Įsimylėjusi klasikinį interjerą

Nijolė STORYK 2009-09-01 00:00
Nijolė STORYK 2009-09-01 00:00
Architektei E.Tautkutei kartais sunku atsispirti nuo klasikinio stiliaus. Studijos "Eglės dizainas" nuotrauka
Vil­nie­tė ar­chi­tek­tė ir in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Eg­lė Taut­ku­tė net po be­veik 15 me­tų dar­bo pa­tir­ties kas­kart vis iš nau­jo at­ran­da kla­si­ki­nio in­ter­je­ro gro­žį.

Per "Metų interjero" konkursą vilnietė įrodė, kad toks stilius tinka ne tik gyvenamajame name, bet ir visuomeninės paskirties patalpose. E.Tautkutė neįsivaizduoja kitokio interjero bute, kuris yra, tarkim, XVI amžiuje statytame name Vilniaus senamiestyje. Čia tinka ir autentiškas klasikinis stilius.

Tradicijų tęstinumas.

E.Tautkutei labai artimas klasikinis interjeras, nors toks namų jaukumas atsieina brangiau, - kokybiški baldai, įvairios interjero detalės, užuolaidos... Klasika, jos manymu, nėra senamadiškumas ar sugrįžimas į praeitį, į tuos laikus, kai gyveno mūsų protėviai. Tai - tradicijų tęstinumas, kai nauja padeda atgaivinti sena.

"Jei man reikia įrengti kitokius namus, toks projektas paprastai užtrunka ilgiau. Kad ir kaip stengčiausi atitrūkti nuo savo aistros, man tai padaryti nėra lengva. Klasika užvaldžiusi mane iki pat šaknų ir neleidžia laisvai įsibėgėti", - aiškina vilnietė.

Šiuolaikinis veržlus ir dinamiškas gyvenimo tempas diktuoja mums paprastą ir patogią namų aplinką. Kaip prisitaikyti prie klasikinio stiliaus, kuris primena senovę? Juk masyvūs ir griozdiški baldai užima daug daugiau erdvės?

Architektūroje, kaip ir meno srityse, vartojamas toks terminas - šiuolaikinė klasika. Tai ne grynai modernumo apraiška, bet bandymas šiuolaikinio interjero elementus derinti su klasikinėmis detalėmis.

"Klasikinio interjero tradicijos susiformavo per ilgus dešimtmečius. Jos pamažu keitėsi ir tarsi prisitaikė prie šiuolaikinio gyvenimo. Atsirado moderni klasika, kuri daugeliui patinka ir daugelį žavi. Senovinio stiliaus baldai dera prie dabartinių buitinės paskirties prietaisų - viryklės, indaplovės ar kavos aparato. Tai tam tikras atspirties taškas, siekiant išlaikyti stiliaus vientisumą ir darnumą", - aiškina interjero architektė.

Pagal namo "gimtadienį"

Architektė suprojektavo ne vieną butą Vilniaus senamiestyje. Tų namų erdvė ir interjeras paprastai dvelkia autentiška senove. Renesanso laikotarpio sienų spalvos, antikvariniai baldai, ant langų - senovinio stiliaus užuolaidos. "Žinoma, visada atsižvelgiu į tai, kada namas pastatytas. Jei jis - XIX amžiaus, jokiu būdu nesistengiu sugrįžti į XVI amžių ir iki smulkmenų atkartoti to meto interjero. Tai būtų keistoka", - mano autorė.

Šiek tiek sudėtingiau, kai namas pastatytas šiuolaikiškai, o jame gyvenantiems žmonėms patinka klasikinis interjeras. Tokiais atvejais architektė ieško kompromiso, pasitelkia modernų klasikinį stilių. "Moderni klasika daugeliui priimtina, nors viską tobulai įgyvendinti nėra lengva. Tenka pasukti galvą, kaip tai padaryti autentiškiau ir skoningiau", - sako Eglė.

Šaldytuvas - šiuolaikiška detalė

Jeigu manote, kad tipiškas modernaus ir klasikinio interjero pavyzdys galėtų būti svetainė, miegamasis ar vestibiulis, labai klystate. Pasak architektės, virtuvėje arba vonioje itin akivaizdžiai matyti, kaip dera senovė ir šiandiena. Juk XIX amžiuje nebuvo nei elektrinės viryklės, nei skalbyklės, nei kavos aparato.

Eglė aiškina, kad virtuvės baldai ir kitos detalės gali būti klasikinio stiliaus, tuo metu buities technika - ypač moderni, pagaminta, tarkim, iš nerūdijančio plieno. Stalo paviršius - ne marmurinis, o taip pat padengtas nerūdijančiu plienu. Interjerą pagyvintų modernios virtuvės baldų rankenėlės. Šaldytuvas arba orkaitė, kavos virimo aparatas gali funkcionuoti ir kaip interjero akcentas. Blizgančios detalės žiba tarp senovinių baldų ir priartina prie dabarties. Vilnietės įsitikinimu, toks kontrastingas derinys patrauklus ir šiek tiek intriguoja.

Užuolaidos pigesnės negu baldai

Architektė E.Tautkutė sako, kad išgryninta klasika atveria terpę originalioms interjero idėjoms atsirasti. Bet ne visada ir viską pavyksta padaryti iki galo - trūksta profesionalių specialistų.

"Kartą įrengdama butą Vilniuje pasiūliau užsakovui stalo paviršių padengti brangiu metalu. Tačiau kas Lietuvoje galėtų pagaminti tokį kokybišką baldą? Italai turi gerų specialistų, bet tada stalviršio kaina šoktelėtų keleriopai..." - dėsto interjero dizainerė.

Vis dėlto, pasak architektės, kompromisą visada galima rasti. Antai užuolaidos yra pigesnės negu baldai, bet jos - svarbi interjero detalė. Atsižvelgdami į tai, koks bus interjero stilius - modernios ar išgrynintos klasikos, renkamės audinį ir užuolaidų modelį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
saunuolis  78.62.112.219 2013-03-26 16:03:06
romantika
3 1  Netinkamas komentaras
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami