Interjeras iš akmens – ne tik snobams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-30 06:00
Tamsios skandinaviško skalūno grindys – kontrastas baltoms luboms ir sienoms.
Gamintojo nuotraukos
Na­mų in­ter­je­ruo­se įsi­vy­rau­jant na­tū­ra­lioms me­džia­goms, at­lie­kant ap­dai­lą sa­vo vie­tą at­ran­da ir įvai­rūs ak­mens pa­vir­šiai. Es­te­tiš­kai įkom­po­nuo­tas pui­kiai at­ro­do ne tik na­tū­ra­lus, bet ir dirb­ti­nis ak­muo, ku­rį taip pat ga­li­ma lai­ky­ti eko­lo­giš­ka me­džia­ga. Mat tai mi­ne­ra­li­nės kil­mės pro­duk­tas, ku­ria­me nė­ra su­nkių­jų me­ta­lų ir ha­lo­ge­nų.

Prieš šimt­me­čius mū­sų pro­tė­viai iš ak­mens sta­tė pi­lis. Šian­dien ak­muo ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mas ne tik tvo­rai lip­dy­ti ar į se­no­vę grą­ži­nan­čiai ak­mens mū­ro sie­nų sta­ty­bai. In­ter­je­ro sa­lo­nuo­se ga­li­me ras­ti įvai­riau­sių ap­dai­los me­džia­gų, ku­rios pa­ga­min­tos iš eg­zo­tiš­kų ak­me­nų ža­lia­vos, ran­da­mos ne tik Eu­ro­po­je, bet ir to­li­mo­jo­je Ki­ni­jo­je, In­di­jo­je ar Pie­tų Ame­ri­ko­je.

Ma­din­gi ta­pę skalūnai

Lie­tu­viams ska­lū­nai pir­miau­sia aso­ci­juo­ja­si su du­jų ga­vy­ba. Ta­čiau ne­dau­ge­lis ži­no, kad ska­lū­nai - la­bai pa­tva­ri ir es­te­tiš­ka in­ter­je­ro ap­dai­los me­džia­ga. Ska­lū­ną leng­va for­muo­ti, skir­tin­gai ne­gu gra­ni­tas, jis ne­tru­pa, o jo sa­vy­bės pri­me­na il­gaam­žį ir pra­ban­gų mar­mu­rą.

„Paž­vel­gus į šie­met in­ter­je­ro par­odo­se vy­rau­jan­čias pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas, drą­siai ga­li­ma teig­ti, kad ska­lū­nas šiuo me­tu yra pats ma­din­giau­sias ak­muo. Pui­kiai at­ro­do ska­lū­nu pa­deng­tos grin­dys, sie­nos, iš jo ga­mi­na­mos pa­lan­gės, sta­lai. Sluoks­niuo­ta ak­mens fak­tū­ra gra­žiai de­ra su me­die­na. Dėl na­tū­ra­lių spal­vų, teks­tū­ros įvai­ro­vės šis ak­muo pui­kiai tin­ka šiuo­lai­ki­niam in­ter­je­rui, yra leng­vai pri­žiū­ri­mas ir ne­sli­dus“, - tvir­ti­no in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Ra­min­ta Vais­kie­nė.

Ska­lū­no pa­vir­šius ga­li bū­ti po­li­ruo­tas, šli­fuo­tas, pjau­tas ar nu­glu­din­tas spe­cia­liais še­pe­čiais, nuo ku­rių tam­pa itin švel­nus ir ma­lo­nus vaikš­čio­ti. Taip pat ska­lū­no ga­mi­nių ga­li­ma ras­ti įvai­riau­sių spal­vų – ža­lios, rau­do­nos, ru­dos, juo­dos ar su­si­lie­jan­čių ke­lių at­spal­vių. Dau­giau­sia in­ter­je­rui tin­ka­mo ska­lū­no ža­lia­vos ir ga­mi­nių at­ke­liau­ja iš Pie­tų Af­ri­kos, kur yra di­džiau­si šios me­džia­gos klo­dai. Taip pat ne­ma­žai ska­lū­nų iš­ka­sa­ma Skan­di­na­vi­jo­je, In­di­jo­je, Ki­ni­jo­je. Iš pa­sta­ro­sios im­por­tuo­ja­mas ska­lū­nas yra ge­ro­kai pi­ges­nis nei, pvz., ita­liš­kas ar is­pa­niš­kas, ta­čiau, ži­no­ma, vi­suo­met rei­kė­tų pa­ly­gin­ti skir­tin­gų ga­min­to­jų pro­duk­ci­jos ko­ky­bę.

Ne­įp­ras­ti gra­ni­to ir me­džio deriniai

Kla­si­kos mė­gė­jams ak­mens in­ter­je­ras aso­ci­juo­ja­si su mar­mu­ru. Šio ak­mens pa­va­di­ni­mas kil­di­na­mas iš Se­no­vės Grai­ki­jos ir reiš­kia švy­tin­tį, bliz­gan­tį ak­me­nį. An­ti­kos lai­kų meis­trai mar­mu­rą nau­do­jo skulp­tū­roms, ar­chi­tek­tū­rai kur­da­mi aukš­tuo­me­nės rū­mų in­ter­je­rus. Mar­mu­ras pa­si­žy­mi įvai­riau­sio­mis spal­vo­mis – ro­ži­ne, gel­to­na, pil­ka, mė­ly­na, ža­lia, rau­do­na, ru­da - ir at­spal­viais bei jų de­ri­niais.

„Su­ma­niai įkom­po­nuo­tos mar­mu­ro de­ta­lės ga­li at­ro­dy­ti ža­vin­gai ne tik ita­liš­ko, is­pa­niš­ko ar griež­to­mis li­ni­jo­mis pa­si­žy­min­čio vo­kiš­ko, bet ir kur kas švel­nes­nio sti­liaus na­muo­se. Esa­me pra­tę, kad mar­mu­ras - vie­na pra­ban­giau­sių me­džia­gų ir nau­do­ja­mas tik pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čiuo­se ar res­to­ra­nuo­se. Ži­no­ma, pi­lai­tės iš mar­mu­ro grei­čiau­siai ne­sta­ty­si­me. Bet ši ža­lia­va de­ra sie­nų, laip­tų ap­dai­lai, vir­tu­vės stal­vir­šiams ar­ba vo­nios ele­men­tams. Ji ko­ky­biš­ka, il­gaam­žė ir so­li­džiai at­ro­do. Bū­tent šios sa­vy­bės yra mar­mu­ro pa­grin­di­niai pri­va­lu­mai. Ta­čiau tu­rė­ki­te ome­ny­je, kad ši me­džia­ga bi­jo rūgš­čių, jos ar­do mar­mu­rą“, - sa­kė R. Vais­kie­nė.

Gra­ni­tas daž­niau­siai sie­ja­mas su pa­mink­lų ga­my­ba, nes ma­no­ma, kad šis ak­muo yra pats šal­čiau­sias, ne­tin­ka­mas na­mų jau­ku­mui kur­ti. Ta­čiau in­ter­je­ro di­zai­ne­rė pa­žy­mė­jo, kad gra­ni­tas ga­li su­kur­ti itin dar­nius an­samb­lius net su ne­abe­jo­ti­nai šil­ta me­džia­ga - me­džiu.

„Me­džio ir ak­mens de­ri­ny­je iš­ryš­kė­ja vie­nos ir ki­tos me­džia­gos es­te­ti­nės sa­vy­bes. Ši kom­bi­na­ci­ja vis daž­niau nau­do­ja­ma ne tik de­dant grin­dis, bet ir ga­mi­nant bal­dus. Me­džio ši­lu­ma ir jau­ku­mas at­šil­do ak­mens šal­tu­mą ir iš­ryš­ki­na me­džia­gų gam­ti­nių raš­tų įvai­ro­vę. Tai pa­de­da su­kur­ti funk­cio­na­lų ir jau­kų in­ter­je­rą. Gra­ni­to ir ak­mens de­ri­niai pui­kiai at­ro­do in­dus­tri­nio, ur­ba­nis­ti­nio sti­liaus mo­der­niuo­se in­ter­je­ruo­se, pa­vyz­džiui, lof­tuo­se, stu­di­jos ti­po erd­viuo­se būs­tuo­se, in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se“, - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Nors gra­ni­tas ir su­nkus, tei­gia­ma šio ak­mens sa­vy­bė yra ta, kad jis pa­si­žy­mi ypa­tin­gu at­spa­ru­mu įvai­riam me­cha­ni­niam ir che­mi­niam po­vei­kiui. Gra­ni­tas ne­bi­jo che­mi­nių ter­ša­lų, bak­te­ri­jų, įvai­riau­sių rūgš­čių. To­dėl vir­tu­vės stal­vir­šiai pa­ga­min­ti iš gra­ni­to yra be­veik am­ži­ni.

Be­si­do­min­tiems na­tū­ra­laus ak­mens in­ter­je­ro ap­dai­los me­džia­go­mis in­ter­je­ro di­zai­ne­rė siū­lė įver­tin­ti įvai­riau­sių ak­me­nų fi­zi­nes ir es­te­ti­nes sa­vy­bes. Be mi­nė­tų ak­me­nų, kaip ža­lia­va in­ter­je­ro ap­dai­lai ar iš­skir­ti­niams ak­cen­tams dar ne­re­tai nau­do­ja­mas ir smil­tai­nis, onik­sas, tra­ver­ti­nas ir ki­ti ak­me­nys.

Virtuvės įrangos dizaineriai iš koriano išraito neįtikimas formas.

Ko­ria­nas išlaisvina

Dirb­ti­nio ak­mens ga­mi­niai in­ter­je­ro di­zai­ne­riams, bal­dų, vo­nios įran­gos kū­rė­jams su­tei­kia be­veik ne­ri­bo­tų ga­li­my­bių, mat iš akri­lo ir na­tū­ra­lių mi­ne­ra­lų ga­mi­na­mą dirb­ti­nio ak­mens ma­sę ap­dir­bi­mo me­tu ga­li­ma lanks­ty­ti, kaip tik pa­no­rė­jus. O at­vė­sin­tas šis ak­muo tam­pa la­bai pa­tva­rus. Pats po­pu­lia­riau­sias šiuo me­tu nau­do­ja­mas dirb­ti­nis ak­muo yra ko­ria­nas, ku­rį prieš pu­sę am­žiaus iš­ra­do ame­ri­kie­čių bend­ro­vės „Du­Pont“ moks­li­nin­kai.

Ko­ria­nas pa­si­žy­mi tuo, kad įkai­tin­tas iki 149 laips­nių Cel­si­jaus jis tam­pa itin lanks­tus ir jį ga­li­ma for­muo­ti ne­ri­bo­jant fan­ta­zi­jos – kur­ti įvai­rius pa­vir­šius, in­ter­je­ro ele­men­tus, bal­dus ar net bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sų kor­pu­sus. Ži­no­mos dirb­ti­nio ak­mens ga­min­to­jos šiuo me­tu yra Ame­ri­kos ir Azi­jos bend­ro­vės. Įdo­mu, kad ko­ria­no me­džia­gas yra pa­ten­ta­vu­sios ne tik žy­miau­sios in­ter­je­ro ap­dai­los me­džia­gų bend­ro­vės, bet ir ko­ky­biš­ka elek­tro­ni­ka gar­sė­jan­tys ga­min­to­jai - „Sam­sung“ („Sta­ron“ ir „Tem­pest“ me­džia­gos“) ir LG („Hi-Macs“ dirb­ti­nis ak­muo).

Dirb­ti­nis ak­muo leng­vas. Be to, jo ga­mi­niai yra leng­vai res­tau­ruo­ja­mi. Ko­ria­nas pa­si­žy­mi pui­kio­mis an­ti­mi­kro­bi­nė­mis sa­vy­bė­mis. Skir­tin­gai nei na­tū­ra­lus ak­muo, jis nė­ra po­rė­tas ir ne­su­da­ro pa­lan­kios ter­pės veis­tis bak­te­ri­joms bei kaup­tis ne­šva­ru­mams, to­dėl nau­do­ja­mas ne tik na­mų in­ter­je­rui, bet ir moks­li­nė­se la­bo­ra­to­ri­jo­se, gy­dy­mo, mai­ti­ni­mo įstai­go­se, mais­to ga­my­bos pra­mo­nė­je. Ar­chi­tek­tų ir di­zai­ne­rių dar­bai, ku­riems nau­do­ja­ma ši me­džia­ga, su­lau­kia vis di­des­nio pri­pa­ži­ni­mo. At­ei­ty­je dirb­ti­nis ak­muo bus dar po­pu­lia­res­nis, nes dėl uni­ver­sa­lu­mo jam al­ter­na­ty­vos nė­ra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami