Interjero profesionalai pataria, kaip dekoruoti namus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-22 08:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-22 08:00
Organizatorių nuotrauka
Kiek­vie­nas ži­no po­sa­kį, jei mo­te­ris no­ri kaž­ką keis­ti, vi­sų pir­ma, pa­si­kei­čia šu­kuo­se­ną. Keis­da­mie­si pa­tys, kei­čia­me ir sa­vo ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­me. Juk na­mai – mū­sų at­spin­dys. 

„Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­las lzi­nios.lt da­li­na­si „Do­mus ga­le­ri­jos“ sa­lo­nų at­sto­vų pri­sta­to­mo­mis šių me­tų de­ko­ra­vi­mo ten­den­ci­jo­mis.

Au­ga­lų raš­tai užuo­lai­doms, sma­rag­das – sienoms

Kal­bant apie ma­din­giau­sius ta­pe­tų, užuo­lai­dų raš­tus bei spal­vas, sa­lo­nų at­sto­vai vie­nin­gai su­ta­ria, kad į na­mus rei­kia ne­bi­jo­ti įsi­leis­ti au­ga­lų ir gė­lių mo­ty­vus. Tai įneš į in­ter­je­rą gai­vos ir eg­zo­ti­kos prie­sko­nį. Šių me­tų mo­to – at­ver­ki­te na­mus gam­tai ir na­tū­ra­lu­mui. Sa­lo­no „De­co­sen­se“ va­do­vė Ag­nė Po­vi­lo­ny­tė pa­ta­ria rink­tis gy­vū­nų ar­ba au­ga­lų raš­tų užuo­lai­das, o no­rint dar la­biau pri­ar­tė­ti prie na­tū­ra­lu­mo – rink­tis li­ni­nius au­di­nius. Prie gam­tos mo­ty­vų užuo­lai­dų pui­kiai tiks švel­nių spal­vų sie­nos. A. Po­vi­lo­ny­tė siū­lo rink­tis dul­kė­to ked­ro, švel­niai ro­ži­nę, gels­vas spal­vas. No­rint na­mie su­kur­ti pra­ban­gų in­ter­je­rą, sa­lo­no va­do­vė at­krei­pia dė­me­sį į švel­naus auk­so, žal­va­rio, ger­vuo­gių, rau­do­no vy­no at­spal­vius. Iš­skir­ti­nu­mo na­mams su­teiks ir ki­ta ryš­ki šio se­zo­no ten­den­ci­ja – 3D vaiz­do ta­pe­tai, mar­mu­ro raš­tai bei rel­je­fi­niai sie­nų pa­vir­šiai.

Sa­lo­no „Re­tro­for­ma“ įkū­rė­ja Li­na Ka­li­naus­kai­tė Fors­man pa­ste­bi, kad nau­jau­siuo­se da­žų, ta­pe­tų ir au­di­nių ko­lek­ci­jo­se gau­su ma­din­gų spal­vų, bet in­ter­je­rą nau­jo­mis spal­vo­mis leng­viau at­gai­vin­ti de­ta­lė­mis kaip pa­gal­vė­lės, ki­li­mai, sta­lo teks­ti­lė ar ne­di­de­li pa­gal­bi­niai bal­dai.

„Ta­pe­tai, užuo­lai­dos ar sie­nų da­žai – ne su­kne­lė ar ša­li­kė­lis, to­dėl juos rei­kia rink­tis at­sa­kin­gai, va­do­vau­jan­tis šir­di­mi bei pa­si­ta­riant su spe­cia­lis­tu, ku­ris jū­sų mėgs­ta­mas spal­vas in­ter­je­re iš­dė­lio­tų taip, kad na­mai tap­tų ti­krai ele­gan­tiš­ki ir sko­nin­gi. In­ten­sy­ves­nes spal­vas sie­noms, o ypač – da­žant vi­są kam­ba­rį, dar su­nkiai įsi­lei­džia­me. Leng­viau­sia pa­si­rink­ti tam­ses­nės spal­vos ta­pe­tus vie­nai sie­nai, nes jei ji nu­si­bos, tai bus ne­su­dė­tin­ga pa­keis­ti“, – sa­ko sa­lo­no įkū­rė­ja.

Jei, vis­gi, šie­met nu­spren­dė­te at­nau­jin­ti sie­nas ma­din­gais at­spal­viais L. Ka­li­naus­kai­tė Fors­man pa­ta­ria rink­tis įvai­rius ža­lios bei mė­ly­nos spal­vos at­spal­vius, o ypač ša­la­vi­jų, mė­tų, alyv­me­džių, sma­rag­do spal­vų bei vi­dur­nak­čio mė­ly­nos spal­vos niuan­sus. Taip pat, ne­pa­mirš­ti ir pil­kos, ku­ri yra vi­sų spal­vų žais­mo pa­grin­das.

Ka­ra­liau­ja švel­nių au­di­nių minkš­ti bal­dai ir 70-ųjų me­tų stilius

Įmo­nės „In­te­rio“ di­rek­to­rė Ok­sa­na Hyt­tel sa­ko, kad bal­dų ap­mu­ša­lų ka­ra­lius šį se­zo­ną yra ve­liū­ras. Ve­liū­ras yra be ga­lo pra­ban­gus ir net bū­da­mas viens­pal­vis nė­ra nuo­bo­dus, nes jo fak­tū­ra tu­ri cha­me­leo­no sa­vy­bių ir ga­li su­skam­bė­ti skir­tin­gais at­spal­viais, pri­klau­so­mai nuo apš­vie­ti­mo ir kam­po. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja minkš­ti bal­dai iš nu­bu­ko. Tai odi­niai bal­dai, ku­rių odos vir­šu­ti­nė da­lis yra pa­šiauš­ta ar­ba pa­šli­fuo­ta spe­cia­liu bū­du. Taip su­ku­ria­ma švel­ni teks­tū­ra pa­na­ši į zom­šą.

L. Ka­li­naus­kai­tė-Fors­man pa­ta­ria rink­tis pra­ktiš­kus bal­dų au­di­nius, ku­rie vi­sus se­zo­nus iš­lik­tų puo­šnūs ir iš­raiš­kin­gi. Vie­nas iš jų yra ak­so­mas – da­bar skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos lei­džia vi­saip kar­py­ti ak­so­mi­nius au­di­nius bei juos mar­gin­ti.

O. Hyt­tel su­tin­ka, kad į in­ter­je­ro pa­sau­lį grįž­ta 70-ųjų me­tų sti­lius, ku­ris nau­jai su­skam­ba šiuo­lai­ki­nia­me in­ter­je­re. Ypa­tin­gai ma­din­gais tam­pa dygs­niuo­ti bal­dai.

Bal­duo­se – įvai­rių me­džia­gų der­mė

O. Hyt­tel taip pat pa­ste­bi, kad šiais me­tais tam­pa po­pu­lia­ru de­rin­ti skir­tin­gas me­džia­gas kor­pu­si­niuo­se bal­duo­se – prie na­tū­ra­laus me­džio ar­ba ke­ra­mi­ki­nio stal­vir­šio yra de­ri­na­mos griež­tų geo­me­tri­nių for­mų, da­žy­to plie­no ko­jos. Drą­siai mai­šy­ki­te skir­tin­gas me­džia­gas: ke­ra­mi­ką, me­dį, me­ta­lą, mar­mu­rą. Pa­vyz­džiui „Cat­te­lan Ita­lia“ siū­lo ko­mo­das, ku­rios ga­li tu­rė­ti ke­ra­mi­ki­nį ar­ba mar­mu­ro stal­vir­šį, me­di­nius fa­sa­dus ir plie­no ko­je­les. „Bo­lia“ žur­na­li­nio sta­liu­ko stal­vir­šy­je na­tū­ra­lios me­džia­gos – me­dis, mar­mu­ras, ak­muo pui­kiai de­ra su me­ta­lo ko­jo­mis.

Ki­li­mai su vin­ta­žo prieskoniu

Sa­lo­no „Du­bin­giai“ mar­ke­tin­go va­do­vė Rū­ta And­riu­šy­tė siū­lo pri­si­min­ti vin­ta­žą ir va­do­vau­tis šiuo sti­liu­mi ren­kan­tis ki­li­mą.

„Ki­li­mus siū­lo­me rink­tis ne­utra­lių že­mės spal­vų: pil­kai ru­da, pil­kai rus­va, pil­kai sa­ma­ni­nė. Ne­bi­jo­ki­te ki­li­muo­se ma­din­giau­sių spal­vų ak­cen­tų, to­kių kaip van­dens mė­lio, per­si­ko spal­vų. Siū­lo­me rink­tis gra­fi­nio di­zai­no raš­tus, ku­rie ypa­tin­gai ma­din­gi šį se­zo­ną. Vi­sos idė­jos tu­ri bū­ti pa­baig­tos vin­ta­ži­ne nuo­tai­ka: iš­plau­kę, sen­din­ti, pa­slap­tin­gi ki­li­mai. Ypa­tin­gai ma­din­ga sen­din­to sti­liaus ki­li­mi­nė dan­ga, ku­ri su­ku­ria rel­je­fi­nio sluoks­niuo­to pa­vir­šiaus įspū­dį“, – sa­ko R. And­riu­šy­tė.

Sa­lo­no at­sto­vė taip pat pa­ta­ria ne­ap­si­ri­bo­ti tik teks­ti­lei bū­din­gais raš­tais, o drą­siau­siems rink­tis ir to­kius, ku­rie im­ituo­ja be­to­ną, me­džio rie­ves, me­di­nes len­tas, ak­me­nis, mar­mu­rą ar net ke­ra­mi­ki­nes ply­te­les. Juk šiuo me­tu na­tū­ra­lu­mas ypač ma­din­gas. Be to, ki­li­mai ga­li ir at­gy­ti – ki­li­mi­nė dan­ga su še­šė­lio efek­tu kei­čia at­spal­vį kin­tant apš­vie­ti­mui ar pa­li­kus pėd­sa­kus be­vaikš­tant. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja na­tū­ra­lios me­džia­gos: vil­nos, bam­bu­kų, si­za­lio pluoš­tų ki­li­mai. Šiais me­tais daug dė­me­sio ski­ria­ma ir pra­ktiš­ku­mui – į ki­li­mi­nę dan­gą in­teg­ruo­ja­ma an­ti­bak­te­ri­nė ap­sau­ga.

Spal­vin­gos grin­dys su­kurs skir­tin­gą at­mos­fe­rą

Kaip pa­ste­bi sa­lo­no „Du­bin­giai“ mar­ke­tin­go va­do­vė R. And­riu­šy­tė, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į ki­li­mą, bet ir į grin­dų spal­vą. Jų pa­le­tė yra la­bai pla­ti ir ga­li pa­dė­ti su­kur­ti skir­tin­gą at­mos­fe­rą na­mie.

„Šil­tos pa­ste­li­nės spal­vos, to­kios kaip: ro­ži­nė kvar­co, pa­ste­li­nė per­si­ko, at­og­rą­žų mels­va, blan­ki le­van­dų – su­tei­kia ra­my­bės, vei­kia at­pa­lai­duo­jan­čiai. Bal­tos ir smė­lio at­spal­vių de­ri­niai yra uni­ver­sa­lūs – jais ga­li­te su­kur­ti tiek kon­ser­va­ty­vią, tiek žais­min­gą ir jau­nat­viš­ką ap­lin­ką. Tam­sių at­spal­vių šo­ko­la­do-ru­da, an­tra­ci­to-pil­ka, „jū­ros ža­lu­mo“, bak­la­ža­no spal­vos de­ri­na­mos tar­pu­sa­vy­je su­ku­ria har­mo­nin­gą, ele­gan­tiš­ką ap­lin­ką. Mė­ly­na su­teiks so­li­du­mo, veiks ra­mi­nan­čiai, tuo tar­pu, su oran­ži­ne su­kur­si­te ak­ty­vius, mo­der­nius ak­cen­tus. Van­dens mė­lio ir įvai­rių me­die­nos rū­šių spal­vi­niai de­ri­niai su­kurs ra­fi­nuo­tą in­ter­je­rą. Aly­vuo­gių ir ki­ti ža­li at­spal­viai ne­kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je, to­dėl vi­suo­met yra po­pu­lia­rūs. Na­tū­ra­lių at­spal­vių dan­ga ga­li tap­ti pa­tal­pos ak­cen­tu ar­ba har­mo­nin­gai pa­pil­dy­ti dau­gu­mą tra­di­ci­nių ar mo­der­nių in­ter­je­rų. Na­tū­ra­lios spal­vos yra sti­lin­gos ir am­ži­nos, jos vi­suo­met gre­ta mū­sų „, – apie grin­dų spal­vas pa­sa­ko­ja R. And­riu­šy­tė.

Tai­gi drą­siai ar at­sar­giai, po tru­pu­tį, keis­ki­te, at­nau­jin­ki­te na­mus, įsi­leis­ki­te gam­tą ir jos mo­ty­vus, ne­bi­jo­ki­te eks­pe­ri­men­tuo­ki­te su raš­tais, me­džia­go­mis, spal­vo­mis, teks­tū­ro­mis. Ne­pa­mirš­ki­te de­rin­ti na­tū­ra­lių me­džia­gų su va­rio, auk­so ar žal­va­rio at­spal­vių me­ta­lais, ku­rie su­teiks na­mams ra­fi­nuo­tos pra­ban­gos at­spal­vį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami