Išmaniųjų prietaisų etalonų meka

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-05 06:00
„Mobile World Congress“ – svarbiausias metų įvykis mobiliųjų technologijų pasaulyje. „Scanpix“ nuotrauka
Šią sa­vai­tę Bar­se­lo­no­je vyks­tan­tis di­džiau­sias pa­sau­ly­je to­kio po­bū­džio ren­gi­nys „Mo­bi­le World Cong­ress“ – ne­abe­jo­ti­na mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų eks­per­tų me­ka. Šian­dien pa­si­baig­sian­čio­je par­odo­je iš vi­so su­lauk­ta apie 86 tūkst. lan­ky­to­jų iš 200 ša­lių. Pa­žvel­ki­me, ką nau­jo kū­rė­jai pa­siū­lė Bar­se­lo­no­je su­si­rin­ku­siems tech­no­lo­gi­jų en­tu­zias­tams.

Ko­vo 2-5 die­no­mis mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų par­odo­je „Mo­bi­le World Cong­ress 2015“ (MWC) pri­sta­ty­tos svar­biau­sios me­tų nau­jo­vės. Į par­odą su­si­rin­ku­sios pa­sau­li­nio gar­so kom­pa­ni­jos "Mic­ro­soft“, HTC, „Black­Ber­ry“, „Sam­sung“ ir ki­tos pri­sta­tė nau­jau­sius iš­ma­niuo­sius prie­tai­sus, ku­rie per ar­ti­miau­sius me­tus at­ke­liaus į dau­ge­lio mū­sų na­mus.

Šie­met ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir ke­lios įmo­nės iš Lie­tu­vos - UAB „Mi­kro­vi­sa­ta“, „Li­go­wa­ve“ ir „Ga­me In­sight“.

Pa­grin­di­nis par­odos or­ga­ni­za­to­rius GSMA, vie­ni­jan­tis apie 800 ry­šio ope­ra­to­rių ir 250 mo­bi­lių­jų prie­tai­sų prog­ra­mi­nės bei tech­ni­nės įran­gos ga­min­to­jų, va­kar iš­rin­ko ge­riau­sias me­tų pa­slau­gas, prog­ra­mas, tech­no­lo­gi­jas ir prie­tai­sus. Tarp lai­mė­to­jų - "App­le", LG, "Mo­to­ro­la", "Mic­ro­soft“ ir ki­tų nuo­la­ti­nių šios sri­ties ly­de­rių kū­ri­niai.

Ba­te­ri­ja su­kė­lė įtarimų

Lau­kia­miau­sia par­odos nau­jie­na ta­po nau­jie­ji „Sam­sung“ pri­sta­ty­ti iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai „Ga­la­xy S6“ ir „Ga­la­xy S6 Ed­ge“.

Nau­ja­sis „Ga­la­xy S6“, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niu mo­de­liu, ne­pa­si­kei­tė iš es­mės - iš to­lo ga­li­ma at­pa­žin­ti šios bend­ro­vės te­le­fo­nams įpras­tą di­zai­ną. Bet nau­jie­na tu­ri me­ta­li­zuo­tą kor­pu­są, ne­ar­do­mą ba­te­ri­ją, taip pat nau­ja­me mo­de­ly­je ne­li­ko „mic­roSD“ jung­ties. „Ga­la­xy S6“ ga­li­ma pa­gir­ti už 5,1 co­lio "Quad HD Su­per Amo­led" ekra­ną, ku­rio raiš­ka yra 1440 x 2560 (o taš­kų tan­ku­mas įspū­din­gas to­kio ti­po įren­gi­niams – 577 ppi), ekra­nas ap­sau­go­tas smū­giams at­spa­riu „Cor­ning Go­ril­la Glass 4“ stik­lu. Pir­kė­jai ga­lės rink­tis iš tri­jų ver­si­jų - su 32, 64 ar 128 GB vi­di­ne at­min­ti­mi, ta­čiau spren­di­mą at­si­sa­ky­ti „mic­roSD“ su­kri­ti­ka­vo dau­ge­lis rin­kos apž­val­gi­nin­kų. Jų tei­gi­mu, var­to­to­jui vis tiek tu­rė­tų bū­ti pa­lik­ta ga­li­my­bė pra­plės­ti prie­tai­so at­min­tį.

Taip pat smar­kiai nu­vy­lė fak­tas, kad sa­va­ran­kiš­kai pa­tiems ba­te­ri­jos pa­keis­ti ne­pa­vyks, tai ga­lės at­lik­ti tik au­to­ri­zuo­ti „Sam­sung“ re­mon­to cen­trai. Tai dar vie­nas aki­vaiz­dus ban­dy­mas pa­da­ry­ti klien­tus pri­klau­so­mus nuo ofi­cia­lių ga­min­to­jų at­sto­vų ir jų dik­tuo­ja­mų ser­vi­so pa­slau­gų kai­nų. Ba­te­ri­jos tal­pa - 550 mAh - ga­na ma­ža to­kio ti­po įren­gi­niui, tu­rin­čiam ga­lin­gą pro­ce­so­rių, ta­čiau įkrau­ti ba­te­ri­ją bus ga­li­ma la­bai spar­čiai. 10 mi­nu­čių įkro­vi­mo "pa­il­gins“ aku­mu­lia­to­riaus gy­ve­ni­mą 4 va­lan­do­mis. Pa­ly­gin­ti su pa­grin­di­niu kon­ku­ren­tu „App­le iP­ho­ne 6“, šis te­le­fo­nas įsi­kraus dvi­gu­bai grei­čiau.

„Sam­sung Ga­la­xy S6 Ed­ge“ ver­si­ja – be­veik iden­tiš­kų tech­ni­nių cha­rak­te­ris­ti­kų įren­gi­nys su ekra­nu, už­lenk­tu ant abie­jų šo­ni­nių briau­nų. „Ed­ge“ kū­ru­si in­ži­nie­rių ko­man­da va­do­va­vo­si pri­nci­pu, kad ekra­no briau­nos tu­ri bū­ti pa­nau­do­tos. Tai­gi „Sam­sung“ ga­min­to­jai tu­rė­jo pa­tys su­gal­vo­ti, kaip tai pa­da­ry­ti. Įren­gi­nį iš­ban­džiu­sių tech­no­lo­gi­jų apž­val­gi­nin­kų tei­gi­mu, „Ed­ge“ - ne­abe­jo­ti­nai to­bu­liau­sias šiuo me­tu rin­kai pa­teik­tas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, tu­rin­tis „And­roid“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą. Abiem nau­jai­siais „Sam­sung“ pri­sta­ty­tais iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais vi­sa­me pa­sau­ly­je bus pra­dė­ta pre­kiau­ti jau po ge­ro mė­ne­sio.

Išmanieji laikrodžiai kol kas brangūs ir nepakankamai funkcionalūs. / „Scanpix“ nuotrauka

Ko­ky­bę siū­lo pigiau

Var­to­to­jai ga­li pra­dė­ti dai­ry­tis ir Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tų „Sam­sung“ al­ter­na­ty­vų. Šie­met Bar­se­lo­no­je ki­nų ga­min­to­jams skir­ta daug dė­me­sio. O šie vis daž­niau įro­do, kad ga­li kur­ti ne tik pi­ges­nius, bet ir tech­ni­nė­mis ino­va­ci­jo­mis pa­sau­lio rin­kos ly­de­rius pra­noks­tan­čius ga­mi­nius. Vie­nas to­kių pa­vyz­džių - su šū­kiu „nuo mi­ni­ma­laus sto­rio iki to­bu­ly­bės“ pri­sta­ty­tas itin plo­nas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas „Gio­nee S7“. Ki­nai nu­spren­dė pa­ga­min­ti kiek įma­no­ma pa­to­ges­nį te­le­fo­ną. Nau­jie­nos kons­truk­ci­ja – tik 5,5 mm sto­rio. Kar­ka­sas pa­ga­min­tas iš pa­tva­raus avia­ci­nio aliu­mi­nio, o ekra­nas ir ga­li­nis sky­de­lis pa­deng­ti tvir­tu „Go­ril­la Glass 3“ stik­lu. Įgaub­ti į vi­dų te­le­fo­no kraš­tai pa­vei­kė er­go­no­mi­ką ir pa­di­di­no stip­ru­mą.

Ypa­tin­gas dė­me­sys ku­riant te­le­fo­ną bu­vo skir­tas dar­bo lai­kui – be efek­ty­viai ener­gi­ją nau­do­jan­čio nau­jo­jo „Me­dia­Tek“ pro­ce­so­riaus, čia yra spe­ci­fi­nių nu­sta­ty­mų. Jei ba­te­ri­jo­je lie­ka tik 10 proc. ener­gi­jos, iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas ga­li bū­ti per­jung­tas į pa­pras­to te­le­fo­no re­ži­mą. To­kiu at­ve­ju jis dar veiks dau­giau nei par­ą. Be­je, šio mo­de­lio kai­na bus kur kas ma­žes­nė nei ana­lo­giš­kų gar­sių ga­min­to­jų te­le­fo­nų.

Lai­kro­džiai su­nkiai prigyja

Par­odo­je ypač daug dė­me­sio skir­ta ir dė­vi­miems elek­tro­ni­kos įtai­sams, to­kiems kaip iš­ma­nie­ji lai­kro­džiai. Į pa­ma­žu įsi­bė­gė­jan­tį, dau­ge­lio var­to­to­jų vis dar at­sar­giai ver­ti­na­mą dė­vi­mos elek­tro­ni­kos įren­gi­nių trau­ki­nį įšo­ko ir ki­nai. „Hua­wei“ Bar­se­lo­no­je pri­sta­tė tris dė­vi­mus įren­gi­nius, iš ku­rių dau­giau­sia ži­niask­lai­dos dė­me­sio su­lau­kė aukš­čiau­sios kla­sės iš­ma­nu­sis lai­kro­dis „Hua­wei Watch“, tu­rin­tis raiš­kiau­sią ekra­ną iš rin­ko­je šiuo me­tu esan­čių di­džių­jų ga­min­to­jų lai­kro­džių. Su „And­roid Wear“ ope­ra­ci­ne sis­te­ma vei­kian­tis lai­kro­dis ti­krai ne­atro­do la­bai iš­ma­nus, o pri­me­na įpras­ti­nį kla­si­ki­nį lai­kro­dį. Tam spe­cia­liai par­ink­tas ir stan­dar­ti­nio lai­kro­džio „Hua­wei Watch“ skers­muo.

Ki­tos „Hua­wei“ nau­jie­nos – ke­li ne­stan­dar­ti­niai dė­vi­mie­ji įren­gi­niai, pa­vyz­džiui, ant kak­lo pa­ka­bi­na­mas „Hua­wei Talk­band“ N1, ku­ris ga­li veik­ti kaip iš­ma­nus pa­gal­bi­nin­kas spor­te ir „Blue­tooth“ au­si­nės "vie­na­me".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami