Kačių dienotvarkę nesunku paįvairinti

Ilona Staškutė ilona.staskute@lzinios.lt 2013-07-18 06:00
Ilona Staškutė
ilona.staskute@lzinios.lt
2013-07-18 06:00
Katėms žaidimai būtini, kad palaikytų fizinę formą ir nenuobodžiautų. Viliaus Steponėno nuotrauka
Vi­są die­ną snaus­ti, ės­ti ir žiū­rė­ti pro lan­gą pa­bos­ta. No­rint au­gin­ti lai­min­gą ir svei­ką ka­tę, bū­ti­na jai par­ūpin­ti įvai­rių prie­mo­nių, kad ji ga­lė­tų mankš­tin­tis ir žais­ti.

Ka­tės pa­pras­tai ne­tam­pa ag­re­sy­vios, apa­tiš­kos ar ne­drau­giš­kos be prie­žas­ties. Jos ima elg­tis ne­tin­ka­mai, kai jau­čia­si vie­ni­šos, nuo­bo­džiau­ja ar­ba šei­mi­nin­kai ne­sup­ran­ta, kaip pa­ten­kin­ti jų pa­grin­di­nius po­rei­kius.

Pa­šer­ti, pa­gir­dy­ti ka­tę ir iš­va­ly­ti jos tua­le­tą – dar ne vi­sos ge­ro gy­vū­nė­lio au­gin­to­jo par­ei­gos. Svar­bu ir pa­lai­ky­ti ge­rą murk­lio nuo­tai­ką, kad jis ga­lė­tų at­si­ly­gin­ti tuo pa­čiu. In­ter­ne­to sve­tai­nė bhg.com pa­tei­kia pa­ta­ri­mų, kaip pa­da­ry­ti ka­ti­nė­lį lai­min­ges­nį.

Mankš­tos priemonės

Ka­tės iš pri­gim­ties yra lai­pio­to­jos, to­dėl joms rei­kia tu­rė­ti ga­li­my­bę apž­velg­ti te­ri­to­ri­ją iš vir­šaus. Tam ge­riau­siai tin­ka šiurkš­čia vir­ve ap­suk­ti ar ki­li­mi­ne dan­ga ap­trauk­ti stul­pai su len­ty­nė­lė­mis įvai­ria­me aukš­ty­je. Jų ga­li­ma nu­si­pirk­ti dau­ge­ly­je gy­vū­nų par­duo­tu­vių ar­ba su­si­meis­trau­ti pa­tiems. To­kį bokš­tą ge­riau­sia sta­ty­ti sve­tai­nė­je, kad ka­tė ga­lė­tų iš aukš­tai ste­bė­ti žmo­nes. Ne­sta­ty­ki­te jo tuš­čia­me mie­ga­ma­ja­me ar to­li­miau­sia­me kam­ba­rio kam­pe. Murk­lys grei­čiau­siai juo ne­si­nau­dos, jei šis bus nu­stum­tas nuo svar­biau­sios na­mų vie­tos.

Jei toks stul­pas šei­mi­nin­kams at­ro­do ne­gra­žus ir in­ter­je­rą dar­kan­tis daik­tas, jį ga­li­ma pa­keis­ti ke­lio­mis prie sie­nos pri­suk­to­mis len­ty­no­mis, kur ka­tė ga­lė­tų už­šok­ti ir at­si­gul­ti. Ge­ra vie­ta to­kioms len­ty­noms – prie lan­go, kad ka­tė iš aukš­tai ga­lė­tų ste­bė­ti kie­mą. Prie lan­go ga­li­ma pa­ka­bin­ti pa­ukš­čių le­syk­lė­lę, tik tuo­met lan­gas vi­sa­da tu­ri bū­ti už­da­ry­tas, kad ka­tė ne­ban­dy­tų pa­me­džio­ti ir ne­iš­kris­tų.

Taip pat murk­liui bū­ti­na tu­rė­ti vie­tą, kur ga­lė­tų pa­si­ga­ląs­ti na­gus, ar­ba gy­vū­nė­lis ims dras­ky­ti bal­dus. Tam tin­ka šiurkš­čia vir­ve ap­suk­ti stul­pe­liai ar prie sie­nos tvir­ti­na­mos spe­cia­lios len­te­lės. Svar­bu, kad dras­ky­ti skir­tas daik­tas sto­vė­tų sta­bi­liai ir bū­tų ga­na aukš­tas, ka­tė ga­lė­tų iš­si­ties­ti vi­su ūgiu.

Jei na­muo­se gy­ve­na daug žmo­nių, yra ma­žų vai­kų, ka­tei bū­ti­na pa­siū­ly­ti vie­tą, kur ji ga­lė­tų pa­bū­ti vie­na. Tam tin­ka po lo­va pa­dė­tas guo­lis ar net pa­pras­ta dė­žu­tė, kur murk­lys ga­lė­tų su­si­ran­gy­ti ir ne­truk­do­mas pa­snaus­ti. Jei na­muo­se gy­ve­na dau­giau au­gin­ti­nių, rei­kė­tų įreng­ti dau­giau slap­ta­vie­čių, nei tu­ri­te gy­vū­nė­lių, kad jie ne­si­peš­tų.

Pa­pras­ti žaidimai

Net vy­res­nės ka­tės mėgs­ta žais­ti. Daž­niau­siai jos at­pran­ta tai da­ry­ti, jei žmo­gus vi­sai su jo­mis ne­žai­džia. Kad pa­lai­ky­tu­mė­te ry­šį su gy­vū­nė­liu, kas­dien pa­žais­ki­te su juo bent ke­le­tą mi­nu­čių. Ka­tėms pa­tin­ka vai­ky­tis už siū­lo pri­riš­tą ka­muo­liu­ką, gau­dy­ti žvan­gan­tį pe­liu­ką ar prie laz­de­lės pri­riš­tą juo­ste­lę. Pa­pras­tai murk­liai ge­riau rea­guo­ja į žais­lus iš na­tū­ra­lių me­džia­gų – plunks­nų ar kai­lio ga­ba­lė­lių.

Ne­bū­ti­na pirk­ti bran­gių žais­lų. Prieš­in­gai, ka­tės la­biau­siai mėgs­ta žais­ti su pi­giais ar net nie­ko ne­kai­nuo­jan­čiais daik­tais, pa­vyz­džiui, kar­to­ni­niu ri­ti­nė­liu nuo tua­le­ti­nio po­pie­riaus, su­glam­žy­tu aliu­mi­nio fo­li­jos ga­ba­lė­liu, če­žan­čiais sal­dai­nių po­pie­rė­liais, po­pie­ri­niais mai­še­liais ir pan. Ka­tes ne­tgi ga­li­ma iš­mo­ky­ti triu­kų. Jos ne taip leng­vai tre­ni­ruo­ja­mos kaip šu­nys, bet mo­ko­mos nuo ma­žu­mės ga­li pra­dė­ti klau­sy­ti tam ti­krų ko­man­dų. Pir­miau­sia rei­kia įver­tin­ti au­gin­ti­nio po­mė­gius. Jei jis mėgs­ta šo­ki­nė­ti, ga­li­ma iš­mo­ky­ti per­šok­ti per kliū­tį. Jei mėgs­ta gu­li­nė­ti ir vo­lio­tis, ga­li­ma iš­tre­ni­ruo­ti ap­si­vers­ti pa­gal pa­lie­pi­mą ar at­neš­ti nu­mes­tą žais­lą. Ne vi­sas ka­tes pa­vyks pa­ska­tin­ti ska­nės­tais, murk­lės la­biau rea­guo­ja į pa­gy­ri­mus ir glos­ty­mą. Bet jei ka­tė ir ne­iš­moks jo­kių triu­kų, kar­tu pra­leis­tas lai­kas ne­abe­jo­ti­nai su­stip­rins ry­šį su au­gin­ti­niu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami