Interjero puošmena - fotografija

Nijolė STORYK 2009-07-21 00:00
Nijolė STORYK 2009-07-21 00:00
Agnės Keblytės nuotrauka
Be­veik de­šimt me­tų vil­nie­tė Ta­nia Ser­ket fo­tog­ra­fuo­ja in­ter­je­rus. Ta­čiau tik šie­met me­tų"Met7 in­ter­je­ro" kon­kur­se au­to­rė su­lau­kė pri­pa­ži­ni­mo. Šios au­to­rės in­ter­je­ro nuo­trau­ka pri­pa­žin­ta ge­riau­sia.

Kas yra fotografija namų interjere? T.Serket sako, kad kol kas fotografija šiuo požiūriu užima podukros vietą.

"Tiesą pasakius, nemačiau ypatingų savo nuotraukų pranašumų bendrame kontekste. Tai buvo interjero specialistų konkursas, o ne - fotografijos. Tad priėmiau šį gestą kaip beveik dešimties metų darbo interjero fotografijoje įvertinimą", - sakė T.Serket.

Antrasis leidinys apie interjerą

1913 metais buvo išleista pirmoji interjero knyga "Dlia molodoj choziajke" ("Jaunajai šeimininkei"). Praėjo daugiau nei pusė amžiaus, kol pasirodė antras tokio pobūdžio leidinys apie lietuvišką namų dizainą - knyga "Interjeras Lietuvoje". Autorių T.Serket ir Saulės Mažeikaitės žodžiais, tai knyga apie kūrybiškumą, asmeninį požiūrį ir stilių kuriant namus Lietuvoje.

"Labai svarbu, kad žmonės norėtų mus įsileisti į savo namus. Tikrai nėra taip lengva "apsinuoginti" ir parodyti kitiems, kaip gyveni. Mums pasisekė", - sakė T.Serket.

Knygoje pristatomi dailininko Vilmanto Marcinkevičiaus su žmona Indraja, šou verslo atstovo Egmonto Bžesko, dizainerių Julijos Žilėnienės, Sandros Straukaitės, verslininkės Evos Valentinas, televizijos žurnalistės Skirmantės Palčinskaitės, menininkų Valdo Ozarinsko ir Aidos Čeponytės, mados istoriko Aleksandro Vasiljevo, architekto Antano Pužausko bei kitų žymių žmonių namų interjerai.

Atspindi skonį

- Ar fotografija - tik gražus daiktas, pakabintas ant sienos, ar meno kūrinys, skirtas mūsų buičiai papuošti?

- Turėtų būti ir viena, ir kita. Nors nedera dėti lygybės ženklo tarp meno kūrinių, mylimų žmonių portretų ir interjero detalių, vis dėlto tinkamai įrėmintos ir pateiktos nuotraukos tampa interjero puošmenomis.

- Jums tenka bendrauti su užsakovais. Kokia fotografija yra populiariausia buityje? Tarkim, kokia nuotrauka turėtų kabėti virtuvėje ir svetainėje, vestibiulyje ir vonios kambaryje?

- Jokių nustatytų taisyklių čia net negali būti. Pavyzdžiui, prieškambaryje gali kabėti didelio formato įrėminta reprodukcija, vonios kambaryje - pora ar keletas juodai baltų fotografijų, vaizduojančių daiktų ar kūnų fragmentus. Virtuvėje tiktų "skanūs" natiurmortai, o svetainėje - įkvepiantis vaizdas (siužetas pagal skonį), į kurį būtų malonu vis užmesti akį. Ypač įspūdingai atrodo didelio formato nuotraukos. Namie visada galima rasti vietos mėgėjiškoms nuotraukoms, savo kūrybos bandymams. Įmanomos įvairiausios variacijos. Dar pridurčiau, kad fotografiją, kaip ir bet kurį meno kūrinį, reikėtų rinktis atsižvelgiant į savo norus, o ne taikyti prie interjero (kuris, beje, taip pat išreiškia šeimininko skonį). Estetinę visumą galima rasti pasitelkus pasportą ar rėmus.

- Ar patariate žmonėms, kokia fotografija geriausiai tiktų jų namams?

- Kol kas to nesu dariusi. Teko konsultuoti užsakovus, keletą sykių kartu apsilankyti galerijose. Juk rinkdami dovaną mąstome apie konkretų žmogų, jo pomėgius, charakterį. Čia tas pats - siūlau tai, kas, mano manymu, klientui tiktų ir patiktų.

Kokybiškas surogatas

- Paprastai esame įpratę namų aplinkoje regėti dailės kūrinius. O fotografija naudojama tik kaip fototapetai. Kodėl ji taip ir nepritampa namų aplinkoje? Galbūt toks klausimas net nekorektiškas, priešingai - fotografija užima tokią pačią pozicij1 mūsų kasdieniame gyvenime?

- Deja, meninė fotografija lietuvių interjeruose nėra populiari, nors yra demokratiškiausias vaizduojamasis menas. Paradoksalu ir tai, kad mes turime daug meninės fotografijos meistrų, jų darbų vertė kartais gerokai lenkia dabar madingą vadinamąją interjerinę tapybą. Trukdo ir daugumos požiūris į fotografiją kaip į tam tikrą kiekvienam prieinamą hobį. O juk sukurti gerą fotografiją nė kiek ne lengviau, nei nutapyti paveikslą. Kūryba visada reikalauja talento ir profesionalumo.

- Namus paprastai puošia nuotraukos iš šeimos albumo - senelių ar vaikų portretai, arba nuotraukos iš kelionių. Asmeninės nuotraukos žmonėms yra brangios. Kokią vietą jos užima mūsų namuose?

- Dažnai tenka matyti įrėmintas mylimų žmonių, draugų, kelionių nuotraukas ant sienų arba sustatytas ant komodų ir kitose vietose. Kai kas asmenines nuotraukas deda į albumus ir laiko atminimui. Manau, visi variantai yra tinkami. Tiesiog reikėtų skirti asmeninio albumo nuotraukas nuo meninės fotografijos.

- Koks atvejis bendraujant su užsakovais jums buvo įsimintiniausias?

- Stebina ir žavi matymų skirtumas. Užsakovas neturėtų reikalauti iš fotografo tokio rezultato, kokį pats susikūrė vaizduotėje. Rezultatas - tik kokybiškas surogatas. Didžiausias įvertinimas fotografui - jo matymo vertinimas. Tokius užsakovus prisiminti maloniausia.

Įsimintinas vaizdas

- Dailės akademijoje studijavote tapybą. Kaip jūs atradote fotografiją?

- Vis dažniau teptuką keitė fotoaparatas. Tačiau matymas liko tapybiškas. Taigi fotografija yra tik kita meninė išraiškos priemonė, kuri šiuo metu man yra artimesnė. Taikomasis fotografijos žanras - interjeras, šioje srityje darbuojuosi jau beveik dešimt metų, ji tapo mano gyvenimo dalimi visomis prasmėmis. Ir išoriškai, kai analizuoju interjero estetikos harmonijos principus, ir iš vidaus, kai mėginu užčiuopti asmenybės atspindį bei vidines intencijas kurdama namų aplinką.

Be to, žiūrint pro objektyvą geriausiai matyti, kas yra ne vietoje, kas neproporcinga ir nedera. Jaučiuosi tarsi būčiau "trys viename" -ir fotografė, ir vertintoja, ir stilistė dekoratorė. Nuotraukoje galima "apgauti akį", pakoreguoti tikrovę, suteikiant jai daugiau paslapties. Kita vertus, ant sienos kabanti fotografija atgaivina aplinką, suteikia šarmo. Svarbu tik, kad vaizdas būtų įsimintinas, nesinorėtų nuo jo akių atitraukti. Ši taisyklė galioja interjero fotografijai ir fotografijai interjere.

- Viskas prasideda nuo mūsų pačių. Kokias taisykles taikote savo namuose?

- Interjere esu gerokai "įklimpusi". Namai man yra tarsi studija, kur stengiuosi netaikyti jokių taisyklių - klausausi vidinės nuojautos, mėgaujuosi laisve, lepinuosi mėgstamų spalvų ir daiktų apsuptimi. Namie man yra gera būti. Taisyklingai suderinti ir preciziškai išbaigti interjerai mane slegia. Tokie namai manęs nežavi. Tai gali būti net žalinga dvasiai.

- Ar jūsų namuose yra nuotraukų iš asmeninio gyvenimo?

- Nuotraukos "iš gyvenimo" guli stalčiuose ir dėžutėse. Ant sienos kartais kuriam laikui patenka naujai įrėminta nuotrauka, lentynose - mėgstamiausių fotomenininkų albumai, keletas lietuvių fotografų atspaudų.

- Kokių jūsų darbų yra kitose privačiose erdvėse?

- Vienus darbus sukūriau prieš keletą metų projektui-parodai "Rankinė". Tada pelniau Lietuvos dailininkų sąjungos prizą. Mano fotografijos gana dekoratyvios, šiek tiek intymios (atitinkančios tematiką). Du šios serijos darbai kabo mano bičiulės menininkės, interjero dizainerės, kuriai patinka juodos ir baltos spalvų kontrastas, namuose. Kelias fotografijas iš serijos "Žaisliukas" išsirinko muzikantė arfininkė iš Vokietijos. Jai patiko prislopinto kolorito nostalgiški, vaikystę primenantys darbai. Pastebėjau, kad žmonės, rinkdamiesi meno kūrinį, prioritetu dažniausiai laiko turinį. Svarbu ne tai, kodėl žmonėms patinka vieni ar kiti dalykai, o tai, kad apskritai kas nors patinka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami