Ką renkasi lietuviai – įsirengia butą patys ar perka jau įrengtą?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-10 13:10
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-10 13:10
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vo­je pa­ma­žu nyks­ta tra­di­ci­ja re­mon­tuo­ti ar įsi­reng­ti bu­tą pa­čiam. Vis dau­giau nau­jo bu­to ieš­kan­čių lie­tu­vių ne­no­ri rū­pin­tis ap­dai­la – jie lin­kę įsi­kel­ti į jau pil­nai įreng­tą būs­tą ir taip su­tau­py­ti lai­ko. To­kias ten­den­ci­jas at­sklei­dė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo do­mop­lius.lt ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jos UAB „Ei­ka“ ge­gu­žę at­lik­ta apk­lau­sa.

Pa­sak Eval­do Nar­bun­to­vi­čiaus, do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vo, dau­giau nei pu­sė apk­lau­sos da­ly­vių – 53 proc. – ieš­ko­da­mi nau­jos sta­ty­bos bu­to pri­ori­te­tą tei­kia pa­siū­ly­mams su pil­na ap­dai­la ar­ba įreng­tiems pa­gal in­di­vi­dua­lius po­rei­kius.

„Da­lis nau­ja­ku­rių, no­rė­da­mi su­tau­py­ti pi­ni­gų, bu­to ap­dai­la rū­pi­na­si pa­tys. Treč­da­liui apk­lau­sos da­ly­vių tai pri­im­ti­niau­sias va­rian­tas. Ta­čiau 23 proc. nau­jo bu­to ieš­kan­čių lie­tu­vių svar­biau su­tau­py­ti lai­ko, jie ne­tu­ri no­ro pri­žiū­rė­ti dar­bo ei­gos, pirk­ti ap­dai­los me­džia­gas ar rū­pin­tis at­lik­tų dar­bų ko­ky­be“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

„Ei­kos“ plė­tros pro­jek­tų va­do­vė Jo­lan­ta Dob­ra­dzie­jie­nė pa­ste­bi, kad au­ga nau­jų bu­tų su pil­na ap­dai­la, ku­ri įreng­ta pa­gal in­di­vi­dua­lius pir­kė­jo no­rus, pa­klau­sa. „Praė­ju­siais me­tais to­kius bu­tus mū­sų pro­jek­tuo­se rin­ko­si 23 proc. pir­kė­jų, ir jų skai­čius kas­met au­ga“, – tei­gia J. Dob­ra­dzie­jie­nė.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, dau­giau nei pu­sė lie­tu­vių – 60 proc. – pa­si­nau­do­tų ir pa­slau­ga „i­ki rak­tų“, kuo­met sta­ty­to­jas įren­gia būs­tą pa­gal klien­to pa­gei­da­vi­mus ir su­tei­kia ap­dai­lai ga­ran­ti­ją. „Ei­kos“ at­sto­vė tei­gia, kad pa­grin­di­niai šios pa­slau­gos pliu­sai – su­tau­py­tas lai­kas, ga­ran­ti­ja at­lik­tiems dar­bams ir be­veik dvi­gu­bai ma­žes­nis pra­di­nis ka­pi­ta­las.

Būs­tui įsi­gy­ti ima paskolas

Apk­lau­sa at­sklei­dė ir ki­tą ten­den­ci­ją – bu­tui įsi­gy­ti di­des­nė da­lis lie­tu­vių im­tų pa­sko­lą, ta­čiau būs­tą įsi­reng­tų sa­vo­mis lė­šo­mis (apie 33 proc. res­pon­den­tų). Ki­ta da­lis – 27 proc. apk­laus­tų­jų -no­rė­tų gau­ti di­des­nę pa­sko­lą iš ban­ko ir in­ves­tuo­ti kuo ma­žes­nę pra­di­nio ka­pi­ta­lo su­mą bu­tui su pil­na ap­dai­la.

„Jei pir­kė­jas ne­tu­ri pa­kan­ka­mai nuo­sa­vų lė­šų bu­to įsi­ren­gi­mui, jam ak­tua­liau bū­tų įsi­gy­ti pil­nai įreng­tą bu­tą, ku­rio ap­dai­lai ne­rei­kė­tų nuo­sa­vų lė­šų. Tai ypač ak­tua­lu šei­moms su vai­kais, jau­niems pir­kė­jams, dar ne­su­kau­pu­siems pa­kan­ka­mai lė­šų, kad už­tek­tų ir pra­di­niam įna­šui, ir bu­to ap­dai­lai, ka­dan­gi ban­kai fi­nan­suo­ja ne dau­giau kaip 85 proc. rei­kia­mos pa­sko­los su­mos“, – sa­ko E. Nar­bun­to­vi­čius.

Vir­gi­ni­jus Do­vei­ka, SEB ban­ko pre­zi­den­to pa­va­duo­to­jas ir Maž­me­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius, tei­gia, kad gy­ven­to­jai, be­si­do­min­tys fi­nan­sa­vi­mu ir ke­ti­nan­tys pirk­ti būs­tą su da­li­ne ap­dai­la, daž­niau­siai į ban­ką at­ei­na jau įver­ti­nę, ar būs­tą ga­lės įsi­reng­ti sa­vo lė­šo­mis, ar ke­tins sko­lin­tis.

„Ban­kas kar­tu su pa­sko­lą ke­ti­nan­čiu im­ti klien­tu jau pir­mo su­si­ti­ki­mo me­tu ap­ta­ria, ko­kio­mis lė­šo­mis bus įreng­tas būs­tas, ir pri­klau­so­mai nuo as­mens ga­li­my­bių pa­siū­lo tin­ka­miau­sią fi­nan­sa­vi­mo spren­di­mą“, – sa­ko V. Do­vei­ka.

Pa­sak jo, tais at­ve­jais, kai as­muo nu­ta­ria sko­lin­tis ir būs­to pir­ki­mui, ir jo įren­gi­mui, ban­kas su­tei­kia vie­ną pa­sko­lą, ta­čiau ji yra skai­do­ma į dvi da­lis. To­kiu at­ve­ju pa­sko­los su­ma įren­gi­mui iš­mo­ka­ma tik pra­dė­jus vyk­dy­ti ap­dai­los dar­bus.

At­lik­tos apk­lau­sos duo­me­ni­mis, sa­vo lė­šo­mis bu­tą pirk­tų apie 30 proc. jau­nų, 25-35 me­tų am­žiaus, žmo­nių. Tuo tar­pu vy­res­nio am­žiaus as­me­nys įsi­pa­rei­go­ti ban­kui lin­kę ma­žiau. Sa­vo­mis lė­šo­mis bu­tą pirk­tų 51 proc. 36-45 me­tų am­žiaus žmo­nių ir 63 proc. vy­res­nių nei 45 me­tų am­žiaus.

Ap­dai­lai – iki 40 tūkst. litų

Apk­lau­sos da­ly­vių bu­vo klau­sia­ma, kiek dau­giau­siai jie mo­kė­tų už nau­jo 2 kam­ba­rių bu­to įren­gi­mą, ku­rio plo­tas 50 kv. me­trų. Dau­gu­ma – be­veik 30 proc. – ap­dai­lai skir­tų nuo 25 iki 40 tūkst. li­tų. Ta­čiau „Ei­kos“ at­sto­vė pa­žy­mi, kad la­bai daž­nai nau­ja­ku­riai ap­dai­lai iš­lei­džia dau­giau nei yra su­pla­na­vę. Pa­sak jos, dau­giau­siai pi­ni­gų būs­to įren­gi­mui ski­ria vy­res­ni nei 45 me­tų am­žiaus pir­kė­jai.

„Pa­ma­čius di­džiu­lį ap­dai­los de­ta­lių pa­si­rin­ki­mą ar su­si­ti­kus su di­zai­ne­riu, ku­ris pa­siū­lo įdo­mių in­ter­je­ro spren­di­mų, na­tū­ra­lu, jog no­rai iš­au­ga, o ap­dai­lai nu­ma­ty­tas biu­dže­tas pa­di­dė­ja“, – sa­ko „Ei­kos“ at­sto­vė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami