JAV gyvenančios prancūzės namai - beveik be atliekų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-15 12:53
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-15 12:53
Namie produktai laikomi stiklainiuose ir medžiaginiuose maišeliuose.  Asmeninio albumo nuotraukos
Kiek­vie­nais me­tais pa­sau­ly­je su­si­da­ro po ke­tu­ris mi­li­jar­dus to­nų at­lie­kų, ku­rias ten­ka už­kas­ti, su­de­gin­ti ar­ba per­dirb­ti. Jau ke­le­tą de­šimt­me­čių moks­li­nin­kai ne­ga­li ras­ti spren­di­mo dėl uti­li­za­vi­mo, ža­lin­go mū­sų mū­sų pla­ne­tos eko­lo­gi­jai. O Ka­li­for­ni­jo­je gy­ve­nan­ti pra­ncū­zė Bea John­son sa­vo na­muo­se šią prob­le­mą se­niai iš­spren­dė. Be to, taip sėk­min­gai, kad se­kė­jų at­si­ra­do vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Tro­fė­jai, ku­riuos B. John­son su pa­si­di­džia­vi­mu de­mons­truo­ja vis daž­niau ją ap­lan­kan­tiems žur­na­lis­tams, lai­ko­mi vir­tu­vė­je po kriauk­le, ra­šo­ma nau­jie­nų por­ta­le rfi.fr. Vie­no li­tro stik­lai­ny­je tel­pa vi­sos šiukš­lės, ku­rias vi­sa šei­ma su­ren­ka per me­tus.

„Tai daik­tai, ku­rių ne­pa­vyks­ta uti­li­zuo­ti, jų ne­per­dirb­si, jie ne­tin­ka kom­pos­tui, - sa­kė Bea. - Tar­ki­me, fo­tog­ra­fi­nis po­pie­rius. Ar­ba štai - pa­nau­do­tas pleis­tras. Vai­kai ėjo skie­py­tis, ne­spė­jo pa­sa­ky­ti, kad pleis­tro jiems ne­rei­kia, o gy­dy­to­jas pri­kli­ja­vo.“

Bea Johnson vertina natūralumą ir ekologiją.

Kny­ga ta­po bestseleriu

Pra­ncū­zė JAV gy­ve­na jau 20 me­tų. Min­tis, kaip su­ma­žin­ti at­lie­kų, B. John­son ki­lo, kai kraus­tė­si į nau­ją na­mą. Ta­da bal­dus ir daik­tus, kol bus baig­tas re­mon­tas, lai­ki­nai su­dė­jo į kon­tei­ne­rį. Ir ta­da su­pra­to, kiek ma­žai gy­ve­ni­me te­rei­kia.

„Tu­rė­jau tris in­dų ser­vi­zus, o rei­ka­lin­gas tik vie­nas. Bu­vo ke­tu­ri sta­lai ir 26 kė­dės, mū­sų - ke­tu­ri šei­mos na­riai. Bu­vo daug dra­bu­žių ir ki­tų vi­siš­kai ne­nau­din­gų daik­tų ar­ba to­kių, ku­rių pri­reik­da­vo la­bai re­tai“, - pri­si­mi­nė ji.

Tai at­si­ti­ko 2008 me­tais. Per šį lai­ko­tar­pį at­si­ra­do dau­gy­bė se­kė­jų, o 2013 me­tais iš­ėju­si B. John­son kny­ga "Na­mai be at­lie­kų" JAV ta­po best­se­le­riu.

Nie­ko nebūtino

B. John­son na­muo­se bal­dai - mi­ni­ma­lis­ti­nio sti­liaus. Ta­čiau jie ne­atro­do skur­džiai, prieš­in­gai - net la­bai ma­din­gai. Be­veik nė­ra spin­tų, len­ty­nų su vi­so­kiais nie­kais ir se­niai pers­kai­ty­to­mis kny­go­mis, jo­kių ne­rei­ka­lin­gų de­ko­ra­ci­jų ar pa­veiks­lų. Tai nė­ra įpras­ta mo­te­riai, ku­ri pa­gal pro­fe­si­ją - me­ni­nin­kė. "Mes daž­nai nuo­mo­ja­me na­mą, kai iš­va­žiuo­ja­me at­os­to­gų", - pa­aiš­ki­no Bea.

Vir­tu­vės spin­to­je vi­siš­kai nė­ra pro­duk­tų vien­kar­ti­nė­se pa­kuo­tė­se. Vie­nin­te­liu "vien­kar­ti­niu" pro­duk­tu ga­li­ma pa­va­din­ti tua­le­ti­nį po­pie­rių.

Sie­kis ap­ri­bo­ti at­lie­kų kie­kį mo­te­rį kar­tais pri­ve­da iki kraš­tu­ti­nu­mo. Ji pa­ti ga­mi­na­si kos­me­ti­nes prie­mo­nes, o iš ac­to da­ro in­dų ir grin­dų plo­vi­mo prie­mo­nes, pa­kei­čian­čias bui­ti­nę che­mi­ją. Tai ne go­du­mas, bet svei­kas pro­tas, tvir­ti­na Bea, ku­rios spin­to­je da­bar mi­ni­ma­lus kie­kis dra­bu­žių jai, vai­kams ir vy­rui. Vis dėl­to toks mi­ni­ma­liz­mas ne­truk­do mo­te­riai at­ro­dy­ti sti­lin­ga. Ne­tgi ta­da, kai ji ei­na į par­duo­tu­vę.

Ne­per­ka pro­duk­tų pakuotėse

Žy­gis į par­duo­tu­vę - at­ski­ra is­to­ri­ja. Kaip pa­sa­ko­jo B. John­son, ji se­niai ne­be­krei­pia dė­me­sio į pro­duk­tų pa­kuo­tes, bet iš­kart ei­na į sky­rių, ku­ria­me vis­kas sve­ria­ma. Kaip ir kai­my­nai, ji ap­si­per­ka vie­ti­nia­me pre­ky­bos cen­tre. Kai ten vyks­ta, pa­sii­ma me­džia­gi­nius mai­še­lius ir stik­lai­nius, į ku­riuos su­de­da per­ka­mus pro­duk­tus. "Į bu­te­lius nuo pie­no su­pi­lu švie­žias su­ltis, ku­rios čia par­duo­da­mos. Mė­są, sū­rį, svies­tą ir me­dų su­de­du į stik­lai­nius", - pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Stik­lai­niai, ku­riuo­se B. John­son na­muo­se lai­ko­mi pro­duk­tai, ne­atro­do kaip pra­ėju­sio am­žiaus at­gy­ve­nos. Jie kaip tik įdo­mūs ir pa­gal tų na­mų sti­lių, ne­tgi ke­lia ape­ti­tą. Aps­kri­tai na­muo­se ku­ria­mas har­mo­nin­gas vaiz­das.

Pre­ky­bos cen­tro dar­buo­to­jai se­niai pa­žįs­ta B. John­son. O tarp pir­kė­jų at­si­ra­do se­kė­jų, pa­lai­kan­čių to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą.

Jei eko­lo­gi­nis mo­ty­vas ki­tiems žmo­nės nė­ra svar­bus, dau­ge­lį do­mi­na, kad toks bū­das lei­džia su­tau­py­ti iki 40 proc. šei­mos lė­šų. Da­bar B. John­son da­ly­vau­ja kon­fe­ren­ci­jo­se įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se, dir­ba vie­no di­de­lio Bra­zi­li­jos pre­ky­bos tink­lo kon­sul­tan­te, ki­tam pa­sau­li­niam tink­lui pa­ta­ri­nė­ja, die­giant nau­jus pre­kės ženk­lus.

Daug ša­li­nin­kų mo­te­ris tu­ri Pra­ncū­zi­jo­je. Šio­je ša­ly­je su­si­kū­rė in­ter­ne­ti­nė bend­ruo­me­nė, pa­va­din­ta "Be at­lie­kų". Pra­ncū­zi­jo­je net at­si­ra­do vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų, ku­rių sa­vi­nin­kai ta­po B. John­son se­kė­jais.

Šū­kis - paprastumas

„Kai žmo­nės pir­mą kar­tą iš­girs­ta apie to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą, jie įsi­vaiz­duo­ja il­gap­lau­kius hi­pius, iš­va­žia­vu­sius gy­ven­ti į kai­mą ar­čiau gam­tos, - sa­kė B. John­son. - Dau­ge­lis ma­no, kad no­rė­da­ma uti­li­zuo­ti vi­sas na­mų at­lie­kas, tu­rė­čiau tuo už­siim­ti nuo ry­to iki va­ka­ro. Ta­čiau iš ti­krų­jų, kaip ir ki­ti žmo­nės, vi­są die­ną dir­bu. O ma­no kas­die­nis gy­ve­ni­mas pa­si­da­rė kaip tik pa­pras­tes­nis. Ir vis­kas at­lie­ka­ma grei­tai. To­dėl ir pa­si­rin­kau to­kį gy­ve­ni­mo sti­lių, nes jo šū­kis - pa­pras­tu­mas.“

Mo­te­ris su šei­ma gy­ve­na ne­to­li San Fran­cis­ko. Ta­čiau vie­ta ne­tu­ri įta­kos, toks gy­ve­ni­mo bū­das tin­ka­mas bet kur. "Gy­ve­nu ten, kur at­si­ran­da dau­giau­sia at­lie­kų JAV. To­dėl ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad šio­je ša­ly­je bu­vo pa­pras­čiau pa­si­rink­ti gy­ve­ni­mo bū­dą, ne­gu Pra­ncū­zi­jo­je. Prie kiek­vie­no re­gio­no ypa­ty­bių rei­kia adap­tuo­tis. Tar­ki­me, Pra­ncū­zi­jo­je ga­li­ma pirk­ti sve­ria­mą svies­tą ir grie­ti­nę. Net ma­nau, kad ten leng­viau taip gy­ven­ti, ne­gu JAV, nes šio­je ša­ly­je var­to­ji­mo ideo­lo­gi­ja pa­si­da­riu­si to­kia įpras­ta, kad žmo­nės ne­drįs­ta jos at­si­sa­ky­ti", - kal­bė­jo gy­ve­ni­mo be at­lie­kų pro­pa­guo­to­ja.

Par­en­gė Ra­sa PA­KAL­KIE­NĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami