Jaukūs namai pagal Donaldą

PAULIUS UGIANSKIS 2007-09-25 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-09-25 00:00
D.Meiželytė jau porą mėnesių gyvena naujame bute sostinės Lazdynų mikrorajone. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Po­pu­lia­rios dai­ni­nin­kės Do­nal­dos Mei­že­ly­tės na­muo­se dar kve­pia da­žais. Vos ke­le­tą mė­ne­sių nau­ja­me bu­te gy­ve­nan­ti at­li­kė­ja sa­ko spė­ju­si jį įsi­my­lė­ti. "Nors būs­tas ne­di­de­lis, vis tiek mie­las ir jau­kus. Di­des­nio kol kas ir ne­rei­kia", - vos pra­vė­ru­si bu­to du­ris iš­pyš­ki­no dai­ni­nin­kė.

Vilniaus Lazdynų mikrorajone neįmanoma nepastebėti ryškaus fasado daugiabučio namo. Tai bene vienintelis naujos statybos pastatas šioje sostinės dalyje. Viename jo butų liepą įsikūrė ir Donalda. Kaip sako pati atlikėja, pasirinkimą gyventi būtent čia lėmė kelios jai svarbios aplinkybės, iš kurių bene svarbiausia - specifinė Vilniaus vieta.

"Lazdynai man - ko gero, pats mėgstamiausias gyvenamasis rajonas. Anksčiau ilgą laiką čia nuomojausi butą. Be to, šiame rajone gyvena dukters seneliai. Žodžiu, visas gyvenimas sukasi aplink Lazdynus. Todėl nusprendusi ieškoti naujos pastogės į kitus rajonus nė nežvilgtelėjau", - šypteli šou verslo atstovė.

Donalda prisipažįsta žinojusi, kad naujos statybos daugiabučiai neretai "serga" broku, tad anksčiau skeptiškai į juos žiūrėdavusi. Vis dėlto sykį nusprendusi įsigyti butą naujame, dar tik statomame name, atlikėja daug laiko skyrė statybų žvalgytuvėms. Žinoma moteris ne tik domėjosi statybinės firmos veikla, prestižu, bet ir nevengė apsilankyti statybvietėje, pakalbinti ten dirbančių vyrų, atidžiai apžiūrėti, kaip ir iš ko "lipdomas" naujas pastatas.

"Gyvenau kitoje gatvės pusėje nei statomas namas, kurį nusižiūrėjau, todėl visus metus turėjau galimybę stebėti, kaip vyksta jo statybos.

Aišku, jei būčiau pirkusi butą iš karto, dar nepastatytame name, būčiau sutaupiusi nemenką sumą pinigų, tačiau nesiryžau mokėti už katę maiše", - dėstė būsto įsigijimo peripetijas D.Meiželytė.

Nusipirkusi butą plikomis sienomis atlikėja suskubo tinkamai jį įsirengti. Pasakodama apie tai Donalda iš karto pabrėžė: "Jokių architektų ar interjero dizainerių!" Moteris, pasikonsultavusi su rangovu, butą įsirengė pati, padedama artimųjų.

"Nors daugelis interjero dizainerių ir turi fantazijos, jų paslaugų atsisakiau. Tie žmonės su polėkiu, gali pasiūlyti netikėčiausių - intriguojančių ar net šokiruojančių - sprendimų, bet juk ne jiems reikės čia gyventi. Todėl viską, ką įstengiau, dariau pati. Beje, visai neblogai išėjo", - kaip žirnius žodžius bėrė humoro nestokojanti Donalda.

Dainininkė sako, kad pirmas jos uždavinys buvo tinkamai suplanuoti patalpas. Beveik 68 kvadratinių metrų butas nėra itin didelis, tad, pasak moters, projektui reikėjo skirti atitinkamą dėmesį.

Padalijusi būsto erdvę į atskiras zonas, atlikėja ėmė mindyti statybos ir buities prekių parduotuvių slenksčius. Kadangi įsigijo tuščią būstą, turėjo jį tinkamai, o svarbiausia - jaukiai "apvilkti", todėl ir "drabužius" rinkosi itin atidžiai.

Butas apstatytas paprastais, tačiau ne prastais lietuviškais baldais, ir jokio kičo ar įmantrios pompastikos. D.Meiželytė netrunka įspėti: "Jokių Armani ar Versace elementų mano namuose nėra. Viskas paprasta ir elementaru."

Dainininkės svetainėje stovi funkcionalus odinių baldų komplektas, kurį, esant reikalui, nesunku transformuoti į gėrimų barą. Toje pačioje zonoje kaip ir svetainė įrengtas valgomojo kampas su baru - tai suteikia patalpoms šiuolaikiškumo akcentų.

Šalia svetainės yra dar viena racionaliai suplanuota ir už stumdomosios stiklinės pertvaros paslėpta zona - erdvus miegamasis. Viena jo siena paįvairinta moderniu sprendimu - rankomis tapytu spalviniu dekoru. Likusios miegamojo sienos kol kas plikos, tačiau laikui bėgant Donalda ketina papuošti jas artimųjų nuotraukomis ar kokiu nors stilingu paveikslu.

D.Meiželytė ne kartą pabrėžė, kad kurdama namus stengėsi į viską žiūrėti funkcionaliai ir racionaliai. "Žinoma, iš pradžių buvo visokių minčių, kaip įsirengti šias nedideles patalpas, tačiau galiausiai nutariau viską daryti paprastai: taip, kad daiktai netrukdytų gyventi man, o aš - jiems. Jei tektų viską pradėti iš naujo, galbūt kai kuriuos dalykus daryčiau kitaip, bet apskritai esu patenkinta pasiektu rezultatu, - atviravo Donalda ir po akimirkos pridūrė: - Juk namai turi būti ta vieta, kurioje gera ir saugu man bei mano artimiesiems."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
wxkGoUqbmSyet  200.183.83.2 2013-03-26 16:03:06
Well done artlice that. I'll make sure to use it wisely.
2 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami