Irstantys balkonai jų šeimininkams nerūpi

lzinios.lt 2013-09-10 13:59
lzinios.lt 2013-09-10 13:59
www.spec.lt
Kau­no dau­gia­bu­čius na­mus pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės „Ma­no būs­tas“ Kau­no re­gio­no va­do­vės Vi­dos Nau­džiū­nie­nės tei­gi­mu, per pa­sta­ruo­sius me­tus iš 43 or­ga­ni­zuo­tų su­si­rin­ki­mų su gy­ven­to­jais, ku­rių me­tu tu­rė­jo bū­ti spren­džia­mi bal­ko­nų re­mon­to klau­si­mai, įvy­ko vos vie­nas su­si­rin­ki­mas. Jei su­si­rin­ki­mas ne­įvyks­ta, dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­tys ad­mi­nis­tra­to­riai net ne­ga­li pra­dė­ti de­rin­ti pro­jek­to, be ku­rio bal­ko­no re­mon­tas – ne­įma­no­mas.

„Su­rin­ki­mai ne­įvyks­ta ir spren­di­mai ne­prii­ma­mi, ka­dan­gi juo­se da­ly­vau­ja ma­žiau ne­gu pu­sė bu­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų, to­dėl ne­bū­na rei­kia­mo kvo­ru­mo spren­di­mui pri­im­ti. Apk­lau­sos raš­tu taip pat ig­no­ruo­ja­mos, nes an­ke­tos tie­siog ne­grįž­ta, gy­ven­to­jai ne­iš­reiš­kia nuo­mo­nės dėl bal­ko­nų ir ki­tų bend­ro nau­do­ji­mo ob­jek­tų re­mon­to dar­bų. Tai tik par­odo, kad gy­ven­to­jai yra abe­jin­gi ir ne­lin­kę rū­pin­tis sa­vo tur­tu“, - ak­cen­ta­vo V.Nau­džiū­nie­nė.

Kar­tais su­si­rin­ki­mo me­tu gy­ven­to­jai par­eiš­kia no­rą bal­ko­nus tie­siog nu­pjau­ti ir vie­toj jų įreng­ti ap­sau­gi­nes tvo­re­les, nes taip esą pi­giau. Ta­čiau V.Nau­džiū­nie­nė pri­mi­nė, kad Cen­tro se­niū­ni­jo­je esan­tys dau­gia­bu­čiai na­mai yra sau­go­mi pa­vel­do, o bal­ko­nas yra fa­sa­do da­lis ir pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus pa­sta­to vien­ti­su­mą iš­lai­ky­ti pri­va­lu.

„Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, kad Cen­tre esan­tys dau­gia­bu­čiai pa­ten­ka į vals­ty­bės sau­go­mą te­ri­to­ri­ją, to­dėl prieš vyk­dant bal­ko­nų re­mon­to dar­bus, bū­ti­na par­eng­ti spe­cia­lų pro­jek­tą, jį su­de­rin­ti su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tu, gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą. Tam rei­ka­lin­gas dau­gu­mos na­mo bend­ra­tur­čių pri­ta­ri­mas, nes prieš­in­gu at­ve­ju do­ku­men­ta­ci­ja yra net ne­de­ri­na­ma, o sta­ty­bos lei­di­mas ne­iš­duo­da­mas“, - pa­sa­ko­jo V.Nau­džiū­nie­nė.

„Ma­no būs­to“ Kau­no re­gio­no va­do­vė pa­tei­kė dar vie­ną ar­gu­men­tą, ko­dėl gy­ven­to­jai ne­pri­ta­ria ava­ri­nės būk­lės re­mon­to dar­bams. Mat Cen­tro se­niū­ni­jo­je ne vi­si dau­gia­bu­čių na­mų bu­tai tu­ri bal­ko­nus, tad kai ku­riems gy­ven­to­jams su­dė­tin­ga įro­dy­ti, jog bal­ko­nas yra bend­ro nau­do­ji­mo ob­jek­tas ir jo re­mon­tas yra vi­sų bend­ra­tur­čių rei­ka­las.

Dėl gy­ven­to­jų abe­jin­gu­mo ne­ga­lė­da­mi pra­dė­ti re­mon­to dar­bų, dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nis­tra­to­riai ava­ri­nės būk­lės bal­ko­nus ar jų da­lis ap­trau­kia ap­sau­gi­niu tink­lu ar­ba apt­ve­ria „STOP“ juo­sto­mis. Ta­čiau spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad kri­ti­mo at­ve­ju nei tink­las, nei ap­sau­gi­nė juo­sta nuo ne­lai­mės ne­ap­sau­gos.

www.ma­no­bus­tas.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jurate  212.117.23.140 2014-07-11 14:29:24
kaip galima sakyt,kad neivyksta susirinkimai,kai pvz,musu namo,t.y.Kaunas,taikos 85 namo vadybininke,Asta Mazeikiene,nesiteike per tiek metu nei vieno susirinkimo padaryt,o jeigu kvieties ja,tai ji nesiteikia net informacijos suteikti.Kiek mes jai skambinam,prasom kad ateitu,tik pazadai,jeigu sugebi prisiskambint.Kaip paklausai aplinkiniu namu,tai vadybininkai del atliekamu darbu ratiasi su gyventojais,o musu namas tik saskaitas gauna....
2 0  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami