Ką daryti su perdegusia kalėdine girlianda?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-02 10:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-02 10:27
hdwallpaperspick.com nuotrauka
Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ti­kriau­siai ne vie­nuo­se na­muo­se iš­ki­lo, at­ro­dy­tų, men­ka prob­le­ma – per­de­gė ka­lė­di­nė gir­lian­da, kas­met puo­šu­si pa­grin­di­nį šven­čių sim­bo­lį – eg­lu­tę. Tai men­ka bė­da: nu­ėjus į bet ku­rią par­duo­tu­vę, ne­sun­kiai ras­tu­me bent pa­pras­čiau­sią gir­lian­dą, bet prob­le­ma iš­ky­la tuo­met, kai rei­kia nu­spręs­ti, ką da­ry­ti su se­ną­ja.

Kaip ir vi­siems su­ge­du­siems elek­tro­ni­kos prie­tai­sams ieš­ko­ti spe­cia­laus su­rin­ki­mo punk­to ar tie­siog iš­mes­ti kar­tu su ki­to­mis bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis?

Kaip ir bet ko­kius su­ge­du­sius elek­tro­ni­kos prie­tai­sus, per­de­gu­sią ka­lė­di­nę lem­pu­čių gir­lian­dą rei­kia ati­duo­ti per­dirb­ti. Ka­lė­di­nė­se lem­pu­tė­se ap­lin­kai bei žmo­gaus svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų kie­kis yra ma­žes­nis nei, pa­vyz­džiui, se­na­me šal­dy­tu­ve, bet, kar­tu su ne­tin­ka­mai iš­mes­to­mis elek­tro­ni­kos at­lie­ko­mis į dir­vo­že­mį, eže­rus ir upes ga­li pa­tek­ti pa­vo­jin­gos me­džia­gos: gyv­si­dab­ris, su­nkie­ji me­ta­lai, che­mi­ka­lai ir kt. Iš spe­cia­lių kon­tei­ne­rių su­rink­ti su­ge­dę elek­tro­ni­kos prie­tai­sai per­dir­ba­mi, o iš jų gau­na­ma ver­tin­gų me­džia­gų, ku­rios ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mos an­trą kar­tą.

Se­nų, ener­gi­ją tau­pan­čių lem­pu­čių tvar­ky­mu be­si­rū­pi­nan­čios VšĮ „E­koš­vie­sa“ va­do­vas Ta­das Ru­že­lė at­krei­pia dė­me­sį, kad tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti rei­kia ne tik ne­be­vei­kian­čia ka­lė­di­ne lem­pu­čių gir­lian­da, bet ir šiuo me­tu vie­nu iš po­pu­lia­riau­sių apš­vie­ti­mui nau­do­ja­mų prie­tai­sų – tau­pią­ja lem­pu­te: „E­lek­tros ener­gi­ją tau­pan­čio­se lem­pu­tė­se yra gyv­si­dab­rio, ku­ris ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas žmo­gaus gy­vy­bei. Ži­no­ma, vie­no­je lem­pu­tė­je gyv­si­dab­rio kie­kis mi­ni­ma­lus ir ne­ke­lian­tis di­de­lio pa­vo­jaus svei­ka­tai, bet grės­mė ky­la ta­da, kai į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius su­mes­tos lem­pu­tės pa­ten­ka į są­var­ty­nus, ku­riuo­se ga­li su­si­kaup­ti di­de­li jų kie­kiai. To­kiu at­ve­ju, gyv­si­dab­rio ga­rų pli­ti­mo mes jau ne­ga­lė­tu­me su­stab­dy­ti“. T.Ru­že­lė pa­brė­žia, kad per­de­gu­sias tau­pią­sias lem­pu­tes rei­kia at­neš­ti į spe­cia­lias dė­žu­tes ar­ba į bet ku­rį pre­ky­bos cen­trą, pre­kiau­jan­tį elek­tro­ni­kos prie­tai­sais ir lem­pu­tė­mis.

Ne­pa­mirš­ki­te tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti ir ki­to­mis elek­tro­ni­nė­mis at­lie­ko­mis:

- Smul­kią, vi­du­ti­nę bei stam­bią elek­tros ir bui­ties tech­ni­ką ga­li­ma ne­mo­ka­mai ati­duo­ti į at­lie­kų pri­ėmi­mo aikš­te­les ar­ba pa­lik­ti spe­cia­liuo­se kon­tei­ne­riuo­se pre­ky­bos cen­truo­se. At­si­kra­ty­ti stam­bia bui­ties tech­ni­ka ga­li­ma ir iš­sik­vie­tus spe­cia­lis­tus, ku­rie su­ren­ka ne­rei­ka­lin­gą įran­gą.

- Iš­eik­vo­tus ne­šio­ja­mus ele­men­tus, aku­mu­lia­to­rius, gal­va­ni­nius ele­men­tus ga­li­ma ati­duo­ti be­veik vi­suo­se pre­ky­bos cen­truo­se, di­des­nė­se tech­ni­kos par­duo­tu­vė­se, de­ga­li­nė­se, mo­kyk­lo­se, pa­što sky­riuo­se.

Jau ke­le­rius me­tus Lie­tu­vo­je vei­kia pa­nau­do­tų elek­tros prie­tai­sų ir elek­tro­ni­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­ma: yra įreng­ta dau­giau nei 6 tūkst. vie­tų pa­lik­ti pa­nau­do­tas ba­te­ri­jas. Di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kos ne­mo­ka­mai pri­ima­mos 111-oje su­rin­ki­mo vie­tų ar­ba iš­ve­ža­mos tie­siai iš var­to­to­jų na­mų. Taip pat 46 ša­lies mies­tuo­se vei­kia dau­giau nei 150 punk­tų, ku­riuo­se yra pri­ima­mos ener­gi­ją tau­pan­čios lem­pu­tės. Spe­cia­lių dė­žu­čių ener­gi­ją tau­pan­čioms lem­pu­tėms su­rink­ti yra pre­ky­bos tink­lo „To­po cen­tras“ par­duo­tu­vė­se, pre­ky­bos cen­truo­se „Se­nu­kai", Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­riaus „Les­to“ klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­truo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami