Išmanieji namai prasideda virtuvėje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-24 06:00
Išmaniojoje ateities virtuvėje prietaisai bendraus ne tik su namų šeimininku, bet ir tarpusavyje. Gamintojų koncepcija
Pa­klaus­ki­te NT bro­ke­rių, ko­kią pa­tal­pą rei­kia la­biau­siai iš­bliz­gin­ti no­rint sėk­min­gai par­duo­ti bu­tą ar na­mą. Eks­per­tai at­sa­kys – vir­tu­vę, to­dėl, kad (trum­pam pa­mirš­ki­me ly­čių ly­gy­bės pos­tu­la­tus) ga­lu­ti­nį spren­di­mą įsi­gy­ti šei­mos būs­tą daž­niau­siai pri­ima ne vy­ras, o žmo­na.

Grei­čiau­siai esa­te gir­dė­ję są­vo­ką „iš­ma­nie­ji na­mai“ (angl. smart­hou­se). Dau­gu­mai ši XXI am­žiu­je at­si­ra­du­si są­vo­ka skam­ba gal kiek su­pran­ta­miau nei „kvan­ti­nė me­cha­ni­ka“.

Ar iš­ma­nie­ji na­mai iš tie­sų yra bran­gūs? Ir ko­dėl ne­re­tai kiek­vie­ną cen­tą ne pra­sčiau nei lie­tu­viai su­skai­čiuo­jan­tys va­ka­rie­čiai ne­dve­jo­da­mi in­ves­tuo­ja į nau­jas tech­no­lo­gi­jas na­muo­se? At­sa­ky­mas pa­pras­tas: iš­ma­nie­ji na­mai ne tik lei­džia šau­niau pa­si­ro­dy­ti prieš gi­mi­nes ar kai­my­nus, bet ir pa­de­da tau­py­ti bei gy­ven­ti kur kas pa­to­giau.

Ne­bū­ti­nai kai­nuo­ja tūkstančius

Ne vi­sos bui­čiai skir­tos nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos yra bran­gios ar­ba su­nkiai prie­ina­mos. Be abe­jo­nės, pir­miau­sia bū­ti­na pa­sver­ti rea­lią pir­ki­nių nau­dą: juk iš­ma­nio­ji in­duk­ci­nė kait­len­tė ar van­de­nį tau­pan­tis sen­so­ri­nis van­dens mai­šy­tu­vas ga­li iš­ties pra­vers­ti, o pa­pil­do­mi tūks­tan­čiai, iš­leis­ti pro­duk­tų var­to­ji­mą ste­bin­čiam mo­der­niam šal­dy­tu­vui, bus pa­leis­ti vė­jais.

Iš­ma­nių­jų na­mų evo­liu­ci­ja ne­tru­kus įsi­bė­gės ir Lie­tu­vo­je, pir­miau­sia – vir­tu­vė­je.

„Išmanioji ateities virtuvė, manau, jau dabar darniai integruojama į buitį“, - įsitikinusi B.Adamonytė. /Dano Macijausko nuotrauka

Iš­ma­nu­mu pa­si­žy­mi ir lietuviai

Ino­va­ci­jas vie­nu sa­vo ker­ti­nių tiks­lų lai­kan­tis bui­ti­nės tech­ni­kos ga­min­to­jas „E­lec­tro­lux“ kas­met ren­gia pa­sau­li­nį kon­kur­są, ku­ria­me ga­biau­sius in­ži­nie­rius ir di­zai­ne­rius ska­ti­na da­ly­tis sa­vo mo­der­nios bui­ti­nės tech­ni­kos idė­jo­mis.

Šia­me kon­kur­se pri­pa­ži­ni­mo su­lau­kia ir lie­tu­viai. Pa­vyz­džiui, tarp 30 ge­riau­sių­jų pa­te­ko Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos in­dus­tri­nio di­zai­no stu­den­tės Bar­bo­ros Ada­mo­ny­tės su­kur­tas iš­ma­nu­sis šaukš­tas „Salt Spoon” (liet. drus­ki­nan­tis šaukš­tas). Jis lei­džia iš­spręs­ti prob­le­mą, kai vie­nam iš val­gy­to­jų sriu­bo­je (ar ki­ta­me skys­ta­me pa­tie­ka­le) trūks­ta drus­kos, o ki­tam jos yra per daug ar­ba no­ri­si ki­to­kio sko­nio. Šis kon­cep­tua­lus šaukš­tas, ku­rio kor­pu­sas pri­pil­dy­tas kap­su­lių, su­tei­kia ga­li­my­bę in­di­vi­dua­liai do­zuo­ti įvai­rius skys­tos kon­sis­ten­ci­jos pa­gar­dus - drus­ką, alie­jų, prie­sko­nius ir t. t. Te­rei­kia ju­tik­li­nia­me ekra­ne pa­spaus­ti pliu­so ar­ba mi­nu­so ženk­lą - šaukš­tas au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to no­ri­mą su­de­da­mų­jų da­lių iš­purš­ki­mo ly­gį ir pa­len­kus iš­purš­kia jas smul­kiais la­še­liais.

Pa­sak di­zai­ne­rės, šaukš­to kon­cep­tas be­ne stro­piau­siai pro­jek­tuo­tas kaip at­ei­ties ga­mi­nys. Vie­na svar­biau­sių mo­der­nių bui­ties prie­tai­sų sa­vy­bių yra me­džia­gų ir for­mų der­mė bei funk­ci­jų pra­smin­gu­mas. Ki­tas B.Ada­mo­ny­tės su­pro­jek­tuo­tas prie­tai­sas – švies­tu­vas „Sau­lė­te­kis, sau­lė­ly­dis" ga­lė­tų bū­ti jos „Salt Spoon“ prieš­in­gy­bė. Švies­tu­vo spal­vas bei in­ten­sy­vu­mą žmo­gus re­gu­liuo­ja ran­ka. Taip pa­brė­žia­mas ir žmo­gaus pri­si­lie­ti­mas prie ob­jek­to, ku­ris po tru­pu­tį nyks­ta, die­giant tech­no­lo­gi­jų ne­var­žo­mus spren­di­mus.

„Iš­ma­nio­ji at­ei­ties vir­tu­vė, ma­nau, jau da­bar dar­niai in­teg­ruo­ja­ma į bui­tį. Daž­nai mais­to ga­mi­ni­mas virs­ta emo­ci­niu jau­ku­mo cen­tru, įtrau­kia­mi šei­mos na­riai. Tech­no­lo­gi­jos vir­tu­vė­je, pa­vyz­džiui, lei­džia tu­rė­ti vir­tua­lų vir­tu­vės še­fą iš bet ku­rio pa­sau­lio kraš­to. Tik ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, jog di­dy­sis vir­tu­vės iš­ra­dė­jas ir eks­pe­ri­men­tuo­to­jas yra pats žmo­gus“, - įsi­ti­ki­nu­si B.Ada­mo­ny­tė.

Kon­kur­se „E­lec­tro­lux De­sign Lab“ su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir di­zai­ne­rio Vi­liaus Drin­ge­lio su­kur­tas prie­tai­sas „Šal­dy­tu­vo no­sis“, ku­ris rū­pi­na­si šal­dy­tu­ve va­ro­to­jo lai­ko­mo mais­to sau­gu­mu. Tar­si šal­dy­tu­vo no­sis vei­kian­tis tes­te­ris su­da­ry­tas iš vy­riš­ko del­no dy­džio pa­grin­di­nio prie­tai­so, tvir­ti­na­mo prie šal­dy­tu­vo du­re­lių, ir 15 spe­cia­lių pa­ga­liu­kų, ku­riuos rei­kia su­smeig­ti į šal­dy­tu­ve lai­ko­mus pro­duk­tus. Kiek­vie­nas jų, ana­li­zuo­da­mas pro­duk­to mo­le­ku­les, pa­grin­di­niam prie­tai­sui duo­da sig­na­lą, kad kon­kre­tus pro­duk­tas jau pra­dė­jo ges­ti, ir jau lai­kas var­to­to­jui jo at­si­kra­ty­ti.

Šis konceptualus šaukštas, kurio korpusas pripildytas kapsulių, suteikia galimybę individualiai dozuoti įvairius pagardus. /Asmeninio archyvo nuotrauka

Or­kai­tė sa­vai­me išsivalo

Mais­to ko­ky­bę ana­li­zuo­jan­tys šal­dy­tu­vai, vir­tua­lie­ji vir­tu­vės še­fai - jau ne­be at­ei­ties pro­jek­tai, bet rea­ly­bė­je vei­kian­tys prie­tai­sai, kaip ir iš­ma­nio­sios kait­len­tės, ku­rios ne tik kai­ti­na ruo­šia­mą pa­tie­ka­lą, bet ir ste­bi, kad jis ne­per­kep­tų. Be to, bai­gu­si ga­min­ti pie­tus kait­len­tė sa­vai­me iš­si­va­lo.

„Ren­dez-Vous“ in­te­rak­ty­vio­jo sta­lo-kait­len­tės kon­cep­ci­ja žen­gė dar to­liau – jo­je nau­do­ja­ma fu­tu­ris­ti­nė ener­gi­jos sky­do tech­no­lo­gi­ja, ku­ri vei­kia in­duk­ci­jos pri­nci­pu. Karš­tis per­duo­da­mas tik per me­ta­li­nius pa­vir­šius, ju­tik­liai tiks­liai nu­sta­to, kur sto­vi puo­das ar kep­tu­vė, to­dėl ša­lia puo­do ant to pa­ties sta­lo-kait­len­tės ga­lė­si­te pjaus­ty­ti sa­lo­tas ne­bi­jo­da­mi nu­si­de­gin­ti. Elek­tros sky­do tech­no­lo­gi­ja leis ant to pa­ties pa­vir­šiaus krau­ti iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ba­te­ri­ją ar­ba ka­po­ti dar­žo­ves mais­to kom­bai­nu, ku­rio lai­do į liz­dą jung­ti ne­rei­kės – elek­tros ener­gi­ja bus per­duo­da­ma per tą pa­tį kait­len­tės pa­vir­šių.

Or­kai­tė – il­gam nau­do­ti įsi­gy­ja­mas bui­ties prie­tai­sas, to­dėl, pa­sak par­da­vė­jų, ją rink­da­mie­si lie­tu­viai at­siž­vel­gia į kai­ną, bet ver­ti­na ir prie­tai­so funk­cio­na­lu­mą bei di­zai­ną, nes in­ves­ti­ci­ja tu­ri pa­tei­sin­ti lū­kes­čius. Pa­sta­ruo­ju me­tu ne pra­ban­gos, o bū­ti­nu or­kai­tės at­ri­bu­tu tam­pa LCD ekra­nas, ku­ria­me ma­to­mi vi­si or­kai­tės, ypač laik­ma­čio, rod­me­nys. Taip pat po­pu­lia­rė­ja or­kai­tės, tu­rin­čios ne tik daug ke­pi­mo funk­ci­jų, bet ir spe­cia­lias ga­mi­ni­mo prog­ra­mas. Tech­no­lo­gi­ja lei­džia pa­si­rink­ti re­cep­tą iš sau­go­mų or­kai­tės at­min­ty­je, ekra­ne nu­ro­do rei­kia­mus ing­re­dien­tus ir pa­tei­kia iš­sa­mią ga­mi­ni­mo ins­truk­ci­ją. Vė­liau or­kai­tė au­to­ma­tiš­kai nu­sta­to pa­tie­ka­lui tin­ka­miau­sią ke­pi­mo prog­ra­mą, len­ty­nė­lės aukš­tį, or­kai­tės tem­pe­ra­tū­rą bei ke­pi­mo truk­mę. Re­cep­tus į or­kai­tės ope­ra­ci­nę sis­te­mą ga­li­ma įkel­ti per USB jung­tį, nau­jau­siuo­se mo­de­liuo­se - per „Blue­tooth“ tie­siai iš iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ar plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio.

Nau­jau­sios or­kai­tės nu­si­va­lo pi­ro­li­zės bū­du. Sa­vai­mi­nio iš­si­va­ly­mo funk­ci­ja lei­džia mė­gau­tis par­uoš­tu mais­tu, kol or­kai­tė pa­ti ša­li­na mais­to li­ku­čius. Įjun­gus iš­si­va­ly­mo re­ži­mą, or­kai­tė įkais­ta iki 500 °C ir jo­je esan­tys mais­to li­ku­čiai virs­ta pe­le­nais. Be­lie­ka tik pa­va­ly­ti drėg­nu sku­du­rė­liu. Kai ku­rios ga­ri­nės or­kai­tės tu­ri ir va­ly­mo ga­rais sis­te­mą, ku­ri pa­de­da pa­ša­lin­ti net la­biau­siai įsi­se­nė­ju­sius mais­to li­ku­čius.

Šiukš­les rū­šiuos šiukšliadėžė

Ne­mėgs­tan­tiems tvar­ky­tis la­bai pra­vers­tų au­to­ma­tiš­kai šiukš­les rū­šiuo­jan­ti ir į elek­tros ener­gi­ją per­dir­ban­ti šiukš­lia­dė­žė. Tie­sa, kol kas to­kia - tik kon­cep­ci­ja. Šian­dien šiukš­les rū­šiuo­jan­tys žmo­nės tu­ri krau­ti skir­tin­gas me­džia­gas į skir­tin­gas dė­žu­tes: plas­ti­kui, stik­lui ir po­pie­riui. At­ei­ty­je to da­ry­ti ne­rei­kės.

Spin­to­je bus šiukš­lia­dė­žė, ku­ri kiek­vie­ną jū­sų įdė­tą daik­tą pa­ti su­rū­šiuos, jį per­dirbs vie­to­je ar­ba pa­ti jį pa­skirs­tys. To­kie įren­gi­niai pa­dės stab­dy­ti spar­tų są­var­ty­nų au­gi­mą prie di­džių­jų mies­tų, be to, per­dirb­da­mi šiukš­les ga­mins elek­tros ener­gi­ją, ku­rią bus ga­li­ma nau­do­ti bui­ty­je elek­tros prie­tai­sams mai­tin­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami