Improvizuotas minimalizmas pagal A.Giržadą

PAULIUS UGIANSKIS 2008-03-04 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-03-04 00:00
Svetainės akcentai - pastelinis sienų koloritas ir daugiau kaip 6 metrų aukščio lubos. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Ži­no­mas pro­diu­se­ris Aud­rius Gir­ža­das ži­no, ką reiš­kia ant ply­no lau­ko pa­sta­ty­ti na­mą. Po­rą me­tų ak­ty­viai da­ly­va­vęs nau­jos pa­sto­gės sta­ty­bos ir in­ter­je­ro kū­ri­mo pro­ce­se, šian­dien te­le­vi­zi­jos žvaigž­dė mė­gau­ja­si re­zul­ta­tu.

Mintis statytis nuosavą namą ir keltis gyventi į užmiestį žinomam prodiuseriui gimė ne iš karto. Audrius prisipažino, jog iš pradžių šį namą statė parduoti, tačiau gyvenimo karuselė pakoregavo planus. Kai statybininkai uždengė stogą A.Giržadas tvirtai nusprendė pats jame apsigyventi. Kaip tarė, taip ir padarė - nauja gyvenimo kokybe užmiestyje prodiuseris mėgaujasi jau daugiau nei porą metų.

Po vienu stogu.

Vienoje sostinės pakraštyje esančioje individualių namų gyvenvietėje A.Giržado namas iš bendro konteksto pernelyg neišsiskiria. Nedidelis vieno aukšto geltonų plytų namas neišduoda, kad jame gyvena žymus žmogus. Tačiau vos įžengus pro duris pirminį įspūdį tenka pamiršti - iš pažiūros mažas namukas iš tiesų yra gana erdvus. Beje, namą Audrius padalijo į dvi dalis. 50 kvadratinių metrų erdvę jis paskyrė savo tėvams, o likusiuose 150 įsikūrė pats. "Nors gyvenu su tėvais po vienu stogu, tačiau privatumo užtenka. Tiek aš, tiek mano tėvai turime atskirus įėjimus, individualią virtuvę, poilsio ir darbo kambarius. Todėl visiems sakau, kad esame ne vieno namo gyventojai, bet itin artimi kaimynai", - paaiškino žinomas prodiuserius bei renginių vedėjas.

Patogus ir funkcionalus

Sukurti privataus namo projektą Audrius patikėjo vienai architektų bendrovei. Iš gausybės eskizų išsirinkęs du labiausiai patikusius projektus paprašė juos "sulipdyti" į vieną, kuris labiausiai atitiktų lūkesčius. Vis dėlto net ir tokį projektą A.Giržadas nutarė šiek tiek pakoreguoti. "Pirminiame variante miegamasis turėjo būti įrengtas iš karto už svetainės ir su įėjimu į šį kambarį. Manęs toks sprendimas nesužavėjo, todėl tvirtai nusprendžiau - miegamasis yra privati erdvė, kuri turi būti izoliuota", - pasakojo A.Giržadas.

Galvodamas apie naujus namus Audrius tiksliai žinojo, kad jo būstas turi būti patogus ir funkcionalus, su erdvia svetaine, kuri būtų sujungta su virtuve bei valgomuoju. Svarbu buvo ir tai, kad namas būtų su didžiuliais langais ir spinduliuotų jaukumu.

Sterilus interjeras

Kai statybos darbai ėjo į pabaigą, Audrius ėmėsi kruopštaus ir atsakingo darbo - kurti interjero koncepciją. Truputi pasikonsultavęs su dizaineriais A.Giržadas suprato, kad niekas kitas, kaip tik jis pats, nesukurs namuose norimos aplinkos. "Gerbiu interjero specialistus, tačiau jų paslaugomis faktiškai nesinaudojau. Nutariau viską kurti pats, todėl gerą pusmetį be perstojo varčiau specializuotus žurnalus. Štai taip ir gimė šio namo interjero idėja", - pasakojo prodiuseris.

A.Giržadas savo būsto interjero į tam tikrus stilistikos rėmus sprausti nelinkęs. Kalbėdamas apie interjerą jis tik užsiminė, jog tai buvo improvizacija minimalizmo tema. Iš tiesų žinomam prodiuseriui labiausiai rūpėjo sukurti jaukius ir patogius namus, kurie nebūtų užgriozdinti įvairiais dekoro elementais ar kitomis detalėmis. "Gal suklysiu sakydamas, bet man atrodo, jog pagrindinis interjero akcentas - sterilumas", - šyptelėjęs pridūrė A.Giržadas.

Užuominos į minimalizmą

Nors visiškai minimalistiniu šio interjero nepavadinsi, tačiau užuominų į šį stilių namuose gausu. Tai tarsi patvirtina šviesi neapkrauta erdvė, pastelinis sienų koloritas, horizontalios linijos, lakoniški baldai. Vis dėlto labiausiai švelnus minimalizmas atsiskleidžia erdviausioje būsto vietoje - svetainėje. Šis kambarys vizualiai suskirstytas į atskiras zonas: viena dalis skirta lakoniškai virtuvei, antra tenka poilsio zonai, o tarp jų - valgomojo zona, kurios centre puikuojasi masyvus valgomojo stalas su patogiomis kėdėmis.

Minimalizmo aspektai pasireiškia ne tik svetainėje, bet ir virtuvės zonoje. Ji, kaip ir visas Audriaus namų interjeras, išsiskiria lakoniškumu, griežtomis linijomis, taisyklingomis geometrinėmis formomis, kurios itin būdingos minimalistiniam stiliui. A.Giržadas paaiškino, jog jam pavyko sukurti funkcionalią virtuvę, kurioje puikiai telpa į baldus integruota buitinė technika ir dar yra vietos kelioms spintelėms bei stalčiams.

Nesivaikė etikečių

Įrengdamas savo namus Audrius stengėsi nepasiduoti snobizmui ir per daug neišlaidauti. Ir nors būsto įrengimas pareikalavo nemažai pinigų, vis dėlto šeimininkas rado būdų, kaip sutaupyti vieną kitą šimtinę. "Kai kuriuos baldus už palyginti juokingą kainą įsigijau didžiuosiuose prekybos centruose. Žinoma, tokio paties dizaino, tik kur kas brangesni baldai puošia prabangių salonų vitrinas, tačiau aš pasirinkau pigesnį variantą. Gal jų kokybė ir abejotina, užtat nusibodus nebus gaila pakeisti naujais", - įsitikinęs A.Giržadas.

Vadovaudamasis racionalumo principu Audrius rinkosi ir kitus buities daiktus. Antai ieškodamas interjerui tinkamų šviestuvų prodiuseris norimus modelius irgi rado prekybos centruose. "Buvau sykį užsukęs į specializuotą šviestuvų saloną, tačiau pamatęs, kiek kainuoja firminiai gaminiai, nedelsdamas pasukau išėjimo link. Šiandieninės kainos gali tikrą šoką įvaryti", - teigė A.Giržadas.

LŽ pasiteiravus, ar sunku be specialistų pagalbos susikurti jaukų lizdelį ir mėgautis gyvenimo kokybe užmiestyje, Audrius tik nusišypsojo: "Vieniems lengva, kitiems - beveik neįmanoma. Šiuo atveju viskas priklauso nuo žmogaus fantazijos. Jeigu ja tinkamai pasinaudoji, jaukius namus gali įsirengti skoningai ir be didesnių išlaidų."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami