Iš kur atsirado Naujųjų metų sutikimo tradicijos?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-02 06:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-02 06:05
Asmeninio albumo nuotrauka
Šiais lai­kais Nau­juo­sius me­tus pa­si­tin­ka­me triukš­min­gais šūks­niais ir gau­siais pe­tar­dų ir fe­jer­ver­kų spro­gi­mais. O kaip Nau­juo­sius me­tus pa­si­tik­da­vo mū­sų kai­mo se­no­liai? Ko­kie bū­da­vo šios šven­tės pa­pro­čiai? Apie tai mums pa­sa­ko­ja et­no­lo­gas ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Li­ber­tas Klim­ka.

Et­no­lo­gas pa­žy­mi, kad Lie­tu­vo­je vi­sai sa­vi­tų, gam­tos virs­mų pa­dik­tuo­tų apei­gų Nau­jų­jų me­tų šven­tei ne­tu­rė­ta, to­dėl im­ta kar­to­ti sau­lėg­rį­žos šven­tės vyks­mą. Ži­no­ma, su tam ti­krais niuan­sais. La­biau­siai Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mas kaip tra­di­ci­ja įsit­vir­ti­no vi­du­rio ir ry­tų Lie­tu­vo­je. Šven­tė va­din­ta skir­tin­gai: šiau­rės ry­tų da­ly­je – rie­bio­sio­mis Kū­čio­mis, vi­du­rio Lie­tu­vo­je – Kū­če­lė­mis ar­ba Kū­čiu­kė­mis, Šven­čio­nių kraš­te – ma­žo­sio­mis Kū­čio­mis, Dzū­ki­jo­je – Pa­kū­čiais ar­ba an­tro­sio­mis Kū­čio­mis. „Skir­tin­gai nuo šven­ti­nės va­ka­rie­nės, ti­krų­jų Kū­čių, tai ne­be šei­mos, o bend­ruo­me­nės, ypač jau­ni­mo, šven­tė. To­dėl va­ka­rie­niau­ti kvies­ta ir sve­čių – kai­my­nų, gi­mi­nių. Po stal­tie­se ne­be­de­da­ma šie­no, ne­bė­ra pa­snin­ki­nių val­gių, užs­ta­lės kal­bo­se ne­be­mi­ni­mi mi­ru­sie­ji. O ka­lė­dai­čiais pa­si­da­ly­da­vo, iš­si­kep­da­vo švie­žių kū­čiu­kų. Že­mai­ti­jo­je tra­di­ci­nis nau­ja­me­ti­nių vai­šių val­gis – šiu­pi­nys su kiau­lės gal­va. Sa­ky­da­vo, kad vi­sus me­tus mė­sos šei­my­nai ne­pri­trūk­tų“, – pa­aiš­ki­na L. Klim­ka.

L. Klim­ka pa­sa­ko­ja, kad bu­vo ti­ki­ma, jog Nau­jų­jų me­tų nak­tį so­dy­bą lan­ko ra­ga­nos, ku­rios ly­giai dvy­lik­tą su­si­ren­ka pa­šok­ti kie­me. „Ga­li­ma jas pa­ma­ty­ti, tik žiū­rė­ti rei­kią iš pa­kluo­nės ir per akė­čias. Jei tos ra­ga­nos na­muo­se pa­ste­bė­tų ne­pa­baig­tų dar­bų, tai ir ap­si­gy­ven­tų čia vi­siems me­tams... Ta­da pri­da­ry­tų vi­so­kių šu­ny­bių: tai pa­ku­las su­vel­tų, tai ave­les nu­kirp­tų. Kad bent gy­vu­liams ne­pa­kenk­tų, rei­kia už­si­deg­ti grau­du­li­nę žva­ke­lę ir pe­rei­ti kryž­mai per tvar­tą“, – pa­pro­čius ko­men­tuo­ja et­no­lo­gas.

Įdo­mus nau­ja­me­tis pa­pro­tys, kai va­ka­re iš lau­kų šau­kia­mi ja­vai, ži­no­mas šiau­rės Lie­tu­vo­je. Šei­mi­nin­kas ati­da­ry­da­vo svir­no du­ris, at­sig­ręž­da­vo į dir­ba­mų lau­kų pu­sę ir gar­siai pa­šauk­da­vo: „Ja­vai, ja­vai, svir­no du­rys at­da­ros, aruo­dai pil­ni!“ Ry­tų Lie­tu­vo­je taip pat tam ti­krais veiks­mais bū­da­vo sten­gia­ma­si pa­gau­sin­ti der­lių. Tar­ki­me, Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se ūki­nin­kas į špi­to­lę el­ge­toms nu­vež­da­vo grū­dų ir at­sei­kė­da­vo gor­čiu­mi, vis už­dė­da­mas di­džiau­sią kau­pą.

„Jau­ni­mas, su­tik­da­mas Nau­juo­sius me­tus, reng­da­vo per­si­ren­gė­lių vaikš­ty­nes. Tai ry­ti­nės Lie­tu­vos da­lies tra­di­ci­ja. Že­mai­čiai at­sig­riebs per Už­ga­vė­nes. Bū­ti­ni vai­di­ni­mo per­so­na­žai yra šie: pir­miau­sia Se­nie­ji me­tai – su­lin­kę, su­var­gę, ap­si­ren­gę aps­pu­ru­siais rū­bais, gra­žus jau­ni­kai­tis su kny­ga ran­ko­je – Nau­jie­ji me­tai. Jųd­vie­jų pa­ly­da – meš­ka, ger­vė, ož­ka, iš­dai­gi­nin­kas vel­niu­kas, kar­tais či­go­nai, juo­da gil­ti­nė su me­di­niu kar­du. Štai toks bū­rys pa­si­bels­da­vo į kiek­vie­ną kai­mo tro­bą. Įleis­ti vi­dun pa­svei­kin­da­vo na­miš­kius, pa­lin­kė­da­vo ge­rų at­ei­nan­čių me­tų. Ži­no­ma, už tai bū­da­vo ir pa­vai­ši­na­mi“, – pa­sa­ko­ja L. Klim­ka ir pa­si­da­li­ja et­nog­ra­fo Jo­no Bal­sio Be­ty­ga­lo­je iš­girs­ta žais­min­ga pra­kal­ba, ku­rią iš­dro­žė Nau­jie­ji me­tai: „Svei­ki­nu su Nau­jais me­tais ir žy­čio­ju nuo vi­sų jak­nų ir vė­da­ro vi­so­kios lai­mės ir ge­ro gy­ve­ni­mo. Kad pas jus aug­tų ru­giai su ūsais, bul­vės ir ki­tos dar­žo­vės su uo­de­gom, kad jū­sų kar­vės tu­rė­tų daug te­liu­kų, o rie­bios kiau­lės – daug par­šiu­kų, kad bū­tų daug tau­kų puo­duo­se ir daug grū­dų aruo­duo­se!“ Jei­gu Nau­jie­ji me­tai kal­bė­da­mi už­si­kirs­tų ar ieš­ko­da­mi ri­mui žo­džio stab­te­lė­tų, Se­nie­ji me­tai tuo­jau ban­dy­tų įkiš­ti sa­vo trig­ra­šį, bet vie­to­je „grū­dų“ pa­sa­ky­tų „pe­lų“, vie­to­je „par­šiu­kų“ – „šer­niu­kų“. Ta­da gil­ti­nė už­puo­la Se­nuo­sius me­tus, ba­dy­da­ma sa­vo kar­du ir vai­ky­da­ma po vi­są tro­bą. Jei lai­kro­dis jau iš­mu­šė dvy­lik­tą va­lan­dą nak­ties, pa­si­gai­lė­ji­mo Se­nie­siems me­tams ne­be­bus...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami