Įspėjimas: sulaužyti elektroniniai žaislai gali tapti grėsme

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-02 08:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-02 08:49
kympiez.wordpress.com nuotrauka
Pa­si­bai­gus šven­ti­niam pe­rio­dui, vai­kai vis dar džiau­gia­si nau­jais žais­lais, o pa­aug­liai ir su­au­gu­sie­ji  - pa­do­va­no­tais iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais, kom­piu­te­riais ar ki­ta tech­ni­ka, ku­rią po eg­lu­te pa­dė­jo dos­nu­sis Ka­lė­dų Se­ne­lis. Tuo tar­pu ne­be­rei­ka­lin­gi se­nie­ji prie­tai­sai nu­ke­liau­ja į stal­čius, san­dė­liu­kus ar šiukš­lių dė­žes.

Elek­tro­ni­kos su­rin­ki­mą or­ga­ni­zuo­jan­ti Elek­tro­ni­kos Pla­tin­to­jų Aso­cia­ci­ja įspė­ja, jog at­si­kra­tant pa­nau­do­to­mis ba­te­ri­jo­mis, žais­lais ar ki­tais prie­tai­sais, tu­rė­tu­me žvelg­ti at­sa­kin­giau: juos iš­mes­ti tik tam skir­to­se vie­to­se.

Ak­ty­vaus vai­ko ran­ko­se ba­te­ri­jos nu­sės­ta grei­čiau nei per die­ną

Pa­sak pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ma“ at­sto­vės Re­na­tos Sau­ly­tės, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu žais­lų par­da­vi­mai iš­au­ga dau­giau nei du kar­tus. Tuo tar­pu ženk­lus ba­te­ri­jų pir­ki­mo va­jus pra­si­de­da sau­sio mė­ne­sį. „Sau­sio mė­ne­siais fik­suo­ja­me be­veik 50 proc. di­des­nius ba­te­ri­jų par­da­vi­mus, tad ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad tė­vai per­ka ba­te­ri­jų pa­pil­dy­mus žais­lams, ku­riuos vai­kai ra­do po Ka­lė­dų eg­lu­te,“ - sa­ko R. Sau­ly­tė. Su pa­na­šia si­tua­ci­ja, kuo­met per Ka­lė­das iš­sen­ka net ke­le­tą kar­tų pa­keis­ti ele­men­tai, su­si­du­ria dau­ge­lis tė­vų. „Ka­lė­dų ry­tas vai­kams yra ne­pa­kar­to­ja­mo džiaugs­mo aki­mir­ka, kuo­met no­ri­si grei­čiau iš­vy­nio­ti ir iš­ban­dy­ti Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­lik­tas do­va­nas. Ne­svar­bu, tai bū­tų ba­te­ri­jo­mis va­ro­mos ma­ši­nė­lės, kal­ban­čios lė­lės ar skrai­dan­tys ma­lūns­par­niai, kar­tais vai­ko ran­ko­se žais­las iš­si­krau­na per ke­lias va­lan­das. Tie­sa, pra­stes­nės ko­ky­bės nau­jie­ji žais­lai su­lūž­ta grei­čiau ir pa­pras­tai ke­liau­ja į šiukš­lia­dė­žę“, – pa­sa­ko­ja du ma­ža­me­čius au­gi­nan­ti Gre­ta La­ba­lau­kie­nė.

Įsi­vaiz­duo­ki­te, ko­kią ža­lą gam­tai pa­da­ry­tu­me, jei vi­si per šias Ka­lė­das nu­pirk­ti ele­men­tai pa­tek­tų į bui­ti­nių at­lie­kų są­var­ty­nus. Dau­ge­liui ži­no­ma, kad ba­te­ri­jas rei­kia mes­ti į spe­cia­liai tam skir­tas tal­pas dėl jo­se esan­čių su­nkių­jų me­ta­lų bei gyv­si­dab­rio. Ba­te­ri­jų su­rin­ki­mo dė­žu­tes ra­si­te dar­že­liuo­se, mo­kyk­lo­se, Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se, bib­lio­te­ko­se. Ne iš­im­tis ir ne­be­vei­kian­tys, su­lau­žy­ti, elek­tro­ni­niai žais­lai. „Iš pa­žiū­ros net ir pi­gios, vos ke­lis li­tus kai­nuo­jan­čios žais­li­nės ma­ši­nė­lės, švie­čian­tys su­ve­ny­rai ar kal­ban­tys pliu­ši­niai žais­lai: vi­sa, kas įkrau­na­ma elek­tra ar ba­te­ri­jo­mis, tu­rė­tų bū­ti iš­me­ta­mi į spe­cia­lius, skal­bi­mo ma­ši­ną pri­me­nan­čius kon­tei­ne­rius, ku­riuos ra­si­te ar­ti­miau­sia­me „Se­nu­kų”, „Ma­xi­mos”, „Ri­mi“, „I­ki”, „To­po cen­tro“, „A­vi­te­los”, „Nor­fos“, „Er­mi­ta­žo“, „Eu­ro­nics“ pre­ky­bos cen­truo­se,“ - kur iš­mes­ti su­lū­žu­sius ne­be­nau­do­ja­mus elek­tro­ni­nius žais­lus, pri­me­na EPA va­do­vas Man­tas Va­raš­ka.

Iš per­dirb­tų Ka­lė­di­nių gir­lian­dų ga­mi­na­mi šle­pe­čių padai

Ka­lė­dų lai­ko­tar­piu dau­ge­lio na­mus, gat­ves bei eg­lu­tes puo­šia mi­li­jo­nai lem­pu­čių. Elek­tro­ni­kos at­lie­kų su­rin­ki­mu pir­mau­jan­čio­se ša­ly­se kaip Nor­ve­gi­ja, jų su­ren­ka­ma tūks­tan­čiais ki­log­ra­mų kiek­vie­nais me­tais. Vie­no­je Ki­ni­jos pro­vin­ci­jo­je Shi­jiao vei­kia net 9 fab­ri­kai, ku­riuo­se kas­met per­rū­šiuo­ja­ma ir per­dir­ba­ma apie 10 tūkst. to­nų ka­lė­di­nių lem­pu­čių. Jas per­dir­bus iš­gau­na­mas me­ta­las bei izo­lia­ci­nė gu­ma, ku­ri vė­liau pa­nau­do­ja­ma kaip ža­lia­va ki­tiems ga­mi­niams, daž­niau­siai na­mi­nių šle­pe­čių pa­dams ga­min­ti. Į šią pro­vin­ci­ją at­ke­liau­ja Ka­lė­di­nės gir­lian­dos iš Ame­ri­kos bei Eu­ro­pos že­my­nų, ku­rios iš­me­ta­mos į spe­cia­lias elek­tro­ni­kos su­rin­ki­mo vie­tas. Jei ir Jūs šiais me­tais ne­ke­ti­na­te na­muo­se pa­si­lik­ti ir ban­dy­ti su­tvar­ky­ti ne­be­vei­kian­čių lem­pu­čių, jas taip pat tu­rė­tu­mė­te mes­ti į elek­tro­ni­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius, iš ku­rių jos vė­liau bus ati­duo­da­mos per­dirb­ti.

At­sa­kin­gai at­si­kra­ty­ki­te se­ną­ja bui­ti­ne technika

Šį prieš­ka­lė­di­nį lai­ko­tar­pį prie­žas­čių pa­si­keis­ti bui­ti­nę tech­ni­ką ar ki­tą elek­tro­ni­nę.įran­gą bu­vo ge­ro­kai dau­giau nei bet ku­riais me­tais – tai pa­da­ry­ti dau­ge­lį pa­ska­ti­no eu­ro įve­di­mas. Tie­sa, nau­ji pir­ki­niai su­ke­lia ir ne­ma­žai rū­pes­čių – o kur­gi dė­ti se­ną­ją tech­ni­ką? Jo­kiu bū­du jų ne­rei­kė­tų ne­šti prie kon­tei­ne­rių ar vež­ti į me­ta­lo su­pir­ki­mo punk­tus, ku­riuo­se iš­ima­mos ver­tin­giau­sios da­lys, o li­ku­sios iš­ve­ža­mos į są­var­ty­nus.

Smul­kes­nėms bui­ti­nės tech­ni­kos at­lie­koms iš­mes­ti, to­kioms kaip se­ni vir­du­liai, mag­ne­to­fo­nai, pa­se­nę ar­ba ne­be­nau­do­ja­mi kom­piu­te­riai, te­le­fo­nai, skir­ti straips­ny­je mi­nė­ti kon­tei­ne­riai. Tuo tar­pu stam­bia­ga­ba­ri­tę elek­tro­ni­ką ga­li­te iš­mes­ti į spe­cia­lius kon­tei­ne­rius ša­lia di­džių­jų pre­ky­bos cen­trų ar­ba tie­siog už­si­re­gis­truo­ti www.epa.lt, kur se­ną šal­dy­tu­vą ar vi­ryk­lę su­tar­tu laiš­ku iš­veš iš Jū­sų na­mų ne­mo­ka­mai.

Gy­ven­da­mi var­to­to­jiš­ko­je vi­suo­me­nė­je, kuo­met vis­ko tiek daug rei­kia, ne­pa­mirš­ki­me di­džiau­sio tur­to – gam­tos. Juk taip sma­gu, kai Ka­lė­dų ar Nau­jų Me­tų ry­tą ga­li­me ste­bė­ti ir džiaug­tis ne­pap­ras­tu žie­mos gro­žiu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami