Ką savo telefone slepia „išmanūs“ tėčiai?

lzinios.lt 2015-06-04 17:00
lzinios.lt
2015-06-04 17:00
LŽ archyvo nuotrauka
Kar­tais net su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kiek įvai­riau­sių par­ei­gų ir at­sa­ko­my­bės mū­sų tė­čiai ne­ša ant sa­vo pe­čių. No­rė­da­mi pa­leng­vin­ti jų naš­ta, o taip pat ir pra­blaš­ky­ti, ar­tė­jan­čios tė­vo die­nos pro­ga siū­lo­me jiems at­si­siųs­ti ke­le­tą iš tie­sų nau­din­gų ir įdo­mių mo­bi­lių­jų programėlių

Vi­sa­ži­niui tė­čiui

Pa­pras­tai tė­čiai, at­ro­do, do­mi­si vis­kuo, kas de­da­si pa­sau­ly­je - po­li­ti­kos ten­den­ci­jo­mis, eko­no­mi­kos ak­tua­li­jo­mis, vers­lo ar tech­no­lo­gi­jų nau­jie­no­mis ir t.t. Kaip tei­gia Si­mo­nas Sku­pas, va­do­vau­jan­tis „Sam­sung Elec­tro­nics Bal­tics“ at­sto­vy­bei Lie­tu­vo­je, tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jos ku­ria įvai­rias ap­li­ka­ci­jas, ku­rias at­si­siun­tus į sa­vo mo­bi­lų­jį įren­gi­nį, tam­pa žy­miai pa­pras­čiau ir grei­čiau ras­ti sau ak­tua­lią in­for­ma­ci­ją. Bū­tent to­dėl žmo­nės jau ku­ris lai­kas nau­jie­nas pa­mė­gę skai­ty­ti tie­siog sa­vo te­le­fo­ne.

Šiuo at­ve­ju jas nuo­lat se­kan­tys tė­čiai į sa­vo iš­ma­nų­jį ga­li at­si­siųs­ti prog­ra­mė­lę „The Eco­no­mist“. Taip bet ka­da sa­vo mo­bi­lia­ja­me įren­gi­ny­je bus ga­li­ma perž­velg­ti vie­ną iš po­pu­lia­riau­sių tarp­tau­ti­nių sa­vai­traš­čių pa­sau­ly­je, klau­sy­tis jo pub­li­ka­ci­jų au­dio for­ma­tu ar­ba at­si­siųs­ti no­ri­mus straips­nius ir juos skai­ty­ti ne­pri­si­jun­gus prie in­ter­ne­to.

Tė­čiui spor­ti­nin­kui

Vie­ni tė­čiai pa­mi­šę dėl krep­ši­nio, o ki­tiems ge­riau ne­truk­dy­ti, kai šie įdė­miai ste­bi fut­bo­lo var­žy­bas, ta­čiau re­tai pa­si­tai­ko to­kių, ku­rie spor­tu vi­sai ne­si­do­mi. Tė­vams, se­kan­tiems krep­ši­nio nau­jie­nas, ak­tua­li tu­rė­tų bū­ti „FI­BA Eu­ro­pe“ prog­ra­mė­lė, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie bū­si­mus ma­čus, pra­ėju­sių var­žy­bų re­zul­ta­tus ir ki­tas su krep­ši­niu su­si­ju­sias nau­jie­nas.

Tuo tar­pu kom­pa­ni­jos „Sam­sung“ su­kur­ta prog­ra­mė­lė „Kick“ tu­rė­tų pa­tik­ti fut­bo­lo ger­bė­jams - jo­je ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­ją apie di­džiau­sias Eu­ro­pos ša­lių fut­bo­lo ly­gas, „Čem­pio­nų ly­gą“, „Eu­ro 2016”, bei in­for­ma­ci­ją apie žai­dė­jus. Ji taip pat yra su­de­ri­na­ma ir su „Sam­sung“ iš­ma­niai­siais te­le­vi­zo­riais, to­dėl vi­są prog­ra­mė­lės in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ma­ty­ti ir di­des­nia­me ekra­ne.

At­sa­kin­gam ir vis­kuo pa­si­rū­pi­nan­čiam

Ne pa­slap­tis, kad tė­čiai, daž­niau­siai bū­da­mi šei­mos gal­vo­mis, tvar­ko jos fi­nan­sus. Tam, kad šis at­sa­kin­gas dar­bas bū­tų leng­ves­nis, re­ko­men­duo­ja­me at­si­siųs­ti iš­lai­dų kon­tro­lei ir biu­dže­to pla­na­vi­mu skir­tą prog­ra­mė­lę. Vie­na iš to­kių – „Iš­lai­dų kon­tro­lė“, ku­ri lei­džia sa­vo iš­ma­nia­ja­me įren­gi­ny­je su­kur­ti biu­dže­to pla­ną, fik­suo­ti iš­lai­das, ma­ty­ti in­for­ma­ci­ją diag­ra­mo­se ir pa­na­šiai.

Įro­dy­mas, kad tė­čiai at­sa­kin­gi ir mėgs­ta bū­ti pa­si­ruo­šę ne­nu­ma­ty­toms si­tua­ci­joms, yra tai, jog dau­ge­lis jų sa­vo ki­še­nė­je vi­sa­da lai­ko ar­mi­jos pei­liu­ką. Ta­čiau sa­vo­tiš­ką dau­gia­funk­ci­nį „pei­liu­ką“ jie ga­li taip pat tu­rė­ti ir sa­vo te­le­fo­ne. „And­roid Ar­my Kni­fe” – uni­ver­sa­li prog­ra­mė­lė, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti mi­ni pro­žek­to­rių, chro­no­me­trą, kom­pa­są, di­di­na­mą­jį stik­lą ir ki­tus bū­ti­niau­sius įran­kius. Di­džiau­sias prog­ra­mė­lės pri­va­lu­mas, kad vi­si šie įran­kiai yra pa­sie­kia­mi vie­no­je ap­li­ka­ci­jo­je - taip jie uži­ma ma­žiau vie­tos, be to, juos ras­ti, kai rei­kia, taip pat pa­pras­čiau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami