Išmanieji laikrodžiai ragina pajudinti sėdynę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-18 06:00
Išmanieji laikrodžiai tampa vis populiaresni. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pri­sė­dai va­lan­dė­lei prie kom­piu­te­rio, o iš­ma­nu­sis lai­kro­dis, žiū, jau pri­me­na: „Me­tas pa­ju­dė­ti!“ In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pli­ti­mas pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais ir be jų ne­be­ga­lin­čios iš­si­vers­ti vi­suo­me­nės tu­ki­mas – du ne­abe­jo­ti­nai su­si­ję reiš­ki­niai. Ne­šio­ja­mus iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius (angl. wea­rab­les) ėmu­sios kur­ti tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jos, ma­tyt, nu­spren­dė, kad me­tas žmo­nėms grą­žin­ti svei­ka­tin­gu­mo sko­lą.

Vis dėl­to var­giai ti­kė­ti­na, jog tin­gius, prie kom­piu­te­rio pri­li­pu­sius meš­ki­nus, ku­rie sė­dy­nę pa­ju­di­na re­čiau nei bū­na Ka­lė­dos, pri­vers kar­di­na­liai pa­keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą per die­ną nu­ei­tus žings­nius, iš­sė­dė­tą ir ju­dė­tą lai­ką bei pul­są ma­tuo­jan­tis iš­ma­nu­sis lai­kro­dis. Ta­čiau jei be mankš­tos ar bė­gi­mo ne­ap­siei­na­te nė die­nos, prie rie­šo pri­tvir­tin­tas tre­ni­ruo­čių par­tne­ris ga­li tap­ti nau­din­gu, nors ir pa­mai­no­mu, ak­se­sua­ru.

Dau­gia­funk­cius lai­kro­džius ga­mi­nan­čios kom­pa­ni­jos, pa­vyz­džiui, suo­mių „Suun­to“, trak­tuo­ja juos kaip bū­tent spor­ti­nin­kams, ke­liau­to­jams, al­pi­nis­tams ar bu­riuo­to­jams skir­tus ak­se­sua­rus. Tuo me­tu iš­ma­niuo­sius lai­kro­džius (angl. smartwatches) ėmu­sios „kep­ti“ elek­tro­ni­kos bend­ro­vės „App­le“ ar LG į juos įdie­gė kur kas dau­giau bū­tent IT ga­mi­niams bū­din­gų funk­ci­jų.

Šį­kart LŽ iš­ban­dė Lie­tu­vos par­duo­tu­vė­se ne­se­niai pa­si­ro­džiu­sį, tai­gi vie­ną mo­der­niau­sių rin­ko­je, iš­ma­nų­jį lai­kro­dį „Sam­sung Gear S2“.

Įspū­džiai dvejopi

Pa­ne­šio­jęs šį lai­kro­dį ke­le­tą sa­vai­čių, ban­džiau at­sa­ky­ti į klau­si­mą: ko­dėl ir kam ver­tė­tų įsi­gy­ti to­kio ti­po elek­tro­ni­kos įren­gi­nį, ku­rio kai­na Lie­tu­vos pre­ky­bos sa­lo­nuo­se, pri­klau­so­mai nuo įvai­rių smulk­me­nų, sie­kia 350–400 eu­rų? Juk nuo iš­ma­nių­jų prie­tai­sų gau­sos ga­li ap­si­suk­ti gal­va. Iš­ma­nio­ji au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­rio sis­te­ma, kom­piu­te­ris na­mie, iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas ki­še­nė­je, plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris, daž­niau­siai be­siil­sin­tis sve­tai­nė­je ant ku­še­tės, ir štai – dar vie­nas prie­tai­sas, ku­rį ten­ka mai­gy­ti, o iš­se­kus ba­te­ri­jai nuo­lat krau­ti!

Lai­kro­dis tu­ri „Sam­sung“ ga­min­tą „Ti­zen“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą, ku­ri lei­do ko­rė­jie­čiams op­ti­mi­zuo­ti ener­gi­jos su­nau­do­ji­mą ir pa­il­gin­ti ba­te­ri­jos vei­ki­mo lai­ką. Įkrau­ti ją pa­pras­ta. „Gear S2“ ba­te­ri­ja „pri­siur­bia“ gy­vy­bės in­duk­ci­jos bū­du, pa­dė­jus įren­gi­nį ant be­lai­džio įkro­vik­lio. Ta­čiau 250 mAh ba­te­ri­jos tal­pa ne­su­ža­vė­jo, nors ga­min­to­jas ti­ki­na, kad jos tu­rė­tų ne­sun­kiai pa­kak­ti 2–3 die­noms. Kiek dau­giau pa­mai­gius lai­kro­dį, an­tros dar­bo die­nos ba­te­ri­ja ne­at­lai­ky­da­vo. Tai reiš­kia, kad rea­liai ją teks įkrau­ti kas va­ka­rą. Gal­vo­je kir­ba dve­jo­nė: kam man aps­kri­tai LAIK­RO­DIS, ku­ris iš­vy­kus, pa­vyz­džiui, į ke­lių die­nų žy­gį, ga­li spė­ti iš­si­krau­ti ir sa­vo es­mi­nės funk­ci­jos ne­at­lik­ti – LAI­KO ne­be­ro­dy­ti.

Ki­tais at­žvil­giais „Gear S2“ ga­na at­spa­rus – nuo van­dens ir smū­gių tu­rė­tų vi­siš­kai ap­sau­go­ti IP68 at­spa­ru­mo kla­se įver­tin­ta lai­kro­džio kons­truk­ci­ja. 1,2 co­lio (30,2 mm) AMO­LED įstri­žai­nės raiš­kų ekra­ną nuo įbrė­ži­mų taip pat sau­go „Go­ril­la Glass“ stik­las.

Smar­kiai pa­to­bu­li­no valdymą

„Gear S2“ at­ro­do kaip ti­kras lai­kro­dis. „Sam­sung“ su­kū­rė du skir­tin­gus jo va­rian­tus. „Sport“ ver­si­ja pa­si­žy­mi mi­ni­ma­lis­ti­niu di­zai­nu, tin­ka spor­tiš­kiems ir lais­va­lai­kio sti­liaus žmo­nėms, bet ne­kaip at­ro­do prie ofi­cia­les­nės ap­ran­gos. Tuo me­tu „Clas­sic“ ga­li pa­tik­ti tiems, ku­rie mėgs­ta tra­di­ci­nių mo­de­lių lai­kro­džius.

„Gear S2“ ap­rū­pin­tas dvie­jų bran­duo­lių 1GHz pro­ce­so­riu­mi, tu­ri 512 RAM ir 4 GB vi­di­nės at­min­ties. Ja­me įmon­tuo­ti šir­dies pul­so ma­tuok­lis, ak­ce­le­ro­me­tras, ba­ro­me­tras, gi­ros­ko­pas.

Lai­kro­dis leng­vu­tis, ant rie­šo at­ro­do pui­kiai, o spor­ti­nė jo ver­si­ja su si­li­ko­ni­ne apy­ran­ke ne­dir­gi­na odos su­nkiai lie­jant pra­kai­tą per tre­ni­ruo­tę. Ta­čiau er­zi­na kas ki­ta. Jei mėgs­ta­te bė­gio­ti, lai­kro­dis tiks­liai ma­tuos nu­bėg­tą at­stu­mą, bet, skir­tin­gai nei tam pa­čiam rei­ka­lui tin­ka­mas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, ne taip leng­vai sinch­ro­ni­zuos jū­sų ju­dė­ji­mą su že­mė­la­piais. Ke­liau­to­jams dar ne­pa­tiks ir tai, kad „Gear S2“ ne­tu­ri skait­me­ni­nio kom­pa­so.

„Sam­sung“ lai­kro­džio val­dy­mas pa­to­gus – su­kant ap­link ekra­ną įtai­sy­tą ra­tu­ką, ju­tik­li­nia­me ekra­ne ma­to­mos smul­kios ap­li­ka­ci­jos leng­vai „bend­rau­ja“ net su stam­bes­niais pirš­tais. Vis dėl­to kar­tais er­zi­na ant de­ši­nio­jo kor­pu­so kraš­to įtai­sy­ti du myg­tu­kai, ku­rių pa­skir­tis, at­ro­do, dub­liuo­ja­si. Ta­čiau ten­ka pri­pa­žin­ti, kad „Gear S2“ val­dy­mas yra pats funk­cio­na­liau­sias iš šiuo me­tu rin­ko­je esan­čių iš­ma­nių­jų lai­kro­džių.

Skir­tas ne bet kam

Kaip ir ga­li­ma ti­kė­tis iš „Sam­sung“, ekra­no vaiz­das – ne­prie­kaiš­tin­gai ryš­kus ir sod­rus. Lai­kro­dis ap­rū­pin­tas be­vie­liu „Wi-Fi“ ir „Blue­tooth“ ry­šiu, to­dėl gau­na in­for­ma­ci­ją iš in­ter­ne­to, o „Blue­tooth“ – iš ki­tų mo­bi­lių­jų įren­gi­nių. Vi­sų pir­miau­sia – iš „And­roid“ 4.4 ar­ba nau­jes­nę ope­ra­ci­nės sis­te­mos ver­si­ją tu­rin­čio iš­ma­nio­jo te­le­fo­no, be ku­rio šis įren­gi­nys ne­ten­ka pu­sės sa­vo pra­smės.

Lai­kro­dis tam­pa pa­pil­do­mu iš­ma­nio­jo te­le­fo­no val­dik­liu – jo ekra­ne, ne­išė­mus iš ki­še­nės te­le­fo­no, ga­li­ma ma­ty­ti, kas skam­bi­na. Ta­čiau no­rint kal­bė­tis vis tiek teks iš­si­trauk­ti iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. Pa­to­gu ir tai, kad lai­kro­džio ekra­ne ga­li­ma pers­kai­ty­ti at­ėju­sias SMS ži­nu­tės, bet mi­nia­tiū­ri­nė­mis rai­de­lė­mis su­mai­gy­ti at­sa­ky­mą jau bus ti­kras iš­šū­kis.

Mėgs­tan­tie­siems už­mirš­ti, kur nu­ki­šo sa­vo iš­ma­nų­jį, ti­krai pra­vers funk­ci­ja „Su­rask ma­no įren­gi­nį“ – lai­kro­džio ekra­ne spus­te­lė­jus tam skir­tą ap­li­ka­ci­ją, jis pats ims skam­bin­ti į su­po­ruo­tą te­le­fo­ną.

Prog­ra­mė­lėms ir duo­me­nims sau­go­ti skir­ta 4 GB tal­pos vi­di­nė at­min­tis. Ta­čiau, kal­bant apie prog­ra­mė­les, kol kas da­ly­je „Sam­sung“ prie­tai­sų, tarp jų ir šia­me lai­kro­dy­je, nau­do­ja­ma „Ti­zen“ ope­ra­ci­nė sis­te­ma yra grei­čiau trū­ku­mas nei pra­na­šu­mas. Mat dau­gu­ma prog­ra­mė­lių ku­ria­mos „And­roid“ ir „App­le“ ope­ra­ci­nėms sis­te­moms, tad „Ti­zen“ skir­tų ap­li­ka­ci­jų gau­sa ne­nu­tei­kia po­zi­ty­viai.

Tai­gi ko­kia ga­lu­ti­nė iš­va­da? „Gear S2“ pri­sta­tęs „Sam­sung“ įsi­ver­žė į šios dar ga­na nau­jos rin­kos tech­no­lo­gi­nius ly­de­rius ir par­odė, kad iš­ma­nių­jų lai­kro­džių lau­kia švie­si at­ei­tis. Šie įren­gi­niai ne­abe­jo­ti­nai po­pu­lia­rės. Šian­dien „Gear S2“ ti­krai pra­vers lais­va­lai­kiu spor­tuo­ti mėgs­tan­tiems nau­jų­jų tech­no­lo­gi­jų en­tu­zias­tams. Ta­čiau jei esa­te pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­kas, ver­čiau rin­ki­tės pro­fe­sio­na­lams skir­tus prie­tai­sus, o jei ne­mėgs­ta­te bend­rau­ti su šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, var­gu ar aps­kri­tai pers­kai­tė­te šį straips­nį iki pa­bai­gos.

Iš­ma­nių­jų lai­kro­džių palyginimas

Laikrodis/Savybės„Sam­sung Gear S2“„App­le Watch Sport“„LG G Watch“
Procesorius1 GHz dvie­jų bran­duo­lių, 512 RAM520 MHz, 512 RAM1,2 GHz ke­tu­rių bran­duo­lių, 512 RAM
Ekranas„Su­per AMO­LED“ (360x360)„Fle­xib­le Re­ti­na AMO­LED“ (272x340)„P-OLED“ (320x320)
Ope­ra­ci­nė sistema„Tizen“„Watch OS“„And­roid Wear“
Ba­te­ri­jos talpa250 mAh205 mAh410 mAh
Bend­ra vi­di­nė atmintis4 GB8 GB4GB
Suderinamumas„And­roid 4.4“ ir naujesni„iP­ho­ne 5“, iOS 8.2 ir naujesni„And­roid“ 4.3 ir naujesni
Kaina349 Eur599 Eur259 Eur
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Danas  90.137.4.130 2015-12-18 10:37:47
Kaip tik galvojau pirkt. Visad samsung produkcija pasitikiu, niekad nenuvyle bet reiks ir ta lg paciupinet,, nes is parametru idomiai atrodo.
1 0  Netinkamas komentaras
Sveicaras  213.252.196.2 2015-12-18 10:33:26
Dar vienas bereikalingas rakandas feisbuko vergams prasichekinti savo siena.
2 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami