Ispaniškas interjeras - be koridos spalvų

Nijolė STORYK 2010-04-27 00:00
Nijolė STORYK 2010-04-27 00:00
Kas­met vis nau­jais in­ter­je­rais pa­pil­do­mas kon­kur­so "Me­tų in­ter­je­ras" por­ta­las ta­po sa­vo­tiš­ka ša­lies in­ter­je­ro kul­tū­ros vir­tua­lia bib­lio­te­ka. Pa­si­mo­ky­ti yra iš ko tiems, ku­rie do­mi­si in­ter­je­ro nau­jo­vė­mis. Ta­čiau nie­kas ne­nu­baus, jei ką nors pa­sis­ko­lin­si­te ir pa­ban­dy­si­te pri­tai­ky­ti sa­vo na­muo­se.

"Metų interjero" konkursas, šiemet surengtas jau penktą kartą, savo krypties nekeičia: renginį vertina ne tik solidi komisija, bet ir portalų lankytojai. Tauta išrinko savo geriausią interjerą privataus interjero kategorijoje - nugalėtoja tapo vilnietė interjero dekoratorė Inga Gagilienė. Nugalėtojai prizą įsteigė UAB "Whirlpool Baltic". Nominuoti - architektė Virginija Kalinauskienė ir interjero dizainerė Ingrida Jazukevič bei architektai Aivaras ir Marijus Preisai.

Renkasi tie, kurie žino.

Interjero dekoratorė I.Gagilienė kuria ispaniško stiliaus interjerą. Tačiau, anot jos, šis stilius jokiu būdu nėra koridos arena su ryškiomis spalvomis ir dar ryškesniais raštais.

- Kodėl susidomėjote ispanišku interjero stiliumi?

- Prieš trejus metus mano gyvenime buvo toks metas, kai norėjau interjero srityje atrasti kažką naujo ir netikėto. Visiškai atsitiktinai viename žurnale aptikau tarptautinės ispanų kompanijos "KA international" interjero pavyzdžius. Man jie taip patiko, kad pagalvojau, kodėl tokio interjero negalėtų būti ir Lietuvoje.

Taip tapau šios kompanijos atstove mūsų krašte. Žinoma, puoselėjau mintį nuveikti didesnius darbus, kol buvo neprasidėjusi ekonomikos krizė. Šiek tiek teko kai ką pristabdyti, bet laikai gerėja ir ketinu toliau aktyviai dirbti.

- Sakoma, kad lietuviai yra konservatyvūs ir sunkokai susigundo naujovėmis net interjero srityje. Kaip jums pavyko įveikti tą barjerą?

- Tie žmonės, kurie pasirenka mane, žino, kokio interjero šalininkė esu. Tad sunkumų nebūna. Kai kuriu interjerą, visų pirma atsižvelgiu į tai, kas tuose namuose gyvens. Žmogaus gyvenimo būdas rodo, kokie turi būti namai. Todėl iš pradžių bandau viską gan detaliai ir išsamiai išsiaiškinti, kad išvengčiau klaidų bei nesusipratimų. Tenka atlikti įvairius darbus - nuo pat pradžių iki paskutinio akcento, kartais reikia užbaigti kitų nebaigtus variantus. Visada sunkesnis pastarasis atvejis, bet net tokiai situacijai susiklosčius stengiuosi išlikti savimi, nenutolti nuo savo pamėgto stiliaus.

Dekoruoja ne teatro sceną

- Prisistatote kaip interjero dekoratorė. Kuo jūsų kūryba skiriasi, tarkim, nuo teatro dekoratoriaus darbo?

- Su scenos menu neturiu nieko bendro (šypteli). Namai - privati erdvė, kurios dekoravimas yra visiškai kitoks nei teatre. Interjero dekoravimas yra taikomasis dalykas, viskas čia labai konkretu - aplinka ir asmuo, esantis toje aplinkoje. Lietuvoje kol kas vyrauja keli interjero stiliai - minimalistinis ir klasikinis. Interjero dekoravimas yra naujas dalykas, šiuo metu prigyjantis mūsų namų aplinkoje. Interjerą kuriu ne sau, o kitiems. Man, kaip dekoratorei, svarbu prijaukinti namuose spalvingus ir minkštus audinius, kad žmogui būtų jauku gyventi.

Interjere nėra mažų ir didelių darbų. Priešingai, tinkamai panaudota maža detalė gali tapti vos ne pagrindiniu akcentu. Smulkmenos paryškina tai, kas svarbu aplinkoje. Svarbu net kur bus padėta pagalvėlė ant sofos, iš kokio audinio ji bus pasiūta. Sunkios iki pat grindų užuolaidos - ne tik uždengia langus, bet gali būti ir interjero akcentas.

- Jūsų interjeras - gaivus ir spalvingas. Tai irgi galėjo būti kliūtis lietuviams, labiau mėgstantiems ramias spalvas.

- Ispaniškas interjeras - tai jokiu būdu ne koridos arena su ryškiomis spalvomis ir dar ryškesniais raštais. Jame nėra ryškių, įkyrių spalvų, nuo kurių svaigtų galva. Šis stilius iš dalies artimas skandinaviškam - audinių raštai ir spalvos subtilūs, švelnūs. Bandau derinti skirtingų spalvų ir raštų audinius, kol atrandu tai, kas dera bei papildo įvairovę. Rezultatas nekasdieniškas, originalus.

Kintantys savieji namai

- Ar bandote pritaikyti savo namuose ispaniškus motyvus?

- Sakoma, kad batsiuvys - be batų, taip atsitiko ir man. Pačiai labai sunku išsirinkti gražiausią variantą - nuolat esu ieškojimų kelyje. Vienu metu mano namai buvo labai šviesūs, paskui juose atsirado daugiau spalvų. Dabar jaučiu, kad persisotinau tomis spalvomis. Vėl noriu ramesnės aplinkos. Ir taip iki begalybės (šypsosi). Namiškiams nėra lengva gyventi tokiuose namuose, kuriuose nuolat kažkas vyksta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami