Kad ginčų dėl bendro sklypo nekiltų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-28 06:00
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Ar ga­li­ma sa­vo skly­po da­ly­je sta­ty­ti mal­ki­nę, ga­ra­žą ar pa­vė­si­nę, ties­ti in­ži­ne­ri­nius tink­lus be bend­ra­tur­čių su­ti­ki­mo, jei­gu že­mės skly­pas val­do­mas bend­ro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se? Dėl šio klau­si­mo ne­iš­siaiš­ki­nu­sių bend­ra­tur­čių veiks­mų Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja (VTPSI) prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pri­vers­ta daug lai­ko gaiš­ti skun­dams nag­ri­nė­ti, o kar­tais ir kreip­tis į teis­mus.

Kaip nu­sta­to Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, bend­ro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­sės ob­jek­tas val­do­mas, juo nau­do­ja­ma­si ir dis­po­nuo­ja­ma bend­ra­tur­čių su­ta­ri­mu. Že­mės skly­po bend­ra­tur­čiai tu­rė­tų ži­no­ti, kaip jie tuo skly­pu nau­do­ja­si, – ar tik sa­vi­tar­pio su­ta­ri­mu nu­sis­ta­tę kiek­vie­nam pri­klau­san­čias kon­kre­čias da­lis, ar no­ta­riš­kai pa­tvir­tin­to su­si­ta­ri­mo dėl že­mės skly­po nau­do­ji­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Pir­muo­ju at­ve­ju bend­ra­tur­čių pa­si­ra­šy­ta skly­po sche­ma nė­ra do­ku­men­tas, su­tei­kian­tis tei­sę kiek­vie­nam iš jų tvar­ky­tis skly­po da­ly­je tik pa­gal sa­vo no­rus ir po­rei­kius. Vi­sus veiks­mus, tarp jų ir sta­ti­nių sta­ty­bą, bū­ti­na de­rin­ti su vi­sais bend­ra­sa­vi­nin­kiais. Tiek tuo at­ve­ju, kai pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­mą yra pri­va­lo­mas sta­ti­nio sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas (SLD), tiek ir ta­da, kai toks do­ku­men­tas ir sta­ty­bos pro­jek­tas ne­pri­va­lo­mi, rei­kia gau­ti skly­po bend­ra­tur­čių ra­šy­ti­nius su­ti­ki­mus ar pa­si­ra­šy­ti ati­tin­ka­mus su­si­ta­ri­mus.

Jei­gu bend­ra­tur­čiai že­mės skly­pu nau­do­ja­si no­ta­ro pa­tvir­tin­to su­si­ta­ri­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka, svar­bu, ko­kios to su­si­ta­ri­mo są­ly­gos. Kai ja­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė be pa­pil­do­mo su­ti­ki­mo sta­ty­ti tam ti­krus sta­ti­nius kon­kre­čio­se skly­po vie­to­se ar tam ti­krais at­stu­mais, tai lai­kan­tis šių są­ly­gų sta­ty­ba bus tei­sė­ta. No­ta­ro pa­tvir­tin­tą su­si­ta­ri­mą rei­kia pri­dė­ti ir prie pra­šy­mo iš­duo­ti SLD, jei­gu jis pri­va­lo­mas. Kai su­si­ta­ri­mas yra no­ta­ro pa­tvir­tin­tas ir įre­gis­truo­tas vie­ša­me re­gis­tre, jis pri­va­lo­mas ir tam as­me­niui, ku­ris vė­liau įgy­ja da­lį že­mės skly­po bend­ro­sios nuo­sa­vy­bės tei­sė­mis.

Že­mės skly­po bend­ra­tur­čiai tu­ri ži­no­ti, kad reg­la­men­tuo­ti mi­ni­ma­lūs sta­ti­nių at­stu­mai iki skly­po ri­bų nu­sis­ta­ty­ta tvar­ka ne­ga­lio­ja val­do­mos skly­po da­lies vi­di­nės ri­bos at­žvil­giu. Ne­bent to­kią są­ly­gą nu­ma­to no­ta­ro pa­tvir­tin­tas bend­ra­tur­čių su­si­ta­ri­mas dėl skly­po nau­do­ji­mo tvar­kos. Taip pat įsi­dė­mė­ti­na, kad bend­ra­tur­čių ra­šy­ti­niai su­ti­ki­mai ne­pri­va­lo­mi, jei­gu jie per vie­nus me­tus nuo sta­ty­bos pra­džios dėl sta­ti­nio sta­ty­bos sta­ty­to­jui, sta­ti­nio sa­vi­nin­kui ar vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tams ne­pa­tei­kė sa­vo ra­šy­ti­nių pre­ten­zi­jų, skun­dų, pra­ne­ši­mų, kai ki­tas SLD ne­pri­va­lo­mas.

Jei­gu bend­ra­tur­čiams ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti, gin­čus dėl bend­ro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se tu­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo­si ir dis­po­na­vi­mo juo tvar­kos spren­džia teis­mas pa­gal bet ku­rio iš bend­ra­tur­čių ieš­ki­nį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami