Įkurtuvių nespėjo atšvęsti

Nijolė STORYK 2009-03-31 00:00
Nijolė STORYK 2009-03-31 00:00
Nuotrauka iš A3D archyvo
Tur­būt ge­riau ir bū­ti ne­ga­li, kai tarp ar­chi­tek­to ir pro­jek­to už­sa­ko­vo nė­ra kū­ry­bi­nės prie­šprie­šos. To­kiais at­ve­jais rei­kia ti­kė­tis ge­ros pa­bai­gos. Taip ir at­si­ti­ko. Aus­tė­jai Les­kaus­kai­tei ir Ma­riui Šlan­čiaus­kui pa­si­se­kė dvi­gu­bai: šių ar­chi­tek­tų su­pro­jek­tuo­tu na­mu ir įreng­tu in­ter­je­ru šei­mi­nin­kai li­ko pa­ten­kin­ti, o kon­kur­so "Me­tų in­ter­je­ras" ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no jų dar­bą ge­riau­siu pri­va­taus in­ter­je­ro ka­te­go­ri­jo­je.

Kaune, Vytėnų privačių namų rajone, Romualdas ir Sandra (kauniečiai nepanoro, kad būtų minima jų pavardė) įsikūrė prieš metus. Pora patikėjo dviejų jaunų, talentingų architektų vizijos novatoriškumu ir nevaržė jų kūrybinės laisvės.

Lauks geresnių laikų.

Kol kas šeimininkams sunku priprasti prie draugų, pažįstamų ir net žiniasklaidos dėmesio, kuris užklupo juos taip netikėtai. Juk namą statė sau, o ne konkursui, puoselėjo svajones ramiai jame gyventi su dviem vaikais.

"Žinoma, jokiu būdu neprieštaravome architektams, kad pristatytų mūsų namo interjerą konkursui. Pritarėme tam, tik paprašėme išsaugoti mūsų, kaip šeimininkų, privatumą", - LŽ sakė Sandra.

Kauniečiai dar nespėjo su draugais atšvęsti įkurtuvių gražiame name. Moteris prisipažino, kad vis nėra laiko surengti smagų pasibuvimą. Atsipalaiduoti neleidžia įkurtuvių rūpesčiai. Liko nebaigti kai kurie statybų darbai - nepastatyta kieme pirtelė, ūkinis priestatas. Tai padaryti iš dalies sutrukdė prisidėjusi ekonominė krizė. Kauniečiai nutarė neskubėti ir palaukti geresnių laikų.

Pamatė vizualizuotą

Sandra neslėpė, kad jos didžiausia svajonė buvo gyventi nuosavame name. "Abu su vyru esame kilę iš kaimo. Mūsų tėvai turėjo gražius namus. Dažnai pagalvodavome, kaip būtų gerai visai šeimai išsikelti iš buto mieste į erdvesnį ir didesnę namą. Tas privatumo jausmas mums buvo toks artimas..." - pasakojo moteris.

Romualdas yra verslininkas, ji - pedagogė. Prireikė kelerių metų, kol išdėstė savo sumanymą jauniems architektams. "Mūsų pokalbis su architektais buvo lakoniškas ir gana konkretus. Pasakėme jiems, kad norime gyventi šviesiame ir erdviame name", - užsiminė Sandra.

Kiek praėjo laiko nuo to pokalbio, moteris neprisiminė. Namų vidų šeimininkai pirmiausia pamatė vizualizuotą. Jiems viskas iškart patiko, tad ilgai nesiderėjus buvo sutarta pradėti vidaus darbus.

"Manau, gerai padarėme, kad pasirinkome tuos pačius autorius, kurie suprojektavo mūsų namą. Visuma turi pradžią ir pabaigą, viskas dera iki mažiausios smulkmenos", - kalbėjo Sandra.

Vis dėlto interjero darbai užtruko beveik dvejus metus. Šeimininkams teko apsišarvuoti kantrybe.

Viskas sukasi aplink svetainę

Kaip šeimininkai ir pageidavo, namas erdvus, o svarbiausia - šviesus. Architektai daug dėmesio skyrė erdvėms, profesionaliai jas sujungė į darnią visumą. Erdvu, bet ne visur atvira.

Visas gyvenimas šiuose namuose sukasi aplink svetainę. Vienoje pusėje - virtuvė, kuri iš dalies uždara. Iš svetainės labai patogu išeiti į lauko terasą. Čia buriasi visa šeima, ypač vasarą. Tačiau tai dar ne viskas. Svetainė sujungta su antru aukštu. Kaip architektai tai padarė? Tiesiog pakabino palubėje į medinę dėžutę panašią apžvalgos aikštelę, iš kurios, kaip iš vidinio balkono antrame aukšte, atsiveria vaizdas į svetainę. Ši originali patalpa apipavidalinta natūralia ąžuolo faneruote. Tokios pat spalvos ir ąžuolinės grindys.

Natūralios medžiagos itin dera prie granitinių židinio, virtuvės stalviršio ir sienos plokščių.

Svetainės baldai - lietuviški, iš minkštos odos. Virtuvės baldus pagal specialų užsakymą taip pat pagamino mūsų meistrai.

Išsiskiria vaikų miegamieji

Šeimininkei ypač patinka antrame aukšte esanti atvira erdvė - tarsi apžvalgos aikštelė. "Kai esi viršuje, matai, ką namiškiai veikia apačioje. Ši vieta ypač tinka ilsėtis. Ateityje čia gal bus biblioteka - sėdi viršuje ir skaitai knygą", - kalbėjo Sandra.

Pasiteiravus, kuo savitas namo interjeras, kaunietė atsakė: tikslu, konkretu ir aišku. Tokiame būste labai patogu gyventi, o virtuvėje - šeimininkauti.

Tiesa, šiek tiek išsiskiria, pasak moters, antrame aukšte esantys vaikų miegamieji, kaip ir tėvų. Viena sūnaus kambario siena - žalsvai samaninė, o dukters - oranžinė.

Dar viena detalė. Kai architektai pasiūlė kauniečiams antrą aukštą iškloti kilimine danga, jie praktiškumo sumetimais nenorėjo su tuo sutikti. Kaip palaikyti tvarką ir švarą, kai namie yra augintinis? "Gerai, kad paklausėme autorių. Kilimai iškloti tik šiame aukšte. Kaip malonu liesti basomis kojomis švelnią, šiltą dangą", - prasitarė Sandra.

Tai, kas paprasta, ir yra genialu. Ši garsi frazė itin tinka kauniečių namų interjerui. Moteris sakė, kad jai patiko bendrauti su jaunais architektais, taip paprastai darančiais stebuklą.

"Dabar gyvename svajonių name, kurį mums dovanojo talentingi žmonės. Tiesa, dar nespėjome jame apsiprasti. Čia jauku ir gera būti", - džiaugėsi Sandra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami