Išmaniaisiais namus pavers daiktų internetas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-08 06:00
Išmanusis „Sony Watch 3“ pateiks jums rūpimus atsakymus į visus „Google“ žinomus klausimus. „Scanpix“ nuotraukos
Vos pra­si­dė­jus nau­jiems me­tams Las Ve­ga­sas sa­vai­tei vir­to tech­no­lo­gi­jų šven­to­ve. Prie lo­ši­mo au­to­ma­tų pa­lin­kę pla­taus sto­to po­nai, nu­trūkt­gal­viš­kai šėls­tan­tis jau­ni­mas šią sa­vai­tę vie­tą už­lei­do į di­džiau­sią pa­sau­ly­je bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odą CES 2015 su­plū­du­siai vi­zio­nie­rių "ar­ma­dai".

Į lo­ši­mo na­mus ne­ver­ta ei­ti ti­kin­tis, jog žūt­būt lai­mė­si. Mil­ži­niš­kuo­se CES pa­vil­jo­nuo­se nau­jau­sius sa­vo elek­tro­ni­kos kū­ri­nius pri­sta­tan­čios pa­sau­li­nio gar­so bend­ro­vės, o ir kur kas ma­žes­ni vie­ną iš­skir­ti­nį apa­ra­tą su­kons­tra­vę in­ži­nie­riai su sa­vo „pa­sau­lį pa­kei­sian­čiais“ iš­ra­di­mais ir­gi daž­nai pra­šau­na pro ša­lį.

Ta­čiau dėl tech­no­lo­gi­jų gal­vą pa­me­tu­si par­odos lan­ky­to­jų mi­nia, ku­rios ne­men­ką da­lį su­da­ro šio vers­lo pro­fe­sio­na­lai, į CES at­ke­liau­ja ne vien tam, kad pa­spok­so­tų į iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu val­do­mus vir­du­lius, be­vie­lį in­ter­ne­to ry­šį sklei­džian­čias elek­tros lem­pu­tes ar žings­nius skai­čiuo­jan­čius šil­dan­čius ba­tus, ku­rių tem­pe­ra­tū­rą ga­li­ma nu­sta­ty­ti... taip taip, at­spė­jo­te – pa­si­nau­do­jant iš­ma­nio­jo te­le­fo­no prog­ra­mė­le.

Dy­ky­nė­je įsi­kū­ru­sia­me Las Ve­ga­se ga­li­ma už­čiuop­ti, kaip tech­no­lo­gi­jos keis mū­sų gy­ve­ni­mą ar­ti­miau­siais me­tais. O kad tai kas­met vyks­ta ir vyks vis di­dė­jan­čiu grei­čiu, bent jau CES mi­nio­je abe­jo­jan­čių daug ne­su­tik­si.

4K raiškos televizoriai gal ir rodo nuostabiai gražiai, bet jiems skirto turinio, galima sakyti, nėra.

Prie­ina­mi iš­ma­nie­ji namai

Šie­met dau­giau­sia dė­me­sio bu­vo ski­ria­ma „Sam­sung“ bend­ro­vei, o jos va­do­vas BK Yoo­nas ta­rė tie­siai švie­siai: nuo 2020-ųjų kiek­vie­nas šios Pie­tų Ko­rė­jos bend­ro­vės ga­mi­nys – nuo te­le­vi­zo­riaus iki mi­kro­ban­gų kros­ne­lės – ga­lės bū­ti jun­gia­mas prie in­ter­ne­to.

Daik­tų in­ter­ne­tas, ku­ris taps iš­ma­nių­jų na­mų pa­grin­du, bu­vo links­niuo­ja­mas be­veik vi­sų di­džių­jų kom­pa­ni­jų pra­ne­ši­muo­se Las Ve­ga­sui ir pa­sau­liui. Pa­sak BK Yoo­no, daik­tų in­ter­ne­tas ne­bė­ra są­vo­ka – tai jau rea­ly­bė. Kol kas nau­do­ja­mas tik en­tu­zias­tų ir, pri­pa­žin­ki­me, nau­jau­sius bran­gius bui­ti­nius prie­tai­sus ga­lin­čių įpirk­ti tur­tuo­lių. „Sam­sung“ tiks­las - iš­ma­niuo­sius na­mus pa­da­ry­ti prie­ina­mus vi­siems.

To­kiuo­se na­muo­se idea­liu at­ve­ju kiek­vie­nas daik­tas taps vi­suo­ti­nio in­ter­ne­to da­li­mi. Prie­tai­sus ne tik ga­lė­si­me val­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du ar­ba pa­gal in­di­vi­dua­lius įman­triau­sius po­rei­kius, jie bend­raus ir tar­pu­sa­vy­je – kei­sis in­for­ma­ci­ja, teiks mums op­ti­ma­lius pa­siū­ly­mus, taip ne­va pa­leng­vin­da­mi bū­tį ir bui­tį (nes ši da­bar ne­pa­ke­lia­mai su­nki).

Pa­si­bai­gus mais­to pro­duk­tams, šal­dy­tu­vas čia pat pa­tars su­da­ry­ti nau­ją pir­ki­nių są­ra­šą ir ke­liais pa­spau­di­mais pa­dės už­sa­ky­ti pre­kes į na­mus. Uni­ta­zas ana­li­zuos šla­pi­mo ro­dik­lius ir siųs sig­na­lą apie ga­li­mus svei­ka­tos su­tri­ki­mus. "Pro­tin­guo­se" na­muo­se iš­ma­ni ga­li bū­ti net ta­bu­re­tė, ku­ri, įver­ti­nu­si jū­sų svo­rį, in­for­ma­ci­ją per­duos šal­dy­tu­vui, o šis pa­siū­lys jums at­si­sa­ky­ti vie­no ar ki­to ka­lo­rin­go pro­duk­to, tuo me­tu vi­ryk­lė in­for­muos apie ska­niau­sių die­ti­nių pa­tie­ka­lų re­cep­tus.

Be to, vi­sus šiuos prie­tai­sus bus ga­li­ma val­dy­ti bal­so ko­man­do­mis ar­ba dė­vi­mais val­dy­mo pul­te­liais. Pa­kan­ka už­si­mau­ti „Long­bar“ bend­ro­vės par­odo­je pri­sta­ty­tą „Ring“ žie­dą, ir sprag­te­lė­ję pirš­tais iš­jung­si­te švie­są, o mos­te­lė­ję ran­ka per­jung­si­te te­le­vi­zi­jos ka­na­lą.

Kri­ti­kai ty­liai ki­ke­na, kad pra­dė­jus kal­bė­tis su mi­kro­ban­gų kros­ne­le pa­dau­gės pil­na­ties ir taip stip­riai vei­kia­mų pa­cien­tų įstai­go­se minkš­to­mis sie­no­mis, bet ki­ta sto­vyk­la at­ker­ta, kad dar prieš ke­lis de­šimt­me­čius mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas skam­bė­jo tik kaip la­kios fan­ta­zi­jos vai­sius.

Su namo valdymo sistema balsu bendraujantis žmogus – toks vaizdas ateityje nieko nebeglumins.

„Nest“ su­jungs na­mų lizdelį

Tam, kad "pro­tin­gų" na­mų iš­ma­nie­ji daik­tai ko­mu­ni­kuo­tų tar­pu­sa­vy­je, rei­kia juos pa­pras­tai jun­gian­čios ir var­to­to­jams leng­vai perp­ran­ta­mos sis­te­mos. Kas ją su­kurs – tam ir teks auk­si­nis šios rin­kos kiau­ši­nis. Rim­čiau­sią par­aiš­ką CES par­odo­je skė­lė „Goog­le“, to­bu­li­nan­ti prieš me­tus už 3,2 mlrd. JAV do­le­rių įsi­gy­tą „Nest“ pul­tą.

Iš pra­džių „Nest“ bu­vo tik nuo­to­li­niu bū­du val­do­mas na­mų ter­mos­ta­tas su dū­mų ir smal­kių da­vik­liais, ku­riuo iš bet ku­rios vie­tos in­ter­ne­tu ga­li­ma re­gu­liuo­ti na­mų tem­pe­ra­tū­rą. Ta­čiau „Goog­le“ nu­spren­dė šį dai­lų ant sie­nos ka­bi­na­mą daik­čiu­ką pa­vers­ti vi­sų iš­ma­nių­jų na­mų cen­tri­niu val­dy­mo pul­tu.

„Goog­le“ pui­kiai se­ka­si kur­ti vis­ką vie­ni­jan­čias sis­te­mas, o prie „Nest“ pro­jek­to pri­si­dė­ju­sios LG, „Phil­lips“ ir ki­tos kom­pa­ni­jos ar­ti­miau­siu me­tu pa­žers šūs­nį su šia sis­te­ma su­de­ri­na­mų apa­ra­tų.

„Goog­le“ į „Nest“ liz­de­lį pri­ima ne tik di­džią­sias kom­pa­ni­jas, bet ir ma­žes­nius at­sto­vus. Pa­vyz­džiui, in­ži­ne­ri­niu po­žiū­riu be­veik to­bu­lą elek­tro­ni­nę du­rų spy­ną su­kū­ru­sią pra­de­dan­čią­ją įmo­nę „Au­gust“ ir su­ma­nią elek­tros lem­pu­tę „Stack“, ku­rio­je įmon­tuo­ta dau­gy­bė įvai­rių da­vik­lių, o ši pa­ti pri­si­tai­ko prie įvai­rių ap­lin­kos par­ame­trų ir ati­tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ja sklei­džia­mą švie­są.

„Sie­kia­me su­kur­ti plat­for­mą, ku­ri bū­tų pa­to­gi ne tik tech­no­lo­gi­jas įval­džiu­siems kom­piu­te­ris­tams, bet ir pa­pras­toms na­mų šei­mi­nin­kėms. Pri­jung­ti nau­jus daik­tus prie plat­for­mos ir nu­sta­ty­ti rei­ka­lin­gus par­ame­trus leng­vai pa­vyks in­ter­ne­to pa­sky­ro­je at­sa­kius į ke­le­tą ne­su­dė­tin­gų klau­si­mų. Vi­sa ki­ta pa­li­ki­te mū­sų in­ži­nie­riams. Va­do­vau­ja­mės nuo­sta­ta, kad iš­ma­nie­ji daik­tai ir jais į vie­ną sis­te­mą su­jung­ti na­mai pri­va­lo pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą, o ne ap­sun­kin­ti“, - įsi­ti­ki­nęs „Nest“ kū­rė­jas Ver­no­nas Roo­ze­‘as.

„LG Twin“ – dvi skalbyklės viename kiaute.

In­ži­nie­riai sa­ko, bet akys nemato

Nė vie­na var­to­ja­mo­sios elek­tro­ni­kos par­oda ne­ap­siei­na be gau­sios nau­jau­sių te­le­vi­zo­rių eks­po­zi­ci­jos. Štai „So­ny“ pri­sta­tė 2015 me­tų „Bra­via“ se­ri­jos te­le­vi­zo­rius, tarp ku­rių net 12 mo­de­lių su mak­si­ma­lia 4K raiš­ka, o „Pa­na­so­nic“ – to­kiai raiš­kai skir­tą „Blu-ray“ gro­tu­vą. Dau­ge­lis „Bra­via“ taip pat tu­ri nau­jos kar­tos pro­ce­so­rių X1 ir at­lie­ka iš­ma­nią­sias „Smart TV“ funk­ci­jas.

Tie­sa, kal­bant apie 4K raiš­ką ver­tė­tų pri­min­ti, kad kol kas to­kiam vaiz­do for­ma­tui pri­tai­ky­tų fil­mų ar ki­tų te­le­vi­zi­jos lai­dų be­veik nė­ra. Ži­no­ma, te­le­vi­zo­rių ga­min­to­jai su­skubs pa­aiš­kin­ti, kad jų apa­ra­tai su­ge­ba ir aukš­tos raiš­kos (HD) vaiz­dą iš­temp­ti iki 4K ko­ky­bės, bet iš­temp­tas vaiz­das toks ir liks, tad pir­kė­jams ne­rei­kė­tų pa­sik­liau­ti vien rek­la­mi­niais šū­kiais.

Į ener­gi­ją tau­pan­čias LED ir OLED tech­no­lo­gi­jas pa­sta­rai­siais me­tais pa­ni­rę te­le­vi­zo­rių ga­min­to­jai, CES pra­ne­šė iš nau­jo at­ran­dan­tys LCD skys­tuo­sius kris­ta­lus. Tie­sa, juos su­ma­ži­no iki na­no­da­le­lių dy­džio ir skel­bia at­ke­lia­vu­sią „kvan­ti­nių taš­kų“ tech­no­lo­gi­jos erą. To­kie te­le­vi­zo­riai jau ge­ba iš­gau­ti dau­giau nei mi­li­jar­dą spal­vų ir at­spal­vių, ta­čiau žmo­gaus akiai tai di­de­lio įspū­džio ne­pa­lie­ka.

Kaip ir nuo­la­ti­niai LG ban­dy­mai žais­ti su lenk­tais te­le­vi­zo­rių ir te­le­fo­nų ekra­nais. Gal lenk­tas apa­ra­tas ir at­ro­do įdo­miau, bet kai­nuo­ja bran­giau, o nau­dos iš to - nu­lis. Ta­čiau bent jau vie­ną ti­krai dė­me­sio ver­tą bui­ti­nį prie­tai­są LG pri­sta­tė. Tai „Twin“ skal­byk­lė, ku­rio­je yra dvi skal­bi­mo tal­pyk­los. Jo­se tuo pat me­tu dra­bu­žius ga­li­ma skalb­ti skir­tin­gais cik­lais, tem­pe­ra­tū­ra, prie­mo­nė­mis, o val­dy­ti ją ga­li­ma tiek pa­pras­tai, tiek iš­ma­niuo­ju lai­kro­džiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
oligarchas  78.60.168.138 2015-01-08 08:32:48
Perku išmanyti namą!Kur ji gauti!?!!!
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami