Iš medienos plokščių namą surenka žaibiškai

LŽ red@lzinios.lt 2015-03-19 06:00

red@lzinios.lt 2015-03-19 06:00
Jei parengiamieji darbai atliekami kruopščiai, namas iš klijuotosios medienos plokščių kyla labai sparčiai. Rangovo nuotrauka
Pa­sak me­di­nius na­mus pro­pa­guo­jan­čių ar­chi­tek­tų ir sta­ty­to­jų, pra­ėjęs am­žius pri­klau­sė sta­ty­bai iš mū­ro ir be­to­no, o XXI a. ne­abe­jo­ti­nai grą­ži­na prie kur kas eko­lo­giš­kes­nės ir dau­ge­liu ki­tų tei­gia­mų sa­vy­bių pa­si­žy­min­čios na­tū­ra­lios me­džia­gos – me­die­nos.

Dar vie­na šiuo­lai­ki­nės na­mų sta­ty­bos ten­den­ci­ja – spar­čiai su­ren­ka­mos mo­du­li­nės kons­truk­ci­jos, ku­rias nau­do­jant na­mas ga­li iš­kil­ti la­bai grei­tai – per ke­lias sa­vai­tes ar net dvi tris die­nas.

Ar įma­no­ma su­sie­ti me­die­nos, kaip sta­bi­lios ir eko­lo­giš­kos pa­grin­di­nės me­džia­gos, ir mo­du­li­nės sta­ty­bos pri­va­lu­mus? Tai ban­do pa­da­ry­ti pa­sta­tus iš kli­juo­to­sios me­die­nos plokš­čių (CLT) kons­truo­jan­tys spe­cia­lis­tai.

Sluoks­niuo­tų me­die­nos plokš­čių ga­my­ba prieš ke­tu­ris de­šimt­me­čius bu­vo pra­dė­ta Švei­ca­ri­jo­je, pa­nau­do­jant fa­ne­ros ga­my­bos tech­no­lo­gi­ją. To­kių me­die­nos sky­dų mat­me­nys sie­kia net 16500 mm x 3000 mm x 500 mm. CLT per ke­lis de­šimt­me­čius ypač iš­po­pu­lia­rė­jo Aus­tri­jo­je ir ki­to­se Va­ka­rų ša­ly­se kaip pers­pek­ty­vi al­ter­na­ty­va tra­di­ci­niams sta­ty­bos bū­dams.

Par­uo­šia pa­gal projektą

CLT plokš­tės iš iš­džio­vin­tos me­die­nos kli­juo­ja­mos stam­baus for­ma­to pre­sais ir pa­gal ar­chi­tek­tų brė­ži­nius iš kar­to pjaus­to­mos į kon­kre­čiam pa­sta­tui skir­tas de­ta­les. Plokš­tės ga­mi­na­mos iš ob­liuo­tos me­die­nos len­tų, jos kli­juo­ja­mos sluoks­niais pluoš­tus pa­kai­to­mis su­kei­čiant 90 laips­nių kam­pu. Iš­ori­niai sluoks­niai de­da­mi taip, kad plokš­tei su­teik­tų op­ti­ma­lias kons­truk­ci­nes sa­vy­bes. Sluoks­nia­vi­mas pa­ge­ri­na me­die­nos struk­tū­ri­nes sa­vy­bes iš­il­gai pluoš­to abiem kryp­ti­mis. To­kios plokš­tės ga­li bū­ti nau­do­ja­mos tiek sie­nų kons­truk­ci­joms, tiek sto­gui ir per­dan­goms.

Pa­pras­tai ga­my­bai nau­do­ja­ma eg­lės ir ki­tų spyg­liuo­čių me­die­na, bet pri­rei­kus pa­vir­ši­niam plokš­tės sluoks­niui ga­li bū­ti pa­nau­do­tas tau­res­nis me­dis. Kli­jai su­da­ro apie 1 proc. ga­lu­ti­nai pa­ga­min­tos plokš­tės ma­sės.

Ga­my­bos me­tu bū­ti­na iš­lai­ky­ti pa­gal in­di­vi­dua­lų pro­jek­tą aps­kai­čiuo­tus vi­sus rei­ka­lin­gus mat­me­nis ir kam­pus. Tuo­met ce­che iš kar­to iš­pjau­na­mos du­rų, lan­gų ir ko­mu­ni­ka­ci­jų an­gos, fre­zuo­ja­mos plokš­čių jun­gi­mo už­lai­dos, iš­grę­žia­mi elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ka­na­lai.

Iš­šū­kis – idea­lūs pamatai

Kaip tei­gia to­kios sta­ty­bos pro­pa­guo­to­jai, CLT me­die­nos sky­das tu­ri pa­na­šias sa­vy­bes, kaip ir lai­kan­čio­sios be­to­ni­nės plokš­tės, bet yra daug leng­ves­nės, pa­pras­čiau ap­do­ro­ja­mos ir mon­tuo­ja­mos, o tai pa­grei­ti­na ir at­pi­gi­na sta­ty­bą. Be to, dar­bai ce­che at­lie­ka­mi kur kas ko­ky­biš­kiau nei sta­ty­bos vie­to­je.

Vi­siš­kai par­uoš­tos de­ta­lės su­pa­kuo­ja­mos ir vil­ki­kais ve­ža­mos tie­siai į sta­ty­bos aikš­te­lę. Ten kva­li­fi­kuo­tų mon­tuo­to­jų bri­ga­da su­ren­ka vi­są na­mą per ke­lias die­nas. Tar­pu­sa­vy­je plokš­tės jun­gia­mos il­gais med­varž­čiais, o pri­rei­kus nau­do­ja­mos pa­pil­do­mos me­ta­li­nės jung­tys.

Sta­ty­to­jai pa­ste­bi, kad prieš su­ren­kant na­mą iš kli­juo­to­sios me­die­nos plokš­čių bū­ti­na itin ko­ky­biš­kai įreng­ti jam pa­ma­tus. Mat ke­lių cen­ti­me­trų pa­klai­da ga­li smar­kiai su­trik­dy­ti mon­ta­vi­mo dar­bą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Algis  78.56.75.34 2015-03-29 22:51:48
Taigitam tikras analogas to kas jau buvo net praeityje daroma Lietuvoje-tai vadinamieji Alytaus skydiniai namai ,juos surinkdavo ant pamatu per 48 val.,visos detales padarytos pagal projekta Alytaus NSK ir atvezus i vieta namas greitai pastatomas.Toki nama mes turime /gyvename nuo 1977m.iki dabar- kuo puikiausiai viskas,po visu yra rusys ir eksploatuojamas.Na aisku anais laikais dar nebuvo kai kuriu medziagu , bet vistiek vykes daiktas-gaila kad tokiu namu gamintojas Alytaus skydiniu namu kombinatas buvo isdraskytas jau "nepriklausomu lietuviu" ,manau kad tai padaryta ,nes neuzteko kai kam smegenu kad suprasti esme-islaikyti ir toliau vystyti tokiu namu projektavima perspektyvoje .
8 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami