Ką daryti, kad išsvajotų vasaros atostogų neapkartintų ilgapirščiai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-08 10:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-08 10:54
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Rugp­jū­tį vi­si sku­ba įšok­ti į pa­sku­ti­nį va­sa­ros at­os­to­gų trau­ki­nį: vie­ni pa­trau­kia link eže­rų, kai­mo so­dy­bų ar pa­jū­rio, ki­ti ren­ka­si poil­sį sve­tur. Ta­čiau pa­lik­ti tuš­ti na­mai, jei va­sa­ro­to­jai pro pirš­tus pa­žiū­rė­jo į jų sau­gu­mą, kar­tais ki­še­nę pa­plo­ni­na kur kas la­biau nei il­gai pla­nuo­tos at­os­to­gos. 

Nors sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, už­re­gis­truo­tų va­gys­čių gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį su­ma­žė­jo be­veik tris kar­tus – 2003 m. už­re­gis­truo­tos 8573 va­gys­tės, per­nai – 3265, drau­di­mo spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad to­kių nu­si­kal­ti­mų iš­aiš­ki­na­ma ne­daug, o pra­ras­tas tur­tas at­gau­na­mas re­tai.

Pa­sak drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo pro­duk­tų va­do­vės Jur­gi­tos Kal­vai­tie­nės, šian­dien il­ga­pirš­čiai yra daug su­ma­nes­ni, tad ir ap­si­sau­go­ji­mo bū­dų tu­ri bū­ti ne vie­nas ir kuo įvai­res­nių. „Va­gia­ma pro­fe­sio­na­liai, ap­gal­vo­tai ir ti­krai iš­ra­din­gai, be to, šiuo­lai­ki­niai va­gys nuo­lat ieš­ko po­ten­cia­lių au­kų ir in­ter­ne­te, kur įvai­riais bū­dais ren­ka in­for­ma­ci­ją, – sa­ko J. Kal­vai­tie­nė. – Ne­no­rin­tiems grį­žus iš at­os­to­gų ras­ti apš­va­rin­tus na­mus, svar­bu iš anks­to mak­si­ma­liai pa­si­rū­pin­ti būs­to sau­gu­mu: ge­ra lau­ko spy­na, šar­vo du­ri­mis, tin­ka­mai ap­sau­go­ti lan­gus, įreng­ti sig­na­li­za­ci­ją bei apd­raus­ti sa­vo būs­tą. Tai ker­ti­niai sau­gu­mo as­pek­tai, ta­čiau jie bus efek­ty­vūs ne­už­mirš­tant ir pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių.“

Drau­di­mo eks­per­tė pa­ste­bi, kad žmo­nės daž­nai gal­vo­ja, jog ne­tu­ri daik­tų, ku­rie do­min­tų va­gis, to­dėl ga­na at­mes­ti­nai rū­pi­na­si sa­vo tur­tu: ne­sau­go ne tik dvi­ra­čio ar ne­šio­ja­mo­jo kom­piu­te­rio, bet ne­at­sa­kin­gai pa­lie­ka ir mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. Vien pa­vo­gus vi­sus šiuos daik­tus nuo­sto­liai jau siek­tų ke­lis tūks­tan­čius li­tų. „Pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­niuo­se tink­luo­se vis daž­niau pa­si­ro­do fil­muo­tos me­džia­gos, ku­rio­je už­fik­suo­ti nu­si­kal­tė­liai, iš laip­ti­nės va­gian­tys dvi­ra­čius. De­ja, to­kia plin­tan­ti in­for­ma­ci­ja ne tik pa­de­da ieš­ko­ti pra­ras­to tur­to, bet ir par­odo, kad žmo­nės la­bai ne­rū­pes­tin­gai jį pri­žiū­ri, gal­vo­da­mi, jog įreng­ta ka­me­ra už­kirs ke­lią va­gys­tei“, – sa­ko J. Kal­vai­tie­nė.

Grės­mė tur­to sau­gu­mui daž­nai su­ke­lia­ma ne­pa­gal­vo­jant – so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, ypač va­sa­rą, da­li­na­ma­si in­for­ma­ci­ja apie iš­vy­kas, nuo­trau­ko­mis su at­os­to­gų aki­mir­ko­mis iš sve­tur, ku­rio­se daž­nai pa­žy­mi­mi ir ki­ti šei­mos na­riai. Spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja ne­skelb­ti to­kios in­for­ma­ci­jos vie­šai, nes so­cia­li­niai tink­lai šiuo­lai­ki­niam va­gi­šiui – to­bu­las in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis, pra­ne­šan­tis, kad jū­sų nė­ra na­muo­se ir pa­de­dan­tis su­pla­nuo­ti itin sėk­min­gą va­gys­tę.

„Pro­fe­sio­na­lai va­gys­tei ruo­šia­si iš anks­to, tad apie tu­ri­mą bū­si­mos au­kos tur­tą su­ži­no ne tik iš el­ge­sio vie­šu­mo­je – pir­ki­nių, tu­ri­mo au­to­mo­bi­lio mo­de­lio, uži­ma­mų par­ei­gų, bet ir in­ter­ne­to erd­vė­je sklan­dan­čios bet ko­kios in­for­ma­ci­jos“, – sa­ko J. Kal­vai­tie­nė, pa­brėž­da­ma, kad žmo­nės pri­va­lo bū­ti ati­des­ni, ne­si­gir­ti tu­ri­mais daik­tais, tur­tais, ar­ti­miau­siais pla­nais, taip pat įspė­ti ir sa­vo at­ža­las, jog drau­gams per daž­nai ne­si­gir­tų apie pla­nuo­ja­mas iš­vy­kas.

J. Kal­vai­tie­nė pa­ste­bi, kad šiuo­lai­ki­nis žmo­gus, ypač mies­tie­tis, ne­pel­ny­tai pa­mir­šęs dar vie­ną sau­gu­mo ga­ran­tą – kai­my­nus, nors prieš 20-30 me­tų kai­my­nai bu­vo vie­na ge­riau­sių va­gis at­bai­dan­čių prie­mo­nių. „Sten­ki­tės už­megz­ti drau­giš­ką ry­šį su ar­ti­miau­siais kai­my­nais, bend­rau­ki­te, tuo­met ti­kė­ti­na, kad jie ne­liks abe­jin­gi, jei kaž­kas ban­dys iš­lauž­ti jū­sų bu­to ar na­mo du­ris, ar­ba įtar­ti­nai slam­pi­nės ap­link jū­sų na­mą, – pa­ta­ria „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ at­sto­vė. – Taip pat sa­vo na­mų rak­tą pa­li­ki­te ar­ti­miems drau­gams ar gi­mi­nai­čiams – net už­su­kę pa­lais­ty­ti gė­lių jie at­bai­dys po­ten­cia­lius va­gis, ku­rie gal­būt jau nu­si­žiū­rė­jo jū­sų būs­tą.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami