Iš biurų betonas atkeliauja į namus

Ilona Staškutė   2013-05-09 07:35
Ilona Staškutė
 
2013-05-09 07:35
Pasitelkus fantaziją iš betono galima sukurti marmuro ar net odos raštus atkartojančias grindis. coastalconcreteconcepts.com nuotrauka
Anks­čiau be­to­ni­nės grin­dys bu­vo įpras­tos tik ko­mer­ci­nių pa­sta­tų ko­ri­do­riuo­se, ga­myk­lo­se ar par­duo­tu­vė­se, bet po tru­pu­tį jos at­ran­da sa­vo vie­tą ir jau­kiuo­se na­muo­se bei bu­tuo­se.

Dar prieš ke­le­tą me­tų be­to­ni­nės grin­dys gy­ve­na­muo­siuo­se būs­tuo­se bu­vo su­vo­kia­mos tik kaip "nor­ma­lios" dan­gos - ply­te­lių, par­ke­to ar la­mi­na­to - pa­grin­das. Ta­čiau plin­tant mi­ni­ma­lis­ti­nio ir in­dus­tri­nio sti­liaus idė­joms, nie­kuo ne­deng­tos be­to­ni­nės grin­dys pra­dė­tos klo­ti stu­di­jo­se, lof­tuo­se ir ga­liau­siai - pri­va­čiuo­se bu­tuo­se bei na­muo­se.

Prie­ina­ma pasiturintiesiems

Šių grin­dų ne­ga­li­ma ly­gin­ti su be­to­no ma­se, sly­pin­čia po įpras­ta grin­dų dan­ga dau­ge­ly­je būs­tų. Tos nie­kaip ne­pa­vyk­tų ly­giai nu­šli­fuo­ti. Čia nau­do­ja­mas spe­cia­lus be­to­nas, šli­fa­vi­mo įran­ga ir im­preg­na­vi­mo me­džia­gos. Lie­tu­vo­je be­to­ni­nės grin­dys na­muo­se - vis dar nau­jie­na, ta­čiau LŽ pa­šne­ko­vai pa­ste­bė­jo, kad gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas di­dė­ja. Tie­sa, dau­ge­lį ne­re­tai at­bai­do to­kių grin­dų kai­na. Be­to­nas vi­suo­me­nė­je lai­ko­mas ga­na pi­gia me­džia­ga - juk juo den­gia­mos gat­vės ar au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. To­dėl nie­ko keis­ta, kai rink­da­mie­si nau­ją grin­dų dan­gą žmo­nės įsi­vaiz­duo­ja, kad be­to­ni­nis pa­vir­šius bus pi­giau­sias spren­di­mas. Iš tie­sų gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms pri­tai­ky­ta be­to­no dan­ga ge­ro­kai bran­ges­nė už dau­ge­lį tra­di­ci­nių me­džia­gų. Jos įren­gi­mo kai­na svy­ruo­ja nuo 100 iki 350 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą, be to, la­bai ski­ria­si nuo rei­kia­mo par­uo­ši­mo, den­gia­mo plo­to, pa­si­rink­tų me­džia­gų ir dau­ge­lio ki­tų da­ly­kų.

Bend­ro­vės PST fi­lia­lo "Pa­sta­tų ap­dai­la" Be­to­ni­nių grin­dų pa­da­li­nio va­do­vas Žyd­rū­nas Ja­nuš­ka ne­slė­pė, kad klien­tus daž­niau­siai at­bai­do kai­na. Bū­tent dėl to klo­ti to­kias grin­dis gy­ve­na­muo­siuo­se būs­tuo­se ten­ka tik pa­vie­niais at­ve­jais. Ne­re­tai žmo­nės, iš­sik­lau­si­nė­ję apie kai­nas, ieš­ko pi­giau dir­ban­čių pa­vie­nių meis­trų.

Ren­ka­si pilkš­vus atspalvius

Bend­ro­vės "Grin­be­ta" be­to­ni­nių grin­dų pro­jek­tų va­do­vas Sau­lius Mi­ka­laus­kas taip pat ma­no, kad ši dan­ga skir­ta tiems, ku­rie ga­li sau leis­ti dau­giau. "To­kios grin­dys - ti­krai ne pi­giau­sias pa­si­rin­ki­mas. Bet jei žmo­gus tu­ri pi­ni­gų ir vi­zi­ją, ga­li­ma su­kur­ti la­bai įdo­mų di­zai­ną", - tvir­ti­no jis.

Kaip ori­gi­na­liau­sią pro­jek­tą S.Mi­ka­laus­kas pri­si­mi­nė vi­sa­me na­me pa­klo­tas juo­das po­li­ruo­to be­to­no grin­dis, ta­čiau to­kį iš­skir­ti­nį sti­lių pa­si­rin­ko žmo­gus iš me­ni­nin­kų ap­lin­kos.

Grin­dų spal­vą ga­li­ma rink­tis iš ge­ro­kai pla­tes­nės ga­mos, ne vien juo­da-bal­ta. Bet pa­šne­ko­vas ne­slė­pė, kad ryš­kiai mė­ly­nos ar rau­do­nos dan­gos lie­tu­viai ne­pa­gei­dau­ja. Grin­dų iš­orė taip pat pri­klau­so nuo po­li­ra­vi­mo. Juo pa­vir­šiui ga­li bū­ti su­teik­tas skir­tin­gas glot­nu­mas - nuo ma­ti­nio iki ly­gaus it stik­las.

Be­to­no di­zai­no stu­di­jos sa­vi­nin­kas Alek­sand­ras Va­si­levs­kis pri­si­mi­nė ryš­kias­pal­ves grin­dis ma­tęs tik už­sie­ny­je. "Ga­li­ma iš­gau­ti bet ko­kią spal­vą, ta­čiau 80 proc. už­sa­ko­vų pa­gei­dau­ja švel­niai pil­kos. Net ga­min­to­jas ėmė tiek­ti ne vien bal­tą ba­zi­nę me­džia­gą, bet ir iš kar­to su­mai­šy­tą pil­ką mi­ši­nį", - sa­kė jis. A.Va­si­levs­kis pa­žy­mė­jo, kad an­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą - švie­si smė­lio spal­va.

home-designing.com nuotrauka/Dauguma betonines grindis užsisakančių lietuvių renkasi pilką spalvą.

Leng­va plau­ti, bet šalta

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl žmo­nės nu­spren­džia klo­ti na­muo­se be­to­ni­nes grin­dis, yra jų di­zai­nas. Ta­čiau pa­šne­ko­vai dar at­krei­pė dė­me­sį ir į pra­ktiš­ku­mą. Be­to­nas la­bai ge­rai pra­lei­džia ši­lu­mą, to­dėl tin­ka šil­do­moms grin­dims klo­ti. Ly­gų pa­vir­šių pa­pras­ta plau­ti ir šluo­ti, nė­ra ply­še­lių, ku­riuo­se ga­li kaup­tis ne­šva­ru­mai. Itin svar­bu tai, kad to­kios grin­dys tar­nau­ja dau­gy­bę me­tų.

Ta­čiau gy­ven­to­jai, ku­rie tu­ri be­to­ni­nes grin­di­mis, įžvel­gia ir trū­ku­mų. Ant kie­to pa­vir­šiaus ne­ma­lo­nu vaikš­čio­ti ba­so­mis ar laks­ty­ti vai­kams. Iš­jun­gus šil­dy­mą grin­dys bū­na šal­tos net va­sa­rą. Be to, jos tin­ka tik mo­der­naus sti­liaus na­muo­se.

Pa­sak A.Va­si­levs­kio, be­to­ną su­nku pa­ly­gin­ti su bet ko­kia ki­ta grin­dų me­džia­ga. "Už ge­ro ga­min­to­jo ply­te­les jis bū­tų silp­nes­nis, bet la­mi­na­tą pa­tva­ru­mu aiš­kiai len­kia. Be­to­no grin­dims va­ly­ti ne­rei­kia jo­kių che­mi­nių me­džia­gų, nes nė­ra siū­lių, - vi­sa pa­tal­pa at­ro­do kaip deng­ta vie­na ply­te­le", - aiš­ki­no di­zai­no stu­di­jos sa­vi­nin­kas.

Nuo­dų pavojus

Pa­šne­ko­vas ti­ki­no, kad už­sie­ny­je be­to­ni­nės grin­dys da­bar itin po­pu­lia­rios. Vo­kie­ti­jo­je ir Skan­di­na­vi­jo­je jos to­kios pat įpras­tos kaip me­di­nės len­tos ar ki­li­mi­nė dan­ga. Ga­li bū­ti, kad Lie­tu­vo­je ir­gi dau­gės na­mų, tu­rin­čių be­to­ni­nes grin­di­mis, ta­čiau A.Va­si­levs­kis pri­myg­ti­nai siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį į me­džia­gų ko­ky­bę ir jų su­dė­tį. "Gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms skir­tas spe­cia­lus be­to­nas. Rei­kia la­bai ati­džiai žiū­rė­ti, kad ja­me ne­bū­tų tok­si­nų, kad meis­trai ne­nau­do­tų pra­mo­ni­nėms pa­tal­poms skir­to mi­ši­nio ar be­to­no su epok­si­do prie­mai­šo­mis. Pa­pras­tai vi­sa­da įren­gia­mos šil­do­mos be­to­ni­nės grin­dys, tad įsi­vaiz­duo­ki­te, ko­kie nuo­dai pa­sklis­tų po kam­ba­rius", - įspė­jo jis.

Gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms skir­tas be­to­nas tu­ri bū­ti iš na­tū­ra­lių me­džia­gų, pa­ga­min­tas ce­men­to pa­grin­du. Iš­lie­ti to­kias grin­dis trun­ka nuo ke­lių die­nų iki sa­vai­tės. A.Va­si­levs­kis pa­brė­žė, kad sto­ti ant jų ga­li­ma jau po tri­jų va­lan­dų. Po par­os be­to­nas po­li­ruo­ja­mas ir im­preg­nuo­ja­mas, o po 4-5 die­nų pa­grin­das su­tvir­tė­ja taip, kad ant jo ga­li­ma sta­ty­ti bal­dus ir grįž­ti prie įpras­to gy­ve­ni­mo rit­mo. To­kios grin­dys tu­rė­tų lai­ky­ti bent 10 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami