Kad rudens gėrybės džiugintų visą žiemą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-16 09:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-16 09:54
fisherpaykel.com nuotr.
Spa­lio 16 d. mi­ni­ma tarp­tau­ti­nė mais­to die­na, ku­rios me­tu sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į svei­ką mi­ty­bą. Šią die­ną mi­nė­ti pa­siū­lė Mais­to pro­duk­tų ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­ja (angl. – Food and Ag­ri­cul­tu­re Or­ga­ni­sa­tion – FAO), ti­kė­da­ma­si, kad tai pa­dės ko­vo­ti su ba­du pa­sau­ly­je, ska­tins plė­to­ti že­mės ūkį. 

Mais­to at­sar­gas žie­mai įpras­ta ruo­šti ru­de­nį, kuo­met gam­ta džiu­gi­na gau­sio­mis ru­dens gė­ry­bė­mis. Kad jų ne­pri­trūk­tų šal­čiau­sių me­tu lai­ku, vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai da­li­ja­si pa­ta­ri­mais, kaip tin­ka­mai mais­to pro­duk­tus par­uoš­ti žie­mai. Švie­žios dar­žo­vės, vai­siai ir uo­gos grei­tai gen­da, to­dėl jų iš­lai­ky­mo truk­mę ban­do­ma pa­il­gin­ti pa­čiais įvai­riau­sius bū­dais: šal­dant, džio­vi­nant, rau­gi­nant ar ma­ri­nuo­jant. Taip ap­do­ro­tos so­do, dar­žo ir miš­ko gė­ry­bės ga­li bū­ti var­to­ja­mos vi­sus me­tus – iki ki­to der­liaus.

Pa­to­giau­sias bū­das iš­sau­go­ti mais­to pro­duk­tų mi­ty­bi­nę ver­tę – šaldymas

Mak­si­ma­liai iš­sau­go­ti pro­duk­to mi­ty­bi­nę ver­tę pa­de­da šal­dy­mas – tai grei­čiau­siais ir pa­to­giau­sias bū­das il­giau iš­lai­ky­ti pro­duk­tus – iš­lie­ka 85–90 proc. bio­lo­giš­kai ver­tin­gų medžiagų

Už­šal­dy­mui tin­ka vi­sos per­rink­tos ir svei­kos uo­gos. Miš­ko uo­gos – že­muo­gės, mė­ly­nės, avie­tės – šal­do­mos ne­plau­tos, ge­rai per­rink­tos. Šal­dik­ly­je ga­li­ma lai­ky­ti be­veik vi­sas dar­žo­ves, prie­sko­nius, ža­lu­my­nus, ku­rie ne­pra­ran­da aro­ma­to. Pa­ta­ria­ma juos su­smul­kin­ti, kad vė­liau bū­tų pa­to­giau nau­do­ti. Ne­re­ko­men­duo­ja­ma šal­dy­ti bul­vių, nes jos tam­pa sal­džios, pa­kin­ta jų kon­sis­ten­ci­ja. Šal­dik­ly­je ne vie­ta ir la­bai van­de­nin­giems pro­duk­tams – agur­kams, po­mi­do­rams – juos ge­riau ma­ri­nuo­ti.

At­šil­dy­ti rei­kia mokėti

Už­šal­dy­mas tu­ri bū­ti vyk­do­mas –18ºC tem­pe­ra­tū­ro­je, nes to­kia­me šal­ty­je ne­pa­kin­ta pro­duk­tų mais­ti­nės sa­vy­bės. Šal­dy­ti pro­duk­tai tu­rė­tų bū­ti su­var­to­ja­mi per se­zo­ną iki ki­tų me­tų der­liaus, ci­tru­si­nius vai­sius reik­tų su­nau­do­ti per pus­me­tį.

No­rint mė­gau­tis už­šal­dy­tais pro­duk­tais, jų rei­kia at­šil­dy­ti tiek, kiek pla­nuo­ja­ma su­var­to­ti per vie­ną kar­tą. Pa­kar­to­ti­nai už­šal­dy­ti jų ne­ga­li­ma, nes at­šil­džius pa­grei­tė­ja mi­kro­bio­lo­gi­niai pro­ce­sai, toks pro­duk­tas ga­li tap­ti ne­sau­gus. At­šil­dy­ti ga­li­ma lai­kant mais­tą šal­dy­tu­ve, pa­si­nau­do­ti mi­kro­ban­gų kros­ne­lės at­šil­dy­mo funk­ci­ja ar pa­lai­ky­ti kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je. Mais­tui tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti pro­duk­tai dar su li­ku­siais le­dų kris­ta­lais, nes pil­nai at­šil­dy­ti vai­siai ga­li bū­ti su­ti­žę, minkš­ti, pra­ra­dę sa­vo spal­vą.

Se­niau­sias ir pa­pras­čiau­sias kon­ser­va­vi­mo bū­das – džiovinimas

Džio­vi­nant iš­lie­ka 45 proc. bio­lo­giš­kai ver­tin­gų me­džia­gų, to­kie pro­duk­tai il­gai ne­gen­da. Džio­vin­tam mais­tui ne­rei­kia ypa­tin­gų lai­ky­mo są­ly­gų, svar­bu, kad pa­tal­po­je bū­tų sau­sa ir vė­su, pro­duk­tai bū­tų tin­ka­mai su­pa­kuo­ti, kad jų ne­pa­siek­tų au­ga­li­nės kan­dys bei tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai. Džio­vin­ti na­mų są­ly­go­mis ga­li­ma uo­gas, gry­bus, vai­sius, prie­sko­nius, dar­žo­ves. Ge­riau­sia tai at­lik­ti spe­cia­liuo­se bui­ti­niuo­se džio­vin­tu­vuo­se ar­ba or­kai­tė­je, pri­tai­kius tin­ka­mą tem­pe­ra­tū­rą.Džio­vi­ni­mui tin­ka ir pa­vė­sis, pa­lė­pė, kur džio­vi­na­mus pro­duk­tus reik­tų plo­nu sluoks­niu su­ber­ti ant po­pie­riaus.

Prie­sko­ni­nių au­ga­lų, tu­rin­čių ete­ri­nių alie­jų, ne­rei­kė­tų džio­vin­ti aukš­tes­nė­je kaip 40º C tem­pe­ra­tū­ro­je, nes tuo­met su­irs jų veik­lio­sios me­džia­gos. Uo­goms, mor­koms, obuo­lių skil­te­lėms iš­džio­vin­ti rei­ka­lin­ga di­des­nė, apie 70ºC tem­pe­ra­tū­ra.

Rau­gi­ni­mo, ma­ri­na­vi­mo ir sū­dy­mo tradicijos

Lie­tu­vių ku­li­na­ri­jos tra­di­ci­jo­se pla­čiai var­to­ja­mas kon­ser­va­vi­mo bū­das – rau­gi­ni­mas. Rau­gin­tuo­se pro­duk­tuo­se su­si­da­ro tam ti­kros me­džia­gos, ku­rios sau­go dar­žo­ves, vai­sius nuo ge­di­mo, pa­de­da iš­sau­go­ti vi­ta­mi­ną C, su­tei­kia ma­lo­nų spe­ci­fi­nį aro­ma­tą. To­kiam kon­ser­va­vi­mo bū­dui la­biau­siai tin­ka­ma 16–20ºC tem­pe­ra­tū­ra, aukš­tes­nė­je mais­tas įgau­na ne­ma­lo­nų kva­pą, sko­nį. Rau­gi­na­nat rei­kia steng­tis, kad į pro­duk­tą pa­tek­tų kuo ma­žiau de­guo­nies.

Ma­ri­nuo­jant dar­žo­ves nau­do­ja­mos na­tū­ra­lios kon­ser­vuo­jan­čios me­džia­gos – drus­ka, cu­krus, ac­tas ar ki­ta rūgš­tis. Daž­niau­siai var­to­ja­ma ac­to rūgš­tis, ku­ri slo­pi­na mi­kroor­ga­niz­mų vys­ti­ma­si, o di­des­nis jos kie­kis kai ku­riuos vi­sai su­nai­ki­na. Ver­tin­ges­nis yra ac­tas, pa­ga­min­tas iš vai­sių, uo­gų, duo­ni­nės gi­ros, su­los. Toks ac­tas, be rūgš­ties, tu­ri mi­ne­ra­li­nių ir aro­ma­ti­nių me­džia­gų. Jo ga­li­ma pa­tiems pa­si­ga­min­ti na­muo­se. Ma­ri­na­vi­mas ypa­tin­gas tuo, kad jis pa­ste­bi­mai kei­čia pro­duk­to sko­nį.

Sū­dy­mas – pra­sčiau­sias kon­ser­va­vi­mo bū­das. Sū­dy­to­se dar­žo­vė­se pra­ran­da­ma daug bio­lo­giš­kai ver­tin­gų mais­to me­džia­gų, su sū­dy­tu mais­tu or­ga­niz­mas gau­na di­de­lius drus­kos kie­kius. Drus­ka, nau­do­ja­ma kaip kon­ser­van­tas, iš au­ga­lų iš­trau­kia drėg­mę, juos kon­ser­vuo­da­ma. Sū­dy­mas pa­pli­tęs kon­ser­vuo­jant gry­bus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami