Jauni būstą nuomoja, sulaukę progos – perka

LŽ red@lzinios.lt 2014-04-17 06:00
red@lzinios.lt 2014-04-17 06:00
Lietuviai šeimos lizdelį linkę sukti tik nuosavame būste. LŽ archyvo nuotrauka
Nuo­sa­vas būs­tas ab­so­liu­čiai dau­gu­mai tau­tie­čių yra vie­na pa­grin­di­nių ko­ky­biš­ko gy­ve­ni­mo są­ly­gų. Net kai­my­nė­se Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je būs­tą nuo­mo­ja kur kas dau­giau gy­ven­to­jų nei Lie­tu­vo­je.

Mū­sų ša­ly­je 93 proc. as­me­nų gy­ve­na nuo­sa­va­me būs­te ir tik 7 proc. būs­tą nuo­mo­ja. Pa­ly­gi­ni­mui, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je būs­tą nuo­mo­ja be­veik 3 kar­tus di­des­nė gy­ven­to­jų da­lis – ati­tin­ka­mai 19 ir 18 pro­cen­tų. Va­ka­rų vals­ty­bė­se šis san­ty­kis dar di­des­nis: pa­vyz­džiui, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je 32 proc. gy­ven­to­jų yra nuo­mi­nin­kai, Vo­kie­ti­jo­je – 47 proc., o Švei­ca­ri­jo­je to­kių yra net 55 pro­cen­tai. Šias ty­ri­mo iš­va­das pa­skel­bė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ra „DNB būs­tas“.

San­do­rius sle­pia rečiau

Šios agen­tū­ros di­rek­to­riaus Aud­riaus Gu­da­na­vi­čiaus tei­gi­mu, būs­to nuo­mos kul­tū­ra Lie­tu­vo­je dar tik au­ga, ta­čiau vis daž­niau pa­ste­bi­ma, kad gy­ven­to­jai ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą per­ka in­ves­ti­ci­niais tiks­lais, o nau­jai įsi­gy­tas būs­tas daž­nai yra iš­nuo­mo­ja­mas.

„Šiuo me­tu pa­ti­ki­mų sta­tis­ti­nių duo­me­nų apie ti­krą būs­to nuo­mos san­do­rių skai­čių trūks­ta, nes ne vi­si nuo­mos san­do­riai yra re­gis­truo­ja­mi“, - sa­kė A.Gu­da­na­vi­čius. Jo ma­ny­mu, būs­to nuo­mos rin­kos plė­trą stab­do nuo­mo­to­jų ir nuo­mi­nin­kų tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo sto­ka dėl ne­pa­kan­ka­mo abie­jų ša­lių tei­sių ir par­ei­gų ba­lan­so.

„Lie­tu­vo­je nuo­mo­to­jai kar­tais tai­ko aki­vaiz­džias dis­kri­mi­na­ci­nes są­ly­gas po­ten­cia­liems nuo­mi­nin­kams, pa­vyz­džiui, net vie­ša­ja­me sek­to­riu­je nu­ro­do, kad ne­nuo­mo­ja vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms ar­ba jau­ni­mui. Ki­ta ver­tus, ne­ma­ža da­lis nuo­mi­nin­kų įsis­ko­li­na už nuo­mą, ne­su­mo­ka už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, o iš­kel­din­ti par­ei­gų ne­vyk­dan­tį nuo­mi­nin­ką nuo­mo­to­jui ga­li bū­ti su­nku“, - pa­žy­mė­jo A.Gu­da­na­vi­čius.

Vis dėl­to ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir tei­gia­mų būs­to nuo­mos kul­tū­ros ženk­lų – vis dau­giau nuo­mo­to­jų nu­spren­džia įre­gis­truo­ti san­do­rius Re­gis­trų cen­tre, o būs­to nuo­mos veik­lą vyk­do pa­gal vers­lo liu­di­ji­mus, kaip to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai. Ši kul­tū­ra ypač at­sis­pin­di di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, 2013 me­tais būs­to san­do­rių pa­dau­gė­jo 20,4 pro­cen­to. Dau­giau kaip pu­sė san­do­rių bu­vo fi­nan­suo­ta nuo­sa­vo­mis lė­šo­mis.

Jau­ni ir am­bi­cin­gi "pri­si­riš­ti" nenori

Kaip jau mi­nė­ta, Lie­tu­vo­je tik 7 proc. gy­ven­to­jų būs­tą nuo­mo­ja. Agen­tū­ros "DNB būs­tas" eks­per­tų tei­gi­mu, pa­grin­di­niai būs­to nuo­mi­nin­kai iš­lie­ka stu­di­juo­jan­tys jau­ni žmo­nės, ieš­kan­tys pi­ges­nio būs­to, ku­rį daž­niau­siai nuo­mo­ja­si kar­tu su drau­gais. Taip pat jau­nos, sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą pra­de­dan­čios po­ros ir jau­nos šei­mos, dar tik tau­pan­čios nuo­sa­vam būs­tui.

„Jau­ni ir am­bi­cin­gi pro­fe­sio­na­lai, ver­ti­nan­tys mo­bi­lu­mą ir ne­no­rin­tys „pri­si­riš­ti“ prie nuo­la­ti­nio būs­to“, – dar vie­ną gru­pę nuo­mi­nin­kų iš­sky­rė „DNB būs­tas“ di­rek­to­rius.

Ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je – nuo­mo­to­jai. Tai daž­niau­siai di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys, in­ves­ti­ci­niais tiks­lais įsi­gi­ję ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir jį nuo­mo­jan­tys. Anot spe­cia­lis­tų, ne­ma­ža da­lis nuo­mo­to­jų - emig­ran­tai, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je, ta­čiau tu­ri ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Lie­tu­vo­je. Taip pat tai ga­li bū­ti pen­si­nio am­žiaus žmo­nės bei pa­li­ki­mą ga­vę as­me­nys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami