Iš kaminų sklinda pavojingas dūmelis

LŽ 2014-11-13 06:00
2014-11-13 06:00
Dėl šal­to kli­ma­to, men­ko vė­jo ir ne­di­de­lio gy­ve­na­mų­jų na­mų ka­mi­nų aukš­čio pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui per in­di­vi­dua­lių na­mų ka­mi­nus į ap­lin­ką daž­nai ver­žia­si žmo­gaus or­ga­niz­mui bei svei­ka­tai kenks­min­gi jun­gi­niai.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ra­gi­na gy­ven­to­jus at­kreip­ti dė­me­sį, ko­kį ku­rą na­mams šil­dy­ti jie ren­ka­si, ir pri­si­min­ti daž­nai da­ro­mas klai­das, ku­rios su­ke­lia ne vien tik eko­lo­gi­nių, bet ir svei­ka­tos prob­le­mų.

De­gi­na ne­rei­ka­lin­gus daiktus

Orą ter­šia me­džia­gos, pa­ten­kan­čios į jį. Žmo­gaus veik­los su­kur­ti oro tar­šos šal­ti­niai yra ku­ro, at­lie­kų de­gi­ni­mas (trans­por­to iš­me­ta­mo­sios du­jos, ga­my­bai bei šil­dy­mui pa­nau­do­to ku­ro dū­mai), naf­tos iš­ga­vi­mo pro­ce­so me­tu iš­sis­ki­rian­tys ter­ša­lai, tir­pik­lių ga­rai iš da­žų bei ae­ro­zo­lių, są­var­ty­nuo­se su­si­da­ran­čios me­ta­no du­jos, ka­ro ir ki­ta pra­mo­nė.

Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, daug žmo­nių ban­do ne tik su­šil­dy­ti na­mus, bet ir at­si­kra­ty­ti ne­rei­ka­lin­gų daik­tų - ki­ša juos į kros­nis. Daž­nai ne­su­si­mąs­to­ma, kad de­gi­nant at­lie­kas ir ne­aiš­kios kil­mės ku­rą į ap­lin­ką iš­sis­ki­ria svei­ka­tai kenks­min­gos me­džia­gos: kie­to­sios da­le­lės, ang­lies mo­nok­si­das (CO), ang­lies diok­si­das, įvai­rūs azo­to ok­si­dai, ben­ze­nas, sti­re­nas, for­mal­de­hi­dai, diok­si­nai, fu­ra­nai, su­nkie­ji me­ta­lai, to­kie kaip ar­se­nas, gyv­si­dab­ris ar švi­nas.

Gu­ma ir plas­ti­kas – itin pavojingi

Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai ra­gi­na pa­gal­vo­ti prieš ki­šant į šil­dy­mo kros­nį bet ką. De­gant gu­mai iš­sis­ki­ria la­bai daug sie­ros jun­gi­nių, ku­rie ypač pa­vo­jin­gi lė­ti­nė­mis krau­jo­ta­kos ir kvė­pa­vi­mo li­go­mis ser­gan­tiems as­me­nims. De­gant plas­ti­kui iš­sis­ki­ria si­re­nas, ku­ris ga­li ne­igia­mai veik­ti cen­tri­nę ne­rvų sis­te­mą, su­kel­ti gal­vos skaus­mą, silp­nu­mą. De­gant ba­lin­tam po­pie­riui, kar­to­nui, plas­ti­kui iš­sis­ki­ria diok­si­nai, o spal­vo­tam po­pie­riui – su­nkie­ji me­ta­lai. Šios me­džia­gos ne­igia­mai vei­kia im­uni­nę sis­te­mą, su­ke­lia vė­žį, ap­si­gi­mi­mus.

Spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mas drau­džia de­gin­ti at­lie­kas ne­tu­rint lei­di­mo, o įsta­ty­mo pa­žei­dė­jų lau­kia bau­dos.

De­gin­ti drau­džia­ma plast­ma­sės ga­mi­nius, che­mi­nė­mis me­džia­go­mis už­terš­tus dra­bu­žius, ba­tus, įvai­rias pa­kuo­tes, už­terš­tą me­die­ną, ma­ku­la­tū­rą, me­džių drož­lių plokš­tes ir ki­tas pa­vo­jin­gas at­lie­kas.

Kros­nims ir ka­ti­lams kū­ren­ti rei­kė­tų rink­tis ap­lin­kai ma­žiau kenks­min­gas ku­ro rū­šis – tai na­tū­ra­li me­die­na, ang­lys, dur­pės, mal­kos, pju­ve­nų bri­ke­tai. Šis ku­ras deg­da­mas į ap­lin­ką ne­išs­ki­ria su­nkių­jų me­ta­lų ir ki­tų svei­ka­tai kenks­min­gų me­džia­gų. Kū­re­nan­tiems sa­va­ran­kiš­kai taip pat rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti kiek­vie­ną pa­va­sa­rį iš­va­ly­ti ka­mi­ną ir taip pa­si­ruoš­ti bū­si­mam se­zo­nui.

Mal­kos – vis dar populiarios

Na­tū­ra­lios me­die­nos mal­kos, pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, ir to­liau lie­ka vie­na po­pu­lia­riau­sių ku­ro rū­šių.

Pa­kal­bin­ti bend­ro­vių, už­sii­man­čių mal­kų par­da­vi­mu, va­do­vai tvir­ti­no, kad gy­ven­to­jų no­ras at­si­sa­ky­ti du­ji­nių ka­ti­lų ir rink­tis bio­ku­rą iš­li­ko ir šiais me­tais. Mal­kų par­da­vė­jų tei­gi­mu, žmo­nės vis daž­niau at­si­sa­ko du­ji­nių ka­ti­lų, nes su­pran­ta, kad mal­kos bu­vo ir iš­liks pi­giau­sias ku­ras. Be to, mal­kų kai­nos, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, šie­met li­ko to­kios pa­čios.

Da­bar po­pu­lia­riau­sios mal­kos – ber­ži­nės, nors pa­sta­ruo­ju me­tu vis di­des­nę rin­kos da­lį uži­ma me­džio pju­ve­nų bri­ke­tai ir gra­nu­lės. Pa­sak par­da­vė­jų, ber­ži­nės mal­kos yra po­pu­lia­riau­sios, bet to­li gra­žu ne ge­riau­sios, kai­triau­sios.

Pa­gal kai­ną ga­li­ma nu­spręs­ti, ku­rios mal­kos lai­ko­mos ver­tin­giau­sio­mis. Šiuo me­tu bran­giau­siai par­duo­da­mos ąžuo­li­nės ir uo­si­nės mal­kos, ku­rių kai­na svy­ruo­ja apie 150 li­tų už ku­bi­nį me­trą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
kur kontrole  212.117.23.49 2014-11-17 13:22:17
kaune negalima langu atidaryt.nuosavi namai nezinau ka kurena smarve baisi
3 0  Netinkamas komentaras
idomu  78.56.36.225 2014-11-15 14:55:57
kam mulkint žmones juk ne šimtas metu praėjo kai vilniuje senamiestis buvo kurianamas anglim ar malkom ir garvežiai važinėjo ir dūmai stovėjo stogu lygi ir niekas nemirė ir problemu nekėlė.Visa šita smoga daro mašinos jų kaip šu...do pilna ir nereikia verst ant sodininku kad lapus degina čia jusu bukumas dega ir didelis smogas.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami