Interjero dizaineris: langų dekoro mada sukasi ratu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-24 15:28
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-24 15:28
Sa­ko­ma, kad ma­da kaip ka­ru­se­lė, ku­ri su­ka­si ra­tu. Ir tai ga­lio­ja ne tik dra­bu­žiams, ava­ly­nei, ran­ki­nėms, in­ter­je­ro spal­voms ar bal­dams, bet ir lan­gų de­ko­rui. Štai prieš po­rą de­šimt­me­čių po­pu­lia­ru­mo vir­šū­nė­je bu­vu­sias ža­liu­zes iš­stū­mė pra­ktiš­ki ir pa­to­gūs ro­le­tai, o šian­dien jos vėl grįž­ta į ma­dą.

At­gy­ja su­si­do­mė­ji­mas ir aliu­mi­ni­nė­mis, ir me­di­nė­mis žaliuzėmis

Ti­kriau­siai dau­ge­lis at­si­me­na lai­kus, kuo­met ža­liu­zės puo­šė ko­ne kiek­vie­no pa­si­tu­rin­čio lie­tu­vio na­mų ar bu­to lan­gus. Tai bu­vo vie­nas mo­der­niau­sių iš va­ka­rų at­ke­lia­vu­sių lan­gų de­ko­ro ele­men­tų, iš­sis­ki­rian­čių funk­cio­na­lu­mu ir mi­ni­ma­lis­ti­niu di­zai­nu. Lai­kui bė­gant gy­ven­to­jai įsi­gy­tas ža­liu­zes pra­dė­jo keis­ti į ro­le­tus, o ofi­suo­se - į ver­ti­ka­lias ža­liu­zes. Ta­čiau po­rei­kis re­gu­liuo­ti švie­sos srau­tą no­ri­mu kam­pu bei švie­sos pra­lai­du­mo fak­to­rius – svar­biau­si kri­te­ri­jai, ku­rie ir šian­dien le­mia klien­tų ap­sisp­ren­di­mą įsi­gy­ti bū­tent ža­liu­zes.

„Ho­ri­zon­ta­lios ža­liu­zės – tiek me­di­nės, tiek aliu­mi­ni­nės yra pa­kan­ka­mai po­pu­lia­rios ir šian­dien. Rin­ko­je at­si­ra­dus pa­to­giems me­cha­niz­mams, aliu­mi­nio ža­liu­zes ga­li­ma pri­tai­ky­ti įvai­rio­se pa­tal­po­se bei biu­ruo­se, kur yra su­mon­tuo­ti plas­ti­ki­niai lan­gai. Be to, dėl švie­sos re­gu­lia­vi­mo ga­li­my­bės, ho­ri­zon­ta­lias ža­liu­zes ren­ka­si dar­že­liai bei mo­kyk­los,” – pa­sa­ko­ja sep­ty­ne­rius me­tus ro­le­tais ir ža­liu­zė­mis pre­kiau­jan­čios įmo­nės „Do­mus Lu­mi­na” va­do­vas Man­tas Jan­čaus­kas. Pa­sak vers­li­nin­ko, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, šie­met ža­liu­zių par­da­vi­mai šok­te­lė­jo kiek dau­giau nei 15 proc., o Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se šių pro­duk­tų par­da­vi­mai au­ga kas­met.

Leng­vai pri­tai­ko­mos bet ko­kia­me interjere

Anot in­ter­je­ro di­zai­ne­rio Ri­man­to Špo­ko, ma­dos su­ka­si ra­tu ir daž­nai grįž­ta. „Pas­ta­rai­siais me­tais ža­liu­zes daž­nai „nu­ra­šy­da­vo” kaip mo­ra­liš­kai pa­se­nu­sį ar iš ta­ry­bi­nio laik­me­čio at­ke­lia­vu­sį rei­ka­lą, bet šian­dien jos at­ro­do kur kas pa­trauk­liau. Ža­liu­zės pui­kiai pri­tai­ko­mos šiuo­lai­ki­niuo­se in­ter­je­ruo­se,” – apie lan­gų de­ko­ro po­ky­čius in­ter­je­re pa­sa­ko­ja di­zai­ne­ris.

Ap­ta­ki aliu­mi­nio juo­ste­lių iš­vaiz­da ir pla­tus me­ta­lo bei ki­tų at­spal­vių pa­si­rin­ki­mas lei­džia su­kur­ti iš­skir­ti­nį in­ter­je­ro sti­lių. Aliu­mi­ni­nės ža­liu­zės ypač mė­gia­mos mo­der­naus ar pra­mo­ni­nio sti­liaus lof­tų in­ter­je­re, mi­ni­ma­lis­ti­nio di­zai­no bu­te ar be var­go pri­de­ri­na­mos lie­tu­vių pa­mėg­to skan­di­na­viš­ko sti­liaus in­ter­je­re. Anot di­zai­ne­rio, vis­kas pri­klau­so nuo in­ter­je­ro idė­jos, lan­gų ti­po, dy­džio, su­skirs­ty­mo ir už­sa­ko­vo no­rų.

Spar­čiai po­pu­lia­rė­ja ir me­di­nės ža­liu­zės, ku­rios su­tei­kia na­mams sa­vi­to jau­ku­mo ir pra­ban­gos. Me­di­nės ža­liu­zės daž­niau­siai mon­tuo­ja­mos dar­bo kam­ba­ry­je, mie­ga­ma­ja­me, sve­tai­nė­je ant di­de­lių vi­tri­nų. Jas pa­mė­go ar­chi­tek­tū­ros bei in­ter­je­ro stu­di­jos. „Pag­rin­di­niai me­di­nių ža­liu­zių pliu­sai – švie­sos re­gu­lia­vi­mo ga­li­my­bė, jau­ku­mas, pa­tal­poms su­tei­kia­mas su­bti­lu­mas ir pra­ban­gos jaus­mas,” – ža­liu­zių pri­va­lu­mus var­di­ja M. Jan­čaus­kas. Pla­tus šių ža­liu­zių to­nų ir teks­tū­rų asor­ti­men­tas lei­džia pri­tai­ky­ti me­di­nes ža­liu­zes skir­tin­gų sti­lių in­ter­je­ruo­se. Šiuo me­tu po­pu­lia­riau­si yra tam­saus me­džio to­nai, kaip rau­don­me­dis ar rie­šu­tas, tam­sus ąžuo­las.

Ieš­ko nau­jų formų

In­ter­je­ro di­zai­ne­rio R. Špo­ko pa­ste­bė­ji­mu, vis dau­giau žmo­nių ieš­ko nau­jes­nių lan­gų už­den­gi­mo spren­di­mų, to­dėl ren­ka­si mo­der­nes­nių ža­liu­zių for­mų, to­kių kaip pli­suo­tos ža­liu­zės. Toks tar­pi­nis va­rian­tas tarp ža­liu­zių iš­vaiz­dos ir ro­le­to pra­ktiš­ku­mo yra pa­trauk­lus ir šiuo­lai­kiš­kas, ku­rį mėgs­ta ir pats di­zai­ne­ris. Ža­liu­zių for­mą im­ituo­ja ir ori­gi­na­lūs sil­kuet­te ro­le­tai, pa­ga­min­ti iš dvi­gu­bo au­di­nio ir ho­ri­zon­ta­lių au­di­nio juo­ste­lių in­tar­pų, to­dėl re­gu­liuo­jant juo­stų kam­pą ga­li­ma pa­di­din­ti ar­ba su­ma­žin­ti į pa­tal­pą pa­ten­kan­čios švie­sos srau­tą.

Aki­vaiz­du, jog ža­liu­zės vis la­biau mė­gia­mos ne tik dėl sa­vo pra­ktiš­ku­mo, bet ir es­te­ti­nės funk­ci­jos. Šian­dien siū­lo­ma dau­gy­bė spal­vų, raš­tų, for­mų, tad rink­tis yra iš ko - ne tik pa­bo­du­sios bal­tos juo­ste­lės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami