Inkilas medyje - lyg būtume paukščiai

Nijolė STORYK 2011-01-11 00:00
Nijolė STORYK 2011-01-11 00:00
Architektūra, kaip ir visas menas, - fantazijos eksperimentas.
Kai ka­da bū­ti­na pa­pokš­tau­ti, net jei tai at­ro­dy­tų vi­siš­ka ne­są­mo­nė, ne­gal­vo­jant, ar aps­kri­tai tas pro­jek­tas ka­da nors bus įgy­ven­din­tas. Tuo įsi­ti­ki­nęs ar­chi­tek­tas Aand­rius Te­belš­kis.

Iš Norvegijos nuvykęs į kūrybines dirbtuves Prahoje, lietuvis su savo drauge architekte Vitalija Rosliakova dalyvavo Čekijos sostinės parko sutvarkymo projekte.

Utopinis progresas

Andrius pasiūlė idėją - inkilą medyje, o jo draugė Vitalija - lieptus. Ta idėja daug kam patiko ir buvo gerai įvertinta. "Lieptai jungia vandenį su nykiu inžineriniu statiniu - pylimu. Abu projektai neatsiejami vienas nuo kito, kaip bendras Prahos parko sutvarkymo projektas", - pasakojo Andrius.

Anot jo, architektūra, kaip ir visas menas, - fantazijos eksperimentas. Tokių kūrinių reikia kuo daugiau. "Tai padėtų pakeisti nusistovėjusią žmonių nuomonę apie gyvenamuosius būstus, apskritai apie architektūrą. Utopinis požiūris į daugelį dalykų - progreso variklis", - dėstė utopinių projektų autorius.

"Be jokių rūpesčių"

- Kodėl susidomėjote būstu optimistui? Kas tai?

- Vienam optimisto būstas - tai siaubingai didelis namas - "Oho, tai tikras optimistas, kaip šiais laikais susimokėtų vien už šildymą!" Kitam optimistas yra toks optimistiškas, kad namas jam iš viso nereikalingas - "nei lis, nei snigs, man namas reikalingas".

Man optimisto būstas - tai namas po tiltu. Reikia būti dideliam optimistui, kad norėtum gyventi po tiltu (linksmai juokiasi).

- Kokia pirmiausia kyla mintis, kai išgirstate žodį "optimistas"?

- Pažįstu vieną prancūzą, kurio pagrindinė frazė kiekviename sakinyje tokia: "No worries" (angl. - be jokių rūpesčių). Jis tos frazė niekada neužmiršta pasakyti, net kai tikrai iškyla sunkių problemų. Šis žmogus man asocijuojasi su grynu optimistu.

- Kokias dar inžinerines konstrukcijas galima panaudoti būstui?

- Viską be išimties... Juk tam ir reikalingi architektai (šypsosi).

- Tęsiant tą pačią idėją, ar nepatogiau būtų gyventi po žeme tarp šilumos tinklų vamzdžių? Na, ir taip toliau?..

- Be jokios abejonės, tai būtų puiki vieta gyventi, už šildymą nereikėtų mokėti (šypteli)... Tik va - vaizdas ne koks pro langą požeminiame name - tamsa ir išnyksta tolumos erdvė. Bet šiaip, be abejo, idėja puiki.

Ateitis - nežinia

- Studijavote Norvegijoje, stažavotės Prahoje. Tačiau vėl sugrįžote į tėvų namus Kaune.

- Na, nėra visai taip, kad vėl gyvenu su tėvais (šypsosi). Mūsų šeimos name turiu savo kampą. Abu su drauge įsirengėme nedidelę kūrybinę dirbtuvę su gyvenamąja dalimi. Viską darėme savomis rankomis (nuo apdailos, apšiltinimo ir apšvietimo).

Kurį laiką su drauge gyvenome Klaipėdoje, tačiau gana monotoniškas darbas privertė ieškoti kažkokių sprendimų. Taigi grįžome į Kauną ir vėl kibome į architektūros magistrantūros mokslus Kauno technologijos universitete su viltimi, kad galėtume išvykti į užsienį pasitobulinti ir pasisemti patirties.

- Kokius įsivaizduojate savo namus? Kur norėtumėte gyventi?

- Šiais metais baigsiu magistrantūros mokslus, prasidės kitas gyvenimo etapas. Darbo paieška lems, kur gyvensiu ateityje - Lietuvoje ar užsienyje (šypsosi).

Mintyse kuriu savo namus (šypsosi)... Gal tai bus "loftas" ar namelis su ratais, gal palapinė, o gal jaukus užmiesčio namas.

- Esate jaunas ir perspektyvus architektas. Ar ketinate projektuoti namus Lietuvoje?

- Kai kalbame apie krepšinį, esu visada už Lietuvą (juokiasi - aut.). Jei rimtai, norėčiau likti ir dirbti gimtajame krašte. Tačiau laikas parodys, kiek esu čia reikalingas. Mano senelis buvo architektas, jo jau nebėra. Tėtis vos netapo architektu (jį įtikinamai atkalbėjo). Sesuo - teisininkė. Mano draugė - taip pat architektė. Potraukį architektūrai tikriausiai paveldėjau iš savo protėvių. Be to, mokykloje sekėsi matematika ir dailė. Architektūroje tos žinios praverčia.

Nostalgija sugrįžus

- Kokios kūrybinės mintys neduoda ramybės?

- Jaučiu nostalgiją Norvegijai, kur studijavau architektūrą. Šiame krašte į daug ką kitoks požiūris, į architektūrą taip pat. Su drauge ir kolege V.Rosliakova Norvegijoje dirbome prie bendro projektuko. Nedidelio, tačiau prasmingo. Kūrėme nedidelę miesto viešą erdvę, atvirą visiems miesto įvykiams ir renginiams (parodos, gatvės teatras, gatvės muzikantų pasirodymai, lauko kino teatras ir pan.). Kaip visada, bandome laužyti nusistovėjusius stereotipus ir kanonus. Na, tiesiog kai kada "papokštaujame" (linksmai nusijuokė - aut).

Iš Norvegijos buvome nuvykę į Čekiją (parėmė Norvegijos universitetas), dalyvavome kūrybinėse dirbtuvėse... brandinome idėją, kaip atgaivinti vieną Prahos parkų. Visi tie nedideli projektai svarbūs ne tik miestui, bet ir žmogui. Norvegijos vaizdas ant kompiuterio ekrano man nuolat kelia nostalgiją. Man patiko kurti tame krašte - dirbome laisvai ir be didelių suvaržymų. Būtent tokios kūrybos galimybių stygius dabar neduoda ramybės.

2007 metais suprojektavau "Meno terapijos centrą šalia Molėtų". Lietuvos architektų sąjunga šį mano darbą įvertino kaip geriausią architektūros bakalauro darbą. Tiesa, gan palankiai buvo įvertintas mano projektas "Namas po tiltu".

- Kuo vis dar žavitės?

- Norvegijos architektu Sami Rintala. Jo kūryba man itin artima. Šis žmogus kuria mažus, bet prasmingus statinius, kurių misija kilni - artimas ryšys su aplinka, tautiniai motyvai, ekologiškumas ir taupumas. Tie statiniai nebūtinai turi būti amžini, kaip yra įsitikinę dauguma lietuvaičių. Kai mūsiškiai stato namą, tas namas turi tarnauti kelioms kartoms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
a2  78.62.141.148 2013-03-26 16:03:06
saunus darbelis, bet laikrastyje geriau isrodo
2 0  Netinkamas komentaras
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami