Įsikurti už tvirtų mūro sienų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-21 06:00
Mūrinis namas vasarą neprikaista, o žiemą geriau išlaiko šilumą. LŽ archyvo nuotraukos
Nie­kas ne­abe­jo­ja, kad mū­ri­niai na­mai yra tvir­ti, pa­tva­rūs. Iš ply­tų su­mū­ry­tos šal­tos sie­nos be tin­ka­mos ko­ky­biš­kos ter­moi­zo­lia­ci­jos – jau pra­ei­tis. Šiuo me­tu mū­ri­nių na­mų sta­ty­bai skir­tų me­džia­gų įvai­ro­vė kur kas di­des­nė nei anks­čiau, o mū­ro kons­truk­ci­jos ne­var­žo iš­skir­ti­nius pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čių sa­vi­nin­kų fan­ta­zi­jos.

Tvir­tos kons­truk­ci­jos pra­na­šu­mai le­mia, kad mū­ras daž­nai nu­sve­ria me­die­ną ren­kan­tis nuo­sa­vo na­mo sta­ty­bos bū­dą. Re­mian­tis sta­ty­bos nor­ma­ty­vais tei­gia­ma, kad mū­ri­nio na­mo am­žius sie­kia šim­tą me­tų. Ži­no­ma, šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je, jau ne­įp­ras­ta prie gy­ve­na­mo­jo būs­to pri­si­riš­ti vi­sam gy­ve­ni­mui. Vai­kai ar anū­kai taip pat sta­to sa­vo sva­jo­nių na­mus, ne­be­gy­ve­na tik iš se­ne­lių ar tė­vų pa­vel­dė­tuo­se. Bet­gi ko­ky­biš­kai pa­sta­ty­tą mū­ri­nį na­mą pa­pras­čiau par­duo­ti ne­gu me­di­nį, ras­ti­nį.

Ge­riau sau­go šilumą

„Po­sa­kis "jau­čiuo­si tvir­tai lyg už mū­ro" – ne šiaip sau ra­do­si. Juk nie­kas ne­si­ti­ki pa­sis­lėp­ti po me­džiu, ne­bent nuo lie­taus, bet ti­krai ne nuo žie­mos šal­čių, – šmaikš­ta­vo mū­ri­nin­kas Al­gir­das To­ma­šaus­kas. - Ne­sa­kau, kad ne­ga­li­ma pa­sta­ty­ti ko­ky­biš­ko me­di­nio na­mo. Bet, ma­no nuo­mo­ne, mū­sų kli­ma­tui ak­tua­liau­sia, kad tin­ka­mai pa­sta­ty­ti mū­ri­niai na­mai pa­si­žy­mi pui­kia ši­lu­mos izo­lia­ci­ja bei aku­mu­lia­ci­ja. Įšil­dy­tas mū­ras ir per­dan­gos iš­lai­ko pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą ir iš­jun­gus šil­dy­mą ar­ba stai­ga at­ša­lus orams. Juk me­di­nius na­mus sta­tan­tys nau­ja­ku­riai, jei­gu ne­no­ri, kad na­mas grei­tai at­vės­tų, įsi­ren­gia spe­cia­laus mū­ro aku­mu­lia­ci­nes sie­ne­les.“

Kad mū­ri­nis na­mas ši­lu­mos po­žiū­riu bū­tų pui­kiai izo­liuo­tas, rei­kia at­sa­kin­gai par­ink­ti sie­nų sto­rį. Pa­sak pa­šne­ko­vo, mi­ni­ma­lus mū­ri­nio na­mo sie­nos sto­ris tu­ri bū­ti nuo 36 iki 38 cen­ti­me­trų, o vi­di­nės sie­nos - net iki 50 cen­ti­me­trų. Mū­ri­nių na­mų per­dan­gos daž­niau­siai sie­kia iki 6 me­trų plo­čio, o kai ku­riuo­se pro­jek­tuo­se nau­do­ja­mos net iki 8 me­trų plo­čio per­dan­gos. Be to, de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad ši­lu­mi­nis na­mo efek­ty­vu­mas la­bai pri­klau­so ir nuo jo pa­ma­tų. Jei­gu mū­ri­nis na­mas šil­ti­na­mas pa­gal pri­nci­pą „mū­ras­–i­zo­lia­ci­ja–­mū­ras“, ši­lu­mos izo­lia­ci­ją taip pat rei­kia įterp­ti į pa­ma­to vi­dų.

Šiuolaikiškos apdailos mūriniai namai iš statybinių blokelių – populiariausias naujakurių pasirinkimas.

No­ri grei­tų statybų

„Pag­rin­di­nis fak­to­rius, ne­re­tai at­bai­dan­tis nau­ja­ku­rius nuo mū­ri­nio na­mo sta­ty­bos, yra tai, kad kons­truk­ci­jos ren­ti­mo dar­bai yra šla­pi, to­dėl žie­mos lai­ko­tar­piu dar­bai su­sto­ja. Mū­ro, be­to­na­vi­mo ir tin­ka­vi­mo dar­bus iš tie­sų ga­li­ma at­lik­ti tik esant ga­ran­ti­jai, kad tem­pe­ra­tū­ra ne­nu­kris že­miau 5 laips­nių. Kai so­viet­me­čiu trūk­da­vo lė­šų sta­ty­bai bei me­džia­gų, žmo­nės po tru­pu­tį ręs­da­vo na­mą - de­šimt ir dau­giau me­tų, tad mū­ro sta­ty­ba bu­vo vie­nin­te­lė iš­ei­tis no­rin­tie­siems tu­rė­ti in­di­vi­dua­lų na­mą. Da­bar dau­ge­lis, ma­tyt, sku­ba pa­sta­ty­ti, nes ban­ko pa­sko­los pa­lū­ka­nos "kap­si" ir ma­ga kuo grei­čiau įsi­kraus­ty­ti į nuo­sa­vą būs­tą“, - svars­tė A. To­ma­šaus­kas.

Jis pa­brė­žė, kad dėl drėg­mės, ku­ri at­si­ran­da dėl mū­ri­ji­mo, tin­ka­vi­mo ir be­to­na­vi­mo dar­bų, ne iš kar­to ga­li­ma pra­dė­ti bai­gia­muo­sius na­mo sta­ty­bos dar­bus. "O jei to­kie dar­bai bus dir­ba­mi ne­lau­kus tech­no­lo­giš­kai nu­sta­ty­to lai­ko, su­pras­tės ko­ky­bė. Sku­bant ga­li­ma džio­vin­ti įjun­gus ga­lin­gus or­pū­čius, bet tai kai­nuo­ja la­bai bran­giai, ir re­tas tai pa­nau­do­ja. Ypač siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į iš­ori­nių sie­nų mū­ri­ji­mo ko­ky­bę. Tik pro­fe­sio­na­lai su­ge­ba su­mū­ry­ti iš­ori­nes sie­nas ne­pa­lik­da­mi silp­nes­nės ši­lu­mos izo­lia­ci­jos vie­tų, va­di­na­mų­jų šal­čio til­tų, per ku­riuos iš na­mo leng­vai iš­ei­na ši­lu­ma. Ar sie­nos ko­ky­biš­kai su­mū­ry­tos, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti šal­tuo­ju me­tų lai­ku pa­sam­džius ter­mo­vi­zi­jos pa­slau­gas tei­kian­čius spe­cia­lis­tus“, - pa­ta­rė A. To­ma­šaus­kas.

Aps­kri­tai mū­ri­nio na­mo sta­ty­bos kai­na, pa­sak pa­šne­ko­vo, di­des­nė nei me­di­nio.

Daug atgrubnagių

Ke­ti­nan­tiems sta­ty­ti mū­ri­nius na­mus nau­ja­ku­riams pa­šne­ko­vas siū­lė ieš­ko­ti kom­pe­ten­tin­gų mū­ri­nin­kų, apie ku­rių dar­bus by­lo­tų jų pa­sta­ty­ti na­mai ir šei­mi­nin­kų at­si­lie­pi­mai. A. To­ma­šaus­ko tei­gi­mu, daž­nai pa­meis­triai, me­tus te­pa­dir­bę mū­ri­nin­kų pa­dė­jė­jais, ki­tais me­tais jau įstei­gia sa­vo sta­ty­bos fir­mas, o "dar­bo re­zul­ta­tai bū­na že­miau kri­ti­kos ri­bos".

"Bū­si­mo na­mo sa­vi­nin­kams, ku­rie apie sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jas ir pro­ce­sus ma­žai nu­tuo­kia, pri­myg­ti­nai re­ko­men­duo­čiau pa­si­telk­ti ne tik bud­ru­mą ren­kan­tis sta­ty­bi­nin­kus, bet ir rim­tą tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją, ku­ris pa­dė­tų de­mas­kuo­ti at­grub­na­gius ir jų bro­ką“, - pa­brė­žė mū­ri­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, po kri­zės spar­čiai at­si­ga­vęs sta­ty­bų sek­to­rius vėl grą­ži­na į rin­ką ne­pro­fe­sio­na­lus sta­ty­bi­nin­kus. Be to, už­sa­ky­mų jiems aps­tu, to­dėl ma­žiau dė­me­sio ski­ria­ma kiek­vie­no pro­jek­to ko­ky­bei, o įmo­nės ban­do pri­sig­rieb­ti kuo dau­giau dar­bų.

Ply­tos ar blokeliai

Nu­spren­dus sta­ty­ti mū­ri­nį na­mą, teks dar kar­tą at­sa­ky­ti į klau­si­mą - iš ko? No­rint pra­dė­ti sta­ty­ti na­mą iš ply­tų bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad, pa­ly­gin­ti su sta­ty­ba iš blo­ke­lių, šia­me pro­ce­se su­nau­do­si­te dau­giau skie­di­nio, nes bū­ti­na už­pil­dy­ti ir ver­ti­ka­lius, ir ho­ri­zon­ta­lius tar­pus tarp ply­tų. Ži­no­ma, rei­kės ir dau­giau tiks­lu­mo, pa­di­dės dar­bo ir lai­ko są­nau­dos.

Jei mū­ri­jant aky­tas ply­tas į jų ert­mes pa­ten­ka skie­di­nio, sie­na bus šal­tes­nės. Vis­gi ge­rai ži­no­ma, jog ply­tos pa­si­žy­mi itin ge­ru at­spa­ru­mu che­mi­niam ir at­mos­fe­ros po­vei­kiui, gniuž­dy­mui. Tai­gi yra pa­tva­ri, tvir­ta me­džia­ga, daž­nai nau­do­ja­ma vi­di­nėms na­mo sie­noms ar iš­ori­nei sie­nų ap­dai­lai.

Tiems, kam ma­ga iš­ban­dy­ti iš­to­bu­lin­tas šiuo­lai­ki­nių me­džia­gų sa­vy­bes, ver­ta rink­tis blo­ke­lius. Na­mo sta­ty­bai iš blo­ke­lių - gau­sy­bė jų rū­šių: ke­ra­mi­niai, si­li­ka­ti­niai, ke­ram­zi­to, aky­to­jo be­to­no, dar va­di­na­mo du­jų si­li­ka­tu. Kiek­vie­nas jų pa­si­žy­mi skir­tin­go­mis at­spa­ru­mo drėg­mei, šal­čiui, sa­vy­bė­mis, ši­lu­mos pra­lai­du­mu, ta­čiau ver­ti­nant blo­ke­lius bend­ruo­ju as­pek­tu ga­li­ma pa­mi­nė­ti, jog na­mo sta­ty­bos iš jų pra­na­šu­mas – leng­vas ir pa­to­gus sta­ty­bos pro­ce­sas, ku­riam, pa­ly­gin­ti su sta­ty­bos dar­bais iš ply­tų, rei­kia kur kas ma­žes­nių dar­bo ir lai­ko są­nau­dų.

Be­je, tie, ku­rie gai­li lai­ko tvir­to mū­ri­nio na­mo sta­ty­bai, o ji daž­niau­siai trun­ka bent me­tus, ga­li pa­si­do­mė­ti na­mais iš su­ren­ka­mų­jų gelž­be­to­ni­nių kons­truk­ci­jų. Grei­tas mon­ta­vi­mas, gal­būt trun­kan­tis dvi tris sa­vai­tes, – vie­nas pa­grin­di­nių to­kių kons­truk­ci­jų pra­na­šu­mų.

Be to, kons­truk­ci­jos mon­tuo­ja­mos tie­siai nuo au­to­trans­por­to, to­dėl ne­rei­kia pa­pil­do­mai vie­tos me­džia­goms san­dė­liuo­ti, tvar­kin­ges­nė ir šva­res­nė ap­lin­ka. Mon­tuo­jant ga­mi­nius nė­ra su­vi­ri­ni­mo dar­bų, to­dėl be­veik nė­ra pa­pil­do­mų iš­lai­dų už elek­trą. Ly­gi­nant su mū­ro dar­bais, skie­di­nio par­uo­ši­mu – tai jau šioks toks pra­na­šu­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami