Jaukūs namai žiemą: nuo dekoro iki muzikos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-03 09:56
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-03 09:56
ufirefall.com nuotrauka
Die­nos trum­pė­ja, orai vės­ta ir mes vis daž­niau nu­spren­džia­me lik­ti na­muo­se. Bū­tent da­bar ir stip­rė­ja no­ras tu­rė­ti juos jau­kius ir gra­žius, o po­sa­kį „vi­sur ge­rai, bet na­muo­se ge­riau­sia“ iš­tar­ti nė se­kun­dę ne­sua­be­jo­jus. Eks­per­tai da­li­na­si nau­jau­sio­mis na­mų in­ter­je­ro ten­den­ci­joms ir pa­ta­ria, kaip na­mus pa­vers­ti kuo jau­kes­ne vie­ta šal­tą­jį me­tų se­zo­ną.

Vi­zua­lio­ji pu­sė: megz­ti au­di­niai ir žva­kių šviesa

Se­kan­tiems nau­jau­sias in­ter­je­ro ma­das ver­ta įsi­dė­mė­ti, jog šį žie­mos se­zo­ną vy­raus dvi spal­vi­nės ga­mos: juo­da-auk­si­nė-bal­ta ir pil­ka-tam­siai mė­ly­na-bal­ta. „Kal­bant apie pir­mą­ją ga­mą, su­grįž­ta bliz­gūs me­ta­lų pa­vir­šiai, ku­rie in­ter­je­rui įne­ša pra­ban­gos ele­men­tų. Jie pui­kiai su­skam­ba su juo­du fo­nu (tai ga­lė­tų bū­ti sie­nų spal­va, ar­ba la­bai tam­sios grin­dys). Mė­ly­nos – pil­kos spal­vos ko­lo­ri­te vyks­ta žai­di­mas su to­nais ir pus­to­niais. Ga­li­ma nau­do­ti su­nkią mė­ly­ną spal­vą ap­lin­kui žai­džiant leng­vos pil­kos mo­ty­vais, ar­ba pa­lik­ti pa­na­šaus to­no pa­ste­li­nių spal­vų ga­mą“, – pa­sa­ko­jo in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Ma­ri­ja Bag­do­nai­tė.

meddiodesign.com nuotrauka

Žie­mą vi­siems no­ri­si jau­ku­mo, to­dėl, anot spe­cia­lis­tės, sten­gia­ma­si „ap­kam­šy­ti“ kie­tus pa­vir­šius minkš­to­mis, megz­to­mis na­tū­ra­lių spal­vų teks­tū­ro­mis: „Jau ku­ris lai­kas in­ter­je­ruo­se nau­do­ja­mi „o­ver­si­ze“ megz­ti au­di­niai šį se­zo­ną bus itin po­pu­lia­rūs. Jei no­ri­te šiek tiek at­nau­jin­ti na­mus, ta­čiau tam ne­ga­li­te iš­leis­ti daug pi­ni­gų, nau­do­ki­te de­ko­rą. Šiuo me­tu po­pu­lia­rūs „ne­to­bu­li“ ran­kų dar­bo daik­tai, pa­vyz­džiui, vai­ko nu­lip­dy­ta bal­to mo­lio va­za. In­ter­je­ras taip pat pa­gy­vės pers­ta­čius bal­dus, pa­kei­tus užuo­lai­das, pri­tai­kius nau­jas pa­gal­vė­lės ar stal­tie­ses.

Tai ko ne­ma­to­me: mu­zi­ka ir kvapai

Ieš­kan­tiems jau­kių na­mų re­cep­to, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad be vi­zua­lio­sios jų pu­sės, svar­būs čia lie­ka ir ne­ma­to­mi kom­po­nen­tai, pa­vyz­džiui, mu­zi­ka ar kva­pai. No­rin­tiems na­muo­se gir­dė­ti ko­ky­biš­ką ir to­ly­giai sklin­dan­čia mu­zi­ką rei­kė­tų ne­pa­gai­lė­ti šiek tiek lai­ko bei pi­ni­gų, įsi­gy­jant ge­rą mu­zi­kos gro­tu­vą ar ko­lo­nė­les. „Mū­sų die­no­mis žmo­nės ga­li iš­si­rink­ti iš dau­gy­bės mu­zi­kos įren­gi­nių, tin­ka­mų na­mams. Ga­min­to­jai siū­lo ir be­vie­lius gar­sia­kal­bius, ku­riuos pri­jung­ti ga­li­ma tie­siog prie iš­ma­nio­jo te­le­fo­no nau­do­jan­tis Wi­Fi ar Blue­tooth ry­šiu“, – pa­sa­ko­jo Si­mo­nas Sku­pas, va­do­vau­jan­tis „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ Lie­tu­vo­je. Anot jo, se­kan­tys pa­čias nau­jau­sias ma­das bei no­rin­tys, kad gro­ja­ma mu­zi­ka kam­ba­rį už­pil­dy­tų to­ly­giai, šiuo me­tu ren­ka­si be­vie­les „Wi­re­less Au­dio 360“ ko­lo­nė­les, ku­rios, skir­tin­gai nuo stan­dar­ti­nės ste­reo apa­ra­tū­ros, gar­są sklei­džia į vi­sas pu­ses. Be to, nau­do­da­mie­si „Mul­ti­room“ prog­ra­mė­le, per to­kį gar­sia­kal­bį nau­do­ja­si ga­li­my­be klau­sy­tis mu­zi­kos iš „Spo­ti­fy“ ar „Dee­zer“ re­per­tua­ro.

Kad mu­zi­ka ir kva­pai – reikš­min­gi na­mų kom­po­nen­tai pri­ta­rė ir di­zai­ne­rė Ma­ri­ja Bag­do­nai­tė: „Tie ne­ma­to­mi da­ly­kai su­ku­ria gy­vy­bę. Na­muo­se taip pat kaip ir gam­to­je daž­nai ne­įsi­gi­li­na­me į čiul­ban­čius pa­ukš­čius ar vė­jo kva­pą, bet jie yra ir ku­ria ap­lin­kos uni­ka­lu­mą“. Anot di­zai­ne­rės, ko­kią mu­zi­ką klau­sy­ti na­muo­se – sko­nio rei­ka­las. Ly­giai taip pat ir su kva­pais. Mū­sų sme­ge­nys ku­ria aso­cia­ci­jas, kiek­vie­nas kva­pas kaž­ką pri­me­na. Jei po il­gos dar­bo die­nos grį­ši­me į sa­vo kva­pą tu­rin­čius na­mus, mes daug grei­čiau pri­im­si­me ra­my­bės, at­si­pa­lai­da­vi­mo bū­se­ną“, – įsi­ti­ki­nu­si pa­šne­ko­vė. Mū­sų die­no­mis na­mams ga­li­ma rink­tis ir smil­ka­lus, ir aro­ma­ti­nes žva­kes, ir ete­ri­nius alie­jus – tad ga­li­my­bių pa­si­rink­ti pa­gal sa­vo sko­nį iš ties ne­trūks­ta.

Užsienio spaudos nuotraukos

...

Gam­ta ir tech­no­lo­gi­jos na­muo­se: ko­li­zi­ja ar sin­te­zė?

Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad šal­tai­siais me­tų mė­ne­siais daž­nas mū­sų leis­da­mas lai­ką na­muo­se mėgs­ta ne tik į ži­di­ny­je de­gan­čias mal­kas žiū­rė­ti. Daž­niau įsi­jun­gia­me ir te­le­vi­zo­rių, kom­piu­te­rį ar ki­tus elek­tro­ni­kos prie­tai­sus. Ta­čiau ką da­ry­ti, kad jau­kiai įreng­tuo­se na­muo­se to­kie įren­gi­niai ne­atro­dy­tų tar­si sve­tim­kū­niai?

Kaip tei­gia di­zai­ne­rė M. Bag­do­nai­tė, vis­kas pri­klau­so nuo na­mų in­ter­je­ro. Jei vy­rau­ja mi­ni­ma­liz­mas ar­ba vi­siš­ka kla­si­ka, įvai­rius elek­tro­ni­kos įren­gi­nius ge­riau­sia „in­teg­ruo­ti“ į in­ter­je­rą. Vie­nas iš to­kių triu­kų yra su­dė­ti dis­tan­ci­niu pul­te­liu val­do­mus prie­tai­su į len­ty­nė­lę ir už­deng­ti ją stik­li­nė­mis du­re­lė­mis. „Bet vi­siš­kai ki­taip ga­li bū­ti su lof­to sti­liaus ar­ba ek­lek­ti­kos pri­pil­dy­tu in­ter­je­ru. Ur­ba­nis­ti­nio sti­liaus na­muo­se ne­pa­kenks nei dė­žės su vi­deo įran­ga, nei ko­lo­nė­les su­ka­bin­tos ant se­nos ply­tų sie­nos“, – tei­gė spe­cia­lis­tė.

Tuo tar­pu, S. Sku­po tei­gi­mu, nuo­la­ti­nių ino­va­ci­jų dė­ka elek­tro­ni­kos pre­kių ga­min­to­jai, tu­ri vis dau­giau ga­li­my­bių pa­ga­min­ti prie­tai­sus pui­kiai įsi­lie­jan­čius į bend­ra na­mų in­ter­je­rą: „In­ter­je­ro de­ta­le ga­li bū­ti pa­lai­ky­tas jau mi­nė­tas „Wi­re­less 360 au­dio“ gar­sia­kal­bis, ku­ris yra įdo­mios kau­ši­nio for­mos ir ga­li bū­ti pa­sta­ty­tas ant že­mės ar­ba ant sta­liu­ko. Taip pat nau­jų vė­jų į na­mų di­zai­ną įne­šą lenk­tos tech­no­lo­gi­jos – ypač lenk­tus ekra­nus, tu­rin­tys te­le­vi­zo­riai prie ku­rių ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir ly­giai taip pat iš­lenk­tą gar­so įran­gą, skir­tą na­mų ki­nui. Svar­biau­sia ieš­ko­ti to, kas gra­žu ir pa­tin­ka jums.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami