Išsvajotas derlius: kokias sėklas rinktis?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-17 12:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-17 12:25
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Kiek­vie­nam dar­ži­nin­kui be iš­im­ties svar­bus re­zul­ta­tas, ku­rio sėk­mė daž­nai pri­klau­so nuo sėk­lų. Ko­kias sėk­las rink­tis, kas ga­li už­ti­krin­ti, kad sėk­los at­neš iš­sva­jo­tą der­lių – tai klau­si­mai, ne­duo­dan­tys ra­my­bės prieš sė­ją. Pa­ty­rę dar­ži­nin­kai jau ži­no, kur ir ko­kias sėk­las pirk­ti, o ką da­ry­ti to ne­ži­nan­tiems?

„Par­duo­da­mų sėk­lų įvai­ro­vė tiek di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cen­truo­se, tiek spe­cia­li­zuo­to­se ar in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se yra di­džiu­lė, to­dėl ren­kan­tis la­bai leng­va su­klys­ti. Dau­gu­ma im­por­tuo­to­jų sėk­las par­duo­da gra­žio­se pa­kuo­tė­se su sėk­min­gą der­lių ža­dan­čio­mis eti­ke­tė­mis. Vis dėl­to, kiek­vie­nas, prieš pirk­da­mas sėk­las, tu­rė­tų pa­ban­dy­ti at­sa­ky­ti į ke­lis klau­si­mus: ar šios sėk­los iš tie­sų at­neš no­ri­mą der­lių ir ar yra tin­ka­mos sė­ti Lie­tu­vo­je? – pa­ta­ri­mais da­li­ja­si di­džiau­sio sėk­lų ir ki­tų so­do / dar­žo pre­kių par­duo­tu­vių tink­lo „Ža­lia sto­te­lė“ sėk­lų sky­riaus ir pro­duk­to va­do­vė Liu­ci­ja Ku­ni­giš­ky­tė. – At­sa­ky­mą į pir­mą­jį klau­si­mą ne­sun­kiai ga­li­ma ras­ti pa­si­do­mė­jus apie sėk­las par­duo­dan­čią įmo­nę – sėk­lų veis­lių ve­di­mu ne­ga­li už­siim­ti mė­gė­jai, tai yra il­gas ir kruopš­tus dar­bas, rei­ka­lau­jan­tis ži­nių ir in­ves­ti­ci­jų, tad pa­ti­ki­mas tie­kė­jas pir­miau­sia tu­ri tu­rė­ti ma­žiau­siai ke­lių de­šimt­me­čių pa­tir­tį. Į an­trą­jį klau­si­mą ga­li pa­dė­ti at­sa­ky­ti pa­ty­rę dar­ži­nin­kai, iš­ban­dę ne vie­ną sėk­lų rū­šį, ar­ba pa­čių tie­kė­jų veik­los pri­nci­pai“.

Pa­sak L. Ku­ni­giš­ky­tės, pa­sau­ly­je ga­li­ma ras­ti ne vie­ną fir­mą, ku­ri tai­ko ban­dy­mi­nių lau­kų pra­kti­ką, kai pa­sė­ja­mos sėk­los, ste­bi­mas jų dy­gi­mo pro­ce­sas, ver­ti­na­mos iš­au­gu­sios dar­žo­vės ar vai­siai. Šių ban­dy­mų tiks­las – nu­sta­ty­ti, ko­kios veis­lės yra tin­ka­miau­sios kon­kre­čios ša­lies kli­ma­tui ir duo­da gau­siau­sią der­lių. 2014 me­tais at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ta­tais, ga­li­ma iš­skir­ti ke­lių lie­tu­vių mėgs­ta­mų dar­žo­vių veis­les, ku­rios ne tik pui­kiai de­ra Lie­tu­vos kli­ma­to są­ly­go­mis, bet ir pa­si­žy­mi at­spa­ru­mu li­goms, iš­sis­ki­ria ge­ro­mis sko­nio sa­vy­bė­mis:

Agurkai: po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vo­je ir sa­vo der­lin­gu­mu iš­sis­ki­ria hib­ri­dai „Me­ren­gue H“, „Rod­ni­čiok na­tur H“. No­rin­tiems grei­to der­liaus siū­lo­ma rink­tis „Su­pers­tar H“ agur­kų hib­ri­dus, ku­rie vos per po­rą mė­ne­sių su­bran­di­na 18–25 cm il­gio ska­nius, traš­kius vai­sius.

Salotos: ryš­kia ža­lia spal­va ir gau­sia la­pi­ja iš­sis­ki­ria veis­lė „A­fi­cion“, gra­žios raus­vos spal­vos sa­lo­tas de­ra veis­lė „Ro­set“, o štai veis­lės „A­la­net“, „Red­lo“, „Re­dza“ ir „Mai­ko“ pui­kiai au­ga bal­ko­ne ar va­zo­ne .

Ridikėliai: stam­bius šak­nia­vai­sius de­ra „Cher­ry bel­le“, „French break­fast 3“, vai­sių vie­no­du­mu pa­si­žy­mi veis­lė „Ki­va“‘, traš­ku­mu iš­sis­ki­ria ri­di­kė­liai „Te­ko“, o spal­vų de­ri­niu – „Vio­la“, „Sniez­ka“ ir „Rie­sen von as­pen“.

– Vis la­biau lie­tu­vių mėgs­ta­mi špinatai: itin der­lin­ga veis­lė „Geant d’hi­ver“ bei „Ma­ta­dor“, ku­rios pa­si­žy­mi stam­bia la­pi­ja, de­ko­ra­ty­vi­nė veis­lė – „Red car­di­nal H“, stam­biais ir vie­no­dais la­pe­liais džiu­gi­na veis­lė „E­mi­lia H“.

Kopūstai: anks­ty­vą va­sa­ros der­lių de­ra ir ypač tin­ka­mi švie­žiam var­to­ji­mui yra hib­ri­dai „Pa­rel H“ bei „Sla­va H“, o veis­lė „Pou­ro­vo Po­lo­pozd­ni“ vi­du­ti­nio vė­ly­vu­mo, bet la­bai der­lin­ga.

Morkos: vie­na po­pu­lia­riau­sių veis­lių yra „Nan­tes 5 Mo­nan­ta”, taip pat vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo ir la­bai der­lin­gas hib­ri­das „Stan­ford H” bei „Flya­way H”, itin tin­ka­mas au­gin­ti ma­žuo­se plo­tuo­se.

Burokėliai: vi­du­ti­niš­kai anks­ty­vą der­liu duo­da veis­lė „Bo­na” bei hib­ri­das „Pab­lo H”, no­rin­tiems už­siau­gin­ti la­pi­nių bu­ro­kė­lių pa­ta­ria­ma rink­tis veis­lę „Brigth light”.

– Nors po­mi­do­rai jau tu­rė­tų aug­ti dai­gyk­lo­se, ne­spė­ju­siems re­ko­men­duo­ja­mos veis­lės: aukš­taū­giai po­mi­do­rai –„Man­dat“ (smul­kia­vai­siai, sly­vos for­mos), „A­na­nas“, „Rais­sa H“ bei „Fa­bio­la H“, že­maū­giai – „Pol­fast H“, „Pol­big H“ ir „Pro­myk“, au­gin­ti va­zo­nuo­se tin­ka­mi smul­kia­vai­siai po­mi­do­rai „Tumb­ling Tom Red“, „Ve­nus“. Yra iš­ves­ta grun­te au­gan­čių veis­lių, ku­rios iš­sis­ki­ria spar­čiu au­gi­mu, pa­vyz­džiui, „Ba­ja­ja“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami