Išmaniosios kameros praneš, kada grįžtate namo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-21 10:20
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-21 10:20
Organizatorių nuotraukos
Vis dau­giau iš­ma­nių­jų na­mų tech­no­lo­gi­jų at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą. Vei­dus at­pa­žįs­tan­ti vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ra ga­li pra­neš­ti, ka­da į na­mus grįž­to vie­nas ar ki­tas na­miš­kis ar už­fik­suo­tas ne­pa­žįs­ta­ma­sis. 

Vei­dus ge­ban­čios at­pa­žin­ti ka­me­ros pa­sau­ly­je pra­dė­tos nau­do­ti dau­giau kaip prieš 20 me­tų, ta­čiau to­kie prie­tai­sai bu­vo be ga­lo bran­gūs ir su­dė­tin­gai įren­gia­mi. „Steb­kam“ va­do­vas Lau­ry­nas Baub­lys sa­ko, kad me­tų vi­du­ry­je Lie­tu­vos rin­kai pri­sta­ty­tas pro­duk­tas su­si­lau­kia vis di­des­nio po­pu­lia­ru­mo, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„JAV Pa­ten­tų ir pre­ki­nių ženk­lių biu­ras 2013 me­tų ko­vą iš­da­vė kom­pa­ni­jai Google pa­ten­tą, ku­ris ap­ra­šo „vei­do at­pa­ži­ni­mo“ prie­mo­nes. Google šią tech­no­lo­gi­ją dau­giau nau­do­ja te­le­fo­nuo­se, ta­čiau tai tik par­odo, kad ši sri­tis to­bu­lė­ja ir di­džiau­sios pa­sau­lio bend­ro­vės in­ves­tuo­ja į jų plė­trą“, – kal­bė­jo L. Baub­lys.

Spe­cia­lis­tas sa­ko, kad bui­ty­je nau­do­ja­mos ka­me­ros dir­ba pa­na­šiu pri­nci­pu. Jos fik­suo­ja žmo­gaus akių, no­sies for­mą, at­stu­mus tarp jų, vei­do for­mą: „Tad tar­ki­me jei­gu grįž­ta­te po 2 sa­vai­čių at­os­to­gų su barz­da, ka­me­ra Jus vis tiek leng­vai at­pa­žins. Tas pats ga­lio­ja ir jei­gu žmo­gus dė­vi ke­pu­rę – ka­me­ra jus at­pa­žins“.

Iš­ma­nių­jų ka­me­rų tech­no­lo­gi­jo­se ne­at­si­lie­ka ir lie­tu­viai. Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) at­sto­vai 2013 me­tais pri­sta­tė prie­tai­są, ge­ban­tį at­pa­žin­ti ju­dan­čio žmo­gaus ta­pa­ty­bę pa­gal akies rai­ne­lę.

Ge­ba at­pa­žin­ti de­šim­tis veidų

Ka­me­ra ga­li at­pa­žin­ti de­šim­tis skir­tin­gų vei­dų be to, spe­cia­laus al­go­rit­mo dė­ka, ka­me­ra ana­li­zuo­ja vei­dus bei su kiek­vie­na die­na juos at­pa­žįs­ta daug leng­viau.

„Gal skam­ba kiek keis­tai, bet pa­ti ka­me­ra nuo­la­tos „mo­ko­si“. Tai yra fik­suo­da­ma jū­sų ir jū­sų ar­ti­mų­jų vei­dus ji kiek­vie­ną kar­tą ge­ba žmo­gų at­pa­žin­ti pa­pras­čiau, ka­dan­gi fik­suo­ja vis dau­giau skir­tin­gų jo vei­do iš­raiš­kų“, – kal­bė­jo L. Baub­lys.

Vaiz­do ka­me­rą ga­li­ma nau­do­ti ne tik kaip ap­sau­gos prie­mo­nę, bet ir kaip vie­ną iš da­lių ku­riant „iš­ma­niuo­sius na­mus“. „Pa­ti ka­me­ra ga­li at­pa­žin­ti vei­dus bei pra­neš­ti na­mų sa­vi­nin­kui, kas įėjo į na­mus. Yra daug pa­vyz­džių JAV, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ar Vo­kie­ti­jo­je, kai pvz.: to­kios ka­me­ros už­fik­suo­ja, kad grį­žo su­nūs ar du­kra ir au­to­ma­tiš­kai įjun­gia šil­dy­mą. Pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių yra be ga­lo daug“.

Ga­li veik­ti ir kaip įėji­mo kontrolė

Pa­šne­ko­vas sa­ko, kad nau­jo ti­po ka­me­ros nau­do­ja­mos ne tik na­muo­se, bet ir biu­ruo­se.

„To­kia ka­me­ra ga­li bū­ti nau­do­ja­ma daug kur. Ne­di­de­lės bend­ro­vės, ku­rios ne­tu­ri įėji­mo kon­tro­lės, per­ka šias ka­me­ras, ku­rios fik­suo­tų, ka­da dar­buo­to­jai at­ei­na į dar­bą, ir aps­kri­tai kas lan­ko­si biu­re“, – sa­kė L. Baub­lys.

L. Baub­lys tei­gia, kad da­bar dau­ge­lis vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų yra su­sie­ja­mos su iš­ma­niai­siais įren­gi­niais ir vaiz­dą ga­li­ma rea­liu lai­ku ma­ty­ti sa­vo te­le­fo­nu.

„Dau­ge­lis vaiz­do ka­me­rų tu­ri ga­li­my­bę bū­ti pri­jung­tos prie iš­ma­nių­jų įren­gi­nių. Šis įren­gi­nys tu­ri ir sa­vo prog­ra­mė­lę, ku­ri at­siun­čia pra­ne­ši­mą, jei­gu už­fik­suo­ja grįž­tan­tį jū­sų vai­ką, ar dar­buo­to­ją. Prog­ra­mė­lė fik­suo­ja kon­kre­tų as­me­nį ir lai­ką, ka­da jis pa­si­ro­dė. Be to, vaiz­do įra­šai ga­li bū­ti kau­pia­mi ir tie­siai į ser­ve­rį ar ne­mo­ka­mą „cloud“ duo­me­nų sau­gyk­lą „Drop­box“, – pa­sa­ko­ja L. Baub­lys.

Tech­no­lo­gi­ja lei­džia žmo­nes at­pa­žin­ti ir nak­tį: „Ka­me­ra ge­ba leng­vai at­pa­žin­ti vei­dus ir tam­so­je, tai yra kai na­muo­se ne­de­ga švie­sa, yra nak­tis. Ka­me­ra tu­ri inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių pa­švie­ti­mą“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami