Ištuštėję namai Toronte

Nijolė STORYK 2008-07-08 00:00
Nijolė STORYK 2008-07-08 00:00
Nuotrauka iš asmeninio albumo
At­os­to­gos pas mo­čiu­tę kai­me. Ar ga­li bū­ti kas nors nuo­sta­bes­nio!? Tie­sa, dau­ge­lis jau ne­tu­ri to tra­di­ci­nio kai­mo, kve­pian­čio šie­nu, ru­gi­ne duo­na ir švie­žiu kai­miš­ku pie­nu. Ta­čiau to­kią iliu­zi­ją mė­gi­na iš­sau­go­ti tie, ku­rie kaž­ka­da iš­vy­ko gy­ven­ti sve­tur, to­li už At­lan­to. Se­ną­jį lie­tu­viš­ką kai­mą jie vis dar sie­ja su Pa­lan­gos ar Ni­dos pa­jū­riu. Be­veik kas­met per at­os­to­gas į Lie­tu­vą grįž­ta ban­ki­nin­kė iš To­ron­to Rū­ta Mel­kie­nė kar­tu su šei­ma. Pa­sak to­ron­tie­tės, at­os­to­gau­ti pas mo­čiu­tę Kau­ne ypač pa­tin­ka jos vai­kams - du­krai Jus­ti­nai ir sū­nui Ry­čiui.

Vagys nesibrauna.

Visą atostogų mėnesį didelis erdvus Rūtos ir Roberto Melkių namas Toronte stovi tuščias. Tačiau jie dėl to nė kiek nesuka sau galvos: nieko neatsitiks namams be šeimininkų. Dažniausiai kanadiečiai savo būstus palieka prižiūrėti saugos tarnybai arba to paprašo savo kaimynų. Ir viena, ir kita yra gana patikima.

"Neteko girdėti, kad Toronte masiškai per atostogas apiplėšinėtų namus", - stebėjosi apie tai paklausta R.Melkienė.

Pasak Rūtos, šie metai jai buvo itin sunkūs. Moteris daug dirbo, be to, namuose vyko remontas. "Atostogos Lietuvoje - pačiu laiku. Stengiausi čia gerai pailsėti, atgauti jėgas. Kur geriau gali pailsėti, jei ne svečiuodamasis pas tėvus", - sakė ji.

Arčiau sesers

Toronte Rūta ir Robertas gyvena beveik 18 metų. Abu svajojo turėti gerus darbus ir, žinoma, jaukius bei gražius namus. Tai iš dalies jiems pavyko pasiekti savo jėgomis - nuo tada, kai čia atvyko, abiem teko dažnai keisti darbus į kur kas geriau apmokamus bei artimus jų profesijoms, o daugiau uždirbdami galėjo įsigyti ir geresnį būstą.

"Mūsų šeima tradicinė. Keturiems žmonėms didelio namo lyg ir nereikėtų, bet čia, Kanadoje, žmonėms, kurie gali sau tai leisti, patinka gyventi dideliuose ir erdviuose namuose. Čia būstas vertinamas pagal tai, kiek jame yra vonios kambarių.

Mums svarbiausia buvo kas kita. Ieškojome namo, kad galėtume gyventi arčiau mano sesers Ingos. Ji turi šeimą, tad būdamos arti viena kitos galime kur kas dažniau susitikti ir pačios, ir mūsų vaikai. Kai toje pačioje gatvėje, kur ji gyvena, buvo parduodamas namas, su vyru ilgai nesvarstėme - nusipirkome ir pradėjome remontuoti", - pasakojo Rūta.

Ji užsiminė, kad gyvenimo pradžia Kanadoje buvo nelengva nei jai, nei seseriai. Tačiau būdamos šalia viena kitos tuos sunkumus mažiau juto. Viena kitą palaikė ir padėjo išgyventi sunkius momentus.

"Visko buvo, kai čia atvykome, tačiau dabar vargu ar pasiryžtume palikti tėvų namus. Lietuvoje dabar jau kiti laikai", - sakė Rūta.

Poilsio erdvė

R.Melkys yra statybų inžinierius. Tad remontuoti namus buvo lyg ir jo pareiga. Tačiau, kaip sakoma, batsiuvys vaikšto basas, taip ir statybininkas neturi laiko savo būstui tvarkyti.

Robertas buvo įsteigęs savo statybos įmonę. Beveik tuo pačiu metu, kai jie nusipirko naują būstą, lietuvis atsisakė savo privačios veiklos ir pradėjo dirbti kitoje firmoje.

Robertas juokavo, kad ką nors pasidaryti sau visada pritrūksta laiko.

"Taip nutiko ir mums. Kai pakeičiau darbą, namuose būdavau dažniau, tačiau remontas vis tiek vyko gana lėtai. Žmona dirbo keliuose darbuose, tad man reikėjo prižiūrėti vaikus. Ir vėl nebuvo laiko remontuoti", - lyg teisindamasis prieš žmoną Robertas pasakojo apie įstrigusį remontą.

Pirmas namo aukštas, kur įrengta virtuvė, valgomasis ir svetainė, - šeimos poilsio erdvė. Čia dažniausiai susirenka visa šeima, kai suaugusieji grįžta iš darbų, o vaikai - iš mokyklos.

Antrame aukšte - tėvų ir vaikų miegamieji, kuriuose dar ir dirbama. Rūta savo miegamajame repetuoja, o vaikai ruošia pamokas.

Pusrūsio patalpos yra lyg ir pagalbinės, bet ir čia vyksta gyvenimas. Sūnui čia patinka žaisti kartu su draugais.

"Kai pirkome namą, manėme, kad mums tikrai užteks erdvės. Vaikai auga, didėja jų poreikiai. Namai darosi lyg ir ankštoki", - užsiminė Rūta.

Tarp finansų ir muzikos

R.Melkienė dirba Toronto banke "Scotiabank" finansų patarėja. Tiesa, bankininkė neužmiršo savo antrosios - smuikininkės profesijos. Nors šis darbas nėra pagrindinis, tačiau lietuvė mėgina suderinti ir pareigas banke, ir pomėgį muzikai. Ji groja Etobiko simfoniniame orkestre.

"Vien tik iš muzikos būtų sunku pragyventi. Kadangi greta muzikės profesijos Lietuvoje buvau įsigijusi dar ir ekonomistės, šias žinias pritaikiau Toronte", - pasakojo ji.

Kanadoje pragyvenusi dvejus metus kaunietė gavo darbą banke.

Ji čia dar papildomai studijavo finansus. "Čia kiek kitokia bankininkystės sistema ir požiūris į tarnautoją. Banko darbuotojas tiesiog privalo daryti karjerą - taip jis tobulėja ir gerina savo darbą", - aiškino pašnekovė.

Rūta pradėjo dirbti eiline banko tarnautoja, dabar ji - finansų patarėja. Kas treji metai čia dirbantys žmonės keičia pareigybes, kad neužsisėdėtų vienoje vietoje.

Visada važiuoja į Palangą

Kiekvienas sugrįžimas į Lietuvą Melkiams yra didelis emocinis išgyvenimas. "Visada smagiau atvažiuoti nei išvažiuoti. Išsiskyrimai kuo toliau, tuo labiau slegia", - teigia Rūta.

Rūta ir Robertas daro viską, kad jų vaikai neprarastų ryšio su gimtuoju kraštu, neužmirštų lietuvių kalbos. "Kelionė į Lietuvą mūsų keturių asmenų šeimai yra brangoka. Tačiau atostogos mums - vos ne šventas dalykas. Atostogaudami pas senelius mūsų vaikai geriau išmoksta lietuviškai, čia jie susiranda naujų draugų", - pasakojo Melkiai.

Pusę atostogų jie praleidžia Kaune, kur gyvena abiejų tėvai, o kitas dvi savaites ilsisi Palangoje prie jūros.

Rudenį atgyja svetainė

Kas tvarko šeimos finansus? Rūta šypsosi ir sako: "Kadangi esu bankininkė, o mūsų šeimos sąskaita yra tame pačiame banke, kur dirbu, tai man lyg ir priklauso tvarkyti šeimos biudžetą."

Robertas patenkintas, kad jam nereikia rūpintis tokiais reikalais.

Kai rudenį prasidės orkestro repeticijos ir koncertai, Rūta vėl paims į rankas smuiką. Muzika atgyja ir svetainėje, kur stovi pianinas. Juo mokosi skambinti ir duktė Justina.

Netoli Toronto esančiame Vasagos kurorte Melkiai turi vasarnamį. Šeima vasarą čia atvažiuoja pailsėti, o žiemą - paslidinėti kalnuose. "Tačiau atostogos pas močiutę Lietuvoje mums visiems yra pačios smagiausios. Vasaga palauks", - tvirtino Melkiai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami