Išsausėjęs oras nėra geras dalykas

LŽ 2013-11-21 06:00
2013-11-21 06:00
Oro drėkintuvai veikia skirtingai. LŽ archyvo nuotrauka
Vie­nas ver­tin­gų na­mų prie­tai­sų, apie ku­rio nau­dą ver­ta su­si­mąs­ty­ti pra­si­de­dant šil­dy­mo se­zo­nui, – oro drė­kin­tu­vas.

Ne pa­slap­tis, kad cen­tri­nis šil­dy­mas dau­gia­bu­čiuo­se sau­si­na orą. Esant sau­sam orui, kam­ba­riuo­se sklan­do dul­kės ir ki­tos smul­kio­sios da­le­lės. Dėl sau­so oro ne tik trau­kia odą, bet ir džiūs­ta bur­na, dau­giau ko­sė­ja­me, jau­tres­niems žmo­nėms perš­ti akis. Su­au­gu­siems ir vai­kams, di­džią­ją da­lį lai­ko lei­džian­tiems už­da­ro­je pa­tal­po­je, kur sau­sas oras, grei­čiau pra­si­de­da slo­ga ir ko­su­lys. Tur­būt dau­ge­lis esa­me gir­dė­ję ir apie liau­diš­kas pri­mi­ty­viau­sias prie­mo­nes pa­tal­pų orui drė­kin­ti: kas šla­pius rankš­luos­čius džiau­na ant ra­dia­to­rių, kas ša­lia jų du­be­nį su van­de­niu pa­sta­to. Bet jei na­muo­se oras žie­mą sau­sė­ja, tai gelbs­ti tik trum­pam - rei­kia nuo­lat rū­pin­tis to­kių drė­ki­ni­mo prie­mo­nių, kaip šla­pi rankš­luos­čiai, kei­ti­mu.

Tuo tar­pu oro drė­kin­tu­vai vei­kia kur kas efek­ty­viau ir rū­pes­čių ne­su­ke­lia. Pa­gal po­rei­kius ir ki­še­nę ga­li­ma pa­si­rink­ti vie­no iš ke­tu­rių ti­pų oro drė­kin­tu­vą: karš­tų ar­ba šal­tų ga­rų, ul­tra­gar­si­nį ar­ba drė­kin­tu­vą-oro va­ly­tu­vą.

Oro drė­kin­tu­vai vei­kia skir­tin­gai. Karš­tų ga­rų oro drė­kin­tu­vas vei­kia ar­ba­ti­nu­ko pri­nci­pu - van­duo kai­ti­na­mas, su­si­da­rę ga­rai iš­sis­ki­ria į ap­lin­ką. To­dėl šie drė­kin­tu­vai kar­tu dar šiek tiek ir šil­do orą. Su van­de­niu į re­zer­vua­rą ga­li­ma pil­ti ete­ri­nių alie­jų, kva­pų, ki­tų in­ha­lia­ci­nių me­džia­gų. Šie drė­kin­tu­vai yra pa­tys pi­giau­si – kai­nos pra­si­de­da nuo 60-70 li­tų.

Šal­tų ga­rų oro drė­kin­tu­vai van­de­nį į orą iš­pu­čia per be­si­su­kan­tį ven­ti­lia­to­rių, to­dėl ga­rai bū­na šal­ti. Šio ti­po drė­kin­tu­vai eko­no­miš­kes­ni ir ty­liau vei­kia. Jie ne­šil­do, kaip karš­tų ga­rų drė­kin­tu­vai, bet oras nuo jų tam­pa gai­ves­nis. Šal­tų ga­rų drė­kin­tu­vas pi­ni­gi­nę pa­leng­vins ko­kiais 200-400 li­tų.

Tre­čio ti­po, ul­tra­gar­si­niai, drė­kin­tu­vai yra mo­der­niau­si, bet ir bran­ges­ni. Jie la­bai efek­ty­vūs, ga­li per va­lan­dą iš­ga­rin­ti apie li­trą van­dens. Ul­tra­gar­sas su­skai­do van­dens mo­le­ku­les ir van­dens rū­ke­lis pa­sklei­džia­mas į ap­lin­ką. Ka­dan­gi van­duo ne­vi­ri­na­mas, šie ga­rin­tu­vai vei­kia ty­liau­siai iš vi­sų ti­pų. Tas rū­ke­lis pa­gal po­rei­kį ga­li bū­ti tiek šal­tas, tiek šil­tas. Ta­čiau šiuos ga­rin­tu­vus pil­dy­ti ga­li­ma tik ypač šva­riu, ge­riau­sia šal­ti­nio ar­ba dis­ti­liuo­tu van­de­niu, ne­ga­li­ma pri­dė­ti jo­kių prie­dų, tai­gi jo­kio ete­ri­nio alie­jaus. Jei drė­kin­si­te in­ten­sy­viai, ge­riau pirk­ti ul­tra­gar­si­nį drė­kin­tu­vą su van­dens fil­tru. Už to­kį mo­der­nų drė­kin­tu­vą tek­tų pa­klo­ti apie 300-600 li­tų.

Drė­kin­tu­vai-oro va­ly­tu­vai nuo ki­tų ski­ria­si tuo, kad dar ir va­lo orą. Jie su­ren­ka ne tik dul­kes ir ki­to­kias smul­kiau­sias da­le­les, bet ir bak­te­ri­jas, žie­da­dul­kes bei pe­lė­sius. Tai ypač ak­tua­lu daž­nai ken­čian­tiems nuo chro­niš­ko ko­su­lio, ser­gan­tiems ast­ma ar aler­gi­ja žmo­nėms. Oro va­ly­mas at­lie­ka­mas, jį jo­ni­zuo­jant. Oras skai­do­mas į tei­gia­mus ir ne­igia­mus jo­nus, ku­rie dėl sa­vo krū­vio pri­trau­kia ore sklan­dan­čias da­le­les, dul­kes ir kar­tu su jo­mis nu­sė­da. Ge­riau to­kias nuo­sė­das pe­rio­diš­kai nu­va­ly­ti, ne­gu jas įkvėp­ti. Dau­gia­funk­ciai drė­kin­tu­vai ga­li kai­nuo­ti nuo 500 iki ke­lių tūks­tan­čių li­tų.

Vi­sų rū­šių drė­kin­tu­vuo­se daž­niau­siai įmon­tuo­ti da­vik­liai, ku­rie ma­tuo­ja san­ty­ki­nę oro drėg­mę. Tai­gi nu­sta­to­te, ko­kios jos pa­gei­dau­ja­te ir per kiek lai­ko no­rė­tu­mė­te pa­siek­ti, kad oras bū­tų su­drė­kin­tas. Ren­kan­tis drė­kin­tu­vą, taip pat rei­kia pa­si­do­mė­ti, ko­kiam plo­tui drė­kin­ti jis skir­tas, - kad ne­nu­si­pirk­tu­mė­te nei per ga­lin­go, nei per silp­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami