Inovacijos statyboje grąžina prie kanapių ir šiaudų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-18 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt
2015-05-18 06:00
KTU ir LŽ archyvo nuotraukos
Pri­tai­kant nau­jus moks­li­nius ty­ri­mus ir ga­my­bos tech­no­lo­gi­jas na­no lyg­me­ny­je, ga­li­ma gau­ti stul­bi­na­mų re­zul­ta­tų, iš­ran­dant nau­jas ar to­bu­li­nant jau esa­mas me­džia­gas ir kons­truk­ci­jas.

Tiek sta­ty­bų sek­to­riu­je, tiek rin­ko­je ga­li­ma ras­ti spren­di­mų, ku­rie prieš ke­le­tą me­tų dar at­ro­dė tar­si to­li­mos at­ei­ties pro­jek­tas. Taip sa­ko Er­nes­tas Iva­naus­kas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir kons­truk­ci­jų ty­ri­mų cen­tro di­rek­to­rius. Pa­sak moks­li­nin­ko, kas­met sta­ty­bos sek­to­riu­je at­si­ran­da nau­jų ar pa­to­bu­lin­tų sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir kons­truk­ci­nių spren­di­mų.

Ernestas Ivanauskas

Ši­lu­mos saugotojai

„Ky­lant nau­jiems sta­ti­niams ir įsi­bė­gė­jant pa­sta­tų re­no­va­ci­jos pro­ce­sui, vi­siems ak­tua­lu pa­nau­do­ti ne tik se­niai ži­no­mas ši­lu­mą izo­liuo­jan­čias me­džia­gas, bet ir to­kias, ku­rios ga­mi­na­mos iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių ir įvai­rių ga­my­bos at­lie­kų“, – KTU pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė jis.

Vie­nos to­kių – me­die­nos ir ka­na­pių pluoš­to plokš­tės sto­gų ar sie­nų re­no­va­ci­jai, pa­to­bu­lin­tos ak­mens ma­sės pluoš­to ver­ti­ka­liai orien­tuo­tos plokš­tės po­že­mi­nių ga­ra­žų ir ne­šil­do­mų pa­tal­pų šil­ti­ni­mui iš vi­daus, pūs­to stik­lo gra­nu­lės, nau­do­ja­mos aliu­mi­nio pro­fi­liuo­se, taip pa­di­di­nat prieš­gais­ri­nę sau­gą.

„E­ko­lo­giš­ki ka­na­pių blo­ke­liai – al­ter­na­ty­vi sta­ty­bi­nė me­džia­ga, pa­ga­min­ta iš ka­na­pių spa­lių ir ri­ša­mo­sios me­džia­gos, ga­lin­ti pa­keis­ti leng­vo­jo be­to­no blo­ke­lius, nau­do­ja­mus pa­sta­tų sta­ty­bai“, – pa­sa­ko­jo E. Iva­naus­kas.

Jo tei­gi­mu, la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je, kaip ir šiuo me­tu, do­mi­nuos leng­vų kons­truk­ci­jų ma­da – aliu­mi­nio ir stik­lo pluoš­to po­li­me­ri­niai ga­mi­niai, nes jie žy­miai at­spa­res­ni įvai­riems ap­lin­kos po­vei­kio ko­ro­zi­jų rū­šims ir aukš­toms tem­pe­ra­tū­roms. Taip pat vis daž­niau bus su­tin­ka­mi stik­lo ga­mi­niai su sa­vai­me nu­si­va­lan­čiu pa­vir­šiu­mi.

„Ma­nau, kad bus la­bai po­pu­lia­ru sta­ty­ti pa­sta­tus iš eko­lo­giš­kų sta­ty­bi­nių me­džia­gų. Do­mi­nuos įvai­rūs blo­ke­liai iš pluoš­ti­nių me­džia­gų, su­riš­tų įvai­rių rū­šių ri­šik­liais“, – sa­ko moks­li­nin­kas.

Dar­nio­ji sta­ty­ba tam­pa tendencija

E. Iva­naus­kas ma­no, kad dar­nią­ją sta­ty­bą, ma­žai vei­kian­čią ap­lin­ką ir žmo­gų, gal­būt ir ga­li­ma pa­va­din­ti ten­den­ci­ja.

„Nea­be­jo­ti­na, kad ku­riant dar­nią ap­lin­ką ir sie­kiant eko­lo­giš­kai ino­va­ty­vios ša­lies įvaiz­džio, svar­bu kreip­ti dė­me­sį į kli­ma­to kai­tos prob­le­mas, kaip iš­me­ta­mų­jų ter­ša­lų ir du­jų kie­kį, ener­giš­kai efek­ty­vių pa­sta­tų kie­kio di­di­ni­mą, eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių nau­do­ji­mą ir vie­šo­jo trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros plė­ti­mą“, – tvir­ti­na jis.

KTU moks­li­nin­ko tei­gi­mu, čia la­bai svar­bią vie­tą uži­ma ir at­lie­kų per­dir­bi­mas (nuo­te­kų dumb­lo an­tri­nis pa­nau­do­ji­mas ce­men­ti­nė­se sis­te­mo­se ar jo de­gi­ni­mas), bio­ku­ro ka­ti­li­nė­se be­si­kau­pian­čių me­die­nos pe­le­nų pa­nau­do­ji­mas ir rū­šia­vi­mas.

Jo tei­gi­mu, to­kios sta­ty­bi­nės me­džia­gos kaip mo­lis, ak­muo ar smil­tai­nis sta­ty­bo­je nau­do­ja­mi jau la­bai se­niai, o na­tū­ra­lus ak­muo (mar­mu­ras, gra­ni­tas, do­lo­mi­tas) vi­sa­da bu­vo po­pu­lia­rus in­ter­je­ro ir ap­dai­los ele­men­tas.

Iš šiau­dų – eko­lo­giš­kas būstas

„Kal­bant apie sta­ty­bas tik­tų po­sa­kis – „Nau­ja, se­niai pa­mirš­ta se­na“. Šiuo me­tu Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­eng­tas nau­ja­sis reg­la­men­tas bei ki­ti at­nau­jin­ti sta­ty­bi­nės pro­duk­ci­jos ban­dy­mo stan­dar­tai ap­ra­šo bei reg­la­men­tuo­ja an­tri­nių ža­lia­vų pa­nau­do­ji­mą (įvai­rių at­lie­kų per­dir­bi­mas, la­kių­jų pe­le­nų pa­nau­do­ji­mas bei tru­pin­to be­to­no pa­nau­do­ji­mas). Ak­cen­tuo­ja­mas at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių bei na­tū­ra­lių eko­lo­giš­kų me­džia­gų nau­do­ji­mas“, – sa­ko moks­li­nin­kas.

E. Iva­naus­ko tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je at­si­ran­dan­ti šiau­di­nė sta­ty­ba – la­biau vie­ne­ti­niai reiš­ki­niai, ku­rie la­biau tin­ka­mi kul­tū­ri­nių ir pa­vel­di­nių, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se esa­mų sta­ti­nių at­nau­ji­ni­mui, bei nau­jų sta­ti­nių sta­ty­bai. Tai la­biau gam­tos prie­globs­ty­je tin­ka­mas eko­lo­gi­nis sta­ty­bos va­rian­tas.

„Ta­čiau, tu­rint ome­ny­je, kad nau­do­jant šiau­dus, kaip an­tri­nį pro­duk­tą (at­lie­ką) ir ži­nant kad jų ši­lu­mi­nės sa­vy­bės ti­krai pa­na­šios kaip eko­va­tos, ti­krai nau­do­ti yra pui­ku, taip pa­sta­to­mas eko­lo­giš­kas būs­tas ir tva­riai nau­do­ja­mi gam­tos iš­tek­liai. Ki­taip ta­riant tai kiek­vie­no pa­si­rin­ki­mo tei­sė, ta­čiau bū­ti­na per­ka­mą pro­duk­ci­ją įver­tin­ti pa­gal ši­lu­mos izo­lia­ci­nėms me­džia­goms ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir tu­rė­ti ome­ny­je, kad ne vė­liau kaip nuo 2020 m. vi­si gy­ve­na­mie­ji pa­sta­tai pa­gal ES rei­ka­la­vi­mus pri­va­lės bū­ti nu­li­nės ener­gi­jos su­var­to­ji­mo kla­sės“, – pri­me­na jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami