Išmanūs namai: nuo besifotografuojančio šaldytuvo iki kaistančio stalo

Lina MRAZAUSKAITĖ l.mrazauskaite@lzinios.lt 2016-09-17 06:00
Lina MRAZAUSKAITĖ
l.mrazauskaite@lzinios.lt
2016-09-17 06:00
Nenorintiems palikti savo augintinių vienų - kamera "Pawbo+“. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
Rug­sė­jo 2–7 die­no­mis Ber­ly­ne vy­ku­si tarp­tau­ti­nė elek­tro­ni­kos tech­no­lo­gi­jų par­oda IFA 2016 sa­vo lan­ky­to­jams pa­žė­rė nau­jo­vių ir pri­mi­nė: at­ei­tis yra šian­dien. Par­odos lan­ky­to­jai ga­lė­jo pa­siž­val­gy­ti į nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bes, taip pat pa­si­sem­ti idė­jų, kaip sa­vo na­muo­se jaus­tis kom­for­tiš­kiau.

Kas­met nuo 1924-ųjų Ber­ly­no par­odų cen­tre ren­gia­ma di­džio­ji IFA par­oda šie­met pri­trau­kė dau­giau kaip 1,8 tūkst. da­ly­vių, ku­rie sa­vo nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas pri­sta­tė 158 tūkst. kv. m eks­po­zi­ci­jų erd­vė­je. Lan­ky­to­jai ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su nau­jau­sia gar­so ir vaiz­do tech­ni­ka, mul­ti­me­di­jos pro­duk­tais, var­to­ja­mą­ja elek­tro­ni­ka, kom­piu­te­ri­ne ir prog­ra­mi­ne įran­ga ir kt.

Šių me­tų par­odo­je daug dė­me­sio skir­ta prie­tai­sams, ku­rie „su­si­kal­ba“ tar­pu­sa­vy­je ir na­mus pa­ver­čia iš­ma­nes­niais, pa­de­da svei­kiau gy­ven­ti ir tau­so­ja ap­lin­ką. Di­džio­sios kom­pa­ni­jos pa­de­mons­tra­vo, kad šal­dy­tu­vai, or­kai­tės, in­dap­lo­vės ar net ka­vos apa­ra­tai ga­li bū­ti kon­tro­liuo­ja­mi nuo­to­li­niu bū­du – nau­do­jant prog­ra­mė­les iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se ar plan­še­tė­se.

Pa­de­da pri­im­ti sprendimus

Na­muo­se nau­do­ja­ma įran­ga, at­ro­do, šian­dien jau pa­de­da ne tik nu­dirb­ti na­mų ruo­šos dar­bus, bet ir pri­im­ti spren­di­mus, kaip šiuos dar­bus at­lik­ti efek­ty­viau­siai. Skal­bi­mo ma­ši­na pa­ti par­en­ka tin­ka­miau­sią skal­bi­mo prog­ra­mą ir dar per­duo­da duo­me­nis džio­vyk­lei, kad ši pri­tai­ky­tų tin­ka­miau­sią džio­vi­ni­mo re­ži­mą, au­to­ma­tiš­kai įsi­jun­gia gar­trau­kis, spe­cia­lio­mis prog­ra­mė­lė­mis prie­tai­sai in­for­muo­ja apie trūks­ta­mus pro­duk­tus. Tai tik da­lis pa­vyz­džių, kaip šian­dien tech­no­lo­gi­jos bend­rau­ja su žmo­gu­mi ir pa­de­da jam dar­bus at­lik­ti tin­ka­mai.

Tai, apie ką bu­vo kal­bė­ta kaip apie at­ei­tį, jau vir­to rea­ly­be. Pa­vyz­džiui, kom­pa­ni­ja „Sie­mens“ par­odo­je pri­sta­tė sa­vo nau­ją­jį šal­dy­tu­vą-šal­dik­lį iQ700, ku­ris kiek­vie­ną­kart už­vė­rus jo du­re­les nu­fo­tog­ra­fuo­ja sa­vo vi­dų. Tai­gi, ap­si­per­kant ne­rei­kia spė­lio­ti, ko­kių mais­to pro­duk­tų trūks­ta – vi­sas šal­dy­tu­vo tu­ri­nys ma­ty­ti iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne. Taip pat šių die­nų šal­dy­tu­vai pa­tys kon­tro­liuo­ja tem­pe­ra­tū­rą, drėg­mę ir apš­vie­ti­mą, ši­taip il­gin­da­mi pro­duk­tų tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­ną ir ma­žin­da­mi at­lie­kų kie­kį.

Kom­pa­ni­ja „Sam­sung“ šal­dy­tu­vo funk­ci­jas iš­plė­tė dar la­biau. IFA 2016 lan­ky­to­jams ji pri­sta­tė nau­jo­vę – dau­gia­funk­cį šal­dy­tu­vą „Fa­mi­ly Hub“. Į jį įmon­tuo­to kom­piu­te­rio ekra­ne ga­li­ma žiū­rė­ti te­le­vi­zi­ją, pa­lik­ti ži­nu­tes šei­mos na­riams, kal­bė­ti te­le­fo­nu, už­si­sa­ky­ti mais­to ir pan.

Į šaldytuvą įmontuoto kompiuterio ekrane galima žiūrėti televiziją, palikti žinutes šeimos nariams ir net paskambinti telefonu.

„Sharp“, „Can­dy“ ir ki­tos kom­pa­ni­jos tech­no­lo­gi­jų smal­suo­lius nu­ste­bi­no or­kai­tė­mis, ku­rios pa­gal užp­rog­ra­muo­tą ar at­si­siųs­tą re­cep­tą kon­tro­liuo­ja mais­to ga­mi­ni­mo pro­ce­są. Daug dė­me­sio su­lau­kė ir į vi­ryk­lės kait­len­tę in­teg­ruo­ti gar­trau­kiai, ku­riuos pa­siū­lė kom­pa­ni­jos „Mie­le“ ir „Sie­mens“. Ši nau­jo­vė ne tik lei­džia su­tau­py­ti erd­vės, bet taip pat su­tei­kia ga­li­my­bę im­pro­vi­zuo­ti ir vi­ryk­lę įreng­ti bet ku­rio­je vir­tu­vės vie­to­je.

Nau­jo­vių ran­da­si ir in­duk­ci­nių tech­no­lo­gi­jų rin­ko­je. Kaip ži­no­ma, jau pla­čiai prie­ina­mos in­duk­ci­nės vi­ryk­lės, ku­rių kait­len­tės rea­guo­ja į kep­tu­vę ir kai­ti­na tik tą vie­tą, ku­rio­je kep­tu­vė pa­dė­ta. Šie­met ke­le­tas kom­pa­ni­jų pa­siū­lė šį tą dau­giau – ga­li­my­bę in­duk­ci­nius ele­men­tus in­teg­ruo­ti į bal­dus, pa­vyz­džiui, stal­vir­šius ir sta­lus.

Net smul­kūs prie­tai­sai žen­gia į nau­ją lyg­me­nį. An­tai kom­pa­ni­jos „Pa­na­so­nic“ ir „Phi­lips“ pri­sta­tė aukš­tos įtam­pos plak­tu­vus, ku­rie į mil­tus su­ma­la net rie­šu­tus, sėk­las ar šak­ni­nes dar­žo­ves.

Tech­no­lo­gi­jų mė­gė­jai ga­nė akis

IFA 2016 par­odo­je tra­di­ciš­kai bu­vo gau­su ne tik na­mų ruo­šą pa­leng­vi­nan­čių įren­gi­nių, bet taip pat iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų, ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių, plan­še­čių, te­le­vi­zo­rių, iš­ma­nių­jų lai­kro­džių ir kt. prie­tai­sų nau­jau­sių mo­de­lių.

Kai ku­rie jų – be­maž na­mų puo­šme­na ar pa­pil­do­mos in­ter­je­ro de­ta­lės. Pa­vyz­džiui, kom­pa­ni­ja LG pri­sta­tė nau­ją bluetooth gar­so ko­lo­nė­lių li­ni­ją, ku­rios įvai­rias­pal­viai ar švie­čian­tys mo­de­liai PH1, PH2, PH3 ir PH4 at­ro­do kaip sti­lin­gi na­mų ak­cen­tai. O kom­pa­ni­ja „Bang and Oluf­sen“ pa­siū­lė iš­vaiz­džią si­dab­ro spal­vos kū­gio for­mos gar­so ko­lo­nė­lę „Beo­Sound 1“, ku­ri ne­ga­di­na in­ter­je­ro, o 360 laips­nių spin­du­liu sklin­dan­tis gar­sas ga­li su­kur­ti iš­skir­ti­nę at­mos­fe­rą na­muo­se. Ši iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu kon­tro­liuo­ja­ma gar­so ko­lo­nė­lė be­lai­dė, to­dėl ga­li bū­ti pa­sta­ty­ta tie­siog ant sve­tai­nės sta­lo.

Tech­no­lo­gi­jų mė­gė­jai akis ga­lė­jo pa­ga­ny­ti ir į nuo­lat to­bu­lė­jan­čius kom­piu­te­rių bei te­le­fo­nų mo­de­lius. Pa­vyz­džiui, kom­pa­ni­ja „A­cer“ pri­sta­tė plo­niau­sią pa­sau­ly­je ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „Swift 7“, ku­rio sto­ris – vos 9,98 mi­li­me­tro. Žai­di­mų mė­gė­jams bu­vo pri­sta­ty­tas „Pre­da­tor 21 X“ – pir­ma­sis pa­sau­ly­je ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris, pa­si­žy­min­tis lenk­tu ekra­nu ir akių se­ki­mo tech­no­lo­gi­ja.

LG naujoji "bluetooth" garso kolonėlių linija - netikėti stilingi namų akcentai.

Daug dė­me­sio par­odo­je Ber­ly­ne su­lau­kė nau­ja­sis „Le­no­vo“ trans­for­muo­ja­mas ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris „Yo­ga Book“. Jis iš kon­ku­ren­tų iš­sis­ky­rė ypa­tin­gu pa­vir­šiu­mi, ku­ris ga­li tap­ti ju­tik­li­ne kla­via­tū­ra ar­ba „po­pie­riaus la­pu“ ra­šy­ti ar pieš­ti spe­cia­liu ra­šik­liu. Be to, kom­piu­te­rio kons­truk­ci­ja lei­džia jį nau­do­ti ke­tu­rio­mis skir­tin­go­mis pa­dė­ti­mis: šiuo ne­šio­ja­muo­ju kom­piu­te­riu ga­li­ma dirb­ti įpras­tai, kaip plan­še­te, su­lanks­ty­ti jį kaip sten­dą vaiz­do įra­šams per­žiū­rė­ti ar at­vers­ti kaip kny­gą.

Par­odo­je bu­vo pri­sta­ty­ta ir smul­kių, ta­čiau sma­gių nau­jo­vių. Pa­vyz­džiui, kom­pa­ni­ja „Lo­gi­tech“ pri­sta­tė „la­biau­siai in­tri­guo­jan­čias“ ka­da nors su­kur­tas kom­piu­te­rio pe­les „M330 Si­lent Plus“ ir „M220 Si­lent Mou­se“. Tai pir­mo­sios „ty­lios pe­lės“ – pa­spau­dus jų myg­tu­ką ne­gir­dė­ti jo­kio sprag­te­lė­ji­mo, nors pirš­tai jį jau­čia.

Kom­pa­ni­ja „A­cer“ au­gin­ti­nių šei­mi­nin­kams ra­do iš­ei­tį, kaip ra­mia šir­di­mi juos pa­lik­ti na­muo­se – in­ter­ne­tu vei­kian­ti ka­me­ra „Paw­bo+“ lei­džia nuo­to­li­niu bū­du bend­rau­ti su sa­vo na­mų drau­gais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami