Iš pradžių buvo betonas

Nijolė STORYK 2010-04-20 00:00
Nijolė STORYK 2010-04-20 00:00
Kiek netikėtai baltame sienų fone į viršų lyg viesulo sūkurys sukasi juodos spalvos laiptai. D.Kudino nuotrauka
Kas jau se­na, nė­ra už­mirš­ta ir at­gy­ven­ta. Prie­šin­gai, vi­sa tai at­gy­ja pa­čiu lai­ku - nau­jai, mo­der­niai ir efek­tin­gai. Kas ga­lė­jo pa­ma­ny­ti, kad to­kia sta­ty­bi­nė me­džia­ga kaip be­to­nas vėl at­eis į ma­dą.

Vilnietis 34 metų architektas Dmitrijus Kudinas įkvėpė betonui gyvybės ir sunkius luitus prikėlė naujam gyvenimui. Jo suprojektuotas dviejų aukštų namas betoninėmis lubomis ir sienomis tapo šių metų architektūros atradimu.

Sąmoksliškai bičiuliauja.

Studijos "Inblum" architektas D.Kudinas sako, kad jam pačiam įdomu prisiliesti prie senų dalykų ir suteikti jiems kitą spalvą. Betonas ir medis - dvi kontrastingos medžiagos, bet iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jos viena su kita dera, o ne viena kitai paklūsta.

Tačiau jei tas plokštumas tinkamai pritaikysi, efektas bus stulbinamas. Name dominuojančios betoninių lubų plokštės ne tik pabrėžia, bet ir papildo kitą lygiagrečią plokštumą - medines grindis. Toks sugretinimas nėra kasdienis architektūros dizaino reiškinys.

Architektas D.Kudinas šį savo projektą taip ir pavadino "Iš pradžių buvo betonas", tarsi iš anksto perspėdamas, kad atkreiptume dėmesį į betoną ir jo neslėptume. Juk tas namas pastatytas būtent iš šios medžiagos plokščių. Visa kita, kas dar atsiranda bute, būtinai turi sąmoksliškai bičiuliauti su betonu.

Per Lietuvos architektų sąjungos konkursą D.Kudino namo projektui skirti aukščiausi balai ir pirmoji vieta. Toks profesionalų įvertinimas - neatsitiktinis. Juk tai, kas paprasta, racionalu ir estetiška, yra tobula ir efektinga. Rezultatas aiškus - kontrastinga erdvė formos atžvilgiu yra lengva, neperkrauta ir tiksli.

Skirtingos erdvės nuotaikos

Jei name gyvena jauna šeima su vaikais, jų erdvė turi būti jaunatviška, gyvybinga ir dinamiška. Pasak architekto, jam pavyko padaryti šį tą daugiau, nes būsto interjeras kurtas tuomet, kai dar buvo statomas namas. Pagrindinės konstrukcijų dalys - sienos ir lubos - paliktos natūralios: nedailintos ir nešlifuotos. Mūro blokeliai paprastai nudažyti, o perdangai panaudotas gelžbetonio monolitas tik impregnuotas.

Architektui buvo labai svarbu sukurti kiekvienos erdvės nuotaiką. Vienokią - svetainėje, virtuvėje ir prieškambaryje, kitokią - suaugusiųjų ir vaikų miegamuosiuose ar vonios kambariuose. Viskas buvo daroma kontrastų principu, žaidžiant spalvų variacijomis. Vis dėlto pirmenybė teikta natūralioms medžiagoms ir išgrynintai formai, kad susidarytų lengvas vizualios erdvės pojūtis.

Prieškambaryje - ekstravagancija

Pirmas namo aukštas - viena erdvė, kurią sudaro virtuvė, svetainė ir prieškambaris. Tačiau šios zonos tokios skirtingos ir nepanašios, kad pirmą kartą atėjęs į svečius nesumaišysi. Tai emocingai byloja spalvos.

Prieškambaris - interjero ekstravagancija. Kiek netikėtai baltame sienų fone į viršų lyg viesulo sūkurys kampe sukasi juodos spalvos laiptai. Jų paviršius - švelniai blizgantis ir tarsi veidrodis atspindi, kas yra šalia. Tokios pat tamsios ir grindys. Daug jėgos ir veržlumo jaučiama tik šioje namo dalyje. Dinamiškumą šiek tiek pristabdo senovinė, lyg iš senelių paveldėta drabužinė. Medinis baldas - tradicinės šviesiai rudos spalvos. Duryse - veidrodžiai. Toks kontrastas nešokiruoja, priešingai, sukuria šeimos gyvenimo jaukumą.

Einame toliau. Didelio kambario erdvė padalyta į dvi dalis: vienoje pusėje - virtuvės ir valgomojo zona, kitoje - svetainės ir židinio. Čia toks pat kontrastas, bet architektas žaidžia kitomis detalėmis. Dinamiškumo įspūdį sudaro dvi lygiagrečios plokštumos - viena viršuje, kita apačioje. Tai betoninės lubos ir medinės grindys. Tos plokštumos dominuoja baltoje erdvėje, kuriai šviesos suteikia vitrininiai langai iki grindų. Lyg tarp kito prie židinio pastatyti du foteliai. Jų rudi odiniai apmušalai - kaip ir grindų, drabužinės prieškambaryje bei valgomojo senovinio stalo.

Balta spalva švyti

Kad namo sienos yra betoninės, beveik nematyti. Balta spalva paslepia kai kuriuos nelygumus. Tačiau grublėtas paviršius - stilingas ir madingas.

Baltos spalvos pakanka ir virtuvės zonoje. Į visumą susilieja balti virtuvės baldai, minkšta svetainės dalis ir kabantys šviestuvai.

Tačiau kai tos harmonijos pasidaro per daug, architektas ją kaipmat suskaldo tomis pačiomis detalėmis. Virtuvės centre pastato rudą senovinį valgomojo stalą, atgabentą tarsi iš karaliaus dvaro. O štai kėdės - modernios, baltos ir stilingos. Kontrastas tiesiog švyti.

Stilius griežtas, bet skoningas. Architektas švelnina interjerą minkštais baltais ir užuolaidomis. To visiškai pakanka.

Lagaminai po lova

Antras aukštas - ramybės vieta. Tačiau ir čia išlaikomas tas pats kontrastų stilius. Nedideli miegamieji neperkrauti, erdvūs ir stilingi. Ši zona turi būti rami. Lubos - nubalintos. Po šeimininkų miegamojo lova pakišti du lagaminai - atrodo, tarsi žmonės ką tik sugrįžo iš kelionės. Bet tai tik stiliaus detalė, pasikartojanti iš pirmo aukšto.

Vonios kambaryje - baltos ir juodos spalvos kontrastai. Juodos grindys yra tokios pačios kaip prieškambario, sienos - baltos. Dušo kabina - baltutėlė. Jauku, kai prisilieti prie prausyklos, padengtos vandeniui atsparia mediena.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami