Japonai pasiūlė dar ryškesnius televizijos vaizdus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-28 12:19
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-28 12:19
„Sharp Quattron Pro 3D“ serijos televizorius Gamintojo nuotrauka
Žy­mi bui­ti­nės tech­ni­kos kom­pa­ni­ja pa­siū­lė pir­kė­jams nau­jos kar­tos „Quat­tron Pro“ tech­no­lo­gi­jos „Ul­tra HD“ raiš­kos te­le­vi­zo­rius. Ja­po­nai ti­ki­na, kad nau­jo­ji tech­no­lo­gi­ja tu­ri 2,5 kar­to dau­giau po­taš­kių nei jau įpras­tais lie­tu­vių na­muo­se tam­pan­tys „Full HD“ for­ma­to te­le­vi­zo­riai. Tai reiš­kia, kad jie lei­džia žiū­rė­ti bet ko­kią vaiz­do me­džia­gą aukš­čiau­sia bui­ti­niam var­to­to­jui skir­ta raiš­ka.

Pa­di­di­na ski­ria­mą­ją gebą

Bent jau taip tei­gia bend­ro­vės in­ži­nie­riai, pa­žy­min­tys, kad net jei žiū­ri­ma vaiz­do me­džia­ga yra ma­žes­nės ski­ria­mo­sios ge­bos, iš­ma­nu­sis „Quat­tron Pro“ te­le­vi­zo­rius pa­di­di­na ją be­veik iki 4K raiš­kos, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar sig­na­las, pri­im­tas iš pa­ly­do­vi­nės, ka­be­li­nės ar ant­že­mi­nės te­le­vi­zi­jos im­tu­vo, „Blu-ray“ ar DVD gro­tu­vo ar žai­di­mų kon­so­lės.

„Ly­gin­da­mi „Quat­tron Pro“ ekra­nus su anks­tes­nės kar­tos, tos pa­čios tech­no­lo­gi­jos ekra­nais ga­li­me at­kreip­ti dė­me­sį į ge­ro­kai iš­au­gu­sią raiš­ką bei vai­do ko­ky­bę. Iš­ma­nio­ji „Sharp“ po­taš­kių val­dy­mo tech­no­lo­gi­ja pa­da­li­na kiek­vie­ną iš 4 pa­grin­di­nių spal­vų (RGBY) po­taš­kių į du (vir­šu­ti­nį ir apa­ti­nį), taip kiek­vie­ną vaiz­do taš­ką su­da­rant iš aš­tuo­nių at­ski­rai val­do­mų po­taš­kių. Ši tech­no­lo­gi­ja – tai iki 16 mi­li­jo­nų po­taš­kių: net 10 mi­li­jo­nų dau­giau nei stan­dar­ti­niuo­se „Full HD“ for­ma­to te­le­vi­zo­riuo­se“, - tei­gia­ma kom­pa­ni­jos pra­ne­ši­me.

Tech­no­lo­gi­jų ger­bė­jams, tu­rė­tų pa­tik­ti tai, kad prie „Sharp UQ10“ se­ri­jos te­le­vi­zo­riaus pri­jung­ti bet ko­kį mo­bi­lų­jį įren­gi­nį itin pa­pras­ta. Nau­do­jan­tis mo­bi­lią­ja „A­quos Re­mo­te Li­te“ prog­ra­mė­le, te­le­vi­zo­rių ga­li­ma val­dy­ti plan­še­ti­niu kom­piu­te­riu ar iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu. Te­le­vi­zo­riu­je įdie­gus „Mi­ra­cast“ tech­no­lo­gi­ją, mul­ti­me­di­jų me­džia­gą ir žai­di­mus iš iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ar plan­še­ti­nio kom­piu­te­rio leng­va per­kel­ti į di­de­lį „UQ10“ te­le­vi­zo­riaus ekra­ną. „Blue­tooth“ jung­tis lei­džia siųs­ti į te­le­vi­zo­rių mu­zi­kos įra­šus, prri­jung­ti pe­lę ar kla­via­tū­rą, nau­do­tis „A­quos Net+“ sve­tai­ne.

Te­le­vi­zo­rius vie­toj paveikslo

Nau­jo­ji „Oc­tos­ha­pe“ tech­no­lo­gi­ja taip pat lei­džia pa­to­giai ir be per­trū­kių žiū­rė­ti aukš­tą raiš­ka per in­ter­ne­tą trans­liuo­ja­mus ka­na­lus. Tie­sa, tam pri­reiks ne pa­ties lė­čiau­sio in­ter­ne­to ry­šio.

Mėgs­tan­tys šiuo­lai­kiš­ką di­zai­ną, gal­būt įver­tins ir tai, kad nau­jo­ji te­le­vi­zo­rių se­ri­ja iš­sis­ki­ria dar siau­res­niais rė­me­liais ir plo­nes­niu ekra­no pro­fi­liu. Ryš­kios iš­ori­nės aliu­mi­nio rė­me­lio kraš­ti­nės de­ra prie te­le­vi­zo­riaus leng­vu­mo ir liau­no pro­fi­lio. Įren­gi­nys at­ro­do pa­trauk­liai, net ir tuo­met, kuo­met jis yra iš­jung­tas. Ak­ty­va­vus ekra­no užsk­lan­dos re­ži­mą, iš­jung­tas te­le­vi­zo­rius ga­li ro­dy­ti mėgs­ta­miau­sią šei­mos nuo­trau­kų ga­le­ri­ja ar pa­tin­kan­čio pa­veiks­lo fo­tog­ra­fi­ją. To­kia funk­ci­ja ne­var­to­ja daug elek­tros ener­gi­jos nes ekra­nui vei­kiant šiuo re­ži­mu nau­do­ja­ma vos 30-40 W.

„Sharp“ nau­jos kar­tos te­le­vi­zo­rių pri­sta­ty­me pa­brė­žia ir tai, kad di­džiau­sio­je pa­sau­ly­je „CES 2014“ bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odo­je „Quat­tron Pro“ tech­no­lo­gi­ja lai­mė­jo „HDGu­ru’s award for Best HDTV“ pri­zą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
narimantasž  5.20.162.210 2014-03-30 12:18:36
Paveikslo rodymo režime vos 30-40W. Tai ką čia mažai.
2 0  Netinkamas komentaras
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami