Interjero spalvų derinimas - lyg žaidimas šachmatais

Nijolė STORYK 2011-04-26 00:00
Nijolė STORYK 2011-04-26 00:00
Jauna architektė I.Dorofėjūtė eksperimentuoti pradėjo nuo savo buto, esančio naujame name. Asmeninio albumo nuotrauka
Kaip at­sis­pir­ti pa­gun­dai ir ryž­tis gy­ven­ti ki­taip nei kai­my­nai? In­ter­je­ro ar­chi­tek­tė 25 me­tų vil­nie­tė Ind­rė Do­ro­fė­jū­tė ti­ki­no, kad at­si­kra­ty­ti įpras­tų stan­dar­ti­nių da­ly­kų ne­sun­ku. Jau­na ar­chi­tek­tė pra­dė­jo eks­pe­ri­men­tuo­ti nuo sa­vo bu­to, esan­čio nau­ja­me na­me.

Raudona, juoda ir balta - trys spalvos, kurios tiesiog pakerėjo Indrę. Ji laisvai ir nevaržomai leidosi į spalvų žaidimą, derinius dėliodama kaip figūras šachmatų lentoje. Šias spalvas vonios kambaryje papildė žydromis keraminėmis plytelėmis - jas derino su baltomis.

"Savo buto interjerą kūriau pati. Jei kas nors būtų nepavykę, būčiau galėjusi tik sau priekaištauti ir ant savęs lieti pyktį. Tačiau, laimei, taip neatsitiko. Man nepatiktų gyventi ramioje ir monotoniškoje aplinkoje", - linksmai šypsosi I.Dorofėjūtė ir tikina, kad buto interjeras atitinka jos veržlų bei dinamišką charakterį.

Taip ir yra. Interjeras - lyg maža koridos salelė, kur susipina aistros ir drąsa, veržlumas ir dinamika. Bet keistas dalykas - ryškios spalvos nė kiek neerzina ir nesukelia sąmyšio, sakyčiau net priešingai - ramina ir harmoningai viena kitą papildo. Toks darnus alsavimas neatsitiktinis. Autorei kiekviena spalva - kaip jausmas - atgyja tuomet, kai su ja deramai elgiamasi.

"Jei mano namuose dominuotų vien balta spalva, nuo akinamo baltumo akys pavargtų. Tas pats atsitiktų, jei vyrautų tik raudona ar juoda spalva. Su šia kaprizinga palete elgiausi atsargiai. Derinau taip, kad šių spalvų atspalviai vienas kitą ne tik papildytų, bet ir kontrastingai gyvintų namus", - aiškino jauna architektė.

Koridorių sumažino, bet padidino svetainę

Moderniame 68 kvadratinių metrų dviejų kambarių bute pakankamai vietos jaunai moteriai. Tačiau Indrė išduoda paslaptį, kad netrukus žada kurti šeimą, ir jos namų dvasia gali šiek tiek pasikeisti, kai juose gyvens dviese su vyru.

"Neketinau visą gyvenimą likti viena. Namus įrengiau taip, kad juose būtų patogu gyventi ir dar vienam žmogui", - sako ji ir paaiškina, kad savo namų neužgožė baldais bei įvairiais daiktais. Juose paliko gan daug erdvės, kad aplinkoje dominuotų spalvų grožis.

Vis dėlto interjero architektei buvo svarbu kiek padidinti gyvenamąją erdvę. Tą padarė sumažinusi koridorių. Šios vietos Indrei nebuvo gaila atsisakyti. Pagal pirminį buto planą koridoriaus gale turėjo būti durys į svetainę ir vonią.

Pakeitus planą atsirado papildomų pertvarų. Svetainės funkcinę zoną teko derinti su čia pat esančia virtuve, kad viena kitos "netrikdytų" ir viena kitai "neprieštarautų". Atvirą erdvę suskaido ir kartu atskiria valgomąjį nuo svetainės virtuvėje statmenai darbastaliui suprojektuotas nedidelis baras. Prie jo pastatytos baro stiliaus kėdės. Sėdint ant jų, patogu bendrauti su šeimininke, kuri tuo metu ką nors gamina.

Šaltumo įspūdis dingsta

Dar liko dvi plokštumos - grindų ir lubų. Indrė su jomis susitvarkė profesionaliai, išradingai ir skoningai. Grindis išklojo balintu uosiu - tai suteikia namams jaukumo ir šilumos. Pakabinamos lubų plokštumos - pilkos, prie jų galima derinti ką tik nori.

Itin svarbu ir apšvietimas. Gal kai kam merginos namai gali atrodyti šiek tiek šaltoki ir racionalūs, bet toks įspūdis dingsta, kai įjungiamas apšvietimas. Šviesų kontrastas sukurtas nišose ir lubose.

Architektei taip pat svarbus koridorius ir vonios kambarys, kaip ir pagrindinės gyvenamosios zonos.

Tačiau šios abi erdvės - labai skirtingos. Koridoriuje dominuoja šiuo metu gan populiari neutrali pilka spalva, o vonioje - originalūs žydri tonai. Šie patalpą daro itin ekstravagantišką ir modernią.

Autorė nepamiršto pamėgto kontrasto principo - koridoriuje monotonišką pilką spalvą pagyvina subtilūs auksiniai atspalviai ir prie sienos pastatytos dvi ryškiai raudonos kėdės.

Privati zona - miegamasis - ramesnių spalvų, bet autorė vis tiek neatsisako kontrasto principo. Čia ji pasirinko šviesiai violetinės, vyšninės, rudos ir pilkos derinius. Gan žaismingai Indrė miegamojo spintos durims ir darbo zonos baldamas pritaikė zebrano plokštę.

Išradingos raudonos detalės

Šachmatų principas pastebimas interjere ir baldų detalėse. Architektė pradeda žaisti spalvų kontrastais nuo virtuvės ir valgomojo. Čia yra tik dvi spalvos - juoda ir balta. Prie baltų sienų derinami šių zonų baldai - patogus valgomasis stalas ir kėdės, modernus virtuvės komplektas. Baldų fasadas - juodas. Kontrastinga - baltas stalo ir durelių paviršiai.

Svetainės sienos - taip pat baltos, balta ekologiška oda aptraukta kampinė minkšta sofa, kiti baldai - taip pat balti. Tačiau spintelės, ant kurio stovi juodas televizorius, durelės - juodos. Tarp juodo ir balto derinio - efektingas kontrastas - vienintelis raudonas pufas. Ant sofos padėtos raudonos pagalvėlės. Net ir vazoje ant stalo esantys raudoni obuoliai - taikli interjero dalis. Pasirodo, interjero grožiui gali tarnauti ir valgomas daiktas.

Nišoje esanti lentyna irgi sudėliota šachmatų principu - juodą spalvą keičia balta.

Neatsitiktinai ant sienos atsirado raudono atspalvio paveikslas su grojančio trimitininko figūra.

Uoliai dairomės ir toliau ieškome raudonų detalių. Rėkiančių akcentų nėra - viskas kukliai ir saikingai pritaikyta. Štai valgomoje zonoje lyg švyturys stūkso raudonas pakabinamas šviestuvas. Atrodo, kad juodai baltoje aplinkoje daugiau nieko ir netrūksta.

Tačiau Indrė tarsi dar nerimsta ir bando rasti vietos, kur būtų galima panaudoti raudoną foną. Virtuvėje pakabinta balta spintelė - keturių dalių. Vienas jos plotas - raudonas. Kuklu ir skoninga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
keista  85.164.113.148 2013-03-26 16:03:06
kai tokie dalykai pasakojami be vaizdiniu iliustraciju. Kitas rasinelis turbut bus apie kvapus. Paprasykir b.lubio ir duos babkiu ant fotkiu ir dazu.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami