Ką reikia žinoti prieš išleidžiant vaiką į mokyklą su nauju telefonu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-24 13:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-24 13:23
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Prieš nau­jus moks­lo me­tus ne vie­nas moks­lei­vis jiems pa­si­ruo­šia ir nau­ju iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu. Lie­tu­vos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, kar­tu su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­ve „Bi­tė Lie­tu­va“, at­krei­pia dė­me­sį, kad iš­ma­nu­sis įren­gi­nys – pui­ki iš­ei­tis pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kų sau­gu­mu. Tie­sa, bū­ti­na lai­ky­tis ke­lių pa­grin­di­nių tai­syk­lių, kad vai­kai mo­kė­tų iš­sik­vies­ti pa­gal­bą ir kad pats te­le­fo­nas ne­tap­tų pa­trauk­liu lai­mi­kiu va­gi­mis.

„Iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai ta­po dau­gu­mos vai­kų ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi. Ta­čiau ma­žie­ji jų nau­do­to­jai ne vi­sa­da dar su­pran­ta jų ver­tę ir, ne­su­si­mąs­ty­da­mi apie ga­li­mas pa­sek­mes, iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius no­riai de­mons­truo­ja vi­siems. O juk pa­vo­jai ga­li ty­ko­ti vi­sai ša­lia: prie na­mų, vie­ša­ja­me trans­por­te, gat­vių spūs­ty­se ar net pre­ky­bos cen­tre. Ru­de­niop pra­de­da grei­čiau tem­ti, tad ei­nant nuo­ša­les­ne gat­ve, kie­mais, vai­kai ne­tu­rė­tų de­mons­truo­ti te­le­fo­no, jį lai­ky­ti kuo sau­ges­nė­je vie­to­je“, – si­tua­ci­ją ko­men­tuo­ja Do­na­tas Buš­ma, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ne­pil­na­me­čių ir apy­lin­kės ins­pek­to­rių pos­ky­rio vir­ši­nin­kas.

Prieš įtei­kiant te­le­fo­ną, at­li­ki­te na­mų darbus

„Prieš nu­per­kant vai­kams šį bran­gų įren­gi­nį, ra­gi­na­me tė­vus lai­ky­tis es­mi­nių tai­syk­lių, ku­rios pa­dės iš­veng­ti pa­vo­jų, su­si­ju­sių su te­le­fo­nų va­gys­tė­mis. Pir­miau­sia, vai­kai vie­šo­se vie­to­se pri­va­lo elg­tis at­sar­giai – lai­ky­ti te­le­fo­ną kup­ri­nė­je ar­ba dra­bu­žio už­se­ga­mo­je, ge­riau­sia, vi­di­nė­je ki­še­nė­je, ne­si­ne­šio­ti ran­ko­je. Pri­rei­kus pa­skam­bin­ti ar at­si­liep­ti vie­šu­mo­je, rei­kė­tų ap­si­dai­ry­ti ar nė­ra įtar­ti­nų as­me­nų“, – tei­gia D. Buš­ma.

Pa­tys tė­ve­liai tu­rė­tų ži­no­ti sa­vo vai­ko mo­bi­lio­jo te­le­fo­no nu­me­rį, ti­pą, mo­de­lį ir pa­si­žy­mė­ti IM­EI iden­ti­fi­ka­ci­jos nu­me­rį. Va­gys­tės at­ve­ju, šie duo­me­nys pra­vers­tų po­li­ci­jai vyk­dant pa­ieš­ką. Ma­ža­jam iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų nau­do­to­jui reik­tų pa­aiš­kin­ti, kad ne­duo­tų te­le­fo­no ne­pa­žįs­ta­miems, jei šie pra­šy­tų pa­skam­bin­ti, o su­lau­kus ne­ži­no­mų as­me­nų skam­bu­čių, įspė­ti, kad vai­kas ne­atsk­leis­tų jo­kios as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos (gy­ve­na­mos vie­tos, gi­mi­mo da­tos ir pan.) ir apie po­kal­bį pa­pa­sa­ko­tų tė­vams.

Kad te­le­fo­nas tar­nau­tų kaip ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­nė, o ne­kel­tų ri­zi­kos ar pa­vo­jaus, moks­lei­viai tu­ri su­pras­ti, kad svar­biau­sia yra jo sau­gu­mas. „Už­puo­li­mo at­ve­ju ne­reik­tų prieš­in­tis, ge­riau ati­duo­ti te­le­fo­ną, ir iš kar­to apie tai pra­neš­ti šei­mai. Įvy­kus va­gys­tei tė­vai tu­rė­tų ne­dels­da­mi kreip­tis į po­li­ci­ją ir in­for­muo­ti mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių, kad bū­tų užb­lo­kuo­ta kor­te­lė“, – dė­me­sį at­krei­pia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas.

Su­ren­ki­te tre­ni­ruo­tę, kaip iš­sik­vies­ti pagalbą

Pa­pa­sa­ko­ti, kaip iš­sik­vies­ti pa­gal­bą yra vie­na, ta­čiau bū­ti­na ir pa­si­tre­ni­ruo­ti, kaip tai pa­da­ry­ti iš­ti­kus bet ko­kiai ne­lai­mei, ne tik pra­ra­dus te­le­fo­ną. Vien įves­ti pa­gal­bos nu­me­rį 112 prie grei­tų­jų nu­me­rių ne­pa­kaks. Tė­vai tu­rė­tų pa­pa­sa­ko­ti, kad ne­lai­mės at­ve­ju vai­kai tu­rė­tų aiš­kiai kal­bė­ti, bū­ti­nai pa­sa­ky­ti sa­vo var­dą, pa­var­dę, nu­ro­dy­ti kur jie yra ir įvar­din­ti kas nu­ti­ko. Pa­aiš­kin­ti, ku­riais at­ve­jais ge­riau skam­bin­ti tė­vams, o ku­riais kreip­tis į Bend­rą­jį pa­gal­bos cen­trą tel. 112.

Tei­sin­gai su­kon­fi­gū­ruo­ki­te pa­tį telefoną

Egi­di­jus Adom­kai­tis, „Bi­tė Lie­tu­va“ mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas, pa­ste­bi, kad eg­zis­tuo­ja ne vie­nas iš­ma­nus bū­das, kad tė­vai jaus­tų­si ra­miau: „Kol ma­žie­siems dar nė­ra tvir­tai iš­ug­dy­tas at­sa­ko­my­bės jaus­mas už jų daik­tus, nu­tin­ka vis­ko. Kar­tais vai­kai pa­lie­ka sa­vo te­le­fo­nus vie­ša­ja­me trans­por­te, ki­no tea­tre, rū­bi­nė­je ar ki­to­se vie­to­se, o su­grį­žę ieš­ko­ti – ne­be­ran­da. To­dėl ne­pa­mirš­ki­te te­le­fo­nui už­dė­ti ap­sau­gos ko­do – ekra­no už­rak­to ir nu­sta­ty­ti au­to­ma­ti­nio už­ra­ki­ni­mo. Taip pat di­džio­ji da­lis da­bar­ti­nių te­le­fo­nų tu­ri spren­di­mus, ku­rie lei­džia že­mė­la­py­je ma­ty­ti, kur yra te­le­fo­nas – te­rei­kia ne­pa­mirš­ti pa­čia­me įren­gi­ny­je įjung­ti GPS funk­ci­ją ir pa­ti­krin­ti, ar te­le­fo­no ra­di­mo funk­ci­ja vei­kia.“

Anot E. Adom­kai­čio, rū­pi­nan­tis vai­kų sau­gu­mu, rei­kė­tų su­kon­fi­gū­ruo­ti te­le­fo­ną taip, kad te­le­fo­nų kny­go­je pir­mie­ji ro­do­mi nu­me­riai bū­tų ma­mos, tė­čio, pa­gal­bos nu­me­ris 112 ir kla­sės auk­lė­to­jos. Dar ge­riau, jei šie ad­re­sa­tai bū­tų iš­kel­ti ant pa­grin­di­nio te­le­fo­no ekra­no, taip vai­kas vos vie­nu pa­spau­di­mu ga­lės skam­bin­ti rei­kia­mu nu­me­riu.

Su­tar­ki­te, kad te­le­fo­nas vi­sa­da bus įkrautas

„Bi­tė Lie­tu­va“ mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas at­krei­pia dė­me­sį, kad prieš iš­lei­džiant vai­kus iš na­mų ver­tė­tų įsi­ti­kin­ti, jog te­le­fo­nas yra vi­siš­kai įkrau­tas. Kar­tais ba­te­ri­ja nu­sen­ka vi­sai ne­ti­kė­tai, to­dėl rei­kė­tų vai­kus įspė­ti, kad li­kus ne­daug ener­gi­jos (15% – 30%) ne­be­nar­šy­tų in­ter­ne­te, ne­žais­tų žai­di­mų. Dau­ge­ly­je te­le­fo­nų yra ener­gi­jos tau­py­mo rė­ži­mas, ku­rį taip pat reik­tų įjung­ti tuo­met, kai ba­te­ri­ja sen­ka.

„Ta­čiau bū­na ir il­ges­nių iš­vy­kų ar eks­kur­si­jų, o ga­li­my­bės įkrau­ti te­le­fo­ną nė­ra. To­kiu at­ve­ju la­bai pa­to­gu tu­rė­ti ne­šio­ja­mą kro­vik­lį, ku­ris lei­džia įkrau­ti iš­ma­nų­jį įren­gi­nį bet ku­rio­je vie­to­je“, – sa­ko E. Adom­kai­tis.

Dar di­des­nį sau­gu­mą už­ti­krin­ki­te spe­cia­lio­sio­mis programėlėmis

Iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams su­kur­ta įvai­rių prog­ra­mė­lių, lei­džian­čių tė­vams ste­bė­ti vai­kų bu­vi­mo vie­tą. Pa­vyz­džiui, to­kios prog­ra­mė­lės kaip „Li­fe360“ ar „Fa­mi­ly Lo­ca­tor & Kids Trac­ker“ lei­džia ste­bė­ti, kur yra vai­kas. Jos taip pat pa­de­da ap­sau­go­ti juos nuo ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių skam­bu­čių, nes tė­vams iš kar­to at­siun­čia­ma ži­nu­tė apie ke­ti­nan­čius su­si­siek­ti as­me­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami