Išmanieji namai vilioja saugumu ir komfortu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-03-26 12:53
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-03-26 12:53
Iš­ma­nie­ji na­mai ga­li ne tik su­ma­žin­ti mo­kes­čius ir taip pa­sto­rin­ti mū­sų pi­ni­gi­nes. Gy­ve­ni­mas iš­ma­niuo­siuo­se na­muo­se – tai di­džiu­lis kom­for­tas, bui­ties pa­leng­vi­ni­mas ir jau­ku­mas, tei­gia jų ša­li­nin­kai.

Kaip iš­ma­nie­ji na­mai ga­li pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, rū­pin­tis vai­kais tuo­met, kai jie vie­ni na­muo­se ar net pri­žiū­rė­ti jū­sų au­gin­ti­nus, pa­sa­ko­ja Rai­mun­das Skur­de­nis, kom­pa­ni­jos „Jung Vil­nius“ - au­to­ma­ti­zuo­tų na­mų val­dy­mo sis­te­mų mo­ky­mo bei tech­ni­nės prie­žiū­ros cen­tro - di­rek­to­rius.

Vai­kai na­muo­se bus sau­gūs

Ne­ri­mau­ja­te, kad vai­kas ga­li pa­mirš­ti įjung­tą bui­ties prie­tai­są ar tie­siog, užuot ruo­šęs pa­mo­kas, vi­są die­ną žiū­rės te­le­vi­zo­rių? Iš­ma­nio­sios sis­te­mos tė­vams su­teiks dau­giau ra­my­bės dėl jų at­ža­lų, ku­rie, su­grį­žę iš mo­kyk­los, da­lį die­nos pra­lei­džia na­muo­se vie­ni. „Iš­ma­nių­jų na­mų ža­ve­sys – ga­li­my­bė kiek­vie­nam šei­mos na­riui pri­skir­ti skir­tin­gas funk­ci­jas, pvz., vai­kui na­mų sis­te­ma tie­siog ne­leis įjung­ti ly­gin­tu­vo, vir­tu­vi­nio kom­bai­no ir vi­sų ki­tų bui­ties prie­tai­sų, ku­rie, tė­vų ma­ny­mu, yra ne­sau­gūs, - pa­sa­ko­jo R.Skur­de­nis. – Jei vai­kas žiū­ri per daug te­le­vi­zo­riaus, pro­tin­gą na­mą ga­li­ma su­prog­ra­muo­ti taip, kad po va­lan­dos te­le­vi­zo­rius ar kom­piu­te­ris tie­siog iš­si­jung­tų“.

Kas at­ėjo į na­mus – vai­kas ar su­au­gęs ir ko­kias na­mų funk­ci­jas jam pri­skir­ti, sis­te­ma at­pa­žįs­ta iš įėji­mo ko­do - skai­čių kom­bi­na­ci­jos ar net pirš­to at­spau­do. Pa­sta­ra­sis bū­das ypač tin­ka ma­žes­niems vai­kams, ku­rie skai­čius ga­li pa­mirš­ti.

„Ga­li­my­bė skir­tin­giems žmo­nėms pri­skir­ti skir­tin­gas funk­ci­jas ypač pa­to­gi tuo­met, kai į na­mus at­ei­na pa­ša­li­niai – auk­lė ar va­ly­to­ja. Pa­vyz­džiui, na­mų tvar­ky­to­jai skir­tas ko­das leis įjung­ti dul­kių siurb­lį, bet ga­li ne­leis­ti įjung­ti kom­piu­te­rio, te­le­vi­zo­riaus ar aps­kri­tai už­ra­kin­ti kai ku­rias na­mų pa­tal­pas“, - sa­kė R.Skur­de­nis. Jis pa­ste­bė­jo, jog pri­skir­ti skir­tin­gas na­mo funk­ci­jas skir­tin­giems žmo­nėms ypač po­pu­lia­ru tarp pe­dan­tiš­kų ir sa­vo pri­va­tu­mą itin sau­gan­čių vo­kie­čių.

Pa­si­rū­pins jū­sų augintiniu

Už­si­bu­vo­te dar­be il­giau, o jū­sų šuo – vis dar ne­iš­ves­tas į lau­ką? Iš­ma­nu­sis na­mas ga­li jū­sų au­gin­ti­nį „pa­ve­džio­ti“ ir pa­šer­ti, o jūs ga­lė­si­te ra­miai už­baig­ti sa­vo dar­bus. Nu­sta­ty­tu par­os me­tu prie gy­vū­nui skir­tos an­gos du­ry­se nu­skam­ba skam­bu­tis, ku­ris po šiek tiek tre­ni­ruo­čių gy­vū­nui ima sie­tis su ga­li­my­be iš­ei­ti į lau­ką. O spe­cia­lus jū­sų šuns ar ka­tės ant­kak­lis, ku­rį at­pa­žins iš­ma­nu­sis na­mas, gy­vū­ną įleis at­gal. „Kar­tais gy­vū­nai į na­mus no­ri par­ei­ti ne vie­ni, o su kom­pa­ni­ja. Iš­ma­nu­sis na­mas ap­sau­go nuo ne­pa­gei­dau­ja­mų sve­čių – į pa­tal­pas jis įleis tik tą ke­tur­ko­jį, ku­rį at­pa­žins, tai yra bū­tent jū­siš­kį“, - sa­kė R.Skur­de­nis.

Ga­li­my­bė pa­si­rū­pin­ti jū­sų ke­tur­ko­ju nuo­to­li­niu bū­du itin pra­var­ti pla­nuo­jant at­os­to­gas. Iš­ma­nu­sis na­mas ga­li pa­šer­ti au­gin­ti­nį tuo­met, kai jū­sų nė­ra na­muo­se. Mai­ti­ni­mas vyks­ta do­zė­mis, kar­tą ar ke­lis kar­tus per die­ną – pri­klau­so­mai nuo jū­sų au­gin­ti­nio mi­ty­bos įpro­čių ar net die­tos. O tai reiš­kia, kad, šei­mi­nin­kams ke­lioms die­noms iš­vyks­tant iš na­mų, gy­vū­nui ne­reiks pa­lik­ti per daug mais­to ir jis ne­per­siės, ne­tuks ir ne­ba­daus. Jei na­muo­se yra ka­me­ros, au­gin­ti­nį ga­li­ma ste­bė­ti ir net pa­kal­bin­ti jį, pa­guos­ti ar nuo­to­li­niu bū­du pa­kel­ti jam nuo­tai­ką pa­pil­do­mu ska­nės­tu – pa­kaks pa­spaus­ti myg­tu­ką jū­sų te­le­fo­ne.

„Lie­tu­vo­je tai – dar tik at­ei­tis, ta­čiau la­biau pa­žen­gu­sio­se Eu­ro­pos ša­ly­se au­to­ma­ti­zuo­tos na­mų val­dy­mo sis­te­mos pa­de­da pri­žiū­rint se­ny­vo am­žiaus žmo­nes, ku­rie dėl tam ti­krų ap­lin­ky­bių yra pri­vers­ti ar pa­tys ren­ka­si gy­ven­ti vie­ni. Fil­muo­ti žmo­nes jų na­muo­se yra drau­džia­ma, tai – jų pri­va­tu­mo pa­žei­di­mas, ta­čiau na­mų sis­te­mas ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti pa­gal žmo­gaus gy­ve­ni­mo al­go­rit­mus. Pa­vyz­džiui, jei as­muo na­muo­se ir tam ti­kru me­tu, kaip jam yra įpras­ta, ne­si­ver­da ka­vos ar ne­be­si­jun­gia švie­sa tua­le­te, iš­ma­nu­sis na­mas siun­čia šią in­for­ma­ci­ją-įspė­ji­mą so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, ku­rie ga­li pa­skam­bin­ti ir pa­klaus­ti na­mo gy­ven­to­jo, ar vis­kas ge­rai, taip nie­kam ne­su­ke­liant di­des­nių ne­pa­to­gu­mų. Ir tik jei žmo­gus ke­lis kar­tus ne­at­si­lie­pia į skam­bu­tį, vyks­ta­ma į na­mus“, - pa­sa­ko­jo „Jung Vil­nius“ di­rek­to­rius.

Jei pyks­ta­tės dėl ne­iš­jung­tos švie­sos...

Di­džiu­lis iš­ma­nių­jų na­mų pri­va­lu­mas, ku­ris lei­džia ne tik tau­py­ti, bet ir su­ma­žin­ti konf­lik­tų „ly­gio­je vie­to­je“, yra au­to­ma­ti­nis apš­vie­ti­mo val­dy­mas. Ju­de­sio ju­tik­liai įjungs švie­sas kai esa­te pa­tal­po­je ir iš­jungs jums pa­si­ša­li­nus – dau­giau jo­kių bar­nių dėl per nak­tį vo­nio­je ar ga­ra­že de­gu­sios švie­sos! Ypač pra­var­tu au­gi­nant vai­kus, ku­rių ne­rū­pes­tin­ga vai­kys­tė ne­tu­ri nie­ko bend­ra su tau­py­mu. Jei nak­tį su­ma­ny­si­te pa­si­vaikš­čio­ti, už­si­degs tik 10 proc. apš­vie­ti­mo – kad ne­bū­tų bu­di­na­mi na­miš­kiai, o jūs vo­nios kam­ba­rį ar vir­tu­vę pa­siek­tu­mė­te sau­giai.

Iš­ma­niuo­siuo­se na­muo­se įdieg­ta kli­ma­to kon­tro­lė už­ti­krins, kad oras bū­tų tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros ir per­ne­lyg ne­iš­sau­sė­tų, o pa­tal­pos bū­tų ge­rai vė­di­na­mos – au­to­ma­ti­zuo­ti na­mai net mo­ka su­skai­čiuo­ti, kiek žmo­nių yra pa­tal­po­je ir ko­kio kli­ma­to rei­kia, kad vi­si jaus­tų­si kom­for­tiš­kai.

Kiek už to­kį ma­lo­nu­mą?

Iš­ma­nio­sios sis­te­mos, pa­pras­tai ta­riant, tai elek­tros lai­dai ir ke­li at­ski­ri ne­prik­lau­so­mai vie­nas nuo ki­to funk­cio­nuo­jan­tys val­dy­mo blo­kai. Sta­tant na­mą, bu­tą ar ki­to­kias pa­tal­pas, elek­tros ins­ta­lia­ci­joms ten­ka apie 5-7 proc. nuo vi­sų sta­ty­bos bei įran­gos iš­lai­dų. Pa­sak sis­te­mų die­gė­jų, pa­si­rin­kus įves­ti au­to­ma­ti­zuo­tas na­mų val­dy­mo sis­te­mas, elek­tros ins­ta­lia­ci­jai skir­ti kaš­tai, pvz., bran­ges­nia­me, di­des­nia­me na­me, pa­di­dė­ja 2-3 proc. Pri­klau­so­mai nuo pa­tal­pų plo­to ir ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo ra­cio­na­lu­mo, au­to­ma­ti­nės na­mų val­dy­mo sis­te­mos lei­džia su­ma­žin­ti ener­gi­jos su­var­to­ji­mą nuo 25 iki 40 proc., tad į griež­tą tau­py­mą orien­tuo­ta sis­te­ma at­si­pirks per ke­le­rius me­tus. Vis dėl­to žmo­nių po­rei­kiai yra skir­tin­gi ir jei sis­te­ma orien­tuo­ta į di­des­nį kom­for­tą, ji ga­li ir ne­at­si­pirk­ti.

Au­to­ma­ti­zuo­tos na­mų val­dy­mo sis­te­mos skir­tos ne tik di­de­liems na­mams – jos die­gia­mos ir ma­žes­niuo­se na­muo­se bei bu­tuo­se, lof­tuo­se, biu­ruo­se ir ki­tos pa­skir­ties pa­tal­po­se. Sis­te­mos tva­rios, aps­kai­čiuo­tos iš­ti­siems de­šimt­me­čiams.

Di­de­lis iš­ma­nių­jų sis­te­mų pri­va­lu­mas – sta­tant būs­tą ga­li­ma įdieg­ti tik ba­zi­nę įran­gą, ku­rią ga­li­ma pa­pil­dy­ti vė­liau. Tai­gi jums ne­rei­kia dis­po­nuo­ti mil­ži­niš­kais pi­ni­gais, kad ga­lė­tu­mė­te mė­gau­tis iš­ma­naus na­mo kom­for­tu. Sis­te­mą pa­pil­do­mo­mis funk­ci­jo­mis ga­li­ma pa­ge­rin­ti ir vė­liau, su­lig be­si­kei­čian­čiais jū­sų po­rei­kiais bei fi­nan­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis.

„Vis dėl­to sma­giau­sia yra tai, kad įsi­ren­gę iš­ma­niuo­sius na­mus ir kar­tą su­re­gu­lia­vę juos pa­gal sa­vo po­rei­kius, la­bai grei­tai pa­mirš­ta­me, kas ką da­ro už mus. Pa­mirš­ta­me net tai, kad na­mas tau­pus ir ma­ži­na iš­lai­das – tie­siog gy­ve­na­me tau­piai ir nė ne­beį­si­vaiz­duo­ja­me, kad ga­lė­tų bū­ti ki­taip. O štai gy­ve­ni­mo kom­for­tas iš­ma­nia­ja­me na­me iš­lie­ka ir ly­di kiek­vie­ną die­ną“, - sa­kė R.Skur­de­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
aha  81.16.226.232 2014-03-27 08:27:47
Bandymas prakisti brangu daikta. isleisi tukstancius sutaupysi tik desimtis
2 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami