Įvaikinimas ir globa: mitai ir tiesa

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-13 20:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-13 20:50
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Įvai­ki­ni­mas ir vai­kų glo­ba – vie­na la­biau­siai ste­reo­ti­pų ir mi­tų api­pin­tų so­cia­li­nių sri­čių Lie­tu­vo­je. Ša­ly­je la­bai trūks­ta vi­suo­me­nės to­le­ran­ci­jos, su­pra­ti­mo ir po­zi­ty­vaus po­žiū­rio.

Tik kas tre­čias Lie­tu­vos gy­ven­to­jas su­tik­tų, jog ša­lia jo na­mų įsi­kur­tų ne­di­de­li vai­kų glo­bos na­mai ar vai­kų iki tre­jų me­tų glo­bos na­mai, ra­šo­ma So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ma­žiau nei de­šim­ta­da­lis gy­ven­to­jų pri­tar­tų, kad kai­my­nys­tė­je įsi­kur­tų pro­to ar psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų glo­bos na­mai – at­sklei­dė so­cio­lo­gi­nis ty­ri­mas „Lie­tu­vos gy­ven­to­jų po­žiū­ris į ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­ką“.

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė Ali­na Ja­ka­vo­nie­nė pa­tei­kia daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čius mi­tus ir ti­krą­ją si­tua­ci­ją.

1 MI­TAS: po­ten­cia­liems įvai­kin­to­jams – mil­ži­niš­ka do­ku­men­tų rin­ki­mo naš­ta.

Tie­sa: ne­ma­žą da­lį duo­me­nų, tau­py­da­mi no­rin­čių­jų įvai­kin­ti lai­ką, su­ren­ka ir pa­ti­kri­na dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai. Pa­vyz­džiui, ar įvai­kin­to­jai nė­ra teis­mo pri­pa­žin­ti ne­veiks­niais ar­ba ri­bo­tai veiks­niais, ar ne­bu­vo ar­ba nė­ra ap­ri­bo­ta tė­vų val­džia, ar įvai­kin­to­jai ir ki­ti kar­tu gy­ve­nan­tys as­me­nys nė­ra teis­ti ar pa­da­rę ad­mi­nis­tra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ir kt.

Ke­ti­nan­tys įvai­kin­ti tu­ri pa­teik­ti pra­šy­mą įvai­kin­ti, as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to ko­pi­ją (no­ta­ro pa­tvir­ti­ni­mas ne­bū­ti­nas, su ori­gi­na­lu su­ti­kri­na­ma vie­to­je), nu­sta­ty­tos for­mos svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mą, san­tuo­kos liu­di­ji­mo ko­pi­ją ir pa­žy­mą apie šei­mos su­dė­tį (ne­re­tai tuo pa­si­rū­pi­na Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius), pa­žy­mas apie šei­mos gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas bei apie šei­mos gau­na­mas pa­ja­mas ir / ar tu­ri­mas san­tau­pas.

Pa­vyz­džiui, šei­mai no­rint gau­ti pa­sko­lą ban­ke reik­tų pa­teik­ti ne ką ma­žiau do­ku­men­tų.

Ne­re­tai Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių dar­buo­to­jai kon­sul­tuo­ja ir pa­de­da įvai­kin­to­jams par­eng­ti pro­ce­si­nius do­ku­men­tus teis­mui ir juos pa­tvir­ti­na.

2 MI­TAS: glo­bo­ti ar įvai­kin­ti ga­li tik jau­nos šeimos

Tie­sa: Įvai­kin­to­jais ga­li bū­ti pil­na­me­čiai abie­jų ly­čių as­me­nys iki pen­kias­de­šim­ties me­tų, tin­ka­mai pa­si­ren­gę įvai­kin­ti. Iš­im­ti­niais at­ve­jais teis­mas ga­li leis­ti įvai­kin­ti ir vy­res­nio am­žiaus ar ne­su­si­tuo­ku­siam as­me­niui.

Glo­bė­ju (rū­pin­to­ju) ga­li bū­ti žmo­gus nuo 21 iki 65 me­tų am­žiaus, jis ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti su­si­tuo­kęs, ne­pri­va­lo tu­rė­ti jam nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio būs­to. Svar­biau­sia – tu­rė­tų tin­ka­mas są­ly­gas vai­kui aug­ti ir ug­dy­tis. Su­lau­kę 65 m. bei vy­res­ni ga­li tap­ti jau­nes­nio nei 10 me­tų vai­ko nuo­la­ti­niais glo­bė­jais (rū­pin­to­jais), o vy­res­nio nei 10 me­tų vai­ko – lai­ki­nai­siais ar­ba nuo­la­ti­niais glo­bė­jais (rū­pin­to­jais). Vai­ko ar­ti­mie­siems gi­mi­nai­čiams (vai­ko se­ne­liai, bro­liai ir se­se­rys) dėl jų am­žiaus ga­li­my­bė glo­bo­ti (rū­pin­ti) vai­ką nė­ra ri­bo­ja­ma. Ar­ti­muo­sius gi­mi­nai­čius ga­li glo­bo­ti ir jau­nes­ni nei 21 m. žmo­nės.

3 MI­TAS: no­rin­tys įvai­kin­ti tu­ri tu­rė­ti daug pi­ni­gų.

Tie­sa: iš tie­sų no­rin­tiems įvai­kin­ti rei­ka­lin­giau­sia yra mei­lė vai­kui ir no­ras pa­dė­ti. Iki­teis­mi­nė įvai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ra – įvai­kin­to­jų pa­si­ren­gi­mas įvai­kin­ti be tė­vų glo­bos li­ku­sį vai­ką, ku­rį vyk­do at­es­tuo­ti so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pa­gal Glo­bė­jų (rū­pin­to­jų) ir įvai­kin­to­jų mo­ky­mo ir kon­sul­ta­vi­mo prog­ra­mą – yra ne­mo­ka­ma. Be to, tei­sės ak­tuo­se nė­ra reg­la­men­tuo­ta, ko­kia tu­ri bū­ti šei­mos tur­ti­nė pa­dė­tis, no­rint įvai­kin­ti. Gau­na­mų pa­ja­mų orien­ta­ci­nis kri­te­ri­jus – pa­kan­ka­ma tur­ti­nė pa­dė­tis iš­lai­ky­ti sa­ve ir įvai­kin­tą vai­ką. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ima teis­mas.

4 MI­TAS: vai­kų glo­bos įstai­go­se au­ga tūks­tan­čiai naš­lai­čių.

Tie­sa: vai­kų glo­bos įstai­go­se glo­bo­ja­ma (rū­pi­na­ma) apie 3,3 tūkst. vai­kų, li­ku­sių be tė­vų glo­bos. Tik 7 proc. vai­kų, ku­rie per 2015 m. ne­te­ko tė­vų glo­bos, yra naš­lai­čiai ir di­des­nė šių vai­kų da­lis glo­bo­ja­ma šei­mo­je.

5 MI­TAS: no­rin­tiems pa­dė­ti vai­kams, ne­te­ku­siems tė­vų glo­bos – tik įvai­ki­ni­mas ar­ba globa

Tie­sa:jei ne­no­ri­te ar ne­ga­li­te įvai­kin­ti ar­ba glo­bo­ti, ta­čiau no­ri­te pri­si­dė­ti prie glo­bos na­muo­se au­gan­čių vai­kų ge­ro­vės, esa­te kvie­čia­mi pri­im­ti vai­kus lai­ki­nai sve­čiuo­tis. Tai pa­sto­vūs trum­pa­lai­kiai su­pla­nuo­ti su­si­ti­ki­mai sa­vait­ga­liais, šven­čių ar vai­ko at­os­to­gų me­tu su vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je au­gan­čiu vai­ku.

Vai­kui, ku­rio ry­šiai su šei­ma ir gi­mi­nai­čiais nu­trū­kę, to­kia drau­gys­tė yra la­bai svar­bi, nes vai­kui yra ski­ria­mas in­di­vi­dua­lus dė­me­sys, jis ga­li sve­čiuo­tis šei­mos ap­lin­ko­je ir ma­ty­ti ki­to­kį šei­mos mo­de­lį, nei ma­tė, aug­da­mas su bio­lo­gi­niais tė­vais. Tik svar­bu iš anks­to vai­kui są­ži­nin­gai pa­sa­ky­ti, jog jis kvie­čia­mas į šei­mą pa­sis­ve­čiuo­ti, kad vai­kas ne­kur­tų ne­pag­rįs­tų lū­kes­čių dėl jo įvai­ki­ni­mo ar nuo­la­ti­nio ap­si­gy­ve­ni­mo šio­je šei­mo­je. Lai­ki­nas sve­čia­vi­ma­sis taip pat ska­ti­na vai­ko pa­si­ti­kė­ji­mą ki­tais ir sa­vi­mi, ug­do at­sa­ko­my­bės jaus­mą bei for­muo­ja tei­gia­mą sa­vęs ver­ti­ni­mą. Dėl sve­čia­vi­mo­si ga­li­my­bės rei­kė­tų kreip­tis į sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rute  86.94.221.234 2016-07-16 20:23:57
Pagrindinis mitas, kad paemus vaika is globos namu uztenka apgaubti meile ir demesiu ir vaikas augs be jokiu problemu, o vaiku teisiu apsaugos tarnybos nekaltins iteviu ar globotoju ir visekeriopai pades spresti problemas
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami