Ką daryti, jei vaikas nevalgo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-25 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-25 21:00
pixabay.com nuotrauka
Va­sa­rą per karš­čius daž­nai pa­ste­bi­me, kad val­gy­ti no­ri­si ma­žiau ar­ba vi­sai ne­be­si­no­ri.

„Ma­žų­jų eks­per­tų mo­kyk­los“ am­ba­sa­do­rius, vai­kų mi­ty­bos spe­cia­lis­tas doc. Vai­do­tas Ur­bo­nas sa­ko, kad daž­niau­siai pra­sčiau val­gan­tys vai­kai pui­kiai au­ga ir yra vi­siš­kai svei­ki, tad tė­ve­liams ne­ver­ta per­ne­lyg jau­din­tis. Eks­per­tas pa­tei­kia ir pa­grin­di­nes prie­žas­tis, dėl ku­rių tė­vams at­ro­do, kad vai­kas ne­val­go.

1. Per daug užkandžiauja

Jei­gu vai­ko svo­ris ati­tin­ka ūgį, va­di­na­si, vai­kas pui­kiai au­ga ir jo ape­ti­tas yra ge­ras. Daž­niau­siai pa­aiš­kė­ja, kad vai­kas tie­siog val­go ne tai, ką rei­kė­tų, nuo­lat už­kan­džiau­ja. Dėl to jis nie­ka­da ne­išalks­ta, o kai at­ei­na įpras­tas val­gy­mo lai­kas, kai su­au­gu­sie­ji sė­da­si prie sta­lo, vai­kas tuo me­tu vi­siš­kai ne­no­ri val­gy­ti. To­kio vai­ko tė­vams siū­lo­ma keis­ti įpro­čius, o jei vai­kas nu­tu­kęs – par­en­ka­ma spe­cia­li die­ta. Be­je, prie už­kan­džių pri­ski­ria­mi ir sal­dūs gė­ri­mai, su­ltys, ki­sie­lius, kom­po­tas, pie­nas, ke­fy­ras.

2. Bi­jo val­gy­ti tai, ko dar neragavęs

Ne­ma­žai vai­kų yra tie­siog iš­ran­kūs mais­tui. Gal­būt ki­to­se sri­ty­se jie – la­bai drą­sūs, bet rink­da­mie­si mais­tą jie yra itin kon­ser­va­ty­vūs. Yra toks ter­mi­nas – nau­jo mais­to bai­mė, dar va­di­na­ma mais­to ne­ofo­bi­ja. Ją pa­ti­rian­tys vai­kai nė­ra la­bai no­rūs ban­dy­ti nau­jus pro­duk­tus, la­bai gre­tai jiems ky­la vi­so­kios aliu­zi­jos: tai jiems at­ro­do, kad val­gy­da­mi jie jau­čia kaž­ko­kį ne to­kį traš­ke­sį, tai jiems mais­to spal­va ar kva­pas yra ne to­kie, ko­kie tu­rė­tų bū­ti. Vi­sa tai jiems su­ke­lia bai­mę val­gy­ti.

To­kiu at­ve­ju iš­ti­ria­mas vai­ko krau­jas, šla­pi­mas, ir, jei įver­ti­na­ma, kad vai­kas au­ga nor­ma­liai, gy­ve­ni­mu pa­ten­kin­tas, tuo­met tė­vams pa­ta­ria­ma ne­si­rū­pin­ti ir ret­kar­čiais vis mė­gin­ti pa­siū­ly­ti vai­kui nau­jo mais­to.

3. Pa­vel­dė­tas liesumas

Jei vai­ko svo­ris žy­miai at­si­lie­ka nuo jų ūgiui nu­sta­ty­tos nor­mos, ar­ba at­si­lie­ka ne­tgi ūgis, ti­ria­mas vi­sas vai­ko or­ga­niz­mas, ne tik virš­ki­ni­mo or­ga­nai, ta­čiau li­gų ran­da­ma re­tai. Ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad vai­kų, ku­riems aki­vaiz­džiai trūks­ta svo­rio, vie­nas iš tė­vų vai­kys­tė­je tu­rė­jo to­kių pa­čių prob­le­mų. Jei toks lie­sas ar smul­kus vai­kas dep­re­si­nė­mis li­go­mis ne­ser­ga, yra pa­ten­kin­tas gy­ve­ni­mu, ak­ty­vus, jei­gu ge­ri vi­si jo ty­ri­mai, ta­da pa­ta­ria­ma tė­vams ne­si­jau­din­ti ir ne­ieš­ko­ti li­gų.

4. Ne­igia­mos emocijos

Da­lis ne­val­gy­mo prie­žas­čių yra psi­cho­lo­gi­nės. Ga­li bū­ti, kad vai­kas ne­val­gy­da­mas pro­tes­tuo­ja dėl ko­kių nors ne­igia­mų emo­ci­jų na­muo­se. Svar­bus ir mi­ty­bos kul­tū­ros vaid­muo. Gra­žiai ir ska­niai par­uoš­tas mais­tas, įdo­miai ser­vi­ruo­tas sta­las ga­li pa­ska­tin­ti dau­giau val­gy­ti kai ku­riuos pra­stai au­gan­čius vai­kus. Mais­to sko­nis, api­pa­vi­da­li­ni­mas, kva­pai, net traš­ke­sys ar spal­va tu­ri reikš­mės.

5. Dar­že­lis – pro­ga pasikeisti

La­bai daž­nai tė­vai ne­ri­mau­ja dėl vai­kų mi­ty­bos dar­že­ly­je. Tė­vai bi­jo, kad at­si­sa­ky­da­mas įstai­gos mais­to vai­kas jaus dis­kom­for­tą, ba­daus, o gal ne­tgi ap­sirgs. Ta­čiau bū­na ir prieš­in­gai: iš­ran­kūs vai­kai dar­že­ly­je pra­de­da val­gy­ti įvai­res­nį mais­tą. Čia jie pa­ma­to, kaip el­gia­si ki­ti vai­kai, ir tai pa­ska­ti­na sek­ti jų pa­vyz­džiu.

Kai į dar­že­lį ve­da­mas vai­kas sė­di prie sta­lo ir jo­kiu bū­du ne­val­go, ta­da gy­dy­to­jas pa­ta­ria tė­vams įdė­ti jam į dar­že­lį na­mų mais­to. Ter­mo­sas su mėgs­ta­ma ko­še bū­tų ne­blo­ga iš­ei­tis.

6. Kur kas blo­giau, kai vai­kas yra nutukęs

Po­lin­kį su­reikš­min­ti ar ak­cen­tuo­ti mais­tą pa­vel­dė­jo­me iš ka­ro ir po­ka­rio me­tų, kai iš ti­kro ty­ko­jo ba­das, kai or­ga­niz­mas ne­ga­lė­jo gau­ti mais­to. Da­bar ga­li­my­bių gau­ti mais­to yra, tik kaž­kas jo ne­no­ri. To­dėl daž­nu at­ve­ju ga­lė­tu­me sa­ky­ti, kad ne­no­rė­ti val­gy­ti yra nie­ko bai­saus. Tė­vai, ne­ri­mau­jan­tys dėl per ma­žo vai­ko svo­rio, tu­rė­tų pri­si­min­ti, kad nu­tu­ki­mas – kur kas di­des­nė li­ga nei per ma­žas svo­ris.

„Da­bar vi­sas pa­sau­lis su­si­rū­pi­nęs ne kū­no svo­rio sto­ka, bet svo­rio per­tek­liu­mi, ku­ris le­mia dau­ge­lį li­gų. Šį reiš­ki­nį ska­ti­na ir vai­kų auk­lė­ji­mas, kai jiems nuo­la­tos sa­ko­ma: svar­biau­sia – pa­val­gy­ti, vai­kui už tai ža­da­mi pri­zai. Vai­kui ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad dau­giau nie­ko ir ne­be­rei­kia, jis jau vis­ką pa­sie­kė tuo, kad pa­val­gė: gy­ve­ni­mo tiks­las pa­siek­tas“, – pers­pė­ja doc. V. Ur­bo­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami