­zai­nui. Pa­vyz­džiui, kai ku­rie bio­me­tri­niai skai­ty­tu­vai pa­sle­pia­mi spe­cia­lio­je du­rų ran­ke­no­je. Kad tai kaž­kas dau­giau nei pa­pras­ta du­rų ran­ke­na, iš­duos ne­ryš­ki LED in­di­ka­ci­ja prie­ki­nė­je ran­ke­nos da­ly­je. Da­lis di­zai­ne­rių su­kur­tų itin plo­nų pirš­tų at­spau­dų skai­ty­tu­vų ga­li bū­ti in­teg­ruo­ja­mi į du­rų var­čias ar stak­tas ar­ba su­jung­ti su te­le­fons­py­nės sis­te­ma. Skai­ty­tu­vai taip pat ga­li bū­ti įvai­raus di­zai­no ir spal­vų, vi­zua­liai ga­li­ma juos kuo la­biau pa­slėp­ti.

„Sa­ko­ma, kad tea­tras pra­si­de­da nuo rū­bi­nės. Ma­nau, apie na­mus ga­li­ma spręs­ti iš to, kaip bū­si­me su­tik­ti jau prie įėji­mo“, – sa­kė in­ter­je­ro di­zai­ne­ris Vy­tau­tas Gu­re­vi­čius.

Pri­va­čiuo­se na­muo­se vis dau­giau dė­me­sio šei­mi­nin­kai ski­ria ir įpras­tai prie kie­mo var­tų mon­tuo­ja­moms te­le­fons­py­nėms. Į šiuo­lai­kiš­kas te­le­fons­py­nes daž­nai in­teg­ruo­ja­ma ne tik bal­so, bet ir vaiz­do per­da­vi­mo funk­ci­ja.

„Svar­bi ir te­le­fons­py­nės es­te­ti­nė funk­ci­ja, mat ji yra ryš­kus pa­sta­to eks­ter­je­ro ele­men­tas ir aps­kri­tai tam­pa žmo­gaus pa­si­ti­ki­mo ri­tua­lo da­li­mi. Di­zai­ne­rio ar­ba ar­chi­tek­to po­žiū­riu, idea­lus daik­tas yra tas, ku­ris ly­gio­mis da­li­mis ir funk­cio­na­lus, ir es­te­tiš­kas. Pir­mas rei­ka­la­vi­mas, ku­ris ke­lia­mas ir te­le­fons­py­nei, yra jos funk­cio­na­lu­mas, er­go­no­miš­ku­mas bei ko­ky­bė. Jei ga­mi­nys per lai­ką ap­lūš ar tie­siog su­rū­dys, jis jau ga­dins vi­so pa­sta­to vaiz­dą, tie­sa?“ – kal­bė­jo V. Gu­re­vi­čius.

Ren­kan­tis pa­sta­tų ko­mu­ni­ka­ci­jos sis­te­mas, V. Gu­re­vi­čius re­ko­men­da­vo at­siž­velg­ti ir į vi­so sta­ti­nio kai­ną bei įspū­dį, ku­rį sta­ti­nys tu­rė­tų su­da­ry­ti. „Vie­nas ša­lia ki­to esan­tys bran­gūs ir pi­gūs, kaip ir ko­ky­biš­ki ir ne­la­bai ko­ky­biš­ki, daik­tai at­ro­dys keis­tai, to­dėl sta­tant, įren­giant na­mą tu­rė­tų bū­ti iš­lai­ko­mas ir ko­ky­bi­nis vien­ti­su­mas. Keis­tai at­ro­dys pra­ban­gus na­mas, ku­ris bus pa­sta­ty­tas pa­gal am­bi­cin­giau­sius ar­chi­tek­to už­mo­jus, iš pa­žan­giau­sių me­džia­gų, o, pa­vyz­džiui, te­le­fons­py­nė ar ga­ra­žo var­tai bus aki­vaiz­džiai iš ko­ky­be, kai­na ne­pri­lygs­tan­čių me­džia­gų“, – aiš­ki­no jis.

Vy­rau­ja minimalizmas

Di­zai­ne­ris sa­kė, jog šian­die­nos ar­chi­tek­tū­rai, in­ter­je­rams bū­din­ga mi­ni­ma­liz­mo, na­tū­ra­lių me­džia­gų ten­den­ci­ja. Taip pat itin ža­vi­ma­si be­to­nu – funk­cio­na­lia, pa­tva­ria, įdo­mia ir net jau­kia me­džia­ga. „Pa­vyz­džiui, prie be­to­no ar jį im­ituo­jan­čių sie­nų de­rės šva­rios, leng­vos es­te­ti­kos, ne­rū­di­jan­čio plie­no, žal­va­rio, aliu­mi­nio ar chro­mo at­spal­vių pa­sta­tų ko­mu­ni­ka­ci­jos įren­gi­niai“, – pa­ta­rė V. Gu­re­vi­čius.

Jis pa­žy­mė­jo, jog la­ko­niš­ko šiuo­lai­kiš­ko di­zai­no, iš tva­rių ne­rū­di­jan­čių me­ta­lų pa­ga­min­ti pa­sta­tų ko­mu­ni­ka­ci­jos įren­gi­niai de­ra ir prie se­no­vi­nių pa­sta­tų. „Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je yra rū­mų ar ak­me­ni­nių pi­lių, į ku­rias įleis mo­der­niau­siai at­ro­dan­tys, bet sa­vo es­te­ti­ka, me­džia­go­mis pui­kiai prie se­no de­ran­tys ko­mu­ni­ka­ci­jos įren­gi­niai“, – sa­kė V. Gu­re­vi­čius.

Pa­sta­tų ko­mu­ni­ka­ci­jos įren­gi­niai, pa­sak di­zai­ne­rio, ga­li bū­ti in­teg­ruo­ja­mi tre­jo­pai: jie ga­li bū­ti itin pri­de­rin­ti prie ap­lin­kos ir per­ne­lyg ne­iš­sis­ki­rian­tys; taip pat pa­sta­tų ko­mu­ni­ka­ci­ja ga­li bū­ti iš­ryš­kin­ta ir pa­da­ry­ta eks­ter­je­ro de­ta­le ar­ba, prieš­in­gai, vi­siš­kai pa­slėp­ta. Kam slėp­ti į pa­sta­tą įei­ti skir­tą įran­gą?

„Jei pa­sta­to sti­lius lei­džia, ko­mu­ni­ka­ci­jos įran­ga ga­li bū­ti ryš­ki, pa­vyz­džiui, ža­lia ar rau­do­na, – ją leng­viau at­pa­žins sve­čias ar pa­šti­nin­kas, at­ne­šęs ko­res­pon­den­ci­ją. Lau­ko sto­te­lė kar­tu su ki­tais įren­gi­niais, pa­vyz­džiui, sti­lin­ga mo­der­nia pa­što dė­žu­te, net ga­li tap­ti pa­sta­to ak­cen­tu“, – tei­gė di­zai­ne­ris.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami